Centerchef til et nyt, tværfagligt, professionrettet center med fokus på de små børn

Københavns Professionshøjskole har fået midler fra Novo Nordisk Fonden, TrygFonden og LEGO Fonden til, over en periode på 10 år, at etablere og udvikle et ”Center for Bedre Børneliv”. Med udgangspunkt i professionsrettet forskning, samarbejde med praksis og opbygning af forskningskapacitet skal centeret skabe et kvalitetsløft i de fagprofessionelles understøttelse af de 0-6-årige og deres familier og dermed løfte små børns fysiske, mentale og sociale trivsel. 

KP søger derfor en erfaren, forskningskyndig chef med stærke samarbejdskompetencer, som kan udfolde og realisere centerets vision og ambitioner.  


Om centeret
Center for Bedre Børneliv er bygget op om fire forskningsprogrammer, som på hver deres måde skal være med til at understøtte et bedre børneliv: Tilknytning og forældreskab; Leg og børnefællesskaber; Bevægelse, sanser og leg; samt Lige muligheder for alle børn. 

Centerets omdrejningspunkt er involvering – involvering af praksis og de professionelle, af forældre og børn samt af politiske beslutningstagere og andre interessenter. Centerets arbejde involverer også de øvrige professionshøjskoler og andre vidensmiljøer nationalt og internationalt.

Center for Bedre Børneliv er i Københavns Professionshøjskoles organisation placeret under Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, og centerchefen refererer til dekanen. Centeret organiseres med en centerledelse bestående af en centerchef, fire deltids programledere samt en ekstern kapacitetsopbygnings-ekspert. Centerchefen understøttes af en PA og et sekretariat, som bl.a. skal understøtte bred formidling og projektledelse i forbindelse med omsætning af forskning.

Centerets vision skal udfoldes ved at realisere følgende ambitioner: 

 • Skabe et betydeligt kvalitetsløft i de velfærdsprofessionelles kompetencer og praksis med henblik på en positiv indvirkning på børn og familiers liv.

 • Realisere fremragende forskningsbidrag inden for støtte til små børn og deres familier, omsætning af forskning til praksis og kompleks interventionsforskning.

 • Fostre bedre forståelse og samarbejde mellem interessenter på området mhp. bedre rammer for videreudvikling af de fagprofessionelles støtte til børn og forældre.

 • Opbygge forskningskapacitet og fostre en ny generation af forskere i Danmark med fokus på forskning, der adresserer behov og udfordringer i praksis og styrker de fagprofessionelles praksis til gavn for de små børn og deres forældre.

Om jobbet
Centerchefen har det overordnede strategiske og driftsmæssige ansvar for centeret, herunder for at udvikle og realisere den faglige retning for centerets programmer. Dette sker i tæt samspil med centerets øvrige ledelse, dekanen, forskergruppen, samarbejdspartnere og centerets rådgivere mhp. at bidrage til ny forskning af på 0-6-års-området, der kan skabe en forskel i praksis.

Det er centerchefens ansvar at:

 • Udvikle og sikre centerets faglige og strategiske fremdrift, herunder kapacitetsopbygning samt omsætning af forskning og viden til praksis.

 • Have økonomisk ansvar for den samlede bevilling på 250 mio. kr.

 • Lede programledere, forskningsmiljøer og sekretariat.

 • Varetage dialog med og afrapportering til fonde.

 • Være centerets ansigt udadtil og varetage ekstern kommunikation.

 • Lede samarbejdet med partner-forskningsinstitutioner.

 • Lede centerets praksispanel og samarbejde med øvrige interessenter.

 • Lede arbejdet med at etablere og vedligeholde omsætningskæderne til andre dele af KP og til de andre professionshøjskoler.

 • Lede udvikling af arbejdet med at sikre systematiske evalueringer af arbejdet med omsætningsaktiviteter på tværs af projekter.

 • Lede og etablere en ramme for rekruttering og uddannelse af centerets ph.d.-studerende i samarbejde med partnere på universiteterne.

Om dig
Du har stor forskningsindsigt og motiveres af at udvikle og skabe noget fra start. Du har erfaring med at indhente eksterne forskningsmidler samt med at lede og opbygge forskningsmiljøer. Du mestrer og trives naturligt i at lede komplekse processer og kan samle forskellige aktører på tværs af forskellige faglige, politiske og organisatoriske skel, ligesom du på baggrund af en stærk organisationsforståelse og gode samarbejdsevner kan agere og skabe følgeskab i en matrixorganisering, der går på tværs af flere af Københavns Professionshøjskoles institutter.

Dine faglige og personlige kompetencer omfatter desuden:

 • Erfaring med at etablere og opbygge nye forskningsmiljøer, herunder med at styre store forskningsprogrammer, kapacitetsopbygning og forskningsuddannelse.

 • Dokumenteret erfaring med anvendelsesorienteret og praksisfaglig forskning.

 • Solid ledelseserfaring, et stærkt strategisk helhedsblik og erfaring med at sætte retning.

 • Erfaring med at styre drift og økonomi.

 • Erfaring med brugerinvolvering, praksissamarbejde og omsætning af viden til praksis.

 • Et godt kendskab til professionsuddannelserne samt forskning og udvikling på professionshøjskolerne.

 • Stærke samarbejdsevner og stærk i relationsdannelse.

 • Politisk tæft og evne til at indgå i et tæt samarbejde med mange interessenter.

 • Engagement og evne til at skabe legitimitet.

 • Professor eller professorabel på baggrund af publikationsliste.

Om os
Center for Bedre Børneliv er i Københavns Professionshøjskoles organisation placeret under Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, og centerchefen refererer til dekanen. Centeret organiseres med en centerledelse bestående af en centerchef, fire deltids programledere samt en ekstern kapacitetsopbygnings-ekspert. Centerchefen understøttes af en PA og et sekretariat, som bl.a. skal understøtte bred formidling og projektledelse i forbindelse med omsætning af forskning.

På Københavns Professionshøjskole er ambitionen at ledelse udøves professionelt med udgangspunkt i det fælles ledelsesgrundlag, så alle medarbejdere på KP oplever ledelse, der udvikler og understøtter deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i vores 6 ledelsesprincipper og har interesse for at udfolde din ledelsesopgave i denne ramme. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som centerchef med start den 01-08-2024.

Ansættelse og aflønning sker som udgangspunkt efter aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Stillingen er en åremålsansættelse med mulighed for forlængelse.

Arbejdspladsen er beliggende på Humletorvet 3, 1799 København V. 

Vil du vide mere?
På Københavns Professionshøjskole uddanner vi studerende til meningsfulde arbejdsliv, hvor de møder andre mennesker, og gør en konkret forskel for dem. Vi ser det som vores fineste opgave og vores strategiske vision, at vi sammen med vores omverden vil uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategi på www.kp.dk og om KP som arbejdsplads på vores karriereside.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet Annegrete Juul på tlf.: +45 51632484​​.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest den 22-05-2024.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 22-23. Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med samtalerne. 

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. 

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

Læs mere her.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00