KTC: Dansk natur har brug for ro og kontinuitet

DEBAT: Naturpakken bør sikre, at de beskyttede naturområder bevares. Der er brug for kontinuitet og stabilitet, når det handler om at forbedre biodiversiteten og naturværdien, skriver Søren Gais Kjeldsen, formand for KTC.

Af Søren Gais Kjeldsen
Formand for KTC og direktør i Aalborg Kommune

Danmark har forpligtet sig til at stoppe tabet af biodiversitet i 2020 ved at underskrive biodiversitets-konventionen.

Overvågning viser desværre, at arter, der er svære at erstatte, forsvinder med bekymrende hastighed, og naturkvaliteten bliver ringere i Danmark. Derfor er der brug for, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tager situationen alvorligt i den kommende naturpakke - og det gør han ikke ved at foreslå, at Natura 2000 bliver et dynamisk begreb.

Der er brug for det modsatte, nemlig kontinuitet og stabilitet, når det handler om at forbedre biodiversiteten og naturværdien – og det gælder for både Natura 2000-områder og §3-natur. Det tager ofte mange år, inden den naturlige balance i et naturområde er til stede, og før sårbare arter har indfundet sig.

Hvis der flyttes rundt på naturen og etableres erstatningsnatur, kan ingen vide på forhånd, om der kan opnås mindre, samme eller større naturværdi som det nedlagte naturområde, heller ikke selvom man eventuelt udlægger et større areal.

Naturen er ikke et møbel, der kan flyttes
Naturen kan ikke bare ”flyttes rundt”, da det kræver lang tids ro at sikre biodiversiteten. Derfor vil landbrugets ønsker om at optimere driften ved at flytte Natura 2000-områder være et meget vanskeligt argument i forhold til de aftaler, Danmark har forpligtet sig på.

Natura 2000 har som kernen i Naturbeskyttelsesloven siden år 2000 været med til at sikre et stabilt plangrundlag for staten, kommunerne og alle private interesser i det åbne land. Det gælder for eksempel også, hvis der er ønsker om at indvinde råstoffer i et Natura 2000-område eller andre formål.

Den nye naturpakke må derfor indeholde ambitiøse mål og indsatser, der sikrer, at de eksisterende naturområder bevares, at deres kvalitet øges, og at der udlægges nye naturområder for at skabe sammenhæng mellem dem.

I forhold til sjældne og truede arter er der brug for en øget kortlægning og målrettede indsatser i forhold til de enkelte arter. Pleje af arealerne er især vigtig for at øge biodiversiteten og bevare de arter, der allerede er på arealerne.

Nyskabt natur kan supplere Natura 2000-områder
Nyskabt natur rummer også mulighed for at skabe synergi imellem natur-, erhvervs- og samfundsformål, hvis det anvendes til for eksempel klimatilpasningsformål, som kan skabe bufferzoner omkring de naturområder, der har størst naturværdi og er med til at skabe forbindelser mellem dem.

En naturpakke kan ikke realiseres uden midler. Det er derfor vigtigt, at der fremadrettet prioriteres midler til både den statslige og kommunale indsats og til puljer, hvor private lodsejere kan søge midler til for eksempel etablering af vandhuller for padder og øvrige bilag IV-arter, pleje af naturarealer, skovrejsning med mere.

Skiftende ministre har de sidste 10 til 15 år investeret alle statens naturmidler i Natura 2000-områder - midler, der også bliver sat over styr, hvis forslaget om mulighed for flytning af Natura 2000-områder gennemføres.

Forrige artikel JA: Skovsalg er endnu en omgang politisk roulette JA: Skovsalg er endnu en omgang politisk roulette Næste artikel LA: Sælg skoven på langtidskontrakter LA: Sælg skoven på langtidskontrakter