Debat

Concito: Her er fem grønne ting, der burde være med i 2025-planen

DEBAT: Der behøver ikke at være en snorlige grøn plan klar i en 2025-plan, men ambitionerne for fremtiden bør være en del af den, skriver Christian Ibsen fra Concito, der her peger på nogle konkrete områder, der bør være med i en 2025-plan.

Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Ibsen 

Direktør i Concito

Klimaudfordringen er en overordnet samfundsudfordring, der skal håndteres på tværs af mange sektorer og politikker, og bør som sådan være et af de væsentlige omdrejningspunkter for udviklingen af et stærkere Danmark i 2025 – også økonomisk.

Alt andet er meningsløst, også fordi vi rent faktisk har mulighed for at få gavn af al den know-how og viden, der er opsamlet i de danske virksomheder, både i forhold til at understøtte den globale omstilling og til at skabe stærke grønne virksomheder og arbejdspladser i Danmark.

Behov for klar prioritering af klimaindsatsen
En økonomisk 2025-plan behøver ikke fremlægge i detaljer, hvordan vi i de kommende år skal gribe klimaindsatsen an, men ambitionen, retningen og hastigheden bør fremgå klart og med bred forankring i Folketinget.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Alle dele af det politiske spekter bør understøtte ambitionen, ligesom det er tilfældet med bedre uddannelse, bedre sundhedsydelser og så videre. Og så ellers bruge kræfterne på at diskutere, hvordan vi bedst når i mål. Og alle dele af det danske samfund bør understøtte omstillingen; virksomhederne er allerede godt i gang, mens regioner, kommuner og byer viser lederskab i disse år - og danskerne skal også i stigende grad medinddrages.

Både regeringens og Socialdemokratiets plan tager udgangspunkt i hovedindsatsområder og prioriteringer, der skal skabe et stærkere Danmark frem mod 2025. Og ja, grøn omstilling optræder i de to planer i varierende omfang, men med fokus på PSO-udfordringen, finansiering af vedvarende energi og skabelse af grønne arbejdspladser.

En økonomisk 2025-plan behøver ikke fremlægge i detaljer, hvordan vi i de kommende år skal gribe klimaindsatsen an, men ambitionen, retningen og hastigheden bør fremgå klart, og med bred forankring i Folketinget.

Christian Ibsen, direktør i Concito

Et stærkere Danmark kræver imidlertid en anderledes klar prioritering af klimaindsatsen i den overordnede økonomiske politik samt konkrete initiativer, der både sikrer en ambitiøs klimaindsats og økonomisk udvikling.

Her nogle konkrete bud på, hvad der bør indgå i en 2025-plan for et grønnere og stærkere Danmark:

Drivhusgasreduktion med 55 procent i 2030
Danmark har som EU-medlemsland og medunderskriver på Parisaftalen allerede påtaget sig at bidrage væsentligt til de globale drivhusgasreduktioner. Som indsatsfordelingen ser ud lige nu i EU, må vi forvente, at Danmark skal reducere udledningerne ganske betydeligt især inden for transport og landbrug.

En simpel beregning viser, at alene ved at leve op til EU-målene og fortsætte indsatsen på energiområdet i rimelig takt, vil Danmark nå en reduktion svarende til mere end 50 procent i forhold til niveauet i 1990.

Samtidig har EU været en af hovedkræfterne bag Parisaftalens ambitionsmekanisme, som vil betyde, at klimaambitionerne skal skrues op hvert femte år fra nu af. For fortsat at være et foregangsland og være med til at drive de europæiske og globale klimaambitioner fremad, er en dansk reduktion på 55 procent derfor et rimeligt og realistisk bud på et klimamål i 2030.

Det vil samtidig sikre, at vi er på rette spor i forhold til at komme tæt på nul udledning i 2050.

Energiomstillingen skal drives fremad
Den grønne omstilling af Danmarks energisystem handler ikke blot om at producere grøn el med sol og vind, men i lige så høj grad om, hvordan vi kan få erstattet de nuværende brændsler i varme og transport med el.

Danmark skal elektrificeres. Det handler også om at se produktion og forbrug af grøn energi i Danmark som en del af et europæisk energisystem med stærke transmissionsforbindelser mellem landene til at transportere grøn strøm. Samtidig skal energisystemet i stigende grad gøres ”smart”, så energiforbrug og -produktion gøres mere intelligent og fleksibelt.

