Nick Zimmermann
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvor mange juridiske personer er dømt for ulovlig cabotagekørsel i perioden 2015-2023?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Transportudvalget, Spørgsmål 192

Vil ministeren oplyse, hvor mange juridiske personer, der er dømt for ulovlig cabotagekørsel i perioden 2015-2023 med opgørelse af antallet af dømte for hvert enkelt år, og hvor mange sigtelser henholdsvis tiltaler der er frafaldet i samme periode angivet for hvert år?

Svar fra fredag den 16. februar 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har forstået spørgsmålet således, at spørger ønsker en samlet oversigt over afgørelser i sager vedrørende ulovlig cabotagekørsel i perioden 2015-2023.

Rigsadvokaten kan i den forbindelse oplyse følgende:

Rigsadvokaten har trukket oplysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om antallet af afgørelser for ulovlig cabotagekørsel i perioden 2015-2023, jf. tabel 1 og 2.

Afgørelsen er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden. Derfor er afgørelsen ikke nødvendigvis endelig. Sigtelser, tiltaler og afgørelser er periodiseret efter, hvornår de er rejst og hvornår sagen er afgjort. Der vil være en periodevis forskydning af data, da f.eks. antallet af afgørelser i 2021 kan vedrøre tiltaler rejst i 2020.

Sigtelser, tiltaler og afgørelser er opgjort efter antal særskilte lovovertrædelser, hvortil der er knyttet én gerningsperson. Det betyder, at en lovovertrædelse med flere gerningspersoner tælles som to eller flere forhold.

Opgørelsen på antal (juridiske) personer angiver hvor mange personer, der er faldet afgørelse for. Samme person vil kun fremgå én gang pr. år, selvom denne kan være tilknyttet flere forhold/sagskomplekser.

Ved opgørelse af data på (juridiske) personer kan totalen afvige fra summen af rækkerne. Det skyldes, at én person kun tælles én gang i opgørelsen af totaltallet, mens personen tælles med i hver af rækkerne, hvis personen er sigtet/tiltalt/dømt for forskellige gerninger/i forskellige politikredse/idømt forskellige afgørelser/i forskellige år. Af samme årsag kan en person også både have modtaget en frifindelse (for et forhold) og en fældende dom (i et andet forhold). Summen af personer pr. gerningskode/politikreds/afgørelsestype/år kan derfor afvige fra totalen.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00