Danske Rederier: Flere landeveje på vandet bringer liv til øerne

DEBAT: Økonomien blomstrer, når Danmark bindes sammen. Ikke blot i turismen, men også for bosætningen og erhvervslivet på øerne. Derfor bør landevejsprincippet udvides til at gælde hele året, skriver Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

Af Jacob K. Clasen
Direktør i Danske Rederier

For godt et år siden besluttede Folketinget for anden gang at forhøje tilskuddet til kommunerne til de ikkestatslige færgeruter.

Tilskuddet er udformet efter det såkaldte landevejsprincip, som betyder, at prisen for at sejle med færge skal svare til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen.

Det skal altså ikke koste mere at tage søvejen til en ø end at vælge landevejen til en by, der ligger lige så langt væk. Og det princip har sat gang i økonomien.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har netop fremlagt en samlet evaluering af landevejsprincippet, som blev udvidet 1. august sidste år.

Evalueringen viser, at landevejsprincippet har været en succes. Der har været en stigning i antallet af passagerer og biler til både småøerne og større øer.

Øerne har fået ny liv
I et notat fra de fem ø-kommuner, Læsø, Fanø, Samsø, Ærø og Langeland (Strynø) beskriver øerne, hvordan landevejsprincippet har medført fremgang på flere områder.

På Læsø kan landevejsprincippet aflæses direkte i færgetrafikken, hvor der særligt har været en stigning før og efter højsæsonen – den såkaldte skuldersæson. Læsø har modtaget 2,6 millioner kroner i støtte, som har genereret 9,2 millioner kroner i ny nettoomsætning på øen.

Tilskuddet har således haft en markant effekt på den økonomiske aktivitet, og der er fremgang at spore på tre afgørende parametre for øerne, nemlig turisme, bosætning og erhvervslivets konkurrenceevne.

Læsø, Samsø og Ærø peger på, at takstnedsættelserne har budt på forbedringer for erhvervslivet på øerne.

For eksempel beretter Samsø Kommune, at godsstøtteordningen har været en markant medvirkende faktor til, at der er bevaret cirka 100 helårsarbejdspladser på Samsø i landbruget og inden for produktion, forarbejdning og pakning af frugt og grønt.

Ø-turismen er opblomstret på grund af takstnedsættelserne. Læsø, Fanø, Samsø og Ærø melder alle om øget turisme i forårs- og efterårsmånederne – den såkaldte skuldersæson. På Samsø har man nogle måneder oplevet op mod 30 procent flere turister, og på Fanø har det været muligt at tiltrække store idrætsarrangementer med helt op til 1.200 deltagere.

Færgetaksterne og trafikal ligestilling er afgørende
Hermed bekræfter notatet fra ø-kommunerne meldingerne, som vi får fra de danske færger.

Og passagertal fra Danmarks Statistik for de fem ikke-brofaste kommuner viser da også vækst i de månedlige passagertal. Fra 2015 til 2017 er antallet af passagerer på ruterne til de fem øer vokset med over ni procent. Sammenlignes september måned i 2015 med september i 2017, er antallet af passagerer vokset med knap 25 procent, mens det for april måned er vokset med knap 16 procent.

Tallene fra Danmarks Statistik og evalueringen fra ministeriet viser således tydeligt, at livet på øerne i høj grad afhænger af tilknytningen til fastlandet, hvor færgetaksterne og trafikal ligestilling spiller en afgørende rolle. Ikke kun for turisme og erhvervsliv, men også for bosætningen på øerne.

Affolkningen på Fanø og Ærø er stoppet
Takstnedsættelserne har også haft en positiv effekt på bosætningen på Fanø og Ærø, som har oplevet en decideret fremgang i bosætningen, mens det er lykkedes at stoppe faldet i befolkningstallet på Samsø.

I notatet fra Ærø står: ”Vi havde 529 tilflyttere og 475 fraflytninger i 2017. Det lykkedes at fastholde befolkningstallet i 2017, modsat en normal nedgang på mellem 100 til 150 borgere om året.”

Tendensen med affolkning på nogle øer er således vendt, og beboerne har nemmere ved at finde arbejde. Ser man på beskæftigelsesfrekvensen i hele landet fra 2010 til 2016 er denne steget 0,7 procentpoint, mens den i samme periode er steget med 2,2 procentpoint i de fem største ø-kommuner uden fast broforbindelse (Læsø, Fanø, Samsø, Ærø og Bornholm).

Vi er ikke i mål endnu, men det er tydeligt, at beskæftigelsesfrekvensen på de fem øer haler ind på landsgennemsnittet. Faktisk har Fanø allerede overhalet resten af landet, da beskæftigelsesfrekvensen var 74,9 procent i 2016 mod landsgennemsnittet på 72,8 procent.

Tæt på mål
Folketinget har ad to omgange øget tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne. Første gang var 1. august 2016, anden gang var 1. august 2017.

Lovforslagene har medført lavere takster for både biler og passagerer til og fra de kommunale ikkestatslige færgeruter.

Tilskuddet var i første omgang målrettet lavsæson for turismen, hvor ønsket var at øge turismen på øerne uden for højsæsonen. Med den seneste ændring i 2017 blev tilskuddet forhøjet, og perioden, hvor tilskuddet kan anvendes, blev udvidet, så det nu kan anvendes hele året med undtagelse af højsæsonen.

Givet succesen, vil det være naturligt at overveje at udvide landevejsprincippet, så det gælder hele året rundt. Det kan give en yderligere kritisk masse, som især kan gavne turisterhvervet og dermed bosætningen på øerne.

Forrige artikel DTL: Derfor er EU på vildspor i parkeringsstrid    DTL: Derfor er EU på vildspor i parkeringsstrid   Næste artikel Hæstorp og aktører: Vi vil finde smarte løsninger på fremtidens udfordringer Hæstorp og aktører: Vi vil finde smarte løsninger på fremtidens udfordringer