Præster: Statens uforsvarlige asylpolitik giver børn varige mén

KRONIK: På udrejsecentrene lever børn under forhold, der kan give dem ar på sjælen for livet. Alt imens staten og de afviste asylansøgere fører deres udmattelseskrig, kommer små menneskeliv i klemme, skriver en domprovst, en biskop og en sogne- og indvandrerpræst.

Af Anders Gadegaard, Peter Skov-Jakobsen og Niels Nymann Eriksen
Hhv. domprovst, biskop og sogne- og indvandrerpræst 

”Det var som at være vidne til et trafikuheld i slowmotion,”, fortæller en af medarbejderne efter at have været en tur på legepladsen med en gruppe halvstore drenge på en kirkelig sommerlejr for flygtninge. På bare tyve minutter udvikler turen sig til hård indbyrdes mobning, og medarbejderen må til sidst fysisk skille børnene ad.  

Da arrangørerne bag sommerlejren holder evalueringsmøde, er der særligt ét spørgsmål, som optager dem: Er det forsvarligt i fremtiden at invitere familier fra Udrejsecenter Sjælsmark til at deltage?

Frivillige og ansatte lejrledere har i løbet af de fire dage, lejren varer, oplevet nogle af konsekvenserne af de usunde rammer for familielivet, som et udsendelsescenter skaber. Efter turen på legepladsen prøver lederne at tale med en far om, at hans søn opfører sig grænseløst. Faren trækker på skuldrene og siger: ”Tal selv med ham. Han lytter ikke til mig.”

Situationen på legepladsen er ikke en uheldig, enkeltstående begivenhed, men et udtryk for en daglig måde at håndtere verden på, fordi børnene lever et uværdigt liv under massivt pres. De mister langsomt empati, selvtillid og troen på, at der er en plads til dem. Samtidig resignerer de forældre, der skulle passe på dem.

”Er det forsvarligt?” er ikke bare et spørgsmål, lejrlederne må stille sig selv. Det er et spørgsmål, som vi ønsker at sende videre til vore politikere: Er det forsvarligt, at der er et sted i vores land, hvor rammerne for familieliv og børns opvækst er så ringe, at de med stor sandsynlighed vil give børnene varige mén – hvad enten deres liv kommer til at udfolde sig her eller i et andet land?

De omkring 90 børn, som bor på Sjælsmark, har fået massiv opmærksomhed i løbet af de sidste måneder. Efter at eksperter fra blandt andet Dansk Flygtningehjælp og Børns Vilkår har gjort opmærksom på de menneskelige konsekvenser af at lade børn vokse op på et udrejsecenter som Sjælsmark, har SF, Radikale og Alternativet krævet bedre forhold for børnene i centret. Kristendemokraterne vil fastsætte en tidsramme for, hvor længe børn højst skal opholde sig på asylcentre. Der arbejdes samtidig på at rejse et borgerforslag for at sikre asylbørn bedre vilkår.

Vi vil gerne bidrage til dette fokus med erfaringer, vi har gjort i nogle af de lokale folkekirker, der har flygtninges og asylansøgeres liv tæt på i hverdagen.

Grønnevang Kirke i Hillerød er en af de kirker, som hver uge frekventeres af en del af de familier, som bor på Udrejsecenter Sjælsmark. Sogne- og indvandrerpræst Claus Øland-Christensen fortæller, at børnene på Sjælsmark har vanskeligt ved at indordne sig. Derfor har de måttet ansætte en medarbejder til særligt at tage hånd om disse børn, når der er gudstjeneste. Det er en opgave, kirken gerne påtager sig, men det ville give meget bedre mening, hvis vi kunne være med til at arbejde sammen med myndighederne om at formidle en grundlæggende livsduelighed til disse børn og unge.

Skaderne viser sig allerede i barndommen, ved at almindelige omgangsformer ikke udvikles, og sociale kompetencer ofte har trange kår. Børnene bør støttes til at udvikle almindelige livsfærdigheder, for eksempel ved at muliggøre skolegang uden for centret eller på anden måde indgå i fællesskaber, der styrker dem.

