Digital vismand: Danmark skal være en digital superregion

DEBAT: Vi skal være ambitiøse og træffe politisk beslutning om leveringspligt på bredbånds- og mobildækning – på lige fod med elektricitet, skriver Ole Lehrmann Madsen, formand for ATV’s Digitale Vismandsråd.

Af Ole Lehrmann Madsen
Direktør for Alexandra Instituttet, formand for ATV’s Digitale Vismandsråd

Regeringen og teleforligskredsen har længe drøftet indholdet af et nyt teleforlig, og regeringen har nu bebudet, at den vil komme med et telepolitisk udspil efter sommerferien. Det er på høje tid, for udviklingen på det digitale område går så hurtigt, at behovet for et nyt udspil, gerne med bred politisk opbakning, er stort.

I ATV har vi en vision om, at Danmark skal være blandt verdens fem førende Science & Engineering-regioner. Det gælder også på det digitale område, hvor Danmark klart har potentiale til at blive en digital superregion.

Men forudsætningen for at kunne blive det, er en velfungerende og tidssvarende digital infrastruktur, hvor alle borgere og virksomheder har adgang til god bredbånds- og mobildækning: Vi kan ikke indfri de digitale visioner om distancearbejde, telemedicin og digital læring, hvis dækningsforholdene ikke er i orden.

Mål om hurtigt bredbånd til alle er langt væk
Ifølge Energistyrelsens seneste bredbåndskortlægning, der udkom i maj, har 88 procent af borgerne adgang til 100 Mbit/s. Der mangler altså fortsat 12 procent, før vi er i mål.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt erklærede på en konference i slutningen af maj, at målsætningen om 100 Mbit/s bredbånd til alle i 2020 ikke vil blive indfriet – en noget nedslående konklusion for de borgere og virksomheder, der har valgt at bosætte sig langt fra alfarvej. Alt for mange oplever fortsat, at svag dækning er en barriere for distancearbejde, telemedicin og digital læring.

Regeringen har bevilget 80 millioner kroner (af en samlet pulje på 200 millioner kroner) til bredbånds- og mobiludbygning i dårligt dækkede områder. Imidlertid var ansøgningsmængden markant større, hvilket betyder at der vil gå mange år, inden alle er med.

Så der må ekstra initiativer til. Der er flere muligheder:

ATV har foreslået, at der i forbindelse med et kommende teleforlig indføres forsyningspligt på højhastighedsforbindelser, så alle får ret til en forbindelse på de vilkår, der er gængse for den pågældende tjeneste. Det er tankevækkende, at der politisk er truffet beslutning om leveringspligt på elektricitet, men ikke på højhastighedsteleinfrastruktur.

Puljebeløbene kan forhøjes, således at hullerne hurtigere bliver udfyldt.

Mange kommuner og regioner har forsøgt at fremskynde udrulningen ved at samle den kommunale/regionale efterspørgsel i udbud, der samtidig skal fremme borgernes og virksomhedernes dækning. Imidlertid er mange af disse udbud endt i klagesager over konkurrenceforvridning, hvilket tyder på, at spillereglerne ikke er klare nok. Kommuner og regioner skal ikke være teleudbydere; men det bør være muligt at bruge den kommunale/regionale efterspørgsel til at fremme mobil- og bredbåndsdækning i deres respektive områder.

Giv licenser til de udbydere, der forpligter sig mest
Man bør overveje at gøre som i 90’erne, hvor licenserne blev tildelt til de udbydere, som forpligtede sig mest i forhold til dækning, udbygningstakt og pris.

Hvis man imidlertid vælger at fortsætte med auktioner, bør provenuet tilbageføres til aktiviteter, der fremmer dækning. Alt i alt bør der gøres noget radikalt anderledes for at få alle med inden 2020.

Men selvfølgelig skal teleforliget også handle om andet end dækning. Det kommende teleforlig bør indtænke teleinfrastrukturen som krumtappen i fremtidens digitale økonomi og derfor skabe incitamenter til innovation og fortsat udvikling.

Næste generations mobilteknologi 5G forventes lanceret fra 2020, og i Sverige gennemføres allerede forsøg med konsekvenserne for borgere og virksomheder. Også i Danmark bør vi formulere en handlingsplan for 5G (hvilket også er aftalt i EU-regi), så vi bliver i stand til hurtigt at udnytte den ny teknologi.

ATV medvirker gerne til, at vi får formuleret et teleforlig, der skaber rammerne for at gøre Danmark til en digital superregion.

Forrige artikel S: Ambitiøse målsætninger er nødvendige for fremtiden S: Ambitiøse målsætninger er nødvendige for fremtiden Næste artikel Danske Vandværker: Fracking er en rigtig dårlig idé Danske Vandværker: Fracking er en rigtig dårlig idé