Ministerium har i årevis taget fejl. Mindreårige transpersoner kan alligevel få juridisk kønsskifte

Indenrigs- og Sundhedsministeriet beklager nu, at danske unge under 18 år automatisk har fået afvist ansøgninger om juridisk kønsskifte. Justitsministeriet har tidligere advaret imod, at den danske praksis formentlig strider imod internationale konventioner.

Sophie Løhdes ministerium beklager, at man ikke på et tidligere tidspunkt har været opmærksom på betydningen af Danmarks internationale forpligtelser.
Sophie Løhdes ministerium beklager, at man ikke på et tidligere tidspunkt har været opmærksom på betydningen af Danmarks internationale forpligtelser.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Peter Ingemann NielsenAndreas Wind

Danske transpersoner under 18 år har i årevis fået afslag på deres ansøgninger om juridisk kønsskifte.

Men nu viser det sig, at de automatiske afslag strider imod internationale konventioner.

Det oplyser indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Den danske cpr-lovgivning forbyder juridisk kønsskifte for personer under 18 år, men ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har unge under 18 også ret til at få tildelt nyt personnummer, hvis de har gennemgået kønsmodificerende behandling.

I et brev til Folketinget oplyser Sophie Løhde derfor, at reglerne nu opdateres. 

Læs også

"Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil således, når ministeriet modtager en ansøgning om juridisk kønsskifte, undersøge i hvert enkelt tilfælde, om den pågældende på baggrund af Danmarks forpligtelser efter Den Europæiske Menneskeretskonvention har ret til juridisk kønsskifte, uanset ansøgeren ikke måtte være fyldt 18 år," lyder det i brevet.

Sophie Løhde oplyser via sit ministerium til Altinget, at regeringen nu vil se nærmere på en ændring af cpr-loven.

I brevet til Folketinget "beklages" der over, at "ministeriet ikke på et tidligere tidspunkt har været opmærksom på betydningen af Danmarks internationale forpligtelser eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om juridisk kønsskifte".

Juridisk kønsskifte
  • Ved ansøgning om juridisk kønsskifte anmoder en transperson om at få ændret sit cpr-nummer, så det svarer bedst muligt til personens kønsidentitet.
  • Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter, som for eksempel fødselsattest, pas og kørekort.
  • Personer, der får et juridisk kønsskifte, ville skulle ændre deres navn, fordi der i Danmark er krav om, at navne ikke må betegne det modsatte køn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Det er ellers ikke, fordi ministeriet ikke har haft mulighed for at få øjnene op for, at den danske lovgivning strider imod konventionerne.

Allerede i august 2020 fastslog en tværministeriel arbejdsgruppe på LGBT-området, at transkønnede under 18 år har ret til at få behandlet deres sag ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Og i maj 2022 skrev Justitsministeriet i forbindelse med et lovforslag udarbejdet i det daværende Bolig- og Indenrigsministerium, at det "er mest nærliggende at antage, at hvis en transkønnet person under 18 år har fået tilbudt og har undergået kønsmodificerende behandling, vil den pågældende også have en ret til at få tildelt nyt personnummer". En vurdering, Justitsministeriet bekræftede tilbage i marts i år.

Mellem september 2014 og juli 2023 har 16 mindreårige transpersoner i Danmark fået afslag på juridisk kønsskifte på grund af cpr-lovgivningen.

De 16 sager genoptages nu, oplyser Sophie Løhde.

Det er endnu uklart, hvilken betydning ændringen får for de mindreårige, der ansøger om juridisk kønsskifte, men som ikke har gennemgået kønsmodificerende behandling. 

Opdateret klokken 10:33, mandag 14. augsust, 2023: Læs orienteringsbrevet fra Sophie Løhde her:

Læs hele orienteringsbrevet

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil følge op på implementeringen af LGBT+-handlingsplanen for 2022-2025, som bl.a. indeholder et punkt vedrørende juridisk kønsskifte for mindreårige.

I medfør af CPR-lovens § 3, stk. 7, 1. og 2. pkt., tildeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn (juridisk kønsskifte). Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning.

Efter CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., er det endvidere en betingelse for at blive tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede køn (juridisk kønsskifte), at den pågældende person på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år.

