Danske Havne: Administrationen af plan- og miljølove er en vækstnøgle

DEBAT: En bedre administration af plan- og miljølovene er genvejen til vækst og udviking i hele Danmark, skriver direktør i Danske Havne Gitte Lillelund Bech. Og det koster ikke andet end en koordinerende indsats, påpeger hun.

Af Gitte Lillelund Bech
Direktør, Danske Havne

Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Det kan Danske Havne kun bifalde, og en af vejene hertil kan være bedre administration af plan- og miljølovgivningen. 

Den eksisterende lovgivning med kystbeskyttelseslinjer, Ramsar, fuglebeskyttelsesområder og klitfredning lægger i dag begrænsninger på mange havnes udviklingsmuligheder. Havnene må bruge uforholdsmæssig lang tid på at få godkendt nye projekter og aktiviteter. 

Det er ikke ønsket om at beskytte natur og mennesker, der er problemet, men til gengæld måden, som lovene administreres på. 

Hver især forvalter ministerier plan-, natur- og miljølove. For kunderne, en havn eller havnevirksomhed, opleves ministerierne som søjler uden forbindelse.

Det burde være nemmere
Vi har et konkret eksempel i Thorsminde. Her ønsker en investor at investere et millionbeløb i opdræt af Kingfish i havnen. 

Havnen har et ledigt areal, som ligger op til klitfredningslinjen, er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og ligger op til et Ramsar- og Natura 2000-område. Det pågældende areal er i lokalplanen udlagt som havneområde, og fiskeopdræt må da siges at være havnerelateret. 

Investor ønsker også at etablere et fiskeslagteri, hvor fisken slagtes og gøres klar til eksport. Beskæftigelsen forventes at blive 30 arbejdspladser, og de samlede investeringer over 200 millioner kroner. 

Fiskeslagteriet har behov for yderligere areal, hvilket udløser en omfattende sagsbehandling, som forventes at tage 2-3 år, fordi det nye område ligger i naturområdet. 

Investor ønsker naturligvis hurtig vished om mulighederne. Thorsminde by og havn ønsker arbejdspladser og omsætning i lokalsamfundet, og naturinteresserne skal selvfølgelig tilgodeses.

Derfor er spørgsmålet, om ikke myndigheder, faglige organisationer og miljøorganisationer med de seneste 40 års erfaring i dataindsamling, belysning af konsekvenser og afvejning af lokale hensyn kan gøre det enklere og hurtigere. 

Kræver bare koordination
Bedre administration af lovgivning er også at understøtte udvikling i landdistrikterne. 

Danske Havne har noteret sig, at regeringen i sit seneste vækstudspil ønsker kortere høringsfrister og fleksible rammer for kommunernes planlægning. 

Det lyder fornuftigt, og fra Danske Havne skal lyde denne opfordring: Brug den viden, vi har skabt, og fastsæt tidsfrister for sagsbehandlingen, der kan få ministerier og styrelser til at samarbejde hurtigere om godkendelsessager. 

Samlet set vil det give yderligere muligheder for lokale erhvervscentre. Og med regeringens fokus på vækst i landdistrikterne er dette et godt sted at begynde. 

Det koster ikke penge, alene koordination. Derfor kan bedre plan- og miljølove og bedre administration af disse give vækst og udvikling i hele Danmark.

 

Forrige artikel DI: Stive transportregler skader klimaet DI: Stive transportregler skader klimaet Næste artikel Transportminister: Vigtigt opgør med pris-rod i kollektiv trafik Transportminister: Vigtigt opgør med pris-rod i kollektiv trafik