Nordens fagbevægelse: 'Decent Work' bør være kernen i nordisk samarbejde

DEBAT: I en tid, hvor den sociale sammenhængskraft er udfordret og populismen på fremmarch, bør der etableres en politisk diskussion om anstændigt arbejde, lyder opfordringen fra Nordens Faglige Samorganisation i anledning af 'World Day for Decent Work'.

Af Nordens Faglige Samorganisation

Vi lever i en periode, som er præget af mindsket social sammenhængskraft, polarisering og øget utilfredshed i store dele af befolkningen. I den vestlige verden bakker vælgerne op om autoritære ledere og populistiske partier – ofte med nationalistiske fortegn og et fravær af demokratiske værdier.

Fra et rent nordisk og fagligt perspektiv er dette bekymrende, idet populismen synes at favorisere nationale egeninteresser fremfor internationalt samarbejde, lukkede grænser og protektionisme fremfor fri bevægelighed for mennesker, ydelser, varer og kapital samt autoritarisme fremfor progressive og liberale værdier.

Økonomisk ulighed
En af de primære årsager til protektionisme og populisme findes i udviklingen af økonomisk ulighed. Ifølge flere undersøgelser af blandt andre OECD, IMF og Verdensbanken er dette en udvikling, som siden 1980'erne har medført, at stadig færre får del i samfundets velstand.

Dette er i høj grad resultatet af en økonomisk politik, som siden 1980'erne har prioriteret afregulering, ændrede skattesystemer og færre offentlige investeringer. Desuden har et udvandet partssamarbejde og en mindsket global, faglig indflydelse på både den enkelte arbejdsplads og på den nationale, europæiske og globale omfordelingspolitik bidraget til øget ulighed.

Hertil skal føjes de udfordringer, som følger af globaliseringen og den digitale revolution med flere usikre ansættelser og vilkår, som nogle gange lader meget tilbage at ønske, når det gælder en rimelig og reguleret løn, et godt arbejdsmiljø, social sikkerhed, ferie og kompetenceudvikling.

"Decent Work Agenda"
I den nordiske fagbevægelse mener vi, at den bedste måde, hvorpå vi kan fremme den sociale sammenhængskraft og bekæmpe antidemokratiske strømninger, er at genoprette balancen mellem social ansvarlighed og økonomiske interesser.

Derfor bør en bred politisk diskussion om anstændigt arbejde og indholdet af dette snarest etableres. Dette kan bedst ske inden for rammerne af 'Decent Work Agenda'.

Denne agenda, som er vedtaget af ILO, FN's faglige organ for beskæftigelse og arbejdsmarkedsspørgsmål, hviler på følgende fire grundpiller: fremme af beskæftigelse, arbejdstageres rettigheder, et velfungerende partssamarbejde og social sikkerhed. Formålet er netop at skabe balance mellem social ansvarlighed og økonomiske interesser. 

Kernen i nordisk samarbejde
Nordisk Råd holder session i slutningen af oktober. Her mødes parlamentarikere fra hele Norden for at debattere det nordiske samarbejde om globale udfordringer, blandt andet via Nordisk Ministerråds programforslag 'Generation 2030 – nordisk program for gennemførelsen af Agenda 2030'. Det er en enestående mulighed for, at politikere kan diskutere den vigtige balance mellem social ansvarlighed og økonomiske interesser.

Lørdag 7. oktober på den internationale dag for anstændigt arbejde – 'World Day for Decent Work' – opfordrer vi derfor Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer til at gøre Decent Work, mål 8 i FN's Agenda 2030 og de fire grundpiller i ILO's 'Decent Work Agenda' til kernen i det nordiske samarbejde.

Agendaen er i høj grad i overensstemmelse med den nordiske model, og i den nordiske fagbevægelse mener vi, at den ikke blot bidrager til at opnå flere af målene i FN's 'Agenda 2030' – den er afgørende. Uden Decent Work kan vi ikke opnå mål 16 om fredelige og inkluderende samfund, mål 4 om kvalitetsuddannelse til alle eller mål 5 om ligestilling.

Decent Work er også afgørende for at opnå mål 10 om mindre ulighed i og mellem landene, og dermed bliver Decent Work vores svar til dem, som ønsker at bygge mure og lukke grænser.

...

Indlægget bringes på vegne af Ragnhild Lied, formand for NFS og Unio Norge, Karl-Petter Thorwaldsson, næstformand for NFS og formand for LO Sverige, Lizette Risgaard, formand for LO Danmark, Antti Palola, formand for STTK Finland, Gylfi Arnbjörnsson, formand for ASI Island, og Magnus Gissler, generalsekretær for NFS.

Anledningen er 'World Day for Decent Work' lørdag 7. oktober. Læs mere her.

Forrige artikel 3F: Initiativ mod arbejdsulykker kommer for sent 3F: Initiativ mod arbejdsulykker kommer for sent Næste artikel Debat om AMU: Der er brug for politisk handling nu Debat om AMU: Der er brug for politisk handling nu