Forsker: Pepke vildleder om klimavidenskaben

REPLIK: Jens Olaf Pepke Pedersen har tilsyneladende viet sit professionelle liv til at udbrede misledende information om klimavidenskaben. Det vidner hans forsvar for Pernille Vermund i Altinget med al tydelighed om, skriver Christoffer Bugge Harder.

Af Christoffer Bugge Harder
ph.d. i mikrobiologi, forsker (postdoc) ved Texas Tech University's Institut for Plante- og Jordvidenskab

Jens Olaf Pepke Pedersens forsvar for Pernille Vermunds påstand om, at der ikke er 97 procent videnskabelig konsensus om IPCC-rapporternes konklusion om, at menneskelige drivhusgasudledninger er hovedårsag til den moderne opvarmning siden cirka 1970, fortjener at fremhæves som et værdigt studium udi den vildledning om klimavidenskab, som Pepke tilsyneladende har viet sit professionelle liv til at udbrede.

Pepkes forsvar er stort set et sammendrag af hans længere bidrag til Weekendavisen, hvis argumenter kan opsummeres i de (nogenledes indbyrdes modstridende) tre forhold, at der ikke er 97 procent, men kun omkring 80 procent konsensus, når man bare spørger om "forskernes" mening i stedet for at kigge på deres artikler; at de 97 procents konsensus i de videnskabelige artikler kun omhandler, at der er et menneskeligt bidrag til opvarmningen (ikke, at det er hovedårsagen); og at videnskab i øvrigt slet ikke virker ved konsensus.

Det er klart, at det er problematisk at forlade sig på blot at spørge folk med naturvidenskabelige uddannelser (hvoraf mange slet ikke arbejder med klima), hvad de "mener". Når man kan svare anonymt uden at blive afkrævet begrundelser, kan man frit lufte alle mulige mærkværdige meninger helt uden faktuelt grundlag.

Og påfaldende mange af Pepkes fremtrædende kolleger i den "alternative" klimavidenskab (trods fine titler) er voldsomt leveringsdygtige i okkulte, udokumenterede forestillinger om både klima og meget andet. Forhenværende geolog Nils-Axel Mörner mener således at kunne finde vand med ønskekviste, den excentriske engelske adelsmand Christopher Monckton er overbevist om, at hans far kunne finde mordere ved at svinge med penduler; mens meteorolog Roy Spencer mener, at Bibelens skabelsesberetning er en bedre videnskabelig forklaring på livets udvikling end Darwins evolutionsteori.

Men reel, videnskabelig konsensus handler om, hvad der kan eftervises konkret med forskning, ikke om afstemning eller håndsoprækning.

Den videnskabelige konsensus om menneskeskabt opvarmning er opstået gennem mere end 150 års forskning siden opdagelsen af drivhuseffekten helt tilbage i 1859. Det er den, Cook undersøgte i sit studium af knap 12.000 artikler offentliggjort 1991-2012, der nåede frem til de ofte citerede 97 procents konsensus om menneskeskabt opvarmning som hovedårsag.

Så når Pepke citerer forfatteren Michael Crichton (ham med Jurassic Park) for den generelle konklusion, at "konsensus intet har med videnskab at gøre", så må man svare, at hvor det er helt rigtigt for "håndsoprækningskonsensus'" vedkommende, så er videnskabelig konsensus derimod helt centralt for videnskabelig erkendelse – det ved en science-fiction-forfatter muligvis ikke, men det ved Pepke og alle med praktisk erfaring fra den faktiske forskningsverden godt.

For videnskabelig konsensus opstår ved, at bestemte resultater kan bekræftes ved gentagne eksperimenter og målinger af uafhængige forskningsgrupper, mens konkurrerende forklaringer, der kun kan bekræftes af ophavsmanden/-mændene, ryger på møddingen. Og efterhånden vil forskere simpelthen blot tage velunderbyggede forklaringer for givet som udgangspunkt for at forske i mere ukendte/interessante områder.

Pepke anfægter så videre, at kun knap to procent af Cooks samling udtrykkeligt kvantificerer og angiver det menneskeskabte bidrag som mere end halvdelen af opvarmningen siden cirka 1970 – men det er ikke rigtigt, når han skriver, at de resterende 95 procent blot angav, "at mennesket i en eller anden udstrækning bidrog til opvarmningen".

Cook definerede i artiklens allerførste afsnit, at deres krav til konsensus netop var tilslutning til, at "menneskelig aktivitet med stor sandsynlighed forårsager broderparten af den aktuelle globale opvarming" (siden 1950-70) – for dette er, hvad IPCC's konklusioner har været siden den 3. synteserapport i 2001 (der vurderede forskningen udgivet 1995-2000). Artikler, der udtrykkeligt eller indirekte tager udgangspunkt i denne konklusion, angiver ikke blot, at mennesket bidrager, men at dette bidrag er dominerende.