I Athen gør den kirkelige hjælpeorganisation Faros en indsats for at udvide mulighedshorisonten for nogle af de mange flygtningebørn. Børnene er strandet i byen, efter at landets grænser mod Europa lukkede som en del af reaktionen på de store flygtningebølger i 2015 og 2016.

I samarbejde med Massachusetts Institute of Technology (MIT) har de udarbejdet et program, der har til formål af formidle life skills til de flygtningebørn og unge, som er strandet i Grækenland.

Hvilke færdigheder lærer de så på denne skole? Det kan være sproglige færdigheder, som vil komme dem til gavn på deres videre rejse, eller håndværksmæssige kompetencer, som de vil kunne have gavn af de fleste steder i verden. Men spørger man ind til kernen af det, som Horizont Center, som skolen kaldes, vil formidle, så handler det ikke bare om færdigheder, men om selvrespekt og en bevidsthed om, at man kan skabe mening i sit liv.

At der er mening med livet, er en fornemmelse, som effektivt er taget fra de mennesker, der opholder sig på Udrejsecenter Sjælsmark. Resultatet af at henvise familier til at leve deres familieliv i et udrejsecenter indebærer i realiteten, at man fratager dem de life skills, som er afgørende for deres forældeevne og deres evne til at bidrage til det samfund, de formodentlig skal sendes tilbage til.

Forældrene kan og skal ikke tages ud af ligningen. Det er først og fremmest deres ansvar at tage vare på deres familie. Dilemmaet er her, at så længe man kan forudsætte forældeevne, er barnets tarv forældrenes og ikke statens ansvar. Men regnestykket omkring barnets tarv tager sig tydeligvis anderledes ud fra forældrenes side: De er villige til at vente år efter år i håb om, at deres familie kan få en fremtid her i Danmark.

Som den congolesiske mor og hendes tiårige dreng, som har boet i asylcentre, siden han var to år, fordi der ikke er familie eller netværk i hjemlandet at falde tilbage på. Hvem ville i den situation frivilligt tage skridtet og rejse hjem? Hvad stiller man op som mor til en tolvårig pige, som er født og opvokset i danske asylcentre, og som synker hen i depression og forsøger at begå selvmord?

Alt imens staten og de afviste asylansøgere fører deres udmattelseskrig, er der små menneskeliv, som begynder at udfolde sig bag lejrenes hegn, og som stort set aldrig oplever andet end dette afsondrede liv – til mulig livsvarig skade på sjælen.

Vi kan ikke stiltiende være vidner til, hvordan børn af afviste asylsøgere mistrives. Det er ikke hensigtsmæssigt, at statens linje i asyl- og udlændingepolitik har så negative konsekvenser. Hele fremtiden for disse børn er på spil – der er brug for handling.

...

Københavns Stifts Mellemkirkelige udvalg afholder en offentlig høring om børn i udrejsecentre mandag 10. december kl. 15.00 - 16.30 i Københavns Domkirke.

Medvirkende politikere: kirkeminister Mette Bock (LA), Mattias Tesfaye (S) og Pia Olsen Dyhr (SF). Fra humanitære organisationer: Eva Singer (Dansk Flygtningehjælp) og Anne La Cour Vågen (Røde Kors). Desuden vil børn opvokset i asyl- og udrejsecentre få fortalt deres historie gennem korte videointerviews.

Forrige artikel Margrete Auken: Kære Lars Løkke – kan du huske dengang Danmark var et foregangsland? Margrete Auken: Kære Lars Løkke – kan du huske dengang Danmark var et foregangsland? Næste artikel Direktør: Lærernes frokostpause er ikke blevet frataget, for de har aldrig haft den Direktør: Lærernes frokostpause er ikke blevet frataget, for de har aldrig haft den
 • Anmeld

  Visti Christensen · Pastor emeritus

  Skomager, bliv ved din læst

  Jeg synes, at præster skal passe deres arbejde iht præsteløftet- og ikke igen spille politisk venstreekstremistiske frelsere, der ensidigt fordømmer andre,

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Visti Christensen

  Præster er/kan være præster værst!
  Utroligt at denne kronik kan fordrejes til at være "venstreekstremistisk", ment som skældsord.
  Men det var det måske slet ikke? For at kere sig om medmennesker der lider, om små og svage er da en del af det glade budskab præster, også de ældre der kalder sig hyrder, er sat til at formidle?

