L&F til vækstteam: I mangler fokus på økonomien

DEBAT: Regeringens vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi har fremlagt mange gode anbefalinger. Dog skal der mere fokus på økonomien og samarbejdet mellem forskellige interessenter, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Af Niels Peter Nørring
Områdedirektør i Landbrug & Fødevarer

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, som regeringen nedsatte i foråret 2018, har med ”Danmark som frontløber i den grønne omstilling” lagt en række anbefalinger frem til, hvordan Danmark kan fastholde og udbygge de danske styrkepositioner inden for grøn teknologi.

Både i dansk landbrug og i vores fødevarevirksomheder arbejdes der kontinuerligt med den grønne omstilling – også når det gælder el, vand, varme, affaldshåndtering med videre.

De grønne teknologier er afgørende
Derfor er det helt afgørende for os, at de grønne teknologier udvikles, så de både giver miljø- og klimagevinster på den ene side og sikrer omkostningseffektive forsyningsydelser på den anden side.

Vi skal stå stærkt på begge dimensioner i forhold til den udenlandske konkurrence.

Dansk landbrug og fødevareindustri er globalt orienteret, og vi har en lille åben økonomi i Danmark.

Derfor er det helt afgørende, at vi også her kan styrke vores konkurrencekraft.

Danmark skal være i front
I publikationen med anbefalingerne tages der afsæt i det markante behov, der er for grøn omstilling i verden som følge af den kraftige befolkningstilvækst og klimaforandringer, ligesom afsættet også er FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

I Landbrug & Fødevarer er vi enige i, at disse forhold kræver både innovation, ny regulering på en række områder og konkrete handlinger.

Danmark skal være i front her, ligesom vores landbrugs- og fødevareindustri skal være med i forreste linje. Til gavn for vækst og beskæftigelse. Til gavn for virksomhedernes økonomi, herunder vores landmænd og fødevarevirksomheder.

Flere gode anbefalinger
Der er flere gode anbefalinger fra vækstteamet, som rammer disse forhold godt ind set fra vores side. Lad mig her for det første pege på forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, så der kan udvikles nye produkter og service, der på samme tid giver et mere bæredygtigt ressourceforbrug og billigere ydelser til forbrugerne.

For det andet skal der mere fokus på test og demonstration i stor skala, så der hurtigt kan høstes erfaringer for at få innovative løsninger omsat til markedet.

Netop her har vi i såvel landbrugssektoren som hos mange af vores fødevarevirksomheder gennem årtier oparbejdet en masse erfaring med dette og set mange positive resultater.

Et eksempel er, at vi i dag i mange fødevarevirksomheder kan genbruge vand til rengøring og køling, samtidig med at vi overholder de strikse danske krav til hygiejne og fødevaresikkerhed. Et andet eksempel er, at vi har formået at sænke udledningen af ammoniak med cirka 40 procent siden 1990, hvor ny teknologi til gyllehåndtering har spillet en afgørende rolle.

For det tredje så ser vi anbefalingerne om, at forsknings- og udviklingsprogrammerne EUDP, MUDP og Innovationsfonden skal have stærk fokus på test og demonstration af databaserede grønne løsninger, som meget fornuftige, da der i forvejen er samlet meget ekspertise her, hvad angår grønne løsninger.

Behov for større fokus på økonomien
Et enkelt kritikpunkt er, at vi godt kunne tænke os et større fokus på økonomien i den grønne omstilling. Hvordan støtter man fra statens side sådanne tiltag, så de hurtigt kan blive markedsklare, og hvilke potentielle økonomiske gevinster kan der være for forbrugerne.

Skal de gode anbefalinger omsættes til gavn for alle parter, herunder forbrugerne, så er det efter vores opfattelse vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem alle interessenter – herunder også landbrugs- og fødevareerhvervet – og myndigheder. For eksempel igennem forskellige former for partnerskaber.

Det er her, vi kan sikre, at anbefalingerne reelt bliver omsat til virkelighed og dermed værdi.

Forrige artikel Vandværker: Der mangler sammen­hæng i drikkevandsbeskyttelsen Vandværker: Der mangler sammen­hæng i drikkevandsbeskyttelsen Næste artikel Ejrnæs og Bruun: Naturstyrelsen mis­forstår biodiversitet i Brombærhelvedet Ejrnæs og Bruun: Naturstyrelsen mis­forstår biodiversitet i Brombærhelvedet