Så i forhold til den almindelige proces for dannelse af videnskabelig konsensus er det derfor ganske forventeligt, at kun få procent direkte beskæftiger sig med direkte attribution af og kvantificering af menneskeskabte CO2-udledningers betydning for temperaturstigningen siden 1970, mens flere tusinde andre blot anerkender dette udtrykkeligt eller underforstået.

At kun få procent af al nationaløkonomisk/geologisk forskning direkte arbejder med at kvantificere skattetrykkets betydning for specifikke sektorer eller zirkons alder er heller ikke et tegn på, at der er stor uenighed om, at de danske moms- og afgiftsniveauer er hovedårsagen til grænsehandel, eller hvorvidt Jordens alder er 4,5 milliarder eller 6.000 år.

Som Pepke klogeligt fortier, er der blandt Cooks ~12.000 artikler ikke en eneste uafhængigt bekræftet alternativ forklaring på de sidste 50 års opvarmning, så forskerne har derfor i lyset af de dusinvis af uafhængige bekræftelser af CO2's effekt efterhånden blot anerkendt som en veldokumenteret konklusion, at den moderne opvarmning siden cirka 1970 er altovervejende menneskeskabt og er gået videre til at forske i, hvor meget opvarmning eller hvor meget havstigning det vil medføre og så videre.

Sådan virker videnskabelig konsensus inden for alle felter. Når Pepke spørger, hvorfor det ikke er nødvendigt at slå konsensus om afstanden til Solen fast i offentligheden, er svaret, at dette felt modsat klimatologi ikke har et stort kontingent af den slags "skeptikere", der uanfægtet af forskning insisterer på, at afstanden til Solen måske er politisk vedtaget af hensyn til kalenderproducenterne.

Og når man studerer Pepke nærmere, kan man se, at han udmærket ved alt dette, lige som han er en glimrende, omend skizofren, illustration af forskellen på "håndsoprækningskonsensus" og videnskabelig konsensus: Pepke har de sidste 10-15 år gennem hundredvis af engagerede avisindlæg, læserbreve, populære artikler og offentlige optrædener højlydt fortalt titusindvis af danskere sine uforgribelige meninger om det store mulige forklaringspotentiale i kosmiske strålers indvirkning på klimaet; hvordan IPCC desværre "lægger låg på forskningen", og at hans kollegers forskning om markant menneskeskabt opvarmning er politisk farvet eller direkte svindelagtig.

Men ifølge Pepkes egne opgivelser består hans reelle videnskabelige arbejde på eget initiativ/som hovedforfatter gennem de sidste 25 år derimod blot af to artikler, der igen er blevet citeret af samfulde tre kolleger. Og hverken disse to eller nogen af de andre forskeres artikler, som Pepke har leveret mindre med/seniorforfatterbidrag til, indeholder nogen kvantificeret alternativ forklaring på hverken hele eller blot dele af den opvarmning, vi har observeret i de sidste 50 år.

Pepke klagede uden held til Pressenævnet over, at Forskerforum med henvisning til Cook betegnede Pepke som "blandt de 3 procent", og eftersom han slet ikke bidrager med forskning til at understøtte sin offentlige skepsis, kan man for så vidt kun tage hatten af for hans beskedenhed og tilslutte sig, at Pepke rettelig burde have fået medhold.

Tværtimod finder man blandt Cooks 97 procent to artikler af Gary Shaffer med Pepke som medforfatter, som udtrykkeligt underbygger IPCC's konklusioner om menneskeskabt opvarmning som dominerende efter den ovenstående "konsensusskabelon". I den ene af disse modellerer forfatterne temperaturerne fra 1765 til 2000 ved hjælp af de af IPCC anerkendte dominerende forceringseffekter fra menneskelige drivhusgasudledninger – og finder en fin overensstemmelse med opvarmningen fra 1950-2000, helt uden at inkludere kosmisk stråling.

Og sidenhen har Pepke endnu engang været medforfatter på et af Shaffers studier, der blev kåret til årets danske forskningsresultat 2016.

Det viste, at klimaets følsomhed for CO2 ligefrem kan øges i takt med yderligere opvarmning, så vi måske ikke blot kan forvente IPCCs 1,8-4 grader, men måske snarere hele 5-6 grader fremtidig opvarmning. Her har vi omsider Pepkes første og hidtil eneste videnskabeligt begrundede kritik af en af IPCC's hovedkonklusioner. Desværre har han dog endnu ikke fundet tid til at skrive et harmdirrende avisindlæg om, hvordan IPCC burde holde op med sådan skamløst at bagatellisere CO2's effekt og komme i gang med at blæse noget voldsommere trængsel og alarm.

