Naturvejleder: Tange Sø spænder ben for nationalklenodie

DEBAT: Tange Sø ved Gudenåen er skyld i, at Danmark siden 1920 er gået glip af en å-strækning, der uden tvivl kan blive et nationalklenodie af rang, skriver naturvejleder Morten D.D. Hansen.

Af Morten D.D. Hansen
Naturvejleder og museumsinspektør, Naturhistorisk Museum i Aarhus

Visioner om natur og landskaber har altid haft det svært i Danmark.

Vi vil helst have det, vi har og kender. Når vi bygger noget derude, udskriges det konsekvent som en katastrofe, uanset om det er motorveje, nye broer (lige fra Vejle Fjord til Storebælt), nye faciliteter tæt ved kysten eller ude i skoven. Efterfølgende viser det sig ofte, at anlæggene bliver en integreret del af landskabet, og i nogle tilfælde medfører de ligefrem forbedringer af naturen i form af nye levesteder til sjældne eller fåtallige arter.

Størrelsen betyder noget
Når visionen handler om at bringe ”kultur” tilbage til naturen, er den indledende skepsis ofte mindst lige så stor. Mange naturgenopretningsprojekter har gennem tiden oplevet en indædt modstand, ofte af mange forskellige årsager, men når genopretningen af Skjern Å-deltaet, Filsø eller Egå Engsø endelig er fuldbragt, kan ingen forestille sig nogensinde at gå tilbage. Store naturprojekter giver store resultater, fordi size does matter ude i naturen. Ikke nok med, at en masse arter vender tilbage i store antal, de giver også befolkningen langt flere oplevelser end tidligere og bidrager ligefrem til den lokale økonomi.

På listen over fremtidige, potentielle naturgenopretningsprojekter figurerer stadig en lang række områder. Vildere skove er i disse år ved at blive implementeret på statens arealer, hvilket har krævet umådelige poli­tiske sværdslag. En vådere marsk med plads til de mange særegne ynglefugle er et standende slagsmål, som den nyetablerede Danske Naturfond forsøger at omgå ved simpelt hen at købe jord på Mandø. Vore strøm­mende vande er blevet naturgenoprettet i stor stil. I mange åsystemer har amter og senere kom­muner formået at fjerne alle spærringer, så fisk og andre dyr i dag kan vandre frit. Det har de kvitteret for, således at for eksempel Kolding og Vejle Åer i dag oplever opgange af havørreder og laks i størrelsesordenen 10-15.000 pr. år.

Tangeværket sætter prop i Gudenåen
Men den største spærring af dem alle, Tangeværket, har siden 1920 været en tætsluttende prop i Gudenåen, og der er til gengæld skabt en stor opstemmet sø, Tange Sø.

Eftersom ingen længere har kendt det oprindelige landskab, er folk helt naturligt blevet enormt glade for søen og føler stor veneration for omgivelserne. Søen omtales endog som unik, hvilket den selvfølgelig ikke er, for det er en sø som så mange andre og med de samme arter som alle andre søer i området. Antal­let af fuglearter registreret ved Tange Sø gennem 35 år er faktisk lavere, end hvad jeg i løbet af et år har kunnet se fra min terrasse, der ligger med udsigt over Lars Tyndskids mark på den jyske højderyg.

Vi går glip af nationalklenodie
Alligevel er søen unik. Den ligger, hvor den ligger, på bekostning af noget helt enestående. Tangeværket blev nemlig anlagt for at høste vandkraft, og man valgte naturligvis en placering, hvor faldet på Gudenåen var størst – det sted, hvor Gudenåen var mere elv end å. Hvor elven sine steder oprindeligt var over 100 meter bred og lavvandet, andre steder smal og dyb, og hvor store sten, stejle skrænter og brede enge skabte et landskab som ingen andre steder i landet.

En juniaften kunne man opleve blomstrede engblommer, trævlekroner og gøgeurter, dér sad bynkefuglene på hegnstrådene, mens storken gik i enge, majfluerne dansede i kæmpe sværme, og lakseyngel i millionvis forberedte turen mod havet, fordi lakseyngel klækker i store, hurtigtstrømmende vandløb med stenet bund. En fritstrømmende Gudenå er en naturhistorisk vision. Der er andre bud, som prioriterer sejlture, søudsigt, vandkraft eller kulturhistorie højere, det skal der være, og naturhistorikere bestemmer ikke mere end alle andre. Faktisk har vi til alle tider haft en usædvanligt ringe repræsentation i Folketinget.

