Økologisk Landsforening: Vi skal bryde med nutidens landbrug

DEBAT: Regeringens ventede miljø- og klimaudspil for landbruget bør satse på økologi og afgrøder til forbrug. Produktionssystemet skal være opbyggende for liv og garantere et godt vandmiljø og rent drikkevand, skriver Sybille Kyed.

Af Sybille Kyed
Landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening

Danmark er et landbrugsland. Det er vores selvforståelse. Nogen vil mene, det er en blegnende selvforståelse. Andelen af befolkningen, der har direkte kontakt med landbruget, er aftagende, andelen af folk med beskæftigelse i landbruget er aftagende, andelen af danske råvarer på vores tallerken er aftagende.

Men Danmark er et landbrugsland. Danske landmænd står i hvert fald med et stort ansvar, da 60 procent af Danmarks areal ligger i deres hænder, ligesom de skal sikre, at der kommer god sund mad på bordet. Dertil kommer, at Danmark har gode vækstforhold. Trods klimaforandringer, som slår tydeligere og tydeligere igennem, har vi fortsat et relativt stabilt klima, der giver et relativt sikkert dyrkningsgrundlag.

Så spørgsmålet er ikke, om vi skal have et landbrug. Spørgsmålet er, hvilket landbrug vi skal have.

Økologiens vej
EU's landbrugspolitik er formuleret på grundlag af Romtraktaten, der taler om at forøge landbrugets produktivitet, sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, stabilisere markederne, sikre forsyningerne og sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer. Siden traktaten blev vedtaget, har vi set, hvordan gode intentioner har skabt et fokus på billige fødevarer, som har udsat vores miljø, klima og sundhed og dyretik for et pres, som vi er nødt til at reagere på.

Der skal tages nogle store beslutninger med klimaftalen, natur- og biodiversitetsplanen og den grønne skattereform, som kommer til at forme udviklingen af det danske landbrug de næste ti år. Der er behov for en vision.

Økologisk Landsforening har i dette efterår formuleret vores vision for, hvordan dansk landbrug skal se ud i fremtiden og stiller gerne sin vision til rådighed for den siddende og de efterfølgende regeringer.

Foreningens vision bryder dog med det landbrug, vi har dag. At gå økologernes vej kræver modige fremsynede politikere, der tør tænke langsigtet. På den baggrund ser Økologisk Landsforening et stort behov for at tilvejebringe et stærkt og kvalificeret beslutningsgrundlag. Regeringen bør se udfordringen i øjnene og bestille en analyse af de samfundsøkonomiske såvel som erhvervsøkonomiske effekter samt effekter på klima, natur, biodiversitet, vandmiljø, drikkevand, antibiotika, kost med videre af et landbrug indrettet med afsæt i principperne for økologi.

Ikke mere husdyrproduktion
Skal Danmark udnytte sin stærke position som producent af husdyrprodukter, fordi der vil være en stigende efterspørgsel, eller skal vi for klimaets, naturens og hensynet til dyrenes skyld sprede husdyrproduktionen ud på verdens lande og dermed både få plads til natur, rent miljø, gode forhold for dyrene med et lavt medicinforbrug og danne rollemodel for de økonomier, der først nu er på vej op?

Det er nemt at vælge den første vej, men det er mere fremtidssikret at vælge den anden.

Vi kan ikke forsvare at intensivere husdyrproduktionen yderligere. Økologisk Landsforening arbejder ikke for kunstigt kød og mælk frembragt i ståltanke, men det må dog være bedre, hvis alternativet er yderlige intensivering i staldene.

Hvorfor skal dyrene komme i klemme, fordi vi som mennesker insisterer på at spise og leve ude af balance med klodens bæreevne? Det behov bør ikke influere på landbrugets fremtid.

I landbruget bør vi have fokus på, hvordan vi forvalter vores jord og passer vores dyr i overensstemmelse med deres potentiale i økosystemet og deres adfærdsmæssige behov, som de sansende væsner, de er. Det er det, som Økologisk Landsforening forholder sig til.

Vores vision
Økologisk Landsforening ser frem til et landbrugsudspil fra regeringen, hvor der er fokus på jordens frugtbarhed, på at binde kulstof i jorden, begrænse kvælstoftilførsel med recirkulering af egnede næringsstoffer fra samfund og skabe landskaber med biologisk og genetisk mangfoldighed, hvor vi integrerer træer og buske i form af skovlandbrug. 

Danmarks landbrug skal prioritere afgrøder til konsum højt. Vi skal dyrke både grøntsager, kartofler, frugt, bælgsæd og korn. Husdyrholdet skal baseres på dansk foder, og dyrene behandles som sansende væsner, der indgår som et aktiv for den frugtbare jord og forvaltning af økosystemer og som kilde til en sund og balanceret kost, hvor husdyrprodukter ligger i toppen af madpyramiden.

Landbruget skal være en aktiv deltager i etablering og forvaltning af sammenhængende naturområder med vild natur de steder, hvor der er arealer, der er en del af eller omgivet af værdifulde naturområder ved for eksempel kyster, ådale, skove eller randmoræner.

Og så skal landbruget medvirke til at pleje, beskytte og sikre eksistensen af små naturområder indlejret i landbrugslandet i form af småbiotoper, vandhuller, moser, enge, overdrev, heder, småskove samt tørre og våde pletter og øvrige vildt- og insektvenlige strukturer.

Der skal ikke anvendes kemi. Produktionssystemet skal være opbyggende for liv både over og under jorden og garantere et godt vandmiljø og rent drikkevand.

Det er Økologisk Landsforenings vision for landbruget, som foreningen gerne vil dele med regeringen.

Forrige artikel Heino Knudsen: Miljø og natur har fået en tidlig julegave Heino Knudsen: Miljø og natur har fået en tidlig julegave Næste artikel Venstre: Regeringen vil ikke dele det grønne rampelys Venstre: Regeringen vil ikke dele det grønne rampelys