Så det er faktisk P1 og ikke Pernille Vermund, der har ret i, at der rent videnskabeligt er overvældende konsensus om, at menneskelige drivhusgasudslip ikke blot bidrager, men er en hovedfaktor i den moderne globale opvarmning – inklusive Pepke selv. Men man kan ikke bebrejde Vermund for ikke at gennemskue, at Pepke og de allerfleste andre alternative klimavidenskabsmænd taler med to tunger og slet ikke har forskningsmæssigt belæg for den skepsis, de lufter i offentligheden. Det ville være mere interessant at høre P1 spørge Pepke, om det videnskabelige grundlag for hans tvivl stadig ligger i skuffen efter 25 år eller måske slet ikke eksisterer? Samt om han slet ikke tror på (eller ikke helt er klar over) implikationerne i forskningsartikler, der bærer hans eget navn?

Man skal selvsagt huske, at selv en aldrig så oprigtig videnskabelig konsensus selvfølgelig stadig kan være forkert, så det er absolut meget vigtigt, folk ikke hindres i at arbejde seriøst med alternative teorier. Og det vil bestemt have almenvellets interesse, hvis den globale opvarmning har et stort, ukendt bidrag fra kosmisk stråling, orgonstråling eller kolde fusionsprocesser. Hvis Pepke ligger inde med dokumentation for dette, kan man kun stærkt opfordre ham til hurtigst muligt at få den offentliggjort.

I modsat fald må man opfordre folk til at mobilisere al deres kritiske sans over for Pepkes alternative klimavidenskab.

Forrige artikel Brintbranchen: Regeringen svigter energilagring Brintbranchen: Regeringen svigter energilagring Næste artikel Debat: Tag del i forbrugsfesten  – du må godt Debat: Tag del i forbrugsfesten  – du må godt
 • Anmeld

  jens elkjær · konsulent

  Undren

  Ligesom alle drenge iført gule trøjer ikke automatisk kan kaldes tyveknægte, blot for to drenge iført sådanne gule trøjer har begået et indbrud, er det også totalt underordnet for vurderingen af kvaliteten af såkaldte "alternative" klimavidenskabsmænds arbejder, hvis enkelte af disse "alternative" videnskabsmænd evt. har været leveringsdygtige udi det okkulte. Come on!

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Postdoc, Texas Tech Universitet

  Problemet er netop Pepkes manglende "alternative" arbejder.....

  Hej Jens,

  problemet er netop, at Jens Olaf Pepke slet ingen sådanne "alternative" arbejder har produceret (i seriøse forskningstidsskrifter), som jeg kunne vurdere.

  Jeg har kigget på hele hans videnskabelige produktion (af 44 artikler i alt), og læst samtlige hans artikler med emneord om "climate", "nucleation", "climate change", "carbon dioxide" mm. Det er 10 artikler (fraregnet en i "Energy & Environment, der ikke er et seriøst peer-reviewet tidsskrift, men mest er kendt for at publicere artikler om, at solen er lavet af jern og deslige).

  Og af disse 10 artikler er der 6, der berører noget om opvarmningen i det 20. århundrede - og de understøtter alle sammen, at menneskelige drivhusgasser er den absolut største forcering ("drivkraft") siden ca. 1950, direkte eller indirekte. Flere af dem understøtter også direkte, at der er en positiv tilbagekoblig ("feedback") udover CO2s isolerede effekt. Og en enkelt kommer sågar frem til, at IPCC sandsynligvis er for forsigtige i deres vurdering af klimaets følsomhed, og at CO2 har en endnu større effekt end hidtil antaget.

  Det er modsætningen mellem Pepkes offentlige agitation og hans faktiske forskning, der springer enhver nøgtern iagttager voldsomt i øjnene.

  Det er helt og aldeles sagligt at gøre opmærksom på - det er ikke anderledes end en læge som f.eks Søren Ventegodt, hvis autoritet som læge får patienterne til at tro, at hans behandlinger er lægeligt godkendte, selvom de ingen videnskabelig dokumentation har.

  Pepkes tilfælde er endda endnu mere mærkværdigt al den stund, at han selv tilsyneladende næsten kun laver forskning, der i vid udstrækning ligefrem modsiger hans offentlige agitation.

  Pepke er selvsagt i sin gode ret til at have en holdning eller en personlig overbevisning, som alle forskere (og alle mennesker). Men hvis ikke ens holdning kan understøttes af videnskab, må den vurderes på niveau med enhver anden subjektiv holdning, som f.eks, at torskelevertran smager godt, eller at Holbæk Idrætsforening er Danmarks sejeste fodboldklub. På denne baggrund er der ikke så mange faglige grunde til at tillægge Pepkes holdning til klima større vægt end hans uforgribelige meninger om alt muligt andet. Mvh Christoffer

 • Anmeld

  Jakob Munksgaard

  Usmageligt debatindlæg

  Når man har brug for at svine andre til som en del af sin argumentation fremstår man som en forsmået taber.

