Domea.dk: Styrk effekten af renoveringerne

DEBAT: Den almene sektors frontposition inden for energirenoveringer skal fastholdes og styrkes gennem en række forbedringstiltag – for vi kan gøre det bedre. Det mener Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk.

Af Thomas Holluf Nielsen
Adm. direktør i Domea.dk

Energirenoveringer af almene boliger spiller en afgørende rolle i håndtering af samfundets samlede udfordringer på klima- og energiområdet. Den almene boligsektor dækker nemlig over 20 procent af den samlede danske boligmasse, og i Danmark står bygninger for næsten halvdelen af landets energiforbrug. Særligt de ældre almene boliger har ofte en dårlig energistandard sammenlignet med resten af boligmassen. Renoveringerne kan reducere energiforbruget i almene boliger med 30 procent, og yderligere reduktioner kan nås for boligerne med den dårligste energistandard.

Derfor er energirenoveringer i den almene sektor et væsentligt indsatsområde til nedbringelse af Danmarks C02-udledning. Og vi er ikke kun godt i gang i den almene sektor – vi er helt i front i forhold til opgradering af den danske boligmasse med moderne, tidssvarende og bæredygtige boliger gennem energirenoveringer.

Men vores frontposition og store engagement i energirenoveringer forpligter. Vi skal være endnu mere ambitiøse i den almene sektor og bidrage yderligere til udvikling af bæredygtigt byggeri. For vi kan sagtens blive bedre. Og vi skal gøre det med økonomisk omtanke, så top- og bundlinje hænger sammen.

Fire konkrete tiltag
Konkret kan vi styrke effekten af energirenoveringer på en række områder, så vi optimerer udbyttet af renoveringer i form af endnu lavere energiforbrug og bedre indeklima til gavn for beboere og klimaet. I Domea.dk har vi fokus på følgende forbedringstiltag, der kan virke til inspiration for alle, som arbejder med energirenoveringer:

  1. Udvikling af måleprogrammer til indsamling af reelle data om beboernes energiforbrug forud for energirenoveringer. Det giver mere præcise og realistiske estimater på energireduktioner ved renoveringer, og der skabes større sikkerhed om rentabiliteten af energirenoveringerne. I dag anvendes primært en teoretisk model, som ikke sondrer mellem eksempelvis børnefamilier og ældre, enlige beboere.

    Ligeledes antager modellen, at alle beboere har 20 grader i deres bolig. På den baggrund kan de realiserede reduktioner afvige fra de forventede reduktioner. Domea.dk afprøver i øjeblikket et sådant måleprogram i en række boligafdelinger forud for renoveringer, og forventningen er, at mere valide beregninger vil fremme investeringslysten blandt de almene boligorganisationer.

  2. Forståelig synliggørelse af indeklima og forbrug, så beboeren har mulighed for at agere og opnå en mere hensigtsmæssig energiadfærd. Baggrunden for dette indsatsområde er, at energiforbruget i identisk udformede boliger kan svinge med op til 300 procent. Det kan skyldes beboeres bevidste valg af en bedre komfort (stigning i temperaturen) eller ubevidst adfærd. Afgørende er det dog at forstå beboernes energiadfærd, for det er et vigtigt element i at nå yderligere energireduktioner. Helt konkret viser undersøgelser, at mange beboere ikke forstår forbrugsregnskaberne, fordi de er opgjort i uforståelige enheder. Desuden kommer forbrugsregnskabet kun en gang om året og dermed for sent i forhold til at påvirke energiforbrug.

    Derfor gennemfører Domea.dk et storskala-projekt med Københavns Kommune om dynamiske varmeregnskaber, hvor beboernes energiforbrug og indeklima (vand, varme, fugt, CO2) visualiseres på små skærme i boligerne, så beboeren løbende kan se deres forbrug. Det mest effektfulde ville være, hvis vi kunne vise eksempelvis, hvad morgenens varme bad kostede. Men det kræver en lovændring, hvis beboerne skal blive oplyst om energiforbrug i kroner og opkrævet efter indeklima.

  3. Uddannelse og rådgivning af beboere og driftspersonale, så der sikres en bedre indkøring af nye anlæg, og beboere har større viden om hensigtsmæssig energiadfærd. Domea.dk afprøver i storskala-projektet med Københavns Kommune modeller for uddannelse af personale og beboere.

  4. Automatisering af styringen af energiforbruget, således at det overdrages fra beboeren til driftspersonale, eksempelvis på plejehjem og demensboliger. Projektet om dynamiske varmeregnskaber betyder en total digitalisering af energiforbrug og etablering af digital infrastruktur, så driftspersonalet kan lave en løbende energistyring og tage hånd om spild – eksempelvis et løbende toilet i en plejehjemsbolig.

Vi er godt på vej i den almene sektor, og der ydes et stort samfundsbidrag både socialt, miljømæssigt og i udviklingen af den ældre danske boligmasse i disse år. I denne sammenhæng bør alle, der arbejder med energirenoveringer, arbejde for at styrke udbyttet af energirenoveringerne og udvikle det bæredygtige byggeri yderligere.

Forrige artikel Troels Lund Poulsen: En moderne planlov til gavn for hele Danmark Troels Lund Poulsen: En moderne planlov til gavn for hele Danmark Næste artikel BL: Potent energirenovering i den almene sektor BL: Potent energirenovering i den almene sektor