DF: Tillidskrisen på handicapområdet skal lappes med nyt rådgivende organ

DEBAT: Tillidskrisen på retssikkerhedsområdet for mennesker med handicap har varet for længe. Der skal i tilknytning til retssikkerhedsenheden etableres et rådgivende organ, mener DF.

Af Karina Adsbøl (DF)
Handicapordfører

Handicaporganisationerne har en pointe – nemlig at der er en udfordring på retssikkerhedsområdet i form af en tillidskrise, som har varet længe, og at det er tid til genopretning.

I Dansk Folkeparti har vi længe arbejdet for forbedringer på området, men har ofte stået alene med vores forslag i folketingssalen.

Dog er det lykkedes med en række forbedringer. Lad mig blot nævne varslingsordningen i servicelovens § 3a, hvorefter kommunerne ikke blot kan fratage borgerne deres hjælp uden varsel.

Den ordning kunne man for eksempel udvide, så den favner bredere, hvilket også var meningen i sin tid, da Dansk Folkeparti fremsatte forslaget, men det blev kompromisset for at få et politisk flertal bag forslaget. 

Man kunne også beslutte politisk, at kommunerne får pligt til at melde tilbage til Ankestyrelsen, hvordan de har handlet på en hjemvist eller ændret afgørelse.

Har kommunen ikke efterlevet afgørelsen på tilfredsstillende vis, skal Ankestyrelsen automatisk overbringe sagen til tilsynet, som om nødvendigt kan tvinge afgørelsen igennem, for eksempel ved at udnytte muligheden for at give tvangsbøder.

Styrelsen omgør alt for mange sager
Hvert år offentliggør Socialministeriet et danmarkskort, som viser kommunernes omgørelsesprocenter på henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen må omgøre alt for mange sager, fordi kommunerne har begået fejl.

Derfor foreslår jeg, at kommunerne får et år til at nedbringe omgørelsesprocenterne. Er det ikke muligt for en kommune ved egen indsats at få nedbragt omgørelsesprocenten på et eller flere områder, vil kommunen blive pålagt et task force-forløb med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

I den sammenhæng er det også værd at nævne, at kommunerne skal være langt bedre til at indrømme, når de har begået fejl i en sag – hvis vi skal have lappet tillidskløften mellem borgere og myndigheder.

Rådgivende organ skal etableres
Den uafhængige retssikkerhedsenhed, som Dansk Folkeparti bar ind til bordet i satspuljeforhandlingerne 2018, blev vedtaget bredt, og den skal være med til at styrke borgernes retssikkerhed.

I tilknytning til retssikkerhedsenheden skal der etableres et rådgivende organ, som skal udpege de emner, som retssikkerhedsenheden skal udarbejde deskriptive analyser indenfor.

Medlemmerne i det rådgivende organ skal vælges af satspuljepartierne. I Dansk Folkeparti holder vi skarpt øje med, at retssikkerhedsenheden er etableret og i gang med analysearbejdet senest ved årsskiftet.

Serviceniveau må ikke hindre individuel vurdering
To store aktuelle spørgsmål har blandt andet rejst sig i kølvandet på Københavns Kommunes socialudvalgs vedtagelse af nye kriterier for, hvornår en borger er omfattet målgruppen til et botilbud.

For det første: Underminerer sådanne servicestandarder den individuelle vurdering?

For det andet: Hvis man fastsætter kriterier for en hel målgruppe, hvor er den individuelle vurdering så henne?

At man har et serviceniveau i en kommune, kan og må ikke underminere den individuelle vurdering. Jeg har stillet et spørgsmål til ministeren herom, som jeg i skrivende stund afventer svar på.

Medarbejdere skal klædes fagligt på
Dansk Folkeparti vil i den kommende samling genfremsætte en række tidligere beslutningsforslag samt udarbejde en række nye forslag til forbedringer på handicapområdet.

Til slut vil jeg tilføje, at man kunne få inspiration fra sundhedsområdet vedrørende autorisation af sundhedspersoner. Det er måske noget, som man også kunne bruge på socialområdet.

Det er meget vigtigt, at medarbejderne i socialforvaltningen er klædt fagligt godt på og får den nødvendige efter- og videreuddannelse, når de skal behandle sager på det specialiserede socialområde.

Når medarbejderne er godt uddannet, mindskes risikoen for, at der bliver begået fejl til skade for borgerne.

Endelig er det utrolig vigtigt med en ledelse, som er sit ansvar bevidst, og som er lydhør over for dem, der arbejder med området i dagligdagen.

Forrige artikel Jann Sjursen: Lav et socialt skatteloft for kontanthjælpsmodtagere Jann Sjursen: Lav et socialt skatteloft for kontanthjælpsmodtagere Næste artikel Organisationer i opråb: Ingen mor skal finde sin datter livløs på et bosted Organisationer i opråb: Ingen mor skal finde sin datter livløs på et bosted
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.