  Christoffer Bugge Harder, du går efter manden og ikke bolden. Du bruger ordet skizofren om Jens Olaf Pepke Petersen men ud fra den måde du argumenterer, er det dig der fremstår som den skizofrene. Det er derfor umuligt at tage dette debatindlæg alvorligt.

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Postdoc, Texas Tech Universitet

  Tone-trolling

  Jakob,

  det er aldeles sagligt og uproblematisk at påpege, når forskere siger noget i offentligheden, som de ingen videnskabelig dækning har for. Det er ikke anderledes end at påpege, når denne verdens Låsby-Svendsener sælger trepattede køer med en påstand om, at de har fire patter.

  Er det også en "usmagelig" "gåen efter manden og ikke bolden", hvis man påpeger, at læger som Søren Ventegodt ikke har dokumentation for "vaginal akupressur"s effekt mod barndomstraumer?

  Jeg ville faktisk gerne høre din mening.

  Og lad mig sige én gang for alle: Som vi gennem de sidste 30-40 år har kunnet observere i indvandrer/islamdebatten, er "tonen" i debatten noget, man diskuterer, når man løber tør for argumenter mht. substansen. Det har et navn på engelsk, "tone trolling" (https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Tone%20Troll), og det er ikke anderledes end alle mulige andre former for "trolling" i sin destruktivitet for en fornuftig debat. Og belært af erfaringen fra indvandrerdebattens selvudnævnte "tonemestre" a la Carsten Jensen og deres held med at sætte dagsordenen i debatten mht. appeller til den gode tone burde alle over 30 år i Danmark også have lært, at det nok ikke er en frugtbar vej. :)

 • Anmeld

  Jens Elkjær · Konsulent

  Spørgsmålet er...

  ... hvorfor det er vigtigt at bringe Låsby Svendsen, Søren Ventegodt, det okkulte mv. frem i en seriøs debat om "klimaet", herunder ifm. vurderingen af niveauet blandt "alternativ klimavidenskabsfolk".

  Og hvis man vitterligt har nogle "særheder" på ét område, er det jo ingen hindring for seriøst teknisk-naturvidenskabeligt forskningsarbejde på et andet område. Og det gælder naturligvis, uanset hvilket "klimahold", man er på :-)

  Og så er der f.eks. også dén dér med "men reel, videnskabelig konsensus handler om, hvad der kan eftervises konkret med forskning, ikke om afstemning eller håndsoprækning".. Jeg synes faktisk, at det bedste eksempel på et "håndsoprækningsargument" , som jeg kan komme i tanke om, må være den dér med de såkaldte "97%" :-)

  Afslutningsvist lidt om "tonen": Det er selvfølgelig bedst at gå efter bolden fremfor manden, men der skal da være plads til lidt "gang i den". Men alt med måde naturligvis .

 • Anmeld

  Jens Elkjær · Konsulent

  tilføjelse...

  Der er vist en af mine kommentarer, der IKKE er blevet sendt eller i hvert fald ikke registreret herinde.

  Kommentaren gik på substansen af det, du skrev. Hvis det forholder sig, som du fremlægger det hér (altså mht. afvigelsen mellem Pepkes "dokumenter" og "italesættelse") er det naturligvis besynderligt.

  Jeg har dog ingen forudsætninger for at vurdere, hvem af jer der har (mest) ret - sådan lidt forenklet sagt. Men jeg vil da følge endnu med i klimadebatterne fremover.

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Postdoc, Texas Tech Universitet

  Ventegodt, Låsby-Svendsen og Pepke.....

  Hej Jens,

  Ventegodt mfl. er 1:1 relevante al den stund, at Jens Olaf Pepke Pedersen på 1:1 identisk vis "sælger" et budskab i offentligheden med sin fine forskerkasket på, som ingen dækning har i den faktiske forskning.

  Det tror jeg, at de fleste udmærket kan forholde sig til. Pepke overgår endda om noget disse typer i og med, at han ovenikøbet publicerer forskning - eller i hvert fald får sit navn på andres forskning - der ligefrem viser det stik modsatte af, hvad han fortæller offentligheden omkring 97% af tiden. Som hvis Ventegodt havde lavet forskning, der viste, at vaginal akupressur ikke virkede, men alligevel fortsatte med at fortælle sine patienter noget andet.

  Synes du ikke, det er relevant at gøre opmærksom på, når en forsker camouflerer personlige og private aversioner eller politiske fordomme som videnskabeligt begrundede udsagn?

