Biavlerforeningen: Vi skal udvise forsig­tighed over for pesticider

DEBAT: I den kommende uge skal EU stemme om at ændre forordningen, der fastsætter principper for risikovurderingen af pesticider i forhold til bier. Og her bør vi lade forsigtighedsprincippt råde, så vi ikke begår samme fejl som med grundvandet, mener Arne T. Henriksen.

Af Arne T. Henriksen
Formand, Danmarks Biavlerforening

23.-24. oktober forventes EU's stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder at stemme om, hvorvidt der skal indføres ændringer i forordningen, der fastsætter principper for risikovurderingen af pesticider i forhold til bier.

Risikovurderingen for pesticider har hidtil primært fokuseret på pesticidernes akutte giftighed på honningbier. Altså hvorvidt et antal honningbier dør, når de påvirkes af pesticider i forskellige doser. Dermed aner man ikke, om de pesticider, der godkendes, har en skadelig effekt på bierne på længere sigt.

Forskningen viser, at udfordringen med nutidens pesticider ikke alene handler om, om bierne dør af dem. Det handler i lige så høj grad om langsigtede effekter og adfærdsmæssige effekter, hvor eksempelvis biernes forplantningsevne, deres orienteringsevne eller modstandsdygtighed over for sygdomme bliver påvirket. Dette kan medføre, at hele bifamilier dør længe efter, pesticidbehandlingen har fundet sted.

Dertil kommer, at pesticiderne ikke vurderes i forhold til deres eventuelle effekter på vilde bier. Forskningen har vist, at visse pesticider har mærkbare effekter på de vilde bier. Mange vilde bier har en anderledes livscyklus og levevis end honningbier, hvilket betyder, at de rammes hårdere. Vilde bier er enlige eller lever i mindre familier end honningbier, og dermed er de mere sårbare.

Det er påvist hos humlebier, at giftpåvirkningerne blandt andet kan føre til en betydelig reduceret familiestørrelse, hvorved risikoen for, at boet dør, øges. Ligeledes er der eksempler på, at pesticider påvirker humlebiers evne til at producere dronninger, hvilket fører til, at der etableres færre nye humlebifamilier det efterfølgende år.

Sporene skræmmer
Det vurderes af Miljøstyrelsen, at ændringen af forordningen ikke i praksis vil føre til et forhøjet beskyttelsesniveau af bier, men blot gør risikovurderingen af aktivstoffer og produkter unødvendigt omfattende og tidskrævende uden at ændre væsentligt på det nuværende beskyttelsesniveau af bier.

Med ændringsforslaget ensrettes de gældende principper og EFSA’s EU-vejledning, som sikrer risikovurdering af honningbier og vilde bier med hensyn til både akutte- og langtidseffekter.

Vi skal ikke afvente, at effekterne viser sig i vores virkelige verden, sådan som det har været tilfældet med grundvandet. Vi skal udvise en forsigtighed, og vi skal være kloge nok til at kontrollere, om pesticiderne har en skadelig effekt på såvel honningbiernes som de vilde biers sundhedstilstand.

Husk målsætningen
Et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale og SF vedtog i april sidste år ”Pesticidstrategi 2017-2021”, der er Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider. Her er det netop en målsætning, at Danmark vil arbejde for, at der udvikles vejledning til vurderingsmetoder for at minimere risikoen for bier.

Hvis Danmark vil stå inde for denne målsætning, så er det nu, der skal gøres en effektiv indsats, hvor man enten sikrer, at EFSA's vejledning bliver bragt i anvendelse, eller der alternativt indføres en anden tidssvarende metode til vurdering af pesticider.

Forrige artikel Plastic Change: Plastikkrise bør prioriteres på grønt topmøde Plastic Change: Plastikkrise bør prioriteres på grønt topmøde Næste artikel Plastaktører og miljøorganisationer: Her er vores ønsker til plasthandlingsplanen Plastaktører og miljøorganisationer: Her er vores ønsker til plasthandlingsplanen