LA: Ikke al jordforurening skal undersøges i fremtiden

DEBAT: Effektiviseringer og besparelser ved udlicitering skal skabe økonomisk råderum til de store generationsforureninger. Det betyder en streng prioritering i, hvilke jordforureninger der skal undersøges, skriver miljøordfører Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører

Lad det være sagt med det samme: Regionerne har langt hen ad vejen varetaget forvaltningen af jordforureningsområdet fornuftigt og fagligt kompetent.

Det skal imidlertid ikke forhindre os i at gøre tingene anderledes og bedre. Men forandringerne skal ske hurtigt, så indsatsen ikke går i stå, og de potentielle effektiviseringsgevinster damper af.

Effektiviseringer og besparelser ved udlicitering af flest mulige – herunder også administrative – myndighedsopgaver er jo netop dét, der skal skabe råderum til håndtering af først og fremmest de store såkaldte generationsforureninger.

Ikke alt skal undersøges
Hovedopgaven for den kommende nationale jordforureningsenhed bør nemlig være afværgeforanstaltninger og oprensning af de største og mest alvorlige forureninger ud fra en helt stringent risikovurdering og prioritering.

På den baggrund er det nuværende budget tilstrækkeligt til opgaven. Omvendt skal der også være et mindre fokus på undersøgelsesindsatsen, som i mange år har fyldt rigtig meget i først amterne og sidenhen i regionerne. Det er ikke alt, der fremover skal undersøges!

V1-kortlægningen som ”måske forurenet grund” kan helt uproblematisk forblive som en passiv anmærkning i tingbogen og først blive indledende undersøgt i tilfælde af ændring af arealanvendelsen til mere følsom anvendelse.

Slut med offentlig hjemtagning
Transformationen er nødvendig og kan ske helt uafhængigt af fremtiden for regionernes hovedopgave med af drive det danske sundhedssystem.

Derfor bør der allerede her og nu nedsættes en national styregruppe, der skal samle og ensrette den nye nationale jordforureningsindsats. Hele komplekset omkring udbud af opgaver skal samles, og der skal skabes bedre sammenhæng og ensartethed i form og praktik.

Omfanget af opgaver i udbud skal udvides til ikke kun at omhandle praktiske opgaver, afrapportering og risikovurdering. Den indledende myndighedsopgave i forhold til borgere og virksomheder, der allerede i nogen grad er placeret hos kommunerne, skal samles hos de eksisterende jordforureningsmedarbejdere i kommunerne.

Derudover skal den resterende proces varetages af eksterne rådgivere i samarbejde med Miljøstyrelsen med forbillede i for eksempel oliebranchens håndtering af jordforurening i dag.

Det skal være helt og aldeles slut med offentlig hjemtagning af delopgaver eller puljer, og regionernes medarbejderstab skal reduceres, startende med de praktisk udførende.

Derudover skal de mange fagligt udarbejdede erfaringsopsamlinger bringes meget mere i spil, så den kommende indsats fokuseres på det nødvendige og ikke på eksempelvis grundvandsundersøgelser ved forhenværende autoværksteder og olieudskillere, som igennem tiderne vel aldrig har vist sig at udgøre en reel risiko for vores grundvandskvalitet.

Forrige artikel KTC: Budgettet til jordforurening er KTC: Budgettet til jordforurening er "bekymrende lille" Næste artikel Lollands borgmester: Vi skal være et levende laboratorium for grøn energi Lollands borgmester: Vi skal være et levende laboratorium for grøn energi