  Det "okkulte" er netop relevant ifht., at videnskabsfolk som alle andre er fulde af meninger og fordomme. Så når man bare bliver spurgt om, hvad man "mener", kan man svare hvad som helst - uafhængigt af, hvad forskningen faktisk siger. Og det er ikke så mærkeligt, at folk, der tror på noget så okkult som ønskekviste, kan finde på også at svare "okkult", når man spørger dem om klimaforhold. Ligesom at spørge alle læger inkl. Ventegodt og hans venner om, hvorvidt vaginal akupressur virker - her vil vi også finde et mindretal af læger, der vil "mene" dette, mens der i forskningen er omtrent 0% støtte til dette synspunkt.

  Du har tilsyneladende ikke helt forstået forskellen på håndsoprækning og videnskab: Cooks 97% konsensus er en konsensus af, hvad 97% af FORSKNINGEN har konkluderet. Det er ikke håndsoprækning.

  En anden undersøgelse som f.eks Doran & Zimmermann her (https://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/testfolder/aa-migration-to-be-deleted/assets-delete-me/documents-delete-me/ssi-delete-me/ssi/DoranEOS09.pdf) er derimod en simpel meningsmåling, selvom den også kommer frem til 95-97% konsensus. Dette er "håndsoprækning", og det er naturligvis langt mindre seriøst.

  Og igen mht. tonen, for nu allersidste gang: "Bolden" er, at der - i modsætning til, hvad Pepke forsøger at foregøgle folk - ER en udbredt videnskabelig konsensus om menneskeskabt opvarmning som altdominerende INKLUSIVE PEPKE SELV(!), når man netop vel at mærke kigger på forskningen og ikke nøjes med at spørge om, hvad Pepke og hans interessante pendul/ønskekvistsvingende venner sådan går rundt og "mener". Så mit indlæg er 100% efter bolden og det burde heller ikke være så svært at forstå, hvis man da ellers er interesseret i dette. Mvh Christoffer

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Postdoc, Texas Tech Universitet

  Prøv at læse et par af Pepkes artikler

  Til din tilføjelse vil jeg blot opfordre dig til at prøve at læse abstracts til et par af de artikler, Pepke har fået sit navn på:

  Her er f.eks "Long-term ocean oxygen depletion in response to carbon dioxide emissions from fossil fuels" (https://www.nature.com/articles/ngeo420):

  "Ongoing global warming could persist far into the future, because natural processes require decades to hundreds of thousands of years to remove carbon dioxide from fossil-fuel burning from the atmosphere1,2,3. Future warming may have large global impacts including ocean oxygen depletion and associated adverse effects on marine life, such as more frequent mortality events4,5,6,7,8, but long, comprehensive simulations of these impacts are currently not available. Here we project global change over the next 100,000 years using a low-resolution Earth system model9, and find severe, long-term ocean oxygen depletion, as well as a great expansion of ocean oxygen-minimum zones for scenarios with high emissions or high climate sensitivity. We find that climate feedbacks within the Earth system amplify the strength and duration of global warming, ocean heating and oxygen depletion. Decreased oxygen solubility from surface-layer warming accounts for most of the enhanced oxygen depletion in the upper 500 m of the ocean. Possible weakening of ocean overturning and convection lead to further oxygen depletion, also in the deep ocean. We conclude that substantial reductions in fossil-fuel use over the next few generations are needed if extensive ocean oxygen depletion for thousands of years is to be avoided."

  Eller "Deep time evidence for climate sensitivity increase with warming"(https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016GL069243):

  "Future global warming from anthropogenic greenhouse gas emissions will depend on climate feedbacks, the effect of which is expressed by climate sensitivity, the warming for a doubling of atmospheric CO2 content. It is not clear how feedbacks, sensitivity, and temperature will evolve in our warming world, but past warming events may provide insight. Here we employ paleoreconstructions and new climate‐carbon model simulations in a novel framework to explore a wide scenario range for the Paleocene‐Eocene Thermal Maximum (PETM) carbon release and global warming event 55.8 Ma ago, a possible future warming analogue. We obtain constrained estimates of CO2 and climate sensitivity before and during the PETM and of the PETM carbon input amount and nature. Sensitivity increased from 3.3–5.6 to 3.7–6.5 K (Kelvin) into the PETM. When taken together with Last Glacial Maximum and modern estimates, this result indicates climate sensitivity increase with global warming."

  OG SÅ PRØV at sammenligne med, hvad han fortæller folk i sin hyggesnak med Lone Frank (https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/20006668/klimakvababbelser-klimafysiker-ved-dtu-jens-olaf)

  Her siger han pludselig, at temperaturen slet ikke steget de sidste 20 år (jo, den er steget 0,19C/årti, og IPCC forudsagde i 2000 0,2C/årti), at der muligvis er masser af negative feedbacks, og at vi slet ikke rigtig har nogen særlig dokumentation for, at opvarmningen primært er menneskeskabt. (?)

