Brancheforening: Biogas er cirkulær økonomi i praksis

DEBAT: Inddragelse af biogas i den lokale forsyningsmodel kan slå mange fluer med et smæk. Det mener sekretariatsleder i Brancheforeningen for Biogas Bruno Sander Nielsen, der ser gassen bidrage til en generelt mere klimavenlig energiforsyning.

Af Bruno Sander Nielsen,
Sekretariatsleder i Brancheforeningen for Biogas 

Udfordringer kan være uoverskuelige i helheden, og løsninger kan være komplicerede i detaljen.

Løsning af én udfordring kan være brodden til nye udfordringer på sigt, men sammentænkning kan give omkostningseffektive løsninger på mange udfordringer. Her har biogas sin styrke.

Samtidige løsninger på mange udfordringer
Vi står overfor mange samfundsudfordringer. Klimaforandringer. Udfasning af fossil energi af hensyn til klimaet og konkurrenceevnen, når prisen på fossil energi stiger i fremtiden. VE-løsninger i transportsektoren. Bæredygtig forsyning med fødevarer – både sikring af gødning til afgrøderne og reduktion af miljøpåvirkningen. Omstilling fra affaldsbortskaffelse til ressourcegenanvendelse.

Hver for sig kan disse udfordringer være vanskelige og omkostningstunge at løse. Men der kan høstes lavthængende frugter gennem samtidige løsninger på mange udfordringer. 

Løsninger, som forekommer epokegørende, kan senere vise sig problematiske. Fossil kul, olie og naturgas til el, varme og transport er et alt for kendt eksempel. Den danske forbrændingssektors succes med at udnytte blandet affald i den lokale varmeforsyning, der ikke harmonerer med behovet for at recirkulere næringsstoffer for at sikre fødevareforsyningen på sigt, er et andet.

Mange beslutningstagere, forsyningsselskaber og private aktører er involverede i både løsning af overordnede samfundsudfordringer og i konkrete forsyningsopgaver; varme-, el-, vand-, affaldshåndtering, kollektiv trafik. Det kan derfor være vanskeligt at tænke på tværs og gå efter helhedsorienterede løsninger. Men andre gange kan enkle løsninger byde ind med bidrag til løsning af mange udfordringer samtidig.

Biogassen giver mange løsninger
Biogasanlæg er et godt eksempel herpå. De organiske restfraktioner fra industri, husholdninger og servicesektoren kan afgasses i biogasanlæg sammen med husdyrenes gødning.

Med dette land-by samarbejde opnås en optimal udnyttelse af energipotentialet i form af biogas, recirkulering og genanvendelse af næringsstofferne, herunder specielt fosfor, men også kali og kvælstof. Samtidig recirkuleres en betydelig del af affaldets og husdyrgødningens kulstof, som vedligeholder jordens humusindhold og langsigtede dyrkningskvalitet.

Afgasningen gør husdyrgødningen til et bedre gødningsprodukt. Ifølge en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet øges gødningsvirkningen af husdyrgødningen med 5-8 kg kvælstof per dyreenhed, og udvaskningen reduceres over en 50-årig tidshorisont med 3-4 kg. Samtidig giver biogasanlæg en dobbelt klimaeffekt ved at metan, som normalt tabes fra gyllelagre, opsamles og bruges til at erstatte fossil energi. 

Biogassen kan stabilisere det fremtidige vindkraftdominerede energisystem. Samtidig kan den supplere i fx den tunge og kollektive transport, hvor el ikke gør det alene. På et tidspunkt vil det blive rentabelt at gøre vindkraft lagerbart ved opgradering af biogassens CO2-indhold til metan gennem metanisering. 

Ved at inddrage biogas i den lokale forsyningsmodel opnås positive effekter i forhold til et renere vandmiljø, drikkevandsforsyning, en meningsfuld kildesortering og genanvendelse af affaldsstrømme, samt en fossiluafhængig og klimavenlig energiforsyning og transportsektor.

Biogas er cirkulær økonomi i praksis. 

Omkostningseffektivt redskab
Biogas har som alle andre VE-energikilder behov for støtte i overgangen til det fremtidige bæredygtige fossiluafhængige energisystem. Når man indregner de mange synergier og afledte samfundsgevinster, er biogas et omkostningseffektivt virkemiddel i den overordnede samfundsomstilling.

Samtidig kan biogas sikre den nødvendige gasforsyning, når naturgassen på sigt udfases. 

Biogas bør derfor indgå centralt i den lokale ressourceplanlægning, udbud af kollektiv trafik og i en kommende afgiftsomlægning i transportsektoren.

Forrige artikel Frederikssund: Tid til regionale klimaløsninger Frederikssund: Tid til regionale klimaløsninger Næste artikel Affaldsforening: Biogas har størst potentiale for transporten Affaldsforening: Biogas har størst potentiale for transporten
Ekspert: Borgermodstand forhindrer den grønne omstilling

Ekspert: Borgermodstand forhindrer den grønne omstilling

INTERVIEW: De folkelige protester er så stærke, at de forhindrer Danmarks mål om at blive uafhængig af fossile brændsler, vurderer DTU-forsker. Hans løsning er langt mere borgerinddragelse og et særligt rejsehold fra Energistyrelsen.