Dansk Fjernvarme til Henningsen: Drop dine udokumenterede beskyldninger

REPLIK: Jørgen Henningsen insinuerer i et åbent brev til klimaministeren, at fjernvarmen spiller med skjulte kort i forhold til, om biomasse er CO2-neutral. Det er en grov beskyldning, der ikke kunne være mere forkert, skriver Maria Dahl Hedegaard.

Af Maria Dahl Hedegaard
Konsulent, Dansk Fjernvarme

Kære Jørgen Henningsen

Du opfordrer i et åbent brev klimaminister Dan Jørgensen til at tage "en kammeratlig samtale" med Dansk Fjernvarme om den fremtidige anvendelse af biomasse.

Tak for den opfordring. Vi drøfter hjertens gerne Danmarks fremtidige biomassepolitik med ministeren, som skal være mere end velkommen til at betragte denne indledningsreplik som en åben invitation. Det gør vi i øvrigt med alle, der måtte ønske reel faglig dialog om biomasse og vores energisektor i øvrigt.

Grov beskyldning
Du insinuerer i dit brev, at fjernvarmen spiller med skjulte kort – at vi simpelthen skulle påstå, at biomasse er CO2-netural mod bedre vidende. Det er en grov, udokumenteret beskyldning, der ikke kunne være mere forkert.

Så i åbenhedens navn følger her nogenlunde, hvad Dansk Fjernvarme kunne give udtryk for i en kammeratlig samtale med ministeren:

Indledningsvis ville vi sige, at brugen af biomasse til fjernvarme først og fremmest er et resultat af de politisk udstukne signaler og krav i energiaftalen fra 2012, som et stort set samlet Folketing stod bag.

Det var bydende nødvendigt, at vi skilte os af med kullet i elforsyningen og i opvarmningen. En klog og helt rigtig beslutning, som vi i dag kan være glade og stolte over.

Ikke andre teknologier på hylden
På grund af kraftvarmekravet om at producere både el og varme skulle fjernvarmeselskaberne finde et erstatningsbrændsel. Politisk blev det bestemt, at det var biomassen, der ene og alene kunne sikre den fortsatte produktion og dermed danskernes forsyningssikkerhed.

Der var ikke andre teknologier på hylden, der i så stor skala kunne fortrænge kullet i de store byer.

Dernæst ville vi påpege, at vi også er glade for, at regeringens udspil til biomasse netop ikke lægger op til en ny generel afgift eller en afgift på allerede foretagne investeringer.

En sådan afgift ville reelt være en afgift på at holde varmen for de danskere, hvis varmeselskab blev påvirket af energiaftalen fra 2012.

Den varme kartoffel
Når de første punkter er afklaret, ville vi meget gerne drøfte den varme kartoffel, som er omdrejningspunktet for Jørgen Henningsens brev til ministeren.

Dagbladet Information kunne forleden dag via aktindsigter i notater fra myndighederne så tvivl om, hvorvidt biomassen er så grøn, som den opgøres.

At de faktiske CO2-udledninger er meget højere, end de opgøres af både myndigheder og af eksempelvis Dansk Fjernvarme.

Vi har i lighed med Jørgen Henningsen kunnet læse os til, at der på embedsmandsniveau har været drøftelser om biomassens reelle klimaaftryk. Vi må dertil bemærke, at det er faglig fast praksis, at der på embedsmandsniveau foregår faglige diskussioner om dette og hint embedsmænd imellem.

Savner svar i forhold til dokumentationen
Foruden brudstykkerne fra Informations artikel har vi ikke set de omtalte notater i deres helhed. Hvad der ligger til grund for nogle af de vurderinger, kan vi derfor af gode grunde ikke vide.

Vi kan blot notere os, at Energistyrelsens biomasserapport, der ligger til grund for regeringens udspil, ikke drager samme konklusion.

Var der entydig evidens for, at al biomasse er klimaskadelig, må det alt andet lige forventes, at det var den konklusion, man fra myndighedernes side fremlagde offentligheden.

Vi savner ganske enkelt svar på, hvad det lige er for en dokumentation, som nogle embedsmænd har leveret deres egne vurderinger på baggrund af.

Dårlig biomasse
I forlængelse af dette ville vi påpege over for ministeren, at der selvfølgelig findes dårlig biomasse.

Det er den biomasse, vi absolut intet skal have med at gøre i Danmark.

Nu hvor politikerne gav biomasse en fremtrædende rolle i energimikset uden at stille krav til kvaliteten af den, var det bydende nødvendigt, at vi i branchen lavede en aftale for at sikre os, at vi anvender god og bæredygtig biomasse i Danmark.

Brancheaftalen bygger på de internationale og anerkendte certificeringsordninger på området, sådan at vi netop sikrer os, at der genplantes skov med videre.

FSC-ordningen
Det gælder blandt andet den internationalt anerkendte FSC-ordning, der i øvrigt er udarbejdet i samarbejde med FSC's medlemmer, som tæller Verdens Skove og Danmarks Naturfredningsforening (der er repræsenteret i den danske FSC).

I Dansk Fjernvarme har vi længe gerne villet ophøje brancheaftalen til at være gældende ved lov.

For på den måde at skabe endnu større legitimitet om aftalen og sikre endnu bedre kontrol med, at certificeringerne overholdes.

Biomasse har stadig en rolle at spille
Vi er også meget åbne over for en debat om, hvordan kravene i aftalen kan skærpes på baggrund af ny, faglig viden. Det ønske er blevet imødekommet af regeringen, som netop foreslår dette nye lovkrav i sit udspil for biomasseområdet.

Det ville vi således i vores samtale gerne takke ministeren for.

Jørgen Henningsen påpeger, at vi som brancheforening burde have en interesse i at påtage os ansvaret for, at biomassen udfases i årene frem mod 2030.

Der må vi nok skuffe ham. Biomassen har stadig en rolle at spille, om end det bliver i mindre grad.  Vi er enige om, at biomassen fremadrettet skal ud af fjernvarmens grundlast. Men biomassen vil dog stadig skulle indgå i mellem- og spidslast på nogle værker.

Færre investeringerne i biomasse
Til gengæld ville vi kunne berette for ministeren, at vi nu begynder at se, at investeringerne i biomasse bliver færre og lagt om. Kollektive varmepumper vinder ind, og elektrificeringen af fjernvarmen bliver mere fremtrædende i de kommende år.

Forhåbentligvis også sammen med overskudsvarme og geotermien, som Jørgen Henningsen så vigtigt fremhæver.

Geotermien kunne vi godt ønske os en mere ambitiøs plan for i regeringens klimaudspil. Det ville vi nok også tage en kammeratlig samtale med ministeren om, nu hvor vi alligevel havde hans opmærksomhed.

Men det er en anden snak, som vi må tage en anden gang.

Forrige artikel S i København: At konkurrenceudsætte affaldssektoren er den forkerte løsning S i København: At konkurrenceudsætte affaldssektoren er den forkerte løsning Næste artikel Forsyningstilsynet: Der er brug for økonomisk regulering af sektoren Forsyningstilsynet: Der er brug for økonomisk regulering af sektoren