  På den "alternative klimakonference"(http://www.pepke.dk/JOPP%202009%20komp.pdf) i København i 2009, før COP15 optrådte han netop sammen med førnævnte Monckton (hvis far skulle kunne finde mordere vha. penduler) - og her begav han sig helt ud der, hvor han sammenlignede NASAs og CRUs målte temperaturserier opsamlet gennem 150 år med Piltdown-manden, der var et berømt svindelnummer begået af én og samme amatørarkæolog. Det er helt på niveau med dem, der mener, at månelandingen er optaget i Arizonas ørken.

  Så hvis du er oprigtigt interesseret og er villig til at bruge en time eller to, vil du meget hurtigt med lidt grundlæggende viden og almindelig snusfornuft kunne afgøre, hvad sandheden er i denne sag. Jeg finder dig hjertens gerne flere kilder. Mvh Christoffer

 • Anmeld

  Michael Sjøberg

  Når talen nu falder på abstracts og de berømte 97%...

  Abstract


  We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics 'global climate change' or 'global warming'. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming. In a second phase of this study, we invited authors to rate their own papers. Compared to abstract ratings, a smaller percentage of self-rated papers expressed no position on AGW (35.5%). Among self-rated papers expressing a position on AGW, 97.2% endorsed the consensus. For both abstract ratings and authors' self-ratings, the percentage of endorsements among papers expressing a position on AGW marginally increased over time. Our analysis indicates that the number of papers rejecting the consensus on AGW is a vanishingly small proportion of the published research.

  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024

 • Anmeld

  Jørgen Øllgaard · Sociolog og journalist (eks. red.leder på FORSKERforum)

  Pepke position er politisk-ideologi - ikke videnskabelig

  Tak til Christoffer Bugge Harder (CBH) for påpegningen af Pepkes paradokser: På den ene side, at hans videnskabelige (med-) forfatterskaber faktisk anerkender, at (menneskelig) udledning af drivhusgasser er den største bidragyder til klimaproblemer. På den anden side hans benægtelser af det samme.
  Som forsker er Pepke den største klimabenægter herhjemme siden Lomborg. Som CBH fortæller, benægter Pepke højlydt den menneskelige faktor i klimaforandringerne. I stedet kommer han med forklaringer om solens kosmiske stråler o.a. og naturens naturlige bevægelser o.a. Men værst er, at han mistænkeliggør de 97 pct. klimaforskere, som er enige (konsensus) om, at klimaproblemet hovedsagelig er menneskeskabt.

  Da finansminister Thor Pedersen under klimatopmødet i 2009 erklærede sig som klimaskeptiker var det en hædersbetegnelse i visse kredse, og Pepke protesterede heller ikke, da BERLINGSKE kaldte ham det. Siden er beviserne på den menneskelige faktor bare vokset, og nu vil han ikke have betegnelsen på sig. Så da FORSKERforum som en slags varedeklaration for læserne kaldte ham ”klimaskeptiker” og eksponerede hans position, klagede han til Pressenævnet, foreløbig med chikanøse 7 klager over dit og dat. Desværre fik han medhold i nogle af klagerne. (Som eks-redaktionsleder på FORSKERforum er jeg da ked af dette, men skal undlade at kommentere Pressenævnets problematiske tilgang her).

  Den faglige substans i Pepkes position er, at han IKKE anerkender, at mennesket bidrager til hovedparten af klimaproblemerne. Det kvalificerer ham til at være ”klimaskeptiker” eller måske værre: ”klimabenægter”. Pepkes klager til Pressenævnet handler om, at han ikke vil have eksponeret, at hans tilgang er rabiat (for så mister han jo autoritet i offentligheden som lige opponent 1-1 overfor klima-alarmisterne). Han kræver sin position fremstillet som ”normalvidenskab”, som mange klimaforskere (20 pct.?) er enige i.
  Fakta er, at Pepke misinformerer, når han hævder at de 97 pct. kun er enige om, at mennesket ”bidrager i et eller andet omfang”. Men det er misinformation og støj, for blandt de 97 pct. er der konsensus om ”at menneskelig aktivitet med stor sandsynlighed forårsager hovedparten af den aktuelle opvarmning”(jf. Cooks internationalt anerkendte analyse).

  I et fødselsdagsportræt kaldte BERLINGSKE Pepke for ”værdikriger” (BERLINGSKE). Og Pepkes tilgang er da heller ikke faglig/videnskabelig, men politisk-ideologisk. Når han fremturer med budskabet om, at forskerverdenen ikke er enig, kan modstandere af politiske indgreb/ansvar bruge et som alibi for passivitet, for ”forskerne er jo uenige, så det er jo ikke bevist, at (politiske) indgreb er nødvendige”! Pernille Vermund er den seneste, som kan støtte sig på Pepkes benægtelser. For et år siden sagde Liberal Alliances klimaordfører det samme. Og bagved regeringens klima-passivitet over for forskerverdenens klima-alarm ligger vel samme argumentation?

