Penge
Råd, store statslige fonde og EU må holde for, når udvikling af velfærdsteknologi skal sikres fremover. Ifølge regeringens plan "Danmark i arbejde" er der mange midler at hente her. (Foto: Colourbox)

Fonde skal styrke velfærdsteknologi

9. juni 2013 kl. 23:00
FONDE: Regeringen opretter ikke nye fonde til velfærdsteknologi, men eksisterende fonde skal målrette deres midler, og der satses på at tiltrække flere EU-fondsmidler. Det fremgår af regeringens nye vækstplan for sundheds- og velfærdsteknologi.
| Flere
Med regeringens nye vækstplan for sundheds- og velfærdsteknologi, "Danmark i arbejde", der blev fremlagt i første uge af juni, får fonde en central plads i forhold til velfærdsteknologisk udvikling og forskning.

Selvom regeringen ikke opretter nye fonde, udpeger den en række store statslige fonde som centrale for fortsat udvikling af det velfærdsteknologiske område. Sammen med et styrket OPP-samarbejde skal fondsmidler udgøre et af de ben, som udvikling af dansk velfærdsteknologi fremover skal stå på.

Målrettede fonde
I planen lægger regeringen op til, at store eksisterende fonde kan styrke området ved at tilføre midler, der er mere målrettede til udviklingsprojekter. Planen fremhæver Markedsmodningsfonden, Vækstfonden og Højteknologifonden. Også Fonden for Velfærdsteknologi, der endnu ikke er åben for ansøgninger, nævnes som støttemulighed. Læs mere om de enkelte fonde nederst i artiklen.

Markedsmodningsfonden skal ifølge planen målrette sine midler i tematiserede ansøgningsrunder, hvor det vil være muligt at søge om tilskud til medfinansiering til offentlig-private partnerskaber (OPP). 

EU's guldgrube
OPP er også i fokus i EU's rammeprogrammer. Som bekendt råder EU over betydelige midler til velfærdsteknologi. Dem skal danske forskere og virksomheder være bedre til at få fat i. Derfor blev der som led i innovationsstrategien etableret en EU-support-enhed, EU-DK Support, der skal sikre, at danske forskere og virksomheder får hjælp og rådgivning i deres EU-arbejde og bedre overblik over mulige EU-støttemuligheder.

Det er særligt EU's store initiativ Horizon 2020, som regeringen sigter til, når der tales om EU-fondsmidler i perioden 2014-2020.  

Ud over direkte støtte følger regeringen også European Institute of Innovation and Technology, der forventes at søsætte et viden- og innovationsfællesskab (KIC) for sund levevis og aktiv aldring. Det har til formål at bringe forskere, videninstitutioner og virksomheder sammen for at løse forestående problemer på sundheds- og velfærdsområdet.

Risiko for at tabe viden mellem to stole
Regeringen frygter, at nyttig og kommercialisérbar viden bliver tabt på gulvet på grund af manglende videndeling og overlappende forsøg. Det er en risiko, når mange forskellige puljer og fonde giver tilskud til projekter på både statsligt, regionalt og kommunalt niveau.

Den udfordring vil regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner møde med kommende principper for, hvordan der skabes mest mulig værdi af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet - også på lokalt og regionalt niveau.

Samme kendte risiko for begrænset videndeling er der imellem forskningsverdenen og erhvervslivet. Her munder resultaterne ifølge regeringen i for ringe grad ud i kommercialiserbare projekter. Derfor er bedre rammer for forskning og udvikling samt en styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning blandt de fire tværgående prioriteringer i planen.

Markedsmodningsfonden, Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation har bl.a. til formål at støtte bedre videndeling og samarbejde mellem virksomheder og og videninstitutioner.

Dokumentaion

Fonde, der skal styrke udvikling af dansk velfærdsteknologi:

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.
De forskellige finansieringsløsninger kan ses her.

Markedsmodningsfonden er en omlæggelse og fokusering af Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger mv. Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser.

Ansøgningsfrist (offentlige institutioner): 26. juni 2013, kl. 12.00.
Ansøgningsfrist (private virksomheder): 6. september 2013, kl. 12.00.

Højteknologifonden har til formål at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Det sker ved at investere risikovilligt i højteknologiske projekter og platforme, således at gode idéer realiseres og omsættes til resultater, der skaber værdi for de deltagende parter og for det danske samfund. Deltagende virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner formulerer i fællesskab de konkrete udfordringer, som de ønsker at udvikle højteknologiske løsninger til.

Ansøgningsfrist for højteknologiske projekter: 21. august 2013.
Ansøgningsfrist for højteknologiske platforme: 21. august 2013.
Ansøgningsfrist for erhvervspostdoc: 23. oktober 2013 kl.12.

Det Strategiske Forskningsråd
Det Strategiske Forskningsråd arbejder for, at den strategiske forskning i Danmark indrettes, så den bedst muligt adresserer de udfordringer, det danske samfund står overfor. Hensigten med rådets arbejde er at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i globale sammenhænge på kort og langt sigt.

Aktuelle opslag under Det Strategiske Forskningsråd kan ses her.

Rådet for Teknologi og Innovation
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer.

Rådet administrerer videnkupon-ordningen, der er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kroner til små og mellemstore virksomheder (SMV), som har behov for at samarbejde med en eller flere videninstitutioner om et innovationsprojekt.

Ansøgningsfrist: 22. august 2013.

Horizon 2020
Horizon 2020 er Europa-Kommissionens nye rammeprogram for forskning og innovation, som fokuserer på at omsætte videnskabelige gennembrud til innovative produkter og tjenesteydelser, der giver nye forretningsmuligheder og ændrer folks tilværelse til det bedre. Med Horizon 2020 skæres der ned i bureaukratiet, idet regler og procedurer forenkles, så der kan tiltrækkes flere topforskere og et bredere spektrum af innovative virksomheder.
Under Horizon 2020 er der afsat midler til bl.a. forskning og innovation inden for sundhed, demografiske ændringer og velfærd.

Første ansøgningsrunde: 1. januar 2014.

Fonden for Velfærdsteknologi
Fonden for Velfærdsteknologi har til formål at effektivisere den offentlige sektor gennem udbredelse af ny teknologi, der medfører bedre service til færre penge.

Udmøntning af midler til nye projekter er indstillet indtil videre.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK