Gitte Seeberg: Det haster, Eva Kjer

DEBAT: Den danske havnatur er stadig under pres, og den danske indsats for at beskytte havet er desværre utilstrækkelig. Det går ud over dyre- og plantelivet i vores farvande, skriver Gitte Seeberg, WWF Verdensnaturfonden.  

Af Gitte Seeberg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Der er fortsat for store udledninger af næringsstoffer fra landbruget, fortsat problemer med fiskeriets brug af bundslæbende redskaber, og der er stadig forurening med miljøfremmede og hormonforstyrrende stoffer. Også råstofindvinding, invasive arter og klimaforandringer presser havets natur. Det betyder, at mange arter og dyresamfund i vores havområder igennem mange år været i kraftig tilbagegang.

Det skorter ellers ikke på europæiske og internationale forpligtelser til at beskytte og bevare naturen i vores farvande. F.eks. kræver EU’s havstrategidirektiv, at vi har opnået god miljøtilstand i vores farvande i 2020, ligesom vi under FN’s biodiversitetskonvention skal stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed i 2020.

Vi kan ellers se, at det nytter at gøre en indsats. Som følge af tidligere regeringers indsats med vandmiljøplanerne er det nemlig gået fremad for havmiljøet på flere punkter – vandet er blevet klarere, og mange steder vinder ålegræsset atter frem. Der er dog stadig store mangler i havbeskyttelsen.

Danmark sakker bagud
Den danske indsats for havets biodiversitet er fortsat utilstrækkelig, og det betyder, at mange arter og dyresamfund i havet igennem mange år har været i kraftig tilbagegang. Det betyder også, at Danmark nu er ved at komme alvorligt bagud i forhold til vores forpligtelser. 

Danmark er under EU’s havstrategidirektiv forpligtet til at udarbejde et indsatsprogram, der kan skabe god miljøtilstand i de danske havområder. Det skulle være udarbejdet i 2015 og indført i 2016. Desværre mangler vi fortsat at se et udkast til sådanne indsatser, og de allerede store forsinkelser gør det tvivlsomt, om det kan gennemføres inden for EU’s tidsfrister. 

Som del af EU’s habitatdirektiv har Danmark udpeget en række områder, Natura 2000, som indeholder værdifuld natur, omend områderne er langt fra dækkende for at beskytte havets biodiversitet. Desværre er der stadig ikke indført beskyttende foranstaltninger for de fleste marine Natura 2000-områder, og også her er Danmark ved at komme i konflikt med EU’s tidsrammer.

Beskyt havet nu
Et helt centralt middel til at opnå målet om en sund havnatur vil være sammenhængende, beskyttede områder. Videnskabelige anbefalinger har flere gange peget på fordelene ved store beskyttede områder i bevarelsen af havets biodiversitet. I WWF har vi igennem flere år haft særligt fokus på beskyttelse i Kattegat, Lillebælt og Øresund, hvor der findes en enestående, men også sårbar natur.

Det er på tide, og helt nødvendigt, at regeringen nu prioriterer beskyttelsen af de danske have, hvis det skal være muligt at leve op til europæiske og internationale forpligtelser. I den varslede naturpakke skal havet selvfølgelig også have en fremtrædende plads.

Derfor skal dertil lyde en klar opfordring til Eva Kjer Hansen (V): Husk beskyttelsen af havnaturen. Den kan ikke vente længere.

Forrige artikel Elberth: #Gyllegate gjorde ministeren til et legitimt mål Elberth: #Gyllegate gjorde ministeren til et legitimt mål Næste artikel Professor: Her er de EU-retlige problemer i landbrugspakken Professor: Her er de EU-retlige problemer i landbrugspakken