Centerchef til nyt nationalt center for praksisnær forskning i forbedring af sundhed og livskvalitet hos ældre borgere med multisygdom

Et nyt forskningscenter skal bidrage til at forbedre sundheden og livskvaliteten for ældre borgere med multisygdom. Vil du stå i spidsen for at drive og udvikle centret og sammen med os bidrage til at reducere ulighed i sundhed?


Professionshøjskolerne i Danmark er gået sammen om at etablere et nationalt center for forskning i forbedring af sundhed og livskvalitet hos ældre borgere med multisygdom. Centret er forankret på Københavns Professionshøjskole (KP) men skal have aktiviteter på tværs af landet. Ambitionen er, at centret skal være nationalt førende inden for anvendelsesorienteret forskning og praksisinnovation i kommunal pleje og behandling af ældre borgere med multisygdom. Derfor søger vi en centerchef med stærke praksisrettede forskningskompetencer, som vil stå i spidsen for at opbygge centret og realisere centrets ambitioner.

Om centret

Centrets vision er at:

 • bidrage til at reducere ulighed i sundhed ved at sikre, at alle kommuner kan anvende evidensbaseret praksis ift. målgrupperne for centret.

Dette realiseres gennem:

 • Opbygning af et stærkt partnerskab omkring centret, der kan arbejde sammen om forskningsbaseret udvikling af virksomme fælles løsninger. Partnerskabet vil ud over alle landets professionshøjskoler bestå af kommunerne med både ledelse, forvaltningsniveau og deres medarbejdere tæt på borgerne, forskere, civilsamfundet og interesseorganisationer

 • Udvikling, afprøvning og evaluering af nye forskningsbaserede og skalerbare løsninger, der kan sikre høj klinisk kvalitet nationalt

 • Understøttelse af blivende implementering af ny viden og løsninger i kommunal praksis, herunder sikring af kompetenceudvikling af relevante faggrupper bl.a. gennem professionshøjskolernes grund- og efter-videreuddannelse

 • Opbygning af forskningskapacitet inden for feltet, og gennem partnerskabet sikre udvikling af en national infrastruktur, der kan understøtte og gøre det lettere for kommuner løbende at inkorporere ny forskningsviden i deres daglige praksis.

Centret er nyetableret, og det bliver din opgave som centerchef at bygge centret op i samarbejde med en lederkollega, der som udgangspunkt vil have arbejdssted på en af de øvrige professionshøjskoler. Du skal være med til at ansætte din lederkollega, som kommer til at referere til dig. Centerledelsen understøttes af en konsulent. 

Centret er tværgående med aktiviteter på alle deltagende professionshøjskoler, hvorfor centerchefen skal stå i spidsen for at etablere forskningssamarbejder på tværs af landet, samt mellem enkelte professionshøjskoler og eksterne parter.

Centret vil bl.a. beskæftige sig med følgende forskningstemaer, der løbende vil skulle udvikles og konkretiseres gennem konkrete forsknings- og udviklingsprojekter:

 • Klinisk kvalitet

 • Tværprofessionelt samarbejde

 • Individuelt tilpassede forløb

 • Teknologi

 • Implementeringsforskning.

Om jobbet

Centerchefen har – med reference til dekanen for Det Sundhedsfaglige Fakultet på KP – det strategiske og driftsmæssige ansvar for centret i samarbejde med centrets styregruppe, som består af sundhedsdirektører og forskningschefer fra alle landets professionshøjskoler.

Du har personaleansvar for centrets personale, som forventeligt vil være to medarbejdere.

Det er forventningen, at du anvender 20-25 timer ugentlig på cheffunktionen og den øvrige arbejdstid på egen forskning inden for centrets forskningsportefølje. 

Centerchefen har ansvar for at udvikle og realisere den faglige retning for centret i tæt samspil med forskningsmiljøerne på tværs af professionshøjskolerne samt centrets samarbejdspartnere og referencegruppe.

Det er desuden centerchefens ansvar og opgave at:

 • bygge centret op, herunder etablere relevante forskningsgrupper, understøtte centrets aktivitetsudvikling og hjemtage bevillinger til centret og projekter i regi af centret

 • styre centrets økonomi og leverancer

 • sikre motivation og samarbejde mellem parterne i centret og skabe netværk med fonde, det politiske niveau og andre interessenter

 • sikre, at centret understøtter den definerede vision og kan levere på de fastlagte strategiske mål samt træffe beslutninger i forlængelse heraf

 • sikre omsætning af forskningsviden og ny forskningsbaserede løsninger til praksis gennem udvikling af centrets konkrete samarbejdsmodeller mv.

 • være centrets ansigt udadtil samt sikre formidling af centrets aktiviteter og resultater i forskellige sammenhænge, herunder forskningsmæssigt, til praksis og uddannelser, politisk og til relevante interesseorganisationer.

Dine kompetencer

Du motiveres af at udvikle og skabe noget fra start. Du mestrer og trives naturligt i at lede komplekse processer og kan samle aktører på tværs af forskellige faglige, politiske og organisatoriske skel.

Dine faglige og personlige kompetencer omfatter desuden:

 • En relevant uddannelsesbaggrund og solid viden om og erfaring fra det sundhedsfaglige område

 • Faglige og forskningsmæssige kvalifikationer på docent- eller lektorniveau, gerne med egen forskningserfaring fra områder med relevans for centret

 • Erfaring med forskningsledelse, herunder et stærkt strategisk helhedsblik og erfaring med at sætte forskningsmæssig retning

 • Erfaring med projekt- og programledelse

 • Gode samarbejdsevner og stærk i relationsdannelse

 • Stærke kommunikative kompetencer, såvel mundtligt som skriftligt

 • Politisk tæft og erfaring med interessentvaretagelse og sikring af intern og ekstern legitimitet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som centerchef med start den 1. september 2024 i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er tale om en åremålsansættelse på tre år med mulighed for forlængelse. Vi forestiller os en arbejdstid på 37 timer om ugen, men det er åbent for forhandling. Arbejdspladsen er i udgangspunktet Tagensvej 86 på Nørrebro. Der må forventes en del rejseaktivitet rundt i landet i forbindelse med møder og samarbejde med forskningsmiljøerne på de øvrige professionshøjskoler. 

Vil du vide mere?

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi studerende til meningsfulde arbejdsliv, hvor de møder andre mennesker, og gør en konkret forskel for dem. Vi ser det som vores fineste opgave og vores strategiske vision, at vi sammen med vores omverden vil uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategi på www.kp.dk og om KP som arbejdsplads på vores karriereside.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan for Det Sundhedsfaglige Fakultet Randi Brinckmann på telefonnr. +45 5163 2800.

Interesseret?

Send din ansøgning, CV, eksamensbeviser og anden relevant dokumentation senest den 16. juni 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25-27.

Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med samtalerne

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. 

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

Læs mere her.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00