Verdens Skove: Skovbrugsforskere spreder fantasiforestillinger om biomasse

REPLIK: Skovbrugsforskeres påstande om skove, biomasse og CO2 medfører, at urørt skov opfattes som direkte skadelig for klimaet, skriver Karsten Thomsen. Forestillingen om, at træer udskiller og optager CO2 separat fra CO2 fra f.eks. kul, er ren og skær nonsens.

Af Karsten Thomsen
Lektor, ph.d, Verdens Skove

En fantasiforestilling om skov har bredt sig i debatten om biomasse til energi, ikke mindst på Altinget det seneste år. Skovbrugsprofessorer og -lektorer såvel som biogaskonsulenter fremfører, at CO2 fra afbrændt biomasse har sin egen eventyrlige cyklus, adskilt fra CO2 fra kul.

Professor i skovbrug Claus Felby formulerer det således: ”… mens CO2-udslippet fra afbrænding af træ atter bindes i skovenes biomasse, er det ikke muligt at genlagre CO2-udslippet fra de fossile brændsler”, mens det om afbrænding af træ hedder: ”kulstofgæld tilbagebetales ved, at træet erstatter fossile ressourcer, og ved at skovene vokser til igen”.

Når der til dette eventyr lægges, at skove i Danmark og det øvrige EU har voksende vedmasse, så portrætteres det afbrændte træ som CO2-neutralt, hvis hugst blot ikke overstiger tilvæksten. Regnesimulering for EU's skove antyder, at den samlede årlige høst af biomasse i skove i EU kan øges med 17 procent – fra cirka 420 millioner kbm/år i dag til 493 i 2030, uden at skovene skrumper. Det er forudsat, at man driver skovdrift som hidtil, og højst fjerner 90 procent af tilvæksten (Nabuurs et al.: 2018).

Det eventyr, der fremmanes, fortsætter: Lader vi træerne stå, vil biomassen ”i sidste ende altid rådne og frigive CO2, om vi bruger den eller ej”.

Eventyrforestillingen medfører, at den urørte skov bliver opfattet som skadelig for klimaet. Ved et borgermøde om fredning af den gamle og artsrige Trelde Skov fremførte skovejerne, at urørt skov modsat produktionsskov var skadelig for klimaet. Dette gør, at de nu med udtalt god samvittighed hugger store egetræer ned, inden et fredningsforslag når at blive rejst. Agronom Poul Vejby-Sørensen fra Bæredygtigt Landbrug foreslår ligefrem, at der lægges klimaafgift på urørt skov frem for på kødforbrug.

Imod den optimistiske fortælling taler, at der endnu ikke er vedtagne bindinger på biomasse fra skovdriften i EU, og at vi desuden importerer træflis fra lande uden for EU.

Når Europas skove vokser (stigende vedmasse), så garanterer det heller ikke, at hugsten på det enkelte areal ikke er intensiv, idet det samlede areal med skov vokser.

Hvis man således i EU opretholder den samlede vedmasse ved at ”forsætte hidtidig drift”, så kan det både betyde, at der ikke vil blive udlagt urørt skov til naturformål, og at vedmassen per areal skrumper.

Dette strider imod, at for eksempel Tyskland har et mål om fem procent urørt skov allerede i 2020 (1,6 procent af landarealet), og der er også politiske vinde i mange andre lande om at øge omfanget af vildtvoksende skov til biodiversitet. Det betyder, at de fremskrevne biomassemuligheder for EU skyder for højt.

Den værste fejlslutning handler om de levende organismers carbon som en særskilt konto. Forestillingen om, at for eksempel træer udskiller og optager CO2 separat fra CO2 fra eksempelvis kul eller fra vulkanudbrud, er skinbarligt nonsens.

Ligeså er det helt forkert at tro, at det skulle gå langsommere at optage CO2 fra kul. Det er bekymrende at møde noget sådant vås fra skovbrugsforskere.

Et træ vil lige så gerne optage CO2, der er boblet ud af en skovsø eller en øl som fra en vulkan eller et kulkraftværk eller fra forvitring af mineraljord og klipper. Det går hverken langsommere eller hurtigere, om CO2-molekylet kommer det ene eller det andet sted fra.

Når der i dag er betydeligt mere CO2 i atmosfæren fra fossil afbrænding end tidligere, cirka 400 ppm (parts per million) mod cirka 300 i 1800-tallet, så vil skoves fotosyntese sjældnere gå i stå på en solrig dag, fordi luften lokalt ikke bliver tømt for CO2 så hurtigt. Denne effekt giver derfor større vækst.

