Se hovedpunkterne i finanslovsudspillet her

OVERBLIK: En grøn milliard, millioner til en ny sundhedsreform og Tour de France til Danmark. Det er nogle af punkterne i regeringens udspil til finansloven for 2019. Få overblikket her.

Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix
Emma Qvirin HolstFreja SøgaardKasper Frandsen

Sundhed, velfærd og klima var øverst på dagsordenen, da finansminister Kristian Jensen (V) tirsdag præsenterede regeringens udspil til en finanslov for 2019.

"Overordnet set så er vores målsætning at skabe mere tryghed og mere nærhed," sagde finansministeren og uddybede:

"Tryghed i form af at de steder, hvor vi kan mærke, at velfærdssamfundets servicetilbud knager i fugerne, der er der behov for en større indsats."

Altinget har et overblik over hovedpunkterne i regeringens udspil her.

Sundhed, børn og ældre

 • Flere millioner til sundhedsområdet
  Regeringen afsætter 220 millioner kroner i 2019 og 225 millioner kroner årligt i 2020-2022. De ekstra midler skal indgå i den sundhedsreform, som regeringen vil lancere i løbet af efteråret. Derudover vil de også gå til at styrke vaccinationsindsatsen og sikre, at borgere med høretab får bedre behandling.
 • En ny plan for psykiatriens udvikling
  Regeringen afsætter 100 millioner kroner årligt i 2019-2022 til initiativer til borgere med de sværeste psykiske lidelser.
  Derudover kommer der også i forbindelse med økonomiaftalen for 2019 et løft af psykiatrien med 200 millioner kroner årligt, ligesom regeringen lægger op til, at der i udmøntningen af satspuljen 2019 prioriteres 235 millioner kroner årligt i 2019-2022.
 • Styrkelse af ældreplejen
  Regeringen afsætter 180 millioner kroner i 2019 og 175 millioner kroner årligt i 2020-2022, der skal gå til initiativer, der blandt andet skal reducere ensomhed og bekæmpe tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre. Derudover skal midlerne gå til indsatser, der skal hjælpe med rekruttering af SOSU-ansatte og en handlingsplan til bekæmpelse af vold over for ansatte i ældreplejen.
 • Indsatser til børn i udsatte familier
  Regeringen afsætter 250 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022, der skal gå til en række initiativer målrettet de første 1.000 dage for børn i sårbare familier. Initiativerne indebærer blandt andet midler til at ansætte cirka 460 flere pædagoger og et kompetenceløft af omkring 2.500 pædagoger og 1000 dagplejere i de daginstitutioner med stor andel af børn fra udsatte familier.
 • Løft af kommunal velfærd
  Som et led i regeringen og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2019 er den kommunale serviceramme blevet løftet med 1,7 milliarder kroner, der skal gå til at styrke velfærdsområdet – herunder sundheds- og ældreområdet. Derudover målrettes 600 millioner kroner til såkaldt borgernær velfærd.
 • En styrkelse af sundhedsområdet
  Regeringen og Danske Regioners aftale om regionernes økonomi for 2019 løfter det regionale sundhedsområde med 1 milliarder kroner i 2019. Herudover kan der foretages regionale investeringer på sundhedsområdet på i alt 7,25 milliarder kroner i 2019. Det sikrer finansiering til, at byggerierne af de nye supersygehuse kan realiseres efter planerne.
 • Indsats for socialt udsatte grupper
  Regeringen afsætter 780 millioner kroner i 2019 fra satspuljen til strategiske indsatser målrettet udsatte grupper. Det drejer sig blandt andet om initiativer, der får flere kvinder med indvandrerbaggrund eller borgere med et handicap i arbejde.
 • Nedbringelse af sagsbehandlingstider
  Regeringen afsætter 60 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til blandt andet at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen.