 • Anmeld

  Preben von Skjoeth · Fhv. redaktør

  GIV DE POLITISKE PRÆSTER EN FYRESEDDEL

  Jeg er efterhånden godt og grundigt tæt af de præster, der bruger deres embede til politiske gøremål. Desværre er præster, i mange borgeres sind, "ophøjede og troværdige personer, man lytter til. Derved bliver disse politiske præster, til en slags meningsdannere.

  Efter min opfattelse, bør man smide disse politiske præster ud. Giv dem en fyreseddel, og tving dem til "andet arbejde". Enhver har naturligvis ret til at ytre sig politisk, men man skal ikke misbruge sit embede for at gøre folket opmærksom på ens egne politiske synspunkter.

 • Anmeld

  Michael Ruge

  Hvem er uforsvarlige?

  Hvis/når staten og udviste familier fører en udmattelseskrig i asylcentrene, hvorfor er det så staten og ikke forældrene, der handler uforsvarligt.
  Nå en dansk domstol har afsagt en dom, herunder også en dom om udvisning, så er det den udøvende magts opgave at sikre gennemførelsen af den dømmende magts beslutning.
  Når man ser, hvad der ikke har ført til udvisning, er der jo generelt tale om ganske voldsomme forbrydelser, hvis der er faldet en udvisningsdom, så tak til staten for at holde fast.
  Uforsvarligt er, at alle danske skatteydere - hvad enten de er medlemmer af folkekirken eller ej - skal betale præsters løn og pension. I finanslovsforslaget for 2019 506,1 mio.kr. til løn og 315,8 mio.kr. til pensioner i altså 821 mio.kr.

 • Anmeld

  Sanne Krøyer · Vejleder og frivlillig børneleder i FDF

  Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig

  Tak for en redelig beskrivelse af et stort problem. Børnene betaler en alt for høj pris: de har ikke indflydelse på deres fremtid, og de er magtesløse i forhold til det miljø de er sat i.

 • Anmeld

  Peter Brinkmann Kristensen

  Att. Visti og Preben

  Det er temmelig voldsomt, at misforstå det næstekærlige budskab der ligger i kronikken, med politisk aktivisme. Der er mig bekendt ingen partier som har en del af deres partiprogram, understøttelse af at børn tabes på gulvet og får frataget muligheden for et godt liv. Tværtimod med stor risiko bliver uempatiske, og kan vokse op som potentielle psykopater uden synderlig omsorg for andres liv og levned. Det er den dokumenterede i mistrivsel i lejrene kronikken opponerer imod, som jeg læser det - og så henviser de til at nogle partier faktisk har krævet bedre forhold - men mig bekendt har ingen partier det som en del af deres partiprogram, at børns mulighed for at godt liv skal kunne rives væk under dem. Det er let at gøre noget politisk for at disse børn får et bedre liv - også uden at de og deres familier får stillet i udsigt statsborgerskab, eller andet - mens de opholder sig i lejren.
  Som jeg hører de fleste kristnes budskab, er næstekærlighed et vigtigt element i troen. Det lever forfatterne dermed fint op til. Jeg antager derimod at hverken i Visti eller Preben er særligt kristne med den anskuelse i har, og det er selvfølgelig jeres egen sag.

 • Anmeld

  Frode Sørensen

  Alle præster er politiske

  Folkekirken, som reelt er en statskirke, er politisk f. eks ved at sende feltpræster til deltagelse i de danske krige. At der også findes præster med en human holdning, er da kun positivt.

 • Anmeld

  Lissa Højer Pedersen

  Ang. Henrik Steins indlæg.