Men vi skylder vel efterhånden hinanden at få truffet en endelig beslutning, som bør træffes med åbne øjne: Hvad naturindhold angår tåler Tange Sø ganske enkelt ikke sammenligning med en fri, genoprettet Gudenå. En å-strækning, som vil være helt uden sidestykke i Danmark, og som uden tvivl vil blive et nationalt klenodie af rang. Ligesom mange andre visionære projekter er blevet.

Forrige artikel SF til landbruget: Ned med pesticiderne SF til landbruget: Ned med pesticiderne Næste artikel V: Sådan løser vi ”Det midtjyske søslag”  V: Sådan løser vi ”Det midtjyske søslag”
 • Anmeld

  Per Smidt

  Tangeværket/sø

  Det er hørt Morten 😊
  Den beskrivelse som du her kommer med burde få en hver borger og politikker til at ønske sig Gudenåen tilbage til sit naturlige løb.
  Men desværre er der stærke politiske modstandere som helst ser tingene forbliver som de er. Til glæde for de få, tænk sig et tangeværk som ikke ville kunne bestå som en forretning hvis ikke den fik 1,5 mill om året. Søen ophobet sand og sedimenter som får bunden til at hæve sig og med tiden vil det kræve en dyr oprensning som hele Danmark vil skulle være med til at betele 😔

 • Anmeld

  anne sørensen

  lad debatten komme længere ud

  Tak for et super relevant indlæg. Denne debat fortjener i drn grad at blive taget på nationalt plan og ikke kun lokalt omkring Tange. Med de plusser og minusser der er, stemmer jeg for et frit gudenåen.

 • Anmeld

  Ole Noe Christiansen

  Vores ALLES Gudenå

  Det kan simpelthen ikke passe ... at meget snævre lokalinteresser kan sætte en prop i vores eneste flod .. et vandsystem som dækker en stor del af Østjylland og iøvrigt kunne være et helt enestående naturområde .. kom nu igang kære politikere

 • Anmeld

  Henrik Hestbech

  Godt for lokalområdet

  Det burde være argument nok at landskabet bliver sat frit, og Gudenåen slippes løs, altså det DD skriver
  Men hvis man vil have flere: Den nye natur med en helt enestående oplevelsesværdi vil med garanti øge huspriserne i området.
  Desuden kan der spares en hel del støttepenge til driften af Tangeværket, som jo ikke rigtigt giver noget overskud, og som kan afløses af een mellemstor vindmølle.
  Og hvis man endelig VIL være sårn helt juridisk, så har Danmark aftalt med EU, at alle landene skal være fælles om at skabe bedre forhold i vores vande, og i den sammenhæng kan det ikke lade sig gøre at komme uden om at bruge en masse penge på at lave bedre passage ved Tangeværket. Så det er ren win win at fjerne søen.

 • Anmeld

  Flemming Kruse · Naturelsker

  Naturgenopret Tange Sø

  I de seneste par årtier har man genoprettet naturen mange steder i Danmark. Ofte har man genoprettet søer der har været tørlagt i hundrede år for at benytte dem til en kostbar og tvivlsom landbrugsdrift. Skjern Å er delvist tilbageført til sit gamle løb og engene er igen blevet våde. Mange mindre vandløb er blevet genoprettet og livet er vendt tilbage. Stor glæde over hvert eneste projekt. Lad også Danmarks længste å få livet og pulsen tilbage. Nedlæg Tange Sø og Tange Værket og lad os alle få en levende Gudenå tilbage. Grundejerne i området skal nok blive glade for genoplivningen af Gudenåen.

 • Anmeld

  Peter · Børn og unge

  Slip Gudenå fri nu!

  Tak for et sagligt indlæg Morten 👍

 • Anmeld

  Jørgen Pedersen · Pensioneret fisker

  Slip Gudenåen fri

  Tange sø er en lavvandet sø med stor produktion af grønalger, grundet den megen tilførsel af kvælstof fra landbrugsarealer, og det ødelægger Gudenåens videre løb.Ellers skal man lave et omløb som fører to trediedele af åen udenom Tange sø, det vil gavne hele faunaen. mvh

 • Anmeld

  Nils Mogensen Svalebøg

  Lad gudernes å få frit løb gennem ådalen

  Dejligt, at nogen står frem og sætter fokus på de fortidens synder, der forlængst burde være genoprettet, betalt af synderen.

  Nedlæg Tangeværket, slip Gudenåen løs og lad det gamle åløb genopstå.

  Danmark er i øvrigt i lighed med andre EU-lande forpligtet til at fjerne de gamle dæmninger. Mange af landene arbejder intenst med den sag - men Danmark er slet ikke kommet på listen endnu.

