Områdechef for klientsagsbehandling til Kriminalforsorgen Øst

Er du en dygtig leder og solidt funderet i den juridiske metode, og har du gode kommunikations- og formidlingsevner? Har du styr på dine embedsdyder, og kan du agere på flere organisatoriske og strategiske niveauer? Motiveres du af et arbejde med fokus på korrekt og meningsfuld straffuldbyrdelse, så har du mulighed for at blive vores nye områdechef for klientsagsbehandling.  


Om stillingen og opgaverne

Du bliver chef for enhedens to enhedsledere og 27 medarbejdere, som primært er jurister.

Områdechefens primære opgave er at sikre en god, professionel og korrekt klientsagsbehandling i områdekontoret og på vores otte institutioner, som er beliggende på Sjælland, Bornholm og Færøerne.

Du har det overordnede ansvar for enhedens opgaver, som omfatter generel og konkret sagsbehandling efter straffuldbyrdelsesloven, som f.eks. indkaldelse til afsoning, valg af afsoningssted, udgang, prøveløsladelse og genindsættelse.

Du skal sammen med de to enhedsledere sikre, at driften fungerer stabilt på et højt fagligt niveau ud fra den mest hensigtsmæssige prioritering af opgaver og ressourcer.

Du refererer til stabschefen og indgår i områdeledelsen sammen med områdedirektøren, de øvrige områdechefer for HR, økonomi, sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse og de otte institutionschefer.

Du indgår desuden sammen med områdechefen for klientsagsbehandling i Kriminalforsorgen Vest i Partnerskabet for klientsagsbehandling under ledelse af chefen for klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Partnerskabet har blandt andet til formål at sikre ensartet praksis på tværs af landet.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har en juridisk kandidateksamen (cand.jur.) samt solid erfaring med offentlig forvaltning.

Vi forventer, at du:

  • er en dygtig leder, der sammen med dine to enhedsledere sikrer målopfyldelse i enheden gennem prioritering af opgaver og ressourceforbrug samtidig med, at du er parat til at hjælpe kollegaerne i de andre enheder,

  • leder anerkendende og skaber tillidsfulde relationer til kollegaer og medarbejdere i områdets institutioner, i områdeledelsen og på tværs af kriminalforsorgen,

  • er en leder, der kan skabe overblik over komplekse problemstillinger og kan håndtere disse løsningsorienteret,

  • er en leder, der har gode samarbejdsevner,

  • delegerer beslutningskompetencer og opgaver tillidsfuldt til enhedslederne og medarbejderne og følger op, når der er behov for det,

  • kan kommunikere tydeligt og i øjenhøjde med kriminalforsorgens medarbejdere og eksterne interessenter og

  • sikrer målopfyldelse på tværs af området.

Om kriminalforsorgen Øst

Kriminalforsorgen Øst er en af kriminalforsorgens to regionale områder og ledes af en områdedirektør, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af området. Områdedirektøren indgår tillige i kriminalforsorgens overordnede koncernledelse.

Området består af et områdekontor, otte institutioner med 17 tjenestesteder og ca. 760 medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår i overensstemmelse med rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare ansættelsen som tjenestemand. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer og et åremålstillæg.

Stillingen ønskes besat på åremål med virkning fra den 1. september 2024.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen Øst, Kristineberg 4, 2100 København Ø. Arbejdsstedet er midlertidigt, da vi forventer inden for det næste års tid at flytte til en anden adresse i københavnsområdet.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til stabschef Tine Vigild på telefon 2014 8801.

Du kan læse mere om kriminalforsorgen på vores hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk og om strukturen her.

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 30. juni 2024. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Kongen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 27.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.  

Om kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen fuldbyrder blandt andet de straffe, som domstolene idømmer. Det gør vi på vegne af samfundet, og vi er de eneste, der løser den opgave.

Vi er de sidste led i straffesagskæden og er sammen med politi, anklagemyndighed og domstole en af grundstenene i retsstaten. Uden en stærk kriminalforsorg forsvinder fundamentet for et trygt og sikkert samfund, hvor lovovertrædere stilles til ansvar for deres handlinger.

Derudover sover kriminalforsorgen aldrig. Hver dag, hver aften og hver nat går vi på arbejde i kriminalforsorgen. Det gør vi for at få et samfund med mindre kriminalitet og færre ofre.

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00