Energi- og olieforum: Dansk Energi overdriver igen varmepumpepotentialet

DEBAT: I sin iver efter at komme af med oliefyr udsender Dansk Energi rapporter fyldt med fejl og mangler. Det gavner ikke debatten, for oliefyr bør ikke altid erstattes af varmepumper, skriver Michael Mücke Jensen fra Energi- og olieforum.

Michael Mücke Jensen
Teknik- og miljøchef, Energi- og olieforum

Dansk Energi ønsker at få udskiftet alle landets oliefyr med varmepumper.

I nogle boliger giver en konvertering da også god mening, men problemet er, at Dansk Energi i sin iver efter at sætte yderligere skub i udviklingen ser bort fra helt grundlæggende samfundsøkonomiske hensyn og overvurderer potentialet ved en sådan udskiftning.

Dansk Energi kom i oktober med rapporten ”Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats”. Her er en af hovedpointerne, at landets oliefyr hurtigst muligt skal erstattes af varmepumper.

Problemet er bare, at elselskabernes legitime ønske om at sælge mere el pakkes ind i en tvivlsom samfundsøkonomisk beregning, hvor især to problemer springer i øjnene.

Overestimerer antallet af varmepumper
Det første problem er, at Dansk Energi overestimerer oliefyrenes andel af opvarmningen i Danmark.

Men alene de seneste år er der hvert år sløjfet cirka 5.000 private oliefyr. Og siden 2005 er forbruget af fyringsolie mere end halveret, så det i dag udgør lige over fem procent af det samlede varmeforbrug til boligopvarmning.

Dansk Energi skriver ganske vist, at cirka 80.000 boliger har et oliefyr, hvilket da også svarer til det antal boliger, olieselskaberne leverer fyringsolie til. Problemet er bare, at Dansk Energi ikke bruger dette tal i beregningerne, men tager udgangspunkt i andre og forældede tal.

Når Dansk Energi overvurderer antallet af oliefyr og forbruget af fyringsolie, overvurderes potentialet for varmepumper også.

Det leder frem til det andet problem i rapporten – at en yderligere indsats for at udfase oliefyr vil medføre, at der anvendes offentlige midler til at fremme en udvikling, som ifølge EOF’s tal og Energistyrelsens basisfremskrivning, vil ske af sig selv.

Fejlagtige regneeksempler
Dansk Energi anerkender da også, at rapporten ikke får ”kvantificeret omkostninger såsom dødvægtstab (tilskud til ting, som forbrugerne ville have gjort under alle omstændigheder) eller skatteforvridningstab”, og at analysens skøn over samlede omkostninger ved klimatiltag derfor skal læses med et stort forbehold.

Problemet er bare, at dette forbehold har været godt skjult i omtalen af rapporten indtil nu – også fra Dansk Energis side. Tværtimod er anbefalingen – stik mod forbeholdet – at udskiftningen af oliefyr skal accelereres yderligere for at få størst mulig effekt i forhold til EU’s klimamålsætninger i 2030.

Oliefyr er særligt udbredt i de dele af landet, hvor indkomster og ejendomsværdier er lavest, og hvor finansieringsmulighederne er ringest.

Samtidig er det ofte dér, hvor bygningerne er ældre og dårligere isolerede. Det kan gøre det til en tvivlsom energimæssig løsning med en varmepumpe, fordi effektiviteten forringes markant i mindre isolerede huse. Det er hverken i boligejerens, klimaets eller samfundets interesse.

I stedet for ensidigt at fokusere på at fjerne de sidste oliefyr, bør man hellere sikre overordnede rammer, som fremmer de bedste valg for klima, borgere og samfund.

I nogle tilfælde vil dette stadig være at udskifte det gamle oliefyr med et nyt, som kan give en besparelse på op mod 30 procent, og i andre tilfælde vil det være en varmepumpe. Men ensidige og fejlbehæftede regneeksempler er ikke i nogens interesse – selv ikke når målet er at sælge mere el.

Forrige artikel Biolog til Esben Lunde: Stop misbrug af håbløst forældede skovordninger Biolog til Esben Lunde: Stop misbrug af håbløst forældede skovordninger Næste artikel Lilleholt: Ida Aukens kritik skyder helt ved siden af Lilleholt: Ida Aukens kritik skyder helt ved siden af