Ombudsmanden zoomer ind på sikkerhed i psykiatrien

SÆRLIGT TILSYN: Ombudsmanden har udråbt socialpsykiatrien til særligt fokusområde i 2017 og vil gå sikkerheden for borgerne på botilbud grundigt efter i sømmene. SIND håber, at kulegravningen bliver et wakeupcall for politikerne.

Det er ikke kun ansatte i psykiatrien, som er i risiko for vold og overgreb. Ofte går aggressionerne ud over andre beboere.
Det er ikke kun ansatte i psykiatrien, som er i risiko for vold og overgreb. Ofte går aggressionerne ud over andre beboere.Foto: Claus Bech/Scanpix
Søren Elkrog Friis

Vold mod ansatte i socialpsykiatrien har i de seneste år haft stigende politisk bevågenhed – og kulminerede i efteråret med en politisk aftale mod vold på bosteder.

Det er dog ikke kun medarbejdere, som er i risiko for vold og overgreb. Ofte går aggressionerne ud over andre beboere.

Men i den kommende tid vil også beboerne sikkerhed blive gået grundigt efter i sømmene.

Folketingets Ombudsmand har nemlig udpeget forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud til et særligt fokus i 2017.

Fakta
Socialpsykiatrien omfatter alle former for støtte i hverdagen (ud over medicinsk behandling) til borgere med sindslidelser.
Det er kommunernes ansvar at sørge for, at de nødvendige socialpsykiatriske tilbud stilles til rådighed for borgerne. Det kan ske ved, at de stiller egne tilbud til rådighed, og det kan ske ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud, jf. servicelovens § 4, stk. 1 og 2.

Kilde: Ombudsmanden

"Både fra omtalen i pressen og fra vores tidligere tilsynsbesøg ved vi, at det er et område, hvor der er problemer," siger Morten Engberg, der er afdelingschef hos Folketingets Ombudsmand.

Tvangsanbragte i farezonen
Folketingets Ombudsmand udpeger hvert år et nyt tema, som underkastes et særligt grundigt tilsyn – og i år er turen altså kommet til socialpsykiatrien.

Temaet betyder, at Ombudsmandens Tilsynsafdeling vil koncentrere en betydelig del af de i alt cirka 40 årlige tilsynsbesøg omkring socialpsykiatrien – fordelt på 10-12 tilsynsbesøg på socialpsykiatriske botilbud og 6-8 besøg på psykiatriske afdelinger.

Her vil man dels undersøge, om sikkerheden for borgerne på botilbuddene er i orden, og derudover se på, om der er problemer i samarbejdet mellem botilbuddene og de psykiatriske afdelinger.

"Der har desværre været en række tilfælde, hvor ansatte er blevet overfaldet og slået ihjel, men ofte går det også ud over medbeboerne. De er i en del tilfælde tvangsmæssigt anbragt, så det mindste, man kan forlange, er, at det offentlige sørger for, at de kan leve i sikkerhed," siger Morten Engberg.

Følger op på temarapport fra 2013
Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. Ved afslutningen af tilsynsåret vil ombudsmanden sammenfatte de væsentligste resultater i en temarapport.

"I forhold til de problemer, der måtte være lokalt, vil vi tale med ledelsen på den pågældende institution. Men hvis vi mener, der er problemer af tværgående karakter, vil vi tage det op med de relevante styrelser og ministerier," forklarer Morten Engberg.

Ombudsmanden følger samtidig op på anbefalingerne i sin temarapport fra 2013 om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes, hvoraf en del af anbefalingerne var rettet mod psykiatriske afdelinger og botilbud på det sociale område.

Vold mellem beboere er mørkebelagt
Blandt organisationer for sindslidende og pårørende vækker det stor begejstring, at ombudsmanden har valgt at se nærmere på sikkerheden for beboere på de socialpsykiatriske botilbud.

"Nu har man haft stort fokus på sikkerheden for ansatte – og det har været fuldt ud berettiget, men jeg vil vove at påstå, at det mere hyppigt går ud over andre beboere. Så vi er stærkt tilfreds med, at der nu bliver sat fokus på det her," siger Knud Kristensen, der er formand for SIND.

Der findes intet samlet overblik over omfanget af vold, overgreb og trusler mod beboere på botilbud – og området er generelt underbelyst, fordi mange hændelser hverken bliver registreret eller anmeldt.

"Tilsynet har primært været udført af Arbejdstilsynet – som har haft fokus på ansattes sikkerhed, mens det sociale tilsyn har været meget tilbageholdende med at være kritisk, så jeg tror, det er rigtig godt, at Ombudsmanden underkaster området en grundig inspektion," siger Knud Kristensen.

SIND-formanden håber, at det særlige tilsyn bliver et wakeupcall for politikerne.

"Når vi andre råber op, er det nemt at betragte som interesseorganisationernes evige jagt efter bedre vilkår, men det kan man jo ikke beskylde Ombudsmanden for. Nu skal vi ikke drage konklusioner på forhånd, men jeg tør godt gætte på, at nogle af de ting, man finder frem til, havner i en ressourcediskussion – og så må vi have politikerne på banen," siger han.

Dokumentation

Ombudsmandens temaer for tilsyn

Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for årets tilsynsbesøg.

Valget af tema afhænger især af, hvor der er grund til at gøre en ekstra tilsynsindsats. Temaerne giver ombudsmanden mulighed for at inddrage aktuelle emner i tilsynsvirksomheden og også for at gå i dybden og på tværs med bestemte problemstillinger og indhøste erfaringer om praksis, herunder bedste praksis.

Ved slutningen af året afrapporterer ombudsmanden sammen med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY resultaterne af årets tilsynsvirksomhed. Temaerne bliver navnlig afrapporteret i særskilte rapporter om de enkelte temaer. I rapporterne sammenfatter og formidler ombudsmanden de væsentligste resultater af temaerne.

Temarapporterne bliver offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Desuden sender ombudsmanden rapporterne til de relevante myndigheder, så myndighederne kan lade dem indgå i deres overvejelser på de forskellige områder.

Kriminalforsorgen og sundhedsområdet har tidligere været genstand for ombudsmandens særlige tilsyn.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Knud Kristensen

Medlem af Det Etiske Råd og Rådet for Socialt Udsatte, formand for Udsatterådet i Aarhus Kommune
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981)

0:000:00