  Dejligt at kirken endelig tager til orde og formaner til at tage næstekærlighedsbudet alvorligt. Tak for det.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Politik og demokrati

  Det er besynderligt hvor lidt demokratisk nogle af indlæggene er at man straks ville forbtyde eller kritistisere at hvis nogle bruger deres ytringsfrihed til at argumrntere forbholdniing, som ikke falder i god jord hos nogle
  Der er andre genier i Altinget der pudsigt nok mener, at populister har ikke plads i det danske demokrati
  Og med populisme menes alle dem der ikke søtter de gamle regeringsbærende partier.
  Det er en god ide at bekæmpe krafter der enten ville begrænse eller afgrænse demokratiet - og hvis man er uenig i f.eks. præsternes meningstilkendegivelse kan man argumenntere i mod det, men at ville begrænse andres ytringsfrihed er en farlig vej, fordi der er andre som åbenbart har samme holdning over for de de sånedladende kalder populister

 • Anmeld

  Johannes Jacobsen

  Vi kan ikke være det bekendt

  Det kan aldrig forsvares at bruge børn som et pressionsmiddel for at få deres forældre til at rejse hjem. Der må findes en anden løsning. Det må være imod alle konventioner om børn at sætte dem i denne fastlåste og skadelige situation. Skam dig Danmark.

 • Anmeld

  Johanna Haas · Cand. Mag

  Tak for et fint erfarings- og etikbaseret indlæg

  1. Først og fremmest en stor tak for indsparket til skribenterne - og på forhånd tak for den høring som afholdes den 10. dec. i Domkirken. Også en forsinket stor tak til Bedsteforældre for asyl som ikke nævnes i debatindlæget, men var de første, der med en høring på Christiansborg igen forsøgte at skabe opmærksomhed om vilkårene for børn i Danmark, hvis forældre har fået afslag på asyl.
  2. Det er utoligt så stor harme det afføder i foreløbigt flertallet af kommentarerne, at præster ytrer sig i samfundsdebatten. "Venstreekstrekstremisme" er der da i hvert fald slet ikke tale om. Ideelt set taler kirken for øvrigt de udstøttes sag, præcis som Jesus i sin tid efter sigende gjorde det. At det ikke altid sker og at kirken ofte gennem historien har gået magtens ærinde og været langt fra næstekærlighedens bud ændrer ikke ved, at det set med mine øjne er positivt når præster eller andre træder frem med erfaringsbaseret viden om de skader der opstår hos de børn, vi har udstødt af samfundsfællesskabet og isoleret i udsendelsescentre. Enhver børnepsykiater vil kunne bekræfte, at det er skadevoldende for børn at leve en stimulations- og udviklingsfattige eksistens i et angstfyldt og udsigtsløst tomrum, som børn i fx. Sjælsmark gør det. Det er ikke en viden, som skribenterne fabulerer sig frem til pga. deres politiske overbevisning eller pga. deres tro. Det er almen viden i dag hos alle voksnr borgere i Danmark. Og dermed bliver det alles ansvar, for den der tier samtykker. Det der giver skribenterne en særlig position er, at de ansigt til ansigt har mødt og oplevet børn, som er skadet af de (livs)vilkår som samfundet giver dem. Derfor føler skribenterne højst sandsynligt ansvaret for børnenes mistrivsel tydeligere end så mange andre borgere Danmark. Skribenterne kan ikke længere overhøre deres pligt til at sige fra. Det føles måske som en borgerpligt snarere end en trosforpligtelse, vil jeg tro, men jeg behøver ikke at kende den enkeltes drivkraft for at kunne forstå budskabet: vi gøt børn fortræd.Præster er også borgere i samfundet. De har også ytringsfrihed.
  3. Det er utilstedeligt at kræve folk afskediget, blot fordi man er uenig i deres synspunkter. Er det et forsøg på at kue andre mennesker til tavshed? Et forsøg på at knægte deres ytringsfrihed?
  4. Det er også utilstedeligt at bruge ordet "yngleri" i den kontekst som det sker i en af kommentarerne. Mennesker yngler ikke. De får børn, de sætter børn i verden og den verden er der ingen mennesker, der har mere ret til end andre, men vi har der i mod alle et ansvar for at tage hånd om de børn, som er sat i verden og som vi møder på vores vej. Som minimum må vi ikke skade dem - herunder fratage dem glæde, håb og værdighed - og som et minimum bør vi protestere, når det sker midt i blandt os. Det er det skribenterne har gjort. Og tak for det.


