Torben Hansen: Planloven må ikke sætte byudvikling i stå

KLUMME: Planloven betyder, at vi fremover skal forholde os til lugt og luft, når vi udvikler byerne. Det er godt, at få udvidet miljøbegrebet, men det må ikke blive så stramt, at vi ikke kan omdanne og rydde op i forfaldne erhvervsområder. 

Med den nye planlov skal samspillet mellem byplanlægning og miljøhensyn gentænkes. Planloven trådte som bekendt i kraft i sommers, men først i løbet af 2018 skabes der klarhed over, hvordan miljøsiden skal håndteres.

Jeg vil gerne slå et slag for, at vi gør os umage med at lave et regelsæt, der giver kommunerne mulighed for at sikre en god balance mellem produktionsvirksomhederne og byudviklingen.

En regulering. der "fastfryser" omdannelsen af vores byer, vil have nogle meget uhensigtsmæssige konsekvenser – også for erhvervslivet.

Som noget nyt skal vi fremover også forholde os til lugt og luft, når vi udvikler byerne. Tidligere var det alene støjgenerne, der skulle tages hensyn til.

Det er rigtig godt, at vi nu får udvidet miljøbegrebet i byplanlægningen, så vi som politikere allerede i planfasen bliver opmærksomme på de potentielle konflikter mellem eksempelvis boligudbygning og lugtgener.

Med det nye regelsæt bør ikke være så stramt, at det eroderer muligheden for at finde en god balance mellem de tilbageværende produktionserhverv og byens udviklingsbehov.

Den nye planlov bygger på et princip om, at vi fremover skal reservere flest mulige erhvervsområder til produktionserhverv.

De nye regler tilsiger derfor, at der i en radius på 500 meter fra produktionsvirksomhederne (de såkaldte konsekvenszoner) ikke må placeres boliger eller andre byfunktioner, der er følsomme over for støj, røg og møg.

Formålet med de nye regler er at sikre, at produktionsvirksomhederne ikke begrænses i deres udvikling.

Men forestillingen om, at vores produktionsvirksomheder ligger i ét eller to koncentrerede erhvervsområder i byen, er helt forældet.

Erhvervsområder er i dag snarere et kludetæppe af store og små virksomheder, liberale erhverv med videre. Kontorbyggeri er netop ofte en integreret del af de ”tunge” produktionsvirksomheder.

Samtidig er der gang i en generel brancheglidning, hvor de gamle produktionserhverv lukkes ned, og andre typer af virksomheder som for eksempel service- og kontorbygninger rykker ind.

I min egen kommune Randers har vi nogle gamle erhvervsområder, som langsomt er ved at blive funktionstømt.

Det skyldtes blandt andet, at placeringen ikke er særlig attraktiv for nye tunge virksomheder.

Vi vil gerne omdanne disse over en årrække, ligesom vi gerne vil fortætte byområderne i nærheden fremfor alene at udvikle byerne udad.

Vi har også en række virksomheder, hvorfra der fra tid til anden kan opstå lugtgener. Ofte ligger de i nærheden af boligområder, der allerede i dag tåler disse gener.

Såfremt et nyt regelsæt medfører meget stramme og ufravigelige lugtgenekrav og meget større afstandskrav end i dag, bliver konsekvensen, at vi som byråd er nødt til at afvise en oprydning og omdannelse af de forfaldne erhvervsområder.

Men vi kan også blive nødt til at sige nej til fortætninger af allerede eksisterende boligområder, udbygning af nye bydele samt ikke mindst yderligere fortætning i fx midtbyen.

Og det er ikke kun de store byer, der bliver påvirket. Hvad med de mindre bysamfund, der blot har en enkelt virksomhed, der kan medføre lugtgener?

Skal det afskære en hel by fra, at der kan ske byudvikling?

Konsekvensen er i sidste ende, at udviklingen går i stå.

Vi "låser" de nuværende grundejeres og virksomheders muligheder for at afhænde arealerne, og vi får som byråd ikke mulighed for at skabe den byudvikling, vi ønsker for vores byer og kommuner.

I stedet frygter jeg, at vi vil få erhvervsområder, der står ubrugte hen og forfalder.

Randers er en stolt gammel industriby, og vi er rigtig glade for vores mange virksomheder og de arbejdspladser, de skaber i byen.

Vi er vant til, at byrådet i samarbejde med virksomhederne finder løsninger, der både sikrer virksomhedernes udviklingsmuligheder, og som gør, at byen kan udvikle sig og fortsat være et godt sted at bo og arbejde.

Det vil vi gerne blive ved med at gøre.

Så pas nu på, at vi ikke får strammet garnet så meget, at barnet kvæles i processen!

..............

Torben Hansen (S) skriver klummen Grønne linjer i Altinget og er borgmester i Randers Kommune. Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Rune Engelbreth: Fra urørte skove til naturlige vildskove Rune Engelbreth: Fra urørte skove til naturlige vildskove Næste artikel Steen Gade: Åbn øjnene og sæt fokus på at redde havet Steen Gade: Åbn øjnene og sæt fokus på at redde havet