 • Anmeld

  Klaus Herner Kristiansen · Kommunikationsrådgiver

  Jeg stemmer for nedlæggelse af Tange Sø

  Skeptikerne kan med fordel tage et kig på Varde Å. Se, hvor livgivende et rindende vandløb er, og lyt til vandets klukken over de brede stryg. Og hvis nogen er i tvivl om effekten, er opgangen af laks eksploderet - http://varde-sportsfiskerforening.dk/rekord-mange-laks-i-varde-aa-i-2016/.
  Jo, men Karlsgårde Sø eksisterer stadig, vil nogen måske indvende. Det gør den, men den ligger heller ikke i det gamle å-løb.
  Andre er bekymrede for værdien af deres hus med sø-udsigt. Og det er da også rart at kunne se på en sø - det kan jeg selv - men hvis jeg kunne vælge mellem at se på en stillestående sø med et par ænder og et rindende strømvand, er valget let. I Gudenåens tilfælde vil naturen desuden blive helt unik, og det kan kun være et aktiv - også for husejerne. Men de er selvfølgelig nødt til at sælge båden eller flytte den til en af de mange andre søer i nærheden...
  Lad os nu se noget politisk mod og få genskabt en unik naturperle.

 • Anmeld

  Jan Persson

  Overholdt aftaler

  Da man i 1920 byggede Tangeværket, blev der skrevet en klokkeklar kontrakt, der gav Gudenåcentralen koncession til at inddæmme og udnytte Gudenåens vand i 80 år.

  Hverken mere eller mindre - 80 år.

  Den aftale udløb i år 2000, så med andre ord, så har nogle få snæversynet politikere set stort på en juridisk bindende aftale med naturen og befolkningen.

  Er det ikke på tide, at vi her i landet begynder at respektere indgåede aftaler?

  Lad Gudenåen få sit frie løb tilbage, det kan kun gå for langsomt, vi er allerede næsten 17 år bagud.

 • Anmeld

  Michael Larsen

  Sæt Gudenåen fri

  Blot 15 - 20000 indbyggere omkring Tange Sø, skal ikke fortsat tage Danmarks eneste flod Gudenåen som gidsel via søen og Tangeværket. Befri nu den flod og lad naturen tage over igen.... Det skylder vi den efter så mange års forarmring af Gudenåen nedstrømsværket.

 • Anmeld

  Peter Kjærulf · Skov-og naturtekniker

  Kæmpe økonomisk gevinst

  Det aller mest underlige er, at det er liberale politikere der kæmper mest ihærdigt mod en fritstrømmende Gudenå og en nedlæggelse af et fungerende Tangeværk. Liberale politikere er normalt store forkæmpere for økonomiske gevinster. Det er der ved en nedlæggelse af et fungerende Tangeværk og en fritstrømmende Gudenå. En rapport fra Cowi har påvist, at fri adgang for laks og havørred langt op i Gudenåsystemet, vil øge lokalområdets omsætning med 35-50 mio. kr. Vel at mærke mange mio. kr. som der så skal betales moms og skat af. Tangeværkethar nu i mange år betalt 0 kr i skat. Så er det jeg undrer mig rigtig meget over disse liberale politikeres holdning til Tangeværket, for det er jo stik imod de principper de normalt går ind for. Meget underligt.

 • Anmeld

  Leif sørensen

  Gæld til naturen

  Tak Morten, tusinde tak, som altid med et stort hjerte for den presset danske natur, Nu skriver vi 2017, og vi er blevet klogere på hvad omkostninger vor store velstand har haft på miljøet. Vi kan ikke rette op på alt hvad opførsel af Tangeværket har kostet den unikke eneste danske flod, men vi skylder at give den sit frit løb igen. Der er ingen økonomiske grunde til at beholde det.

 • Anmeld

  Leif sørensen

  Gæld til naturen

  Tak Morten, tusinde tak, som altid med et stort hjerte for den presset danske natur, Nu skriver vi 2017, og vi er blevet klogere på hvad omkostninger vor store velstand har haft på miljøet. Vi kan ikke rette op på alt hvad opførsel af Tangeværket har kostet den unikke eneste danske flod, men vi skylder at give den sit frit løb igen. Der er ingen økonomiske grunde til at beholde det.

 • Anmeld

  Leif sørensen

  Gæld til naturen

  Tak Morten, tusinde tak, som altid med et stort hjerte for den presset danske natur, Nu skriver vi 2017, og vi er blevet klogere på hvad omkostninger vor store velstand har haft på miljøet. Vi kan ikke rette op på alt hvad opførsel af Tangeværket har kostet den unikke eneste danske flod, men vi skylder at give den sit frit løb igen. Der er ingen økonomiske grunde til at beholde det.