 • Anmeld

  Leif Mathiasen

  Antihumanismens sejr

  Det der startede med Henrik Sass’s felttog imod humanismen har nu allerede ført til, at danskere går ind for mundkurv og Berufsverbot over for præster, der prædiker næstekærlighed og medmenneskelighed. Hvem mon bliver den næste faggruppe, som skal lægges for had i ensretningens paradigmeskift - ned ad slisken til nyfascistiske tilstande?

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Jeg syntes i agerer lige som i kejserens nye klæder.

  Kære Kære: Anders Gadegaard, Peter Skov-Jakobsen og Niels Nymann Eriksen
  Brug ikke børn til at fremme jeres Ego humanistiske agenda.
  Det er klamt.

  Jeg ville sådan ønske at Egohumanister, Venligboer, politisk-korrekte og andet godtfolk ville se virkeligheden som den er.

  Og jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem,
  at de flygtninge vi modtage og har modtaget.
  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.

  Der er noget galt.

  Vi må beskytte vores gode velfærd og demokrati.
  Og Vi må se virkeligheden som den er
  Se venligst denne vidio
  https://youtu.be/JjCongvn9-w
  Jeg vil så gerne vide hvorfor denne mand ikke ret til vores tryghed og beskyttelse.

  Jeg tror ikke der er meget fremtid i
  De 72 jomfruer og hvide druer, samt folk der går ind for sharia lov med stening og nakkeskydning.


 • Anmeld

  T R · Debattør

  Manglende indsigt

  Det er tydeligt at en del folks kommentarer foroven viser at de dels ikke har indsigt i de logiske faresignaler i processen fra barn til helstøbt voksen afhængigt af det omkring værende miljø som ethvert menneske er påvirket af (udover arv).

  Og dels åbenbart heller ikke i hvad kirken og dens ansatte laver i dagens Danmark herunder hvad kristendommen handler om som religion, hvilket er paradoksalt i dagens "religions kamp" mod Islam der angiveligt jo netop skulle handle om en religion der er patriarkalsk og krigerisk!

  Måske de selvsamme personer skulle tage og besøge en kirke på andre tider end det årlige julebesøg hvis de skal kloge sig på kristendommen og dens funktion i Danmark anno 2018.

  Ellers glimrende informativt indlæg der rejser nogle problematikker der desværre ikke er politisk vilje til at se nærmere på i øjeblikket og i et godt stykke tid ud i fremtiden. Problematikker vi som samfund så må bokse med de næste mange år i samme bunke med andre negativ social arv sager som regeringen har sørget for at belaste Danmark yderligere med bla. ved deres Ghettoplan, generelle nedskærings politik og mål om større fattigdom i Danmark ved at beskære i fattigdoms ydelserne.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Om ulighed

