Her er de 79 lovforslag, som regeringen vil fremsætte resten af folketingsåret

SVM-regeringen forventer blandt andet at fremsætte lovforslag, som sikrer flere rettigheder for unge med særlige behov samt skærper straffen ved ulovlig omskæring.

Erhvervsminister Morten Bødskov skal blandt andet fremsætte ti lovforslag og redegøre for bedre regulering for erhvervslivet.
Erhvervsminister Morten Bødskov skal blandt andet fremsætte ti lovforslag og redegøre for bedre regulering for erhvervslivet.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Cindy Shummontien Green

Vejafgift for lastbiler. Inflationshjælp til udsatte børnefamilier. Skærpet straf ved ulovlig omskæring.

Det er tre af SVM-regeringens 79 love og lovændringer, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af det resterende folketingsår.

Desuden er der 11 redegørelser til Folketinget på programmet, heriblandt forventes justitsministeren at redegøre for forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb.

Få et overblik over lovkataloget for resten af folketingsåret her.

Beskæftigelsesministeren

 • Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland, så det kommer på niveau med standarderne i den gældende danske arbejdsmiljølov i det omfang, det giver mening (februar II)
 • Ændring af lov om Arbejdsmarkedets fond for udstationerede og ændring af barselsloven (marts I)
 • Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som blandt andet forlænger retten til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgererhverv (marts I)
 • Lovændringer, som har til formål at forenkle kontaktforløbet for forsikrede ledige og give arbejdsløshedskasserne ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneders ledighed (marts II)
 • Lovændringer, som har til formål at gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen (marts II)
 • Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (marts II)
 • Lov om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken i form af en udbetaling på 5.000 kroner skattefrit til folkepensionister, der modtager ældrecheck (marts II)
 • Lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår for at fremme en mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse (marts II)
 • Ændring af lov om aktiv socialpolitik, som har til formål at ændre kontanthjælpsmodtageres mulighed for kortvarige ophold i EU og EØS-lande (marts II)

Børne- og undervisningsministeren

 • Ændring af lov om de gymnasiale uddannelser for at indføre miljø og klima som emner, eleverne skal lære at forholde sig til, samt obligatorisk seksualundervisning (marts II)
 • Ændring af lov om folkeskolen for at permanentgøre et forsøg med internationale udskolingslinjer (marts II)
 • Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov med henblik på at give eleverne flere rettigheder (marts II)
 • Ændring af lov om folkeskolen, som blandt andet har til formål at forlænge de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde (april II)
 • En lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge (april II)
 • Lovændringer, som har til formål at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (april II)

Digitaliseringsministeren

 • Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening (marts I)
 • Lovændring om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer med henblik på at undgå overlap med den kommende Datastyringsforordning (marts I)
 • Redegørelse til Folketinget om Danmarks digitale vækst 2023 (april II)

Erhvervsministeren

 • Lov for Færøerne om gennemførsel af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus (marts I)
 • Lovændringer, der har til formål at gennemføre en række ændringer af den finansielle regulering for at styrke forbrugerbeskyttelsen (marts I)
 • Ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring (marts II)
 • Ændring af lov om formidling af fast ejendom ved at indføre nye og skærpede sanktionsmuligheder (marts II)
 • Lov om forsikringsvirksomhed (marts II)
 • Lovændringer, som har til formål at regulere det national standardiseringsorgan i Danmark samt udpegning til Det Nationale Turisme Forum og Dansk Turisme Advisory Board  (april I)
 • Ændring af lov for Grønland om kapital og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (april I)
 • Lovændringer, som har til formål at justere anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer i Danmark (april II)
 • Ændring af lov om likviditetslån med videre (april II)
 • Ændring af årsregnskabsloven, som har til formål at indføre krav om, at de største multinationale virksomheder årligt skal oplyse offentligheden om deres aktiviteter i hele verden (april II)
 • Redegørelse til Folketinget om bedre regulering for erhvervslivet (marts II)

Finansministeren

 • Finanslov for finansåret 2023 (marts I)
 • Lovændringer som følge af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 2023 (marts I)
 • Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026 (marts I)
 • Finanslov for finansåret 2024 (august II)
 • Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret (august II)

Indenrigs- og sundhedsministeren

 • Ændring af sundhedsloven med formål om at udvide behandlingsretten fra 30 til 60 dage for somatisk behandling i en midlertidig perioden (marts I)
 • Lovændringer for at skabe rammerne for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, smidigere regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt vederlagt til læger i området med lægemangel, samt regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen (marts II)
 • Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven for at sikre nye bundgrænser for offentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøttelove for Færøerne (marts II)
 • Lovændringer, som har til formål at skærpe straffen ved ulovlig omskæringer af drengebørn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning (marts II)
 • Lovændringer om tobaksvarer og elektroniske cigaretter for at implementere dele af et delegeret EU-direktiv (april II)