Retsområdet

 • Cyber- og it-sikkerhed
  Regeringen afsætter 35 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner årligt i 2021 og 2022, der skal styrke cyber- og it-sikkerheden i Udenrigsministeriet.
 • Styrkelse af Politiets Efterretningstjeneste
  Regeringen afsætter 43 millioner kroner årligt i 2019-2022 til at styrke PET.
 • Indskrænkning i brugen af samfundstjeneste
  Regeringen afsætter 7 millioner kroner i 2019 og 11 millioner kroner årligt i 2020 til 2022 til at indskrænke brugen af samfundstjeneste.
 • Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet
  Regeringen afsætter 162 millioner kroner i 2019, 159 millioner kroner i 2020 og 158 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Reformen er resultatet af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der indeholder 24 initiativer og blandt andet indebærer oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg.
 • Bedre beskyttelse, når privatlivet krænkes i medierne
  Regeringen afsætter 7 millioner kroner årligt i 2019-2022, der skal gå til en række initiativer, der sikrer en hårdere kurs over for krænkelser af privatlivet i medierne. Det indebærer blandt andet et lovforslag, der øger bødestraffen markant for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelse.

Lavere afgifter og erhvervslivet

 • Regeringen vil afsætte godt 400 millioner kroner årligt til at reducere en række skatter og afgifter samt hjælpe erhvervslivet.
 • Desuden vil regeringen forhøje rentesatsen ved restskat for selskaber med et fast tillæg på to procentpoint. De skønnede merindtægter herfra bliver på cirka 120 millioner kroner, som skal bruges på skattelettelser.
 • Dermed er der ifølge regeringen skatte- og afgiftslettelser for i alt 520 millioner kroner, når det er fuldt indfaset.
 • Regeringen vil også sænke elafgiften for sommerhusejere for 200 millioner.
 • Desuden afsætter regeringen en ramme på 185 millioner kroner i 2019, 165 millioner kroner i 2020 og 140 millioner kroner fra 2021 og frem til yderligere punktafgiftslempelser mv. Heraf er en ramme på 50 millioner kroner årligt reserveret til et eventuelt offentligt finansieringsbidrag i forbindelse med afviklingen af det kommunale gebyr for erhvervsaffaldshåndtering (administrationsgebyr).
 • Der bliver ingen lettelser på arveafgiften, som både LA og Konservative havde håbet på.

Miljø, klima og fødevarer

 • Den grønne milliard
  Regeringen vil afsætte 250 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til grønne indsatser, som skal udmøntes i en række initiativer inden for:
  • Miljø, bl.a. renere luft.
  • Klima, bl.a. reduktion af drivhusgasser uden for den kvotebelagte sektor.
  • Natur, bl.a. mere natur frem mod 2030.
 • Bedre kontrol med fødevaresikkerheden
  Regeringen vil afsætte samlet 86 millioner kroner i 2019, 88 millioner kroner i 2020, 87 millioner kroner i 2021 og 85 millioner kroner i 2022 til, ifølge regeringen, ”at målrette fødevarekontrollen mod de områder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden er størst”.
 • Fokus på dansk gastronomi
  10 millioner kroner afsættes årligt i perioden 2019-2022 til at styrke afsætningen af danske fødevarer og udvikle bedre måltidsvaner hos børn og voksne.
 • En milliard til beskyttelse af de danske kyster
  Regeringen lægger op til, at der skal afsættes mere end en milliard kroner til kystbeskyttelse i den kommende finanslov for 2019. Med forslaget vil midlerne til beskyttelse af den danske kyst næsten blive fordoblet.