  Det er underligt at når man kan se konsekvenserne af den ultra liberalistisk økonomisk politik som er traktatsfæstede i EU gradvist udhuler vores velfærdsstat og sociale sikkerhed, at man som Pro Eu tilhænger og ikke tilhøre de borgerlige partier ikke forholder sig krititisk til, at EU ville forvandlede Danmark fra en socialstat til en konkurrence stat.
  Hvor velfærdsstat bygger på solidaritet og sammenhængskraft er konkurrencens formål at udkonkurrerer andre og derved liver op til liberalismens slogan, at enhver er sin egen lykkesmed.
  Der ikke meget symparti for dem, der ikke har haft evner eller heldet i liv.
  Der kan høres på de sidste 10 års debat hvor retorikken har været grov og nedværdigende og beskydninger over for de økonomiske svageste stillede i samfundet, samtidig har SF og S glemt deres rødder og oprindelige politiske målsætning og adskiller sig ikke politisk fra de borgerlige.
  Det er tankevækkende at de partier var med til at give uligheden et stort løft i 2011-2015
  Det ville være rart at nogle begynder at gøre om ikke oprør, så skriver om det, og det er bl.a. fagøkonomer - men de har ikke den bevågenhed i medierne som man kunne og burde forvente, fordi det dybest set er et spørgsmål om, hvilket samfund vi ønsker at give videre til de næste generationer om det er et der bygger på solidaritet og sammenhæng eller et samfund, hvor det er selvtilstrækkeligheden, der kun gavner en lillebgruppe

 • Anmeld

  Kirsten Lund Larsen · Journalist

  Tak for protesten

  Tak til de tre skribenter for at hæve røsten for nogle børn, der virkelig er i klemme i vores land. Vi kan ikke lukke øjnene for den måde, de helt bevidst bliver dårligt behandlet på. Og tilmed aften regering, som gerne vil kalde Danmark for et kristent land...

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pens. lærer og psykolog

  Uansvarligt omsorgssvigt !!

  TAK til Jer tre skribenter, fordi I opløfter Jeres røst.
  Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at vores politiske ledere står i spidsen for en direkte misrøgt og et markant omsorgssvigt overfor børn af traumatiserede forældre?
  Nu har man oven i købet besluttet, at familier og børn skal isoleres på en øde ø i Smålandshavet !
  Det moralske, etiske og ansvarlige kompas har fuldstændigt mistet polviserne.
  ....
  Kan kun anbefale, at præsterne, Dansk Flygtningenævn, Børns Vilkår og andre iagttagere videresender Underretninger direkte til Udlændinge- og Integrationsministeren selv, da hun sidder på en tillidspost i det offentlige, hvilket giver skærpede forpligtelser.
  ....
  Ifølge dansk lovgivning vil ministeren skulle stå til ansvar for, tage initiativer til og sørge for, at tilvejebringe ordnede forhold for de pågældende børn. Ministerens ansvar kan ikke være mindre end sagsbehandlerens, socialrådgiverens, psykologens, lærerens, pædagogens forpligtelser.
  **Enhver ansat.. og enhver borger, har underretningspligt.**
  Den er skærpet i relation til ansatte i det offentlige, idet disse kan blive stillet til retslig forfølgelse, hvis de misligholder deres forpligtelse.
  Mig bekendt havde politikerne på Slotsholmen sidste år forslag fremme, der skulle betyde op til 10 års fængsel for ansatte, der ikke fremsendte underretninger.
  HVOR ligger ministerens og de øvrige politikeres ansvar? De bestrider jo hver især under ansvar et offentligt hverv....!!

  Det er en kendsgerning, at oplevelser, prægninger og kodninger, der sker i barnealderen er basis og fundament for, hvordan hjernen kan videreudvikles. Skader, der sker i en tidlig alder, får fatale følger.
  Jo tidligere en fejlkodning, en skade sker, jo større konsekvens for barnets fejludvikling fremover.
  ....
  Hvad i alverden er det, vi som borgere gjorde, da vi satte vores krydser ved sidste valg. .

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Udrejse.

  Der ynkes over at mange afviste asylsøgere er henvist til at bo i lejre, bl.a. Sjælsmark, og det vil gå ud over børnene. Det er selvfølgeligt beklageligt, men der er tale om afviste familier, som nægter at forlade landet, og som tager deres børn som gidsler i forsøget på at få omstødt udvisningen.
  Hvis samfundet, hver gang, skulle bøje sig for disse krav, ville det resultere i at ingen til sidst ville kunne hjemsendes. Så man er simpelthen nødt til at handle.
  Vi kan ikke være socialkontor for hele verden. Hvordan skal der ellers kunne være råd til at hjælpe fattige danskere?. Så derfor må der være en kant.