Som det fremgår i rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe for LGBTI fra august 2020 (Uddrag af rapporten er vedlagt), og som Justitsministeriet har oplyst over for Folketinget i justitsministerens besvarelse den 7. marts 2023 af spørgsmål nr. 262 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, er det på baggrund af den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og oplysningerne om behandlingstilbuddene, der gives til mindreårige i sundhedsvæsenet, mest nærliggende at antage, at hvis en transkønnet person under 18 har fået tilbudt og har undergået kønsmodificerende behandling, vil den pågældende også i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 (EMRK) have en ret til at få tildelt nyt personnummer samt få ændret afledte dokumenter.

Det er endvidere vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis der uden for den førstnævnte situation ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for kravet om at være fyldt 18 år for at få tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Gælder en dispensationsadgang alene for personer, der har gennemført hormonbehandling eller øvrig kønsmodificerende behandling, kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt der indirekte indføres et krav om behandling for at kunne få tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn.

Det følger således efter Justitsministeriets opfattelse af Danmarks internationale forpligtelser, at en mindreårig – uanset ordlyden af CPR-lovens § 3, stk. 7, 3 pkt. – kan have adgang til juridisk kønsskifte.

Rapporten indeholdt en anbefaling af forskellige modeller for, hvorledes juridisk kønsskifte for mindreårige kunne gennemføres ved lov. Det fremgik ikke eksplicit af rapporten, at Danmarks internationale forpligtelser i relevant omfang skulle inddrages i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om juridisk kønsskifte fra mindreårige, uanset om der blev gennemført lovændringer eller ej.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde den forståelse af rapporten, at spørgsmålet om gennemførelsen af Danmarks internationale forpligtelser skulle afvente en senere gennemførelse ved lov.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har derfor i perioden fra september 2014 til juli 2023 i overensstemmelse med ordlyden i CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., meddelt afslag på juridisk kønsskifte i 16 tilfælde under henvisning til, at ansøgeren ikke var fyldt 18 år, uden i de konkrete tilfælde at undersøge, om ansøgeren efter Danmarks internationale forpligtelser havde ret til juridisk kønsskifte.

I forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets overvejelser om mulige lovgivningsmæssige modeller for juridisk kønsskifte for mindreårige, blev ministeriet i sommeren 2023 af Justitsministeriet gjort opmærksom på, at Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK i relevant omfang– uanset ordlyden af CPR-lovens § 3, stk. 7, 3 pkt. – skal inddrages ved behandlingen af konkrete ansøgninger fra mindreårige om til juridisk kønsskifte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på den baggrund den 4. august 2023 efter drøftelse med Justitsministeriet besluttet at genoptage de 16 sager, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet afslag på juridisk kønsskifte til personer under 18 år.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i forlængelse heraf endvidere foretaget de fornødne tilpasninger af sin administration af området, herunder opdateret CPR-kontorets hjemmeside (www.cpr.dk) med bl.a. følgende tekst:

”Det er efter CPR-lovens § 3, stk. 7, 3. pkt., en betingelse for at blive tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede køn (juridisk kønsskifte), at den pågældende person på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år. Uanset ordlyden af CPRlovens § 3, stk. 7, 3. pkt., kan det dog efter omstændighederne følge af Danmarks internationale forpligtelser, at en person under 18 år skal have adgang til juridisk kønsskifte, f.eks. hvis den pågældende har fået tilbudt og har undergået kønsmodificerende behandling i sundhedsvæsenet. Ønsker du nærmere oplysninger herom, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret, Holbergsgade 6, 1057 København K, [email protected]. Ved digital post bedes du vælge ”CPR-Administrationen” som modtager.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil således, når ministeriet modtager en ansøgning om juridisk kønsskifte, undersøge i hvert enkelt tilfælde, om den pågældende på baggrund af Danmarks forpligtelser efter EMRK har ret til juridisk kønsskifte, uanset ansøgeren ikke måtte være fyldt 18 år.

Afslutningsvis skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet beklage, at ministeriet ikke på et tidligere tidspunkt har været opmærksom på betydningen af Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om juridisk kønsskifte.

Ministeriet skal i den forbindelse beklage, at ministeriet i de nævnte 16 sager har givet afslag på juridisk kønsskifte uden at undersøge i det konkrete tilfælde, om ansøgeren havde ret til juridisk kønsskifte efter Danmarks internationale forpligtelser.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00