Justitsministeren

 • Ændringer af straffeloven og retsplejeloven for at gennemføre anbefalingerne fra arbejdsgruppen om digitale krænkelser (februar II)
 • Ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og andre love (februar II)
 • Lov om undersøgelse af beslutningen af hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (marts II)
 • Lovændring om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder for at styrke indsatsen mod hooligans (marts II)
 • Ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (marts II)
 • Lovændring om vagtvirksomhed, som har til formål at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter (marts II)
 • Lovændringer som sikrer kreditorforfølgning i pensionsopsparinger (marts II)
 • Redegørelse til Folketinget om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (marts II)

Kirkeministeren

 • Ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken (marts II)
 • Ændring af lov om valg til menighedsråd med henblik på at tilpasse valgbarhedskriterierne om timetalsgrænse og ansættelsesbeviser (marts II)

Klima-, energi- og forsyningsministeren

 • Lovændringer med formål at justere den økonomiske regulering i vandsektoren (marts II)
 • Lovændring om fremme af vedvarende energi (marts II)
 • Lovændringer for at sikre nødvendig modernisering af reguleringen af rørledningen, der transporterer råolie fra Nordsøen ind til Fredericia (marts II)
 • Redegørelse til Folketinget for klimaeffekter (marts II)
 • Redegørelse til Folketinget om energi- og forsyningspolitik (april II)

Kulturministeren

 • Lov om Kulturens Analyseinstitut om udmøntning af en politisk fastsat ramme for instituttets virke (marts II)
 • Lovændringer for en ny intern styringsform på kunstneriske uddannelsesinstitutioner, udpegning til Det Kongelige Teaters bestyrelse og digitale ansøgninger (marts II)
 • Redegørelse til Folketinget om kulturpolitik (maj II)

Ministeren for landbrug, fødevarer og fiskeri

 • Lov om administration af den fælles landbrugspolitik med solnedgangsklausul, som ophæves 1. juli 2023 (februar II)

Ministeren for ligestilling

 • Redegørelse til Folketinget om perspektiv- og handlingsplan for ligestilling for 2023 (februar II)

Ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

 • Redegørelse til Folketinget om udviklingen i udviklingssamarbejdet (april II)

Skatteministeren

 • Lovændringer for at gennemføre sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen (marts I)
 • Ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven med formål at indføre godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde (marts I)
 • Lovændringer, der har til formål at indføre begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone med videre (marts II)
 • En lov om at indføre en vejafgift for lastbiler og lastvogne (marts II)
 • Lov om midlertidigt solidaritetsbidrag til at imødegå høje energipriser (marts II)
 • Lov om indtægtsloft for at imødegå høje energipriser (marts II)
 • Lovændringer om indberetning af betalingsoplysning til bekæmpelse af grænseoverskridende momsvig med videre (marts II)
 • Ændring af momsregler om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet (april I)
 • En ejendomsskattelov for at indføre nye regler om blandt andet en permanent skatterabat i ejendomsværdiskat og grundskyld af ejerboliger ejet af fysiske personer (april II)
 • Ændringer af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (april II)

Social- og boligministeren

 • Lovændringer om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber med formål om at ændre i lovens to værdiansættelsesprincipper (februar II)
 • Ændring af lov om social service for at sikre hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom (marts I)
 • Ændringer af en række love for at omlægge indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber (marts I)
 • Barnets lov (marts II)
 • Ændringer som følge af barnets lov (marts II)
 • Lovændring om social service for at ophæve aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte om natten (marts II)
 • Lovændring om forlængelse af forsøg med et socialt frikort (marts II)
 • Lovændringer med formål om at sikre handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet (marts II)

Statsministeren

 • Redegørelse til Folketinget om rigsfællesskabet (april II)

Transportministeren

 • Ændringer af færdselsloven med formål at ensrette regler for hegningspligt i naturområder med udsatte dyr (marts I)
 • En lov om rammerne for udvikling af Københavns lufthavn i Kastrup (marts II)
 • Ændringer af jernbaneloven og lov om DSB for at sikre korrekt implementering af EU-reguleringen samt forbedre og opdatere regelgrundlaget (marts II)
 • Lovændring om godskørsel for at implementere ændringer af et direktiv

Uddannelses- og forskningsministeren

 • Lovændring om aktiviteter i det ydre rum (marts II)

Udenrigsministeren

 • Redegørelse til Folketinget om udvalgte international organisationer, herunder OSCE, Østersørådet og Europarådet (marts I)

Udlændige- og integrationsministeren

 • Lovforslag om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (marts I)
 • Lovændringer, som indeholder opfølgning på EU-lovgivning, ophævelse af Brexit-borgerloven samt forslag om at indføre nye regler om hjælp til hjemrejse og ændringer i de gældende regler om hjemrejsestøtte
 • Lov om indfødsrets meddelelse (april II)

Ældreministeren

 • Ændring af lov om velfærdsaftaler for at skabe lettere og smidigere arbejdsgange og sagsbehandling (marts II)
 • Redegørelse til Folketinget om ældreområdet (marts II)

Hele lovkataloget kan læses her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00