  Det er modigt af CBH at eksponere Pepkes position, for Pepkes chikane-metoder er grimme. Det er måske årsagen til, at hverken klimaforskere eller videnskabsjournalister har turdet gå i krig med hans misinformation, selv om den er særdeles skadelig for både klimaet og for videnskabens troværdighed.
  Pepkes metoder fremgår af hans stærkt intimiderende kommentarer mod FORSKERforum og undertegnede, og det fortæller vel noget om ALTINGET vinkling, at man valgte at trykke dem. (SE PEPKES INTIMIDERING). 
  https://www.altinget.dk/artikel/forsker-til-djoef-og-dm-i-bedriver-ikke-kritisk-journalistik-men-daarlig-journalistik )

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder

  Blot uddybende......

  Hej Jørgen,

  tak for svar. Jeg vil dog lige tilføje, at når man vil bruge en så hård betegnelse som "benægter/benægtelse", bør man efter min mening være meget, meget udtrykkelig og konkret mht., hvad man bygger det på - ellers bliver det blot et tomt skældsord (a la "racist"), som man kan hæfte på folk, man ikke kan lide. Når du skriver:

  "Den faglige substans i Pepkes position er, at han IKKE anerkender, at mennesket bidrager til hovedparten af klimaproblemerne. Det kvalificerer ham til at være ”klimaskeptiker” eller måske værre: ”klimabenægter”. Pepkes klager til Pressenævnet handler om, at han ikke vil have eksponeret, at hans tilgang er rabiat....."

  så skal man huske, at der i udgangspunktet intet illegitimt er i ikke at anerkende, at menneskelige CO2-udslip har forårsaget størstedelen af den observerede opvarmning siden ca. 1950 - HVIS man netop har en faglig baggrund for dette i form af forskning, der stritter i modsat retning. Israeleren Nir Shaviv, som vel efterhånden er den eneste udenfor DTU Space, der stadig støtter den kosmiske forbindelse, har faktisk modsat Pepke & co. forsøgt at underbygge denne hypotese med forskning - og han har endda også sat tal på, hvor meget denne effekt kunne bidrage med, såfremt den altså overhovedet eksisterer (http://www.phys.huji.ac.il/~shaviv/articles/20thCentury.pdf).

  Det har jeg al mulig respekt for - og det ville være meget forkert at kalde Shaviv for en "benægter", ALENE fordi han har en alternativ teori, som primært han selv tror på. Det er jo den slags, videnskaben lever af - 99% af gangene viser det sig selvfølgelig, at det højtråbende mindretal bare tager fejl, men en gang i mellem er det hele hovedfeltet, der viste sig at tage fejl, og den ene %, der havde ret. (Jeg vil så personligt gerne vædde en femmer på, at Shaviv meget snart vil vise sig at høre til de 99%, men det er en helt anden sag.) Hvis Pepke havde lavet noget seriøst arbejde i samme stil, som han i alt væsentligt byggede sin offentlige agitation på, havde jeg aldrig skrevet det ovenstående indlæg.

  Det, der skurrer i ørene mht. Pepke, er det skizofrene misforhold mellem hans højlydte offentlige agitation, som efterhånden næsten udelukkende handler om at så tvivl omkring andres arbejde og spille vrælende offer, der forfølges pga. sin kontroversielle forskning - OG så det totale fravær af faktisk kontroversiel forskning på hans CV (eller forskning på eget initiativ i det hele taget). Det er så dobbelt bizart, at man derimod finder medforfatterskaber til noget, der enten understøtter klimatologiens hovedstrøm eller ligefrem tyder på, at IPCC er alt for forsigtige. Eller kortere ifht. Cook et al., at han offentligt agiterer som én af de 3%, men publicerer som de 97% - og endda med slagside mod de mere katastrofiske af disse 97%.

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Postdoc, Texas Tech Universitet

  Et konkret eksempel på

  Men når det er sagt, vil jeg gerne give et konkret eksempel på en helt konkret uærlig argumentation fra Pepkes side. I sin samtale med Lone Frank her (som trods sin ellers sædvanligvis så solide videnskabelige baggrund her forfalder til at agere ren mikrofonholder)

  https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/20006668/klimakvababbelser-klimafysiker-ved-dtu-jens-olaf

  siger han, at modellerne overvurderer opvarmningen, og (cirka-citeret): "vi havde et meget varmt år i 1998, men siden omkring 2000 har vi ikke rigtigt set nogen opvarmning, bortset måske fra de allersidste El Niño-år".

  For det første har vi helt banalt en trend på 0,19C/årti i årene 1998-2017 - det er næsten præcis den af IPCCs AR4-rapport fra 2007 forudsagte trend på 0,2/årti for de næste to årtier. Dette kunne man muligvis med god vilje tolke som en gnavpot, der af gammel vane fyrer en veltjent gammel traver af uden lige at have regnet efter.

