Trafikselskaberne: Grøn kollektiv trafik sikres med nationale mål og midler

DEBAT: Omstilling til grøn kollektiv trafik er en dyr omgang. Der er behov for et bredt forlig med mål og midler til at støtte den kollektive trafik, som sikrer ensartede krav og lange kontrakter, skriver Claus Wistoft.

Af Claus Wistoft
Formand for Trafikselskaberne i Danmark og for Midttrafik

Glade borgere, tilfredse passagerer og begejstrede chauffører – det er den korte version af erfaringen med de 20 elbusser, der i april blev indsat på ruter i Roskilde Kommune.

At gå fra diesel- til elbusser var et bevidst valg fra Roskilde Kommune, der sammen med Trafikselskabet Movia fik gennemført et udbud, hvor der blev gået innovativt til værks for at sikre en sikker og ikke for dyr grøn omstilling.

Resultatet blev en merpris i Roskilde på en millioner kroner om året – en stigning på 2 procent af de samlede omkostninger til operatøren. Det billigste er fortsat at fylde diesel på tanken.

Via grundigt forarbejde samt fleksibilitet i udbudsbetingelser kan den grønne omstilling i flere tilfælde ske uden at slå bunden ud af budgetterne. Den grønne meromkostning kan blandt andet reduceres ved at mindske operatørernes risici.

Movia gennemførte i Roskilde udbuddet i teknisk dialog med alle operatører om nødvendige tilpasninger af udbudsvilkår. Blandt andet gik kontraktperioden fra seks år (seks års kontrakt med mulighed for to år års forlængelse tre gange) til ti år (med mulighed for forlængelse på to år).

Der blev endvidere givet længere tid til forberedelse af tilbud samt bestilling af busser.

Miljøkonference om grønne busser
13. maj var Trafikselskaberne i Danmark, KL og Danske Regioner værter for en velbesøgt miljøkonference, der havde til formål at dele erfaringer om grøn omstilling af bustrafikken. Der var gode råd fra operatørerne. Og der blev peget på en række bump på vejen.

De ikke-kvotebelagte sektorer – populært biler, bønder og boliger – er en særlig udfordring for den grønne omstilling. Kollektiv transport understøtter den grønne omstilling af transportsektoren.

Lader vi bilen stå og tager bus eller tog, reducerer vi trængsel samt udledning af CO2 og partikler. Når bussen kører på for eksempel el, biogas eller brint, ser det grønne regnskab endnu bedre ud.

Elbusserne, der nu kører i Roskilde, er et Kinder-æg, der samtidig leverer:

· Energibesparelser

· Anvendelse af den øgede mængde vedvarende energi fra blandt andet havvindmølleparker

· Mindre afhængighed af fossile brændsler og mindre CO2-udledning

· Og et bedre bymiljø med mindre støj, færre partikler og NoX.

Trafikselskabernes ønskeseddel
For at trafikselskaberne bedst muligt kan understøtte kommuner og regioners ønsker om grøn omstilling af den kollektive trafik præsenterede trafikselskaberne følgende ønskeseddel:

Ønske 1: Nationale mål og prioritering
Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2009 aftalen "En grøn transportpolitik". Aftalen indførte et tiårigt perspektiv, oprettelsen af en infrastrukturfond samt visionen, at "den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken."

Visionen er desværre ikke realiseret. Tværtimod har væksten i antal personbiler siden været markant.

Trafikselskabernes første ønske er brede forlig, nationale pejlemærker og puljemidler, der kan understøtte den kollektive trafiks arbejdshest – bussen – der bringer børn i skole, unge til uddannelse, voksne til og fra job samt sikrer, at man kan leve et aktivt liv overalt i landet – også uden bil.

Ønske 2: Samspil
Det såkaldte Clean Vehicle Directive står umiddelbart for at blive vedtaget i EU. Direktivet stiller bindende mål for nye udbud af blandt andet busser. Ved udgangen af 2025 skal 45 procent af alle busser være 'rene' – 22,5 procent skal have nulemission.

Rene busser kører ifølge direktivet blandt andet på bio- og syntetisk diesel, natur- og biogas og el. Nulemission er kort fortalt busser uden forbrændingsmotor.

Ambitionen i direktivet harmonerer dårligt med, at elbusser fra næste år risikerer at betale fuld elafgift. Baggrunden er, at den særregel, der giver lav afgift for el anvendt i elbiler og elbusser, udløber i år. Danmark har søgt EU om godkendelse til, at elafgiften i en fireårig periode fortsat kan være lav. Men der mangler svar fra EU.

En elbus koster i runde tal det dobbelt af en dieselbus. Den elafgift, som skal betales af de allerede planlagte 76 elbusser i Movias område, ville i 2019 andrage 48.000 kroner.

I 2020 skal Movia og de fem kommuner, som er gået forrest med elbusser, betale ti millioner kroner i elafgift, medmindre særreglen videreføres. En elafgift, der er 200 gange højere, er ikke nogen god vej til flere emissionsfri busser.

Trafikselskabernes andet ønske er samspil og koordinering af love, regler og afgifter.

Lige nu er der et broget billede, hvor trafikselskaberne i høj fart skal implementere forskelligartede krav til den grønne omstilling. Og det skal vi gøre sammen med operatørerne, og uden at det bliver for dyrt for kommuner og regioner.

Ønske 3: Tag hensyn til trafikselskabernes lange kontraktperioder
Den grønne omstilling er ikke gratis. Trafikselskaberne har lange kontrakter med operatørerne, for det giver en god og sikker afskrivningsprofil for dyrt materiel. Det er ikke god økonomi at udskifte busser midt i en kontraktperiode.

Men selv under optimale omstændigheder forventer trafikselskaberne i en overgangsperiode, at der vil være øgede omkostninger forbundet med grøn omstilling.

Derfor er trafikselskabernes tredje ønske, at omstillingen gennemføres, så der fortsat kan arbejdes sikkert med lange kontrakter, for det giver os mulighed for at foretage den grønne omstilling på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde.

Grøn bølge for grønne busser
Trafikselskaberne står foran i høj fart at skulle implementere en lang række nye krav til den grønne omstilling. Den grønne omstilling rummer store muligheder – men i en overgangsperiode også store udfordringer. Kunsten bliver at maksimere mulighederne og minimere udfordringerne.

Den grønne omstilling er i fuld gang – det kan passagerne i Roskilde bevidne. Det er allerede besluttet at sætte strøm til busserne i København, Frederiksberg, Ballerup og Egedal.

Snart kommer også havnebusserne i København på el, og der kører gasbusser med biocertifikat i Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden. I Aarhus er indsat elbusser, der lades på ruten og Fynbus er i fuld gang med drøftelserne med blandt andet Svendborg Kommune om elbusser.

Den kollektive transport skal være med til at skabe mobilitet og reducere trængsel. Og vi skal gøre det miljø- og klimavenligt. Kollektiv trafik koster mange penge i statens, kommunernes og regionernes budgetter, og derfor skal vi løse opgaverne klogt.

En god start for det nye Folketing og det nye transportudvalg vil være at give grøn bølge for grønne busser og sætte tjek ved trafikselskabernes ønskeliste.

Forrige artikel DTL: Arbejdskraftens fri bevægelighed skal tøjles, og social dumping bekæmpes DTL: Arbejdskraftens fri bevægelighed skal tøjles, og social dumping bekæmpes Næste artikel Dansk Vejforening til ny regering: Investering i vejnet er også velfærd Dansk Vejforening til ny regering: Investering i vejnet er også velfærd
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.