Kulturområdet

 • 400 millioner kroner til kultur
  Der afsættes 100 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 kulturområdet. Midlerne udmøntes således:
  • 26 millioner kroner i 2019 faldende til 10 millioner kroner i 2022 til initiativet ’Kend dit land’, der bringer 4. klasses-elever rundt i Danmark.
  • 31 millioner kroner i 2019 stigende til 50 millioner kroner i 2022 til statslige museer, biblioteker og arkiver.
  • 8 millioner kroner årligt i 2019 og 2020 samt 12 millioner kroner i 2021 og 2022 til at styrke de kunstneriske uddannelser.
  • 8 millioner kroner i 2019 og 2020 og 6 millioner kroner i 2021 og 2022 til landsdelsorkestre- og scener, der ifølge regeringen ”skal have mulighed for at tilbyde borgere i hele landet musik og teater på højeste niveau”.
  • 12 millioner kroner i 2019 stigende til 13 millioner kroner i 2022 til kommende reformer på museums- og scenekunstområdet.
  • 5 millioner kroner årligt i 2019-2022 til kunst og kultur i udsatte boligområder.
  • 10 millioner kroner i 2019 faldende til 5 millioner kroner i 2022 til Danmarks Flygtninge Museum, folkehøjskolerne, Dansk Sprognævn, Statens Værksteder for Kunst samt Akademiraadet.
 • Tour de France til Danmark
  Derudover har regeringen 17 millioner kroner til at indlede forhandlinger med løbsarrangørerne for at understøtte arbejdet med at få Tour de France forbi Danmark i 2021.
 • Regeringen har dog valgt at fastholde omprioriteringsbidraget på kulturområdet, der betyder, at området samlet set får færre penge.

Øvrige punkter

Bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked
Regeringen afsætter samlet 600 millioner kroner årligt i 2019-2022. Midlerne skal blandt andet gå til at følge op på disruptionrådets arbejde, et erhvervsuddannelsesudspil samt et udspil, der følger op på universitetsudvalgets anbefalinger. Derudover vil regeringen også fremlægge et udspil om tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Midler til forskning
Regeringen afsætter i forlængelse af sin forskningsstrategi ’Danmark – klar til fremtiden’ i alt 436 millioner kroner i 2019 til strategiske initiativer inden for forskning og udvikling. Dertil forventes det, at det offentlige forskningsbudget i finanslovsforslaget for 2019 vil stige med cirka 160 millioner kroner til cirka 22,9 milliarder, hvilket svarer til 1 procent af BNP.

Tilbageførsel af midler til undervisning, uddannelse og kultur
Regeringen afsætter en reserve på 842 millioner kroner i 2022, der svarer til det samlede provenu fra det såkaldte omprioriteringsbidrag på undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. Regeringen lover hermed, at midlerne fra det årlige sparekrav på to procent fra 2022 ikke anvendes til nye initiativer på andre områder, men at de bruges til initiativer inden for uddannelse, undervisning og kultur. 479 millioner kroner vil gå til undervisning, 288 millioner kroner til uddannelses og 75 millioner kroner til kultur. Senest ved finanslovsforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvordan det konkret skal udmøntes.

Fastholder bistandsprocent
Regeringen afsætter med forslag til finanslov for 2019 i alt 16,4 milliarder kroner i udviklingsbistand. Det svarer til 0,7 procent af BNI og er cirka 500 millioner kroner mere end i 2018. De ekstra penge skyldes, at der har været en relativ stor vækst i den danske økonomisk. Som noget nyt kommer der rekordmange penge til erhvervsprogrammet Danida Business Finance og klimapuljen. Desuden hæver regeringen nødhjælpsindsatsen med 100 millioner kroner til i alt 2,6 milliarder kroner.

600 millioner til ny it i Skat
Regeringen foreslår at bruge 600 millioner over fire år til at udskifte nogle af de gamle it-systemer i Skat.

Grønland og Færøerne
Regeringen afsætter 15 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til initiativer målrettet Grønland og Færøerne.

Dronningen får lov til at beholde prins Henriks apanage
Regeringen har afsat 84,6 millioner kroner til dronning Margrethe i sit finanslovsforslag. Det er en stigning på 9,8 millioner kroner i forhold til i år, og den stigning svarer omtrent til den apanage, der var afsat til prins Henrik i 2018. Den var på 8,5 millioner kroner.

Forhandlingsreserven for 2019
Der er afsat en forhandlingsreserve på 1,35 milliarder kroner årligt i perioden 2019-2022. Pengene kan bruges i forhandlingerne til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven for 2019, som aftalepartnerne kan blive enige om.

Se hele regeringens finanslovudspil her. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

0:000:00