Genmålinger på træer i Amazonas tyder således på, at træernes væksthastighed er øget i forhold til tidligere skøn. Man har også i Danmark kunnet vise øget CO2-optagelse i gammel bøgeskov ved Sorø (Pilegaard: 2017) over de seneste 20 år.

Da den forøgede CO2-mængde jo især stammer fra fossil afbrænding, viser eksemplerne, at planter ikke er ”kræsne”, men tager den CO2, der byder sig. I drivhusgartneri er det også almindeligt brugt at ”luftgøde” planterne ved at tilføre CO2 til drivhusluften.

Al snak om, at CO2 fra kul skulle forblive i omløb i millioner af år er – så at sige – helt ude i skoven. Tværtimod optager skove carbon fra alle kilder, ligesom havet gør, ligesom bjergarter gør, ved kemisk omdannelse. Carbon udveksles frit mellem biosfære, atmosfære, hydrosfære og geosfære. ”Alting er forbundet”, som det lyder i en gendigtet indianertale.

Kul opstår ikke i sit eget særskilte kredsløb, men netop via træer og andre planter. Ganske vist tager det i praksis 250 millioner år at danne de reneste former (antracit og diamant), men mindre kan gøre det: Forstadierne til kul kender vi fra det tørv, der blev gravet i danske moser og vandhuller til kakkelovnene under Anden Verdenskrig og fra eksempelvis de vestjyske brunkulslejer.

Tørvedannelsen begynder ikke efter millioner af år, men så snart dødt plantemateriale er mættet med stillestående vand. Som bekendt er land og skov imidlertid blevet intensivt drænet gennem 250 år, så vådbundsjord i dag udgør kun to procent mod tidligere 20-25 procent af landarealet. Dannelse af den tørv, der ville udvikle sig til brunkul og til sidst kul, er således begrænset.

Skovbrugets lærebøger har siden 1960'erne sagt, at skoves tilvækst af vedmasse med tiden vil gå i stå, så der nedbrydes lige så meget ved, som der vokser frem. Og det er let at bekræfte ved opmålinger, i det mindste for levende vedmasse. Det er baggrunden for, at der er en udbredt opfattelse, at nedbrydning af dødt træ i en gammel skov vil frigive lige så meget CO2, som fotosyntesen indfanger.

Men faktiske målinger i mange hundrede europæiske skove viser fortsat nettooptagelse af CO2 i skove på 300, 500 og sågar op til 800 år. I den 250 år gamle urørte løvskov Hainich i Midttyskland optog skoven 4,9 ton C/ha/år. Det er højere end det gennemsnit på 3,5 ton C/ha/år, man vurderer for danske skove.

Men hvor bliver carbon af, hvis vedmassen ikke vokser i meget gamle skove?

Indsigt i jordens indhold af carbon er sparsom og ret ny. Efterhånden som man er begyndt at grave dybere end et spadestik, er de globale skøn for jord-carbon blevet opjusteret.

Så sent som i 2009 opjusterede man til, at der er 1.700 Gt C i den øverste meter jord og 2.400 Gt i de øverste to meter, mens selve jordens vegetation kun indeholder 560 Gt og atmosfæren 750 Gt. Landjordens øverste to meter jord indeholder altså fire gange mere carbon end alle planterne og tre gange mere end hele jordens atmosfære.

I Danmark indeholder skovjorden i den øverste meter dobbelt så meget carbon som planterne. Og den lyse jord under de tropiske regnskove viser sig at indeholde lige så meget som vores brune jorde.

Målingerne af C-flux, altså optag og udslip af CO2, viser, at der forsvinder carbon. Desværre findes der, modsat for træerne, næsten ingen genmålinger over lange tidsrum for jord-carbon.

I Suserup fandt man i 2000 134 ton C/ha i den øverste meter jord, men ændringer er ikke siden påvist.

I en tilsvarende urørt gammel løvskov på den anden side af Østersøen, Eldena ved Greifswald, fandt man på en fugtigere skovbund 340 ton C/ha i den øverste meter (Buczko et al.: 2017). Næsten samme tal er fundet for Monks Wood i England (Patenaude: 2003).

Summa summarum ved vi, at der kan være enorme mængder carbon under skoven. Antagelig har dræning fjernet en del af jord-carbon i danske skove, og en genforsumpning vil kunne vende minus til plus.

Vi danskere ligger i den absolutte superliga i verden med hensyn til drivhusgasudslip per indbygger.

Både klimapolitisk og naturpolitisk har vi åbenlyst behov for noget disruption med hensyn til at bruge land og skov i klimaperspektiv. Blot fordi det gennem århundreder har virket som en god idé at fylde skov i kakkelovnen, dagligt æde kød og flæsk og smør vinteren igennem og rejse sydpå til varmen, så er det i lyset af global opvarmning ikke længere de gamle metoder, der skaber hygge, men snarere uhygge.