  Men nu ved jeg, at JOPP udmærket godt ved både, at 1998 OGSÅ var et meget kraftigt El Niño-år, OG at dette almindeligvis ikke indgår i modellerne, fordi det a) er for spontant og uforudsigeligt blot få år i forvejen, og b) desuden går i 0 over 15-20 år. Så for overhovedet at få pengene til at passe bare marginalt mht. at det ikke er blevet varmere,må Pepke fraregne det seneste El Niño år, MEN inkludere det i begyndelsen af sin tidsserie. Det er simpelthen uærligt, hverken mere eller mindre.

  Hvis man skal argumentere ærligt, skal man ENTEN tage den rå trend inklusive El Niño for hele serien - hvilket viser stort set den forventede opvarmning.
  ELLER også skal man (mere kompliceret) prøve at rense hele serien for El Niño og beregne trends på ny uden denne korttidsstøj. Det har Grant Foster og Stefan Rahmstorf gjort for dataserien 1979-2010 - og de finder en ENDNU KRAFTIGERE opvarmende trend, når de korrigerer for El Niño ifht. de rå tal (https://static.skepticalscience.com/pics/FR11_All.gif).

  En lige så useriøs "alarmist" kunne modsat tegne en blyantsstreg fra det relativt kolde år 1999 indtil El Niño-året 2016 og påstå, at temperaturerne så ud til at være steget meget mere end det forudsagte. Det ville selvsagt være lige så meget løgn og manipulation blot i den modsatte retning.

  Nej, hvis man skal argumentere ærligt, er der ingen vej udenom at måtte erkende, at temperaturen slet ikke er stagneret de sidste 15-20 år, og at den faktisk passer meget fint med det forudsagte.

  Men for Pepke er denne enkle sandhed åbenbart så ubærlig, at han foretrækker at lyve sine lyttere (og sin taknemmelige interviewer) op i ansigtet. Jeg finder det umiddelbart meget vanskeligt at se, hvordan man kan konkludere andet, men hører gerne Pepke begrunde sit ræsonnement.

 • Anmeld

  Jens Elkjær · Konsulent

  Vedr. Lomborg

  Kan en mand, der - ifølge dig - har været medforfatter til videnskabelige arbejder, der konkluderer, at udledningen af drivhusgasser er den største bidragsyder til klimaproblemer, nu vitterligt også være den største klimabenægter siden Lomborg? Hvad med alle de andre forskere, der aldrig har været (med)forfatter til videnskabelige arbejder med en sådan konklusion?

  Og på hvilken måde mener du, at Lomborg var/er klimabenægter?

 • Anmeld

  Christoffer Bugge Harder · Postdoc, Texas Tech Universitet

  Hvis jeg må svare først......

  Jens, dit spørgsmål er vist til Jørgen Øllgaard, og han kan svare selv - jeg synes som beskrevet ovenfor også, at han burde være mere kritisk ifht. brugen af ordet "benægter" -

  - men hvis jeg må give en illustration jvfr. det ovenstående, så er det altså helt krystalklar "benægtelse" at sige, at temperaturen ikke er steget i de sidste 20 år. Prøv selv at tage en lineær trend på GISS eller CRUs overfladtemperatursæt og fortæl mig, hvad du får. Det samme gælder, når Pepke sammenligner alle Jordens temperaturdata gennem +150 år (indsamlede, behandlede og analyserede af 10000vis af mennesker) med Piltdown-manden, der som bekendt var et fupnummer iscenesat af én (amatør)arkæolog.

  Som sagt nu rigtigt mange gange er pointen ovenfor, at der nærmest intet som helst skeptisk/benægterisk skær er i Pepkes FORSKNING - problemet er, at han tilsyneladende desværre hellere vil lyve i sine OFFENTLIGE/populære udmeldinger end at fortælle om sin egen forskning.

  Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ikke forskellen også skurrer dig i ørene jvfr. dit ovenstående indlæg?

  Og det vil bestemt være meget forkert at kalde Lomborgs nuværende budskab om, at Kyoto ikke er ret effektivt som bekæmpelse af global opvarmning, for "benægtelse" (f.eks af den simple grund, at det er 100% korrekt). Men det budskab, han lagde ud med tilbage i 1998:

  https://politiken.dk/debat/kroniken/art5469963/Klodens-sande-tilstand

  Bjørn Lomborg: "Drivhuseffekten er yderst tvivlsom."

  - for dette er et krystalklart eksempel på virkelighedsfornægtelse/benægtelse (al den stund, at både drivhuseffekten og den menneskeskabte påvirkning af den allerede på dette tidspunkt var meget bredt anerkendt).

  Håber, det var klart. Mvh Christoffer

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.