Det er elementer, som vi skal drive fremad parallelt og i sammenhæng, og hvor Danmark har alle muligheder for at vise vejen. Desuden er det elementer, som Kina og andre i stigende grad vil efterspørge, og som har potentialet til at sætte yderligere skub i eksport af grønne teknologier og løsninger.

Klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug
Udfordringerne i dansk landbrug er mange, og landmændene oplever økonomisk hårde tider. Samtidig stiller vi som samfund blandt andet krav om renere miljø og mere natur.

Udledningen af drivhusgasser i dansk landbrug udgør efterhånden 25 procent af de danske udledninger, og det er helt afgørende, at der tages fat i konkrete indsatser, hvis vi skal lykkes med klimaindsatsen.

Det afgørende er at skabe løsninger og indsatser, der virkelig batter klimamæssigt, og som understøttes af målrettet regulering og kloge økonomiske incitaments- og støttesystemer. Samtidig skal reduktionsindsatsen i landbruget være med til at skabe en række vigtige synergier mellem reduktionsindsatsen i landbruget og andre samfundsmæssige prioriteringer.

Ikke mindst i forhold til natur, miljø og klimatilpasning, hvor der helt konkret skal iværksættes initiativer som målrettet udtagning af organiske jorder, men også i forhold til brug af biomasse til bioenergi, hvor der skal sikres sammenhæng med tilbageføring af næringsstoffer til landbrugsjorden.

Økonomiske virkemidler skal understøtte den grønne omstilling
I Danmark har vi historisk været gode til at understøtte en ambitiøs klima- og miljøindsats ved aktivt brug af afgifter og anden økonomisk regulering. På flere områder står det nuværende afgiftssystem imidlertid i vejen for de næste kloge skridt i den grønne omstilling.

På energiområdet modarbejder afgiftsstrukturen elektrificering med varmepumper og tilgodeser øget brug af biomasse med tvivlsom klimaeffekt. Her bør afgifterne ændres, så de fremmer eksempelvis el til opvarmning, og til gengæld reflekterer den reelle udledning når det kommer til biomasse, biogas osv.

På personbilsområdet skubber afgifterne slet ikke nok på omstillingen til elektrificeret transport i form af elbiler, hybridbiler og lignende, og her bør der snarest ske en omlægning, enten ved en ændring af den eksisterende registreringsafgift eller ved omlægning til en årlig afgift.

Concito har foreslået en model, hvor afgiften bygger på tekniske kriterier såsom CO2-udledning fra kørslen og også tager hensyn til CO2-udledningen fra produktionen af bilen. Målet er, at afgiftsomlægningen skal være med til at fremme omstillingen, fra fossilt drevne biler til eldrevne biler, med et tempo, der sikrer, at den sidste fossilt drevne bil bliver solgt senest i 2035.

Opsummerende bør en 2025-plan for et grønnere og stærkere Danmark have et selvstændigt indsatsområde for klima og grøn omstilling, som eksempelvis kunne omfatte følgende initiativer:

  • Fremme af elektrificering gennem målrettede afgiftsændringer på særligt transport- og varmeområdet
  • Udvikling og investering i det intelligente elsystem - med borgere og virksomheder som aktive bidragsydere
  • Udbygning af transmissionskabler til udlandet for at sikre optimalt samspil med nabolandene og etablering af et stærkt sammenhængende grønt energisystem i Europa og ikke mindst i Norden og Nordsøområdet
  • Plan for sikring af synergier mellem reduktionsindsatsen i landbruget og andre samfundsmæssige prioriteter, herunder udtagning af organiske jorder og bæredygtig brug af biomasse til bioenergi
  • Strategi for grønne offentlige indkøb med fokus på at fremme lavemissions-produkter og –ydelser

EU har netop ratificeret Parisaftalen, og regeringen vil i starten af folketingsåret fremsætte forslag om, at Danmark skal ratificere klimaaftalen hurtigst muligt. Det bør naturligvis også betyde, at alle partier nu samler kræfterne om at skabe et grønnere og stærkere Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Peter Ibsen

Direktør, Concito
cand.polit. i miljøøkonomi (Københavns Uni. 1998)

0:000:00