I stedet for at stræbe mod at produktionsoptimere skove endnu mere, end vi allerede gør, bør vi gå efter at reducere CO2 på nye måder:

Lad skove gro og land forsumpe, spis mere vegetarisk end animalsk, brug naturgas og kernekraft i stedet for kul, nedbring transport med biler og fly, hold fri i haven i stedet for Havana.

Ikke blot som den enkeltes borgers dråbe i havet, men som ændring af samfundet via tilskyndelser fra politiske og økonomiske værktøjer. Hvad er for eksempel CO2-effekten af, at vi får et land at leve i med mere spændende skovlandskaber og gamle træer? Helt sikkert, at vi rejser mindre til Brasilien og Havana.

Forrige artikel Vindmølleforening: WHO's støjgrænse er ingen hjælp for naboer til vindmøller Vindmølleforening: WHO's støjgrænse er ingen hjælp for naboer til vindmøller Næste artikel Lilleholt slår fast: Fjernvarmeforbrugerne skal ikke bindes Lilleholt slår fast: Fjernvarmeforbrugerne skal ikke bindes
 • Anmeld

  Frank Wille · skovelsker

  Tak til Verdens Skove...

  Tak til Verdens Skove for en klar reðgørelse. Det overrasker ikke længere, at BL typer og fagfolk med inhabilitetsproblemer ønsker at forvrænge endog indlysende fakta i naturens kredsløb. Men håber at politikerne med mulighed for at gøre en forskel læser med her...

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Urørt skov og økologi belaster klimaet

  Karsten Thomsen vil åbenbart gerne i diskussion, siden han fordrejer min udtalelse, inden han angriber.

  Som en kommentar til nogle forskeres forslag om at begrænse alt kødforbrug fra ikke alene kvæg og lam, men også svin (?) med hele 93%, fremsatte jeg denne kommentar:

  Hvorfor foreslår eksperterne ikke at plukke følgende ”lavthængende frugter”: Klimaafgift på økologi og urørt skov? Begge tiltag er klimabelastende i forhold til konventionel drift!"

  Økologi udleder mindst 30% mere CO2 pr. produceret enhed sammenlignet med videnbaseret konventionel produktion.
  Urørt skov udleder principielt samme mængde CO2, som der er optaget gennem produktionen. Derimod vil anvendt tømmer, der sidder i bygninger, inventar, møbler eller lignende, samt træ, der bruges til energiformål og fortrænger afbrænding af fossilt brændsel, figurere på den positive side af klimaregnskabet.

 • Anmeld

  Rasmus Elvekjær · Biolog

  Tak for en saglig forklaring

  Nu er det vist skåret ud i pap således at selv "skovfolk" forstår sammenhængen! (Hvis de ellers vil forstå?)
  Mange Tak

 • Anmeld

  Claus Felby, Thomas Nord Larsen, Emil Engelund Thybring, Jørgen Bo Larsen, Vivian Kvist Johansen · Sektion for Skov, Natur og Biomasse, Københavns Universitet

  Karsten Thomsen er faret vild i skoven

  Skal vi undgå katastrofale klimaændringer (og det kan vi) har vi mere end nogensinde brug for at vores beslutninger tages på baggrund af viden og indsigt. Helt centralt står ophør af afbrænding af fossilt kulstof, da vi ellers øger puljen af kulstof der skal håndteres.

  Karsten Thomsen/Verdens Skove har grundlæggende ikke forstået kulstofkredsløbet og kommer med en række påstande der må beskrives som misforståelser. Det er ærgerligt, at Karsten Thomsen/Verdens skove ikke bruger debatten til at lytte, lære og argumentere sagligt, men blot som en anledning til at slå (hårdere) på sin egen tromme.

  Skovene er centrale som en del af løsningen på både klimaændringer og tab af biodiversitet. At vi skal have skov, hvor bevaring af biodiversitet er i højsædet er ligeså sikkert som at vi skal bruge skov til at modvirke klimaforandringer.
  For at gøre begge dele skal vi bruge viden, debat og dialog. Ikke cherry-picking, vildledning og påstande som er helt ude i skoven.

 • Anmeld

  Thor Hjarsen · Seniorbiolog, WWF Verdensnaturfonden

  Kære skovforskere, hvor bliver de VIDENSKABELIGE modargumenter af??

