Friluftsrådet: Pas på den naturlige velfærd

DEBAT: Danskernes adgang til naturen må ikke tages for givet, skriver Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted. Det skal en ny regering forholde sig til, uanset om den bliver rød eller blå, mener han og serverer syv grønne ideer for politikerne.

Af Jan Ejlsted
Direktør i Friluftsrådet

Lad mig slå det fast: En rig natur, og muligheden for at komme ud og opleve den, er et velfærdsgode, som alle i Danmark har ret til. 

Alligevel er Friluftsrådet klar over, at adgang til naturen ikke er noget, der i Danmark kan tages for givet. I Friluftsrådet er vi klar over, at det er en kamp, der skal kæmpes på vegne af friluftsorganisationerne og befolkningen.

Der er mange forhindringer for adgang til naturen. En af dem er ulovlige forbudsskilte, en anden er manglende viden og uigennemskuelige regler. 

Men den store strukturelle udfordring er en intensivering af landbrugsproduktionen. 

Landbrug og skovbrug får offentlige milliardtilskud, og befolkningen kan med rette forvente at få en vis adgang til produktionsarealerne til gengæld. 

Store marker uden mulighed for passage forhindrer mange steder, at befolkningen kan komme til en nærliggende skov, strand, åbrink, mose eller andet naturområde. 

Det bliver politikerne nødt til at forholde sig til efter et valg, for adgangen til natur er og bliver vigtigt for befolkningen. Og desuden er den et uudnyttet potentiale i yderområderne.

Rød, blå - måske også grøn politik?
Friluftsrådet noterer sig, at Regeringens Velfærdsudspil frem mod 2020 afsætter 4 milliarder kroner til grøn omstilling og vækst, herunder mere og bedre natur og lettere adgang til naturen. 

Det var også en del af regeringsgrundlaget fra 2011 at prioritere naturen og folks lige adgang til den. 

Naturplan Danmark, den nationale friluftspolitik, Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, Den Danske Naturfond er nogle af de konkrete resultater, der dog endnu mangler at blive ført helt ud i livet. 

Det kan og vil en ny rød regering måske rette op på? Men hvordan vil det se ud med en blå regering? Uanset farven, håber jeg, at der bliver plads til grønne udspil, grønne visioner, grønne forslag. 

Friluftsrådet leverer gerne grønne indspil! 

Her er ideerne 

  • Beslut, at det er regler for færdsel og ophold i offentlige skove, der gælder, når der rejses skove med offentlige tilskud. Det er det afgørende at sikre. 

  • Tillad folk at færdes langs diger, hegn, skel og andre ledelinjer eventuelt som betingelse for at få tilskud.

  • Giv befolkningen adgang, når der skabes ny natur, eksempelvis Naturfondens opkøb af områder eller andre udlægninger af natur.

  • Bevar randzonerne og den adgang til naturen langs åer og vandløb, som følger af Naturbeskyttelseslovens adgang til udyrkede arealer. 

  • Husk at omfatte rekreative formål, når vådområdeindsatser eller andre natur- og miljøindsatser gennemføres.

  • Se altid natur-, miljø- og landbrugspolitik i et helhedsperspektiv.

  • Formuler en bæredygtig naturpolitik, der går på tre ben, og både skaber et større naturareal, styrker indsatsen for dyr og planter og ikke mindst sikrer befolkningens muligheder for naturoplevelse og friluftsliv.

Og lad os så gerne høre fra jer i valgkampen, så vi ved, hvor den grønne kile i en kommende regering findes.  

 

Forrige artikel Red Orangutangen: Naturen taber til forbruget Red Orangutangen: Naturen taber til forbruget Næste artikel JA: Der skal også lyttes til forstfolket JA: Der skal også lyttes til forstfolket