Hastelov giver minister vide beføjelser: Tvangsbehandlinger og adgang til boliger

CORONA: Folketinget hastebehandler lov, der blandt andet giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) magt til at iværksætte tvangsvaccinationer og forbyde både offentlige og private arrangementer. Den nye lov er et af regeringens tiltag mod udbredelsen af coronasmitte i Danmark.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har torsdag præsenteret regeringens hastelov for Folketinget.
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har torsdag præsenteret regeringens hastelov for Folketinget.Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix
Emma Qvirin Holst

Tvangsbehandling, mulighed for ekspropriation af private ejendomme og forbud mod pårørendes besøg på plejehjem.

Det er nogle af de mange omfattende redskaber, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) får til at bekæmpe coronavirussens udbredelse i Danmark.

Folketinget hastebehandler torsdag en lov, der giver sundhedsministeren vide beføjelser til blandt andet at forbyde arrangementer, få adgang til private boliger uden retskendelse og iværksætte tvangsvaccinationer.

Derudover kan Magnus Heunicke i samspil med justitsminister Nick Hækkerup (S) også give politiet beføjelser til at udøve den magt, som er nødvendig, for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Loven forventes at blive vedtaget og være klar til at træde i kraft i starten af næste uge. Lige nu er der lagt op til, at den skal være gældende helt indtil 1. marts næste år. Men netop den lange varighed var til debat blandt folketingsmedlemmerne under torsdagens førstebehandling af lovforslaget.

Få overblik over, hvilke beføjelser Magnus Heunicke og resten af regeringen får med den nye lov:

 • De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-, sygehus- og fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen, redningsberedskabet og Forsvaret er forpligtet til at bistå sundheds- og ældreministeren i udøvelsen af dennes pligter og beføjelser ifølge denne lov.
 • Private kan i særlige tilfælde efter sundheds- og ældreministerens nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne lov
 • Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:
  • 1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson
  • 2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet
  • 3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.
 • Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.
 • Som led i håndhævelsen eller gennemførelsen af et påbud efter eller tvangsmæssig behandling efter er der uden retskendelse adgang til den pågældendes bolig og andre lokaliteter, som den pågældende råder over.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende den fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i loven overholdes.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.
 • Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.
 • Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, skal den ansvarshavende for et transportmiddel, herunder luftfartøjer, skibe, tog og busser, eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger, i det omfang sådanne foreligger, hvis en person ombord er smittet eller må formodes at kunne være smittet med smitsomme og andre overførbare sygdomme omfattet
 • Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge meddele sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs ankomst påhviler denne oplysningspligt luftfartøjets fører eller dennes befuldmægtigede.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger, herunder nødpasning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. Færøerne har lige nu to tilfælde af coronavirus, men der er ingen smittede på Grønland.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00