  Jeg undres. Som medarbejder i en vidensbaseret, global conservation-NGO folder vi lyttebøfferne ud og læser med når forskere debatterer. For at blive klogere. Men når forskere debatterer UDEN af gøre det med afsæt i videnskab, så undres jeg. Karsten Thomsen fra VS fremlægger en lang række videnskabelige artikler i ovenstående debatindlæg som respons på skov-forskeres påstand om plantet skovs overlegne CO2-optag i fht urørt skov/vild skov. Det er en central debat for os, da den også handler om plads til vild natur. Derfor er det ekstra skuffende når skovforskerne IKKE besvarer debatindlægget med tilsvarende seriøsitet og henvisning til videnskab, men alene holdningsprægede argumenter, som i kommentaren herover. Det bliver vi IKKE klogere af. Dermed ikke sagt at vi ikke skal plante træer, eller producere tømmer. Men det er jo ikke det, der diskuteres....eller?

 • Anmeld

  Karsten Thomsen · lektor, PhD, Verdens Skove

  Eventyrlige kæpheste af træ

  Jeg er 100 procent enig i: 1) Skove er centrale både for at modvirke klimaforandringer og for at bevare biodiversitet. 2) Vi skal bruge viden og dialog, og undgå vildledning og vilde påstande.
  Skovbrugsforskerne fastholder deres fantasier om noget særligt CO2, skønt det stadig er forkert. De peger i tidligere indlæg på Altinget på biomasse fra træ som et brændselsalternativ til stenkul, selv om det faktuelt udleder mere CO2 end kul. Deres utrolige påstand er, at det ikke spiller nogen rolle for klimaet, eftersom træer optager tilsvarende mængde CO2 igen, typisk inden for 50 år. Men drivhuseffekten ER nu og her! Og lod vi træerne stå, ville de stadig optage CO2 de næste 50 år, også selv om det CO2 kom fra kul. Dette sidste benægter forskerne, og dén afvisning er fri fantasi, uden nogen faktuel basis.
  Hvis vi hentede den samme energi fra naturgas, ville den udledte CO2-mængde kun være halvt så stor. "Væk med fossil energi" er derfor ikke et velgennemtænkt budskab.
  Forskerne fra Sektion for Skov, Natur og Biomasse, KU, forklarer ikke, hvordan jeg skulle have misforstået hele kulstofkredsløbet. Man får det indtryk, at de ikke selv har forstået det, men blot pisker på nogle kæpheste - af træ velsagtens...

 • Anmeld

  Niels Ansø · Ingeniør, Selvstændig, VE Praktiker

  Hvor stor en %-del af afdød biomasse lagres permanent i skovbunden.

  Karsten Thomsen, kan du sige noget om, hvor stor %-del af afdød biomasse i en ældre skov i balance (hvor tilvækst er lig med afgang), ender på permanent lager i skovbunden, og hvor meget vil blive frigivet til atmosfæren som CO2 fra forrådnelse af samme afdøde biomasse?

 • Anmeld

  Karsten Thomsen · lektor, PhD, Verdens Skove

  Lagring af dødt materiale i skoven varierer med træarter og vådbundsforhold

  For veddet vil meget afhænge af, hvilke træarter, der er tale om. Eg, skovfyr og lind kan fx uden problemer blive 500 år gamle, mens ask og bøg vanskeligt bliver over 200 år, og el, birk og poppel vanskeligt over 100 år. Tilsvarende har veddet af de kortlivede træarter langt kortere nedbrydningstid i skove, og omvendt for de førstnævnte.
  For løv og kviste gælder noget tilsvarende; her har især nåletræer en meget langsommere omsætning end løvtræer. For løv er det formodentlig en ret lille del, der ophobes på veldrænet jord, måske under 5% der ikke omsættes årligt.
  Men hvis der er periodisk vanddække i skovbunden, vil tallene ændre sig dramatisk, for så ophobes det meste "døde" carbon som tørv. Skovbunden er de seneste 140 år blevet gennemdrænet, fra ca. 25 % vådbund til nu 2-5% vådbund. Det betyder også, at vi antagelig stadig betaler en carbon-regning i form af øget omsætning af jord-C pga. generationers dræning af skovjorde.
  De våde arealer vil modtage mere organisk materiale end den gennemsnitlige skovbund, fordi de altid ligger lavest i terrænet og derfor vil flere blade ende dér, når det blæser i den afløvede skov. Hvis vi genopretter oprindelige hydrologiske forhold i nogle skove og dermed gør skovbunden vådere, har vi derfor pludselig et stærkt forøget årligt C-dræn til jorden. Der kommer en metan-problematik med i forsumpning, men det er usandsynligt, at det blot tilnærmelsesvis kan modsvare C-lagring.