Debat: DF-profiler trodser partilinjen om frihedsrettigheder

DEBAT: DF-profiler og partiets principprogram taler med to tunger. Det er svært at vide, hvor DF står, når det kommer til borgernes frihedsrettigheder, skriver Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen.

Af Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen
Hhv. Fhv. ambassadør ved Europarådet, seniorrådgiver i Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og advokat specialiseret i internationale menneskerettigheder

Dansk Folkeparti (DF) er ikke et fordringsløst parti. Hverken når medlemmer af partiledelsen udtaler sig til medierne, eller når partiets ”principprogram” og ”mærkesager” læses.

Begge tekster må anses for at være den forestillingsverden, der udtrykker partiets ledelses politiske holdninger. Partiets medlemmer og vælgere, hvis antal for øjeblikket er nedadgående, kan udtale sig herfra.

Det angiver en ramme for overordnede målsætninger og anslår normer, tone og stil. På partiets sidste årsmøde udmøntedes den stil i en billedlig selvbevidsthed gennem ophængning af portrætskitser af ledelsens medlemmer.    

Floskelfyldt principprogram
På årsmødet forkyndte formanden ”Du ved stadig, hvad vi står for.”

Det udsagn viser vej til DF-formuleringen: ”Vores Danmark – der er så meget, vi skal passe på.”

Men DF er som bekendt med under 20% af vælgerne hverken Danmarks herre eller ejer, og udsagnet er en selvfølgelighed, da ingen vil bestride, at der er meget at passe på.

Men hvad er det, DF skal passe på - og hvordan? Principprogram og mærkesager fremstår som en blanding af ønsketænkning, selvfølgeligheder og partiets særlige virkelighedsopfattelse.

Politik skal ikke kun bygge på følelser
Om virkelighedsopfattelse har et medlem af DF’s ledelse sagt, at ”politik er først og fremmest følelser. Politik skal ikke videnskabeliggøres.”

Dette udsagn hævdes at basere sig på forskning. I al beskedenhed kunne der spørges, om det ikke var at foretrække, at politiske holdninger var baseret på viden før følelser eller ”opdigtede kendsgerninger”.

Principprogrammet omfatter afsnit om Danmarks selvstændighed og udenrigspolitik.

Her skrives blandt andet: ”Vi ønsker landet og folkestyret udviklet i frihed og vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke folkestyret og borgernes frihedsrettigheder. (...) Landets selvstændighed og frihed er dansk udenrigspolitiks vigtigste målsætning.”

”Dansk Folkeparti er modstander af Den Europæiske Union. (...) Vi værdsætter de grundlæggende friheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed, idet vi understreger vigtigheden af, at disse frihedsrettigheder respekteres også for andre folkeslag.”

DF-profiler går imod principprogram
Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, begge medlemmer af Europa-Parlamentet (EP), har fremsat synspunkter, som set udefra ses at være svært forenelige med disse citater.

Af Morten Messerschmidts hjemmeside, ”Danmarks jord”[1], må man indirekte forstå, at Messerschmidts politiske mål er et majoritetsdemokrati. Han skriver uforsonligt og tenderende til det injurierende, at ”Folketingets flertal enten ved løgn eller ved at forhindre folkeafstemninger er lykkedes med at overdrage uoverskuelige andele af dansk suverænitet til ideologisk felttog imod nationalstaten".

Kort sagt:”Danskerne skal spørges om EU”.

"Danmark skal endvidere udtræde af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi ”vi [hvem er ”vi”] ikke aner, hvad dommerne kaster sig over.

Det har haft fatale konsekvenser blandt andet i udlændingepolitikken, hvor vi gang på gang ser Folketinget ydmyget af andre landes dommere, der bestemmer, hvem vi må udvise og hvem ikke.

Danmark er et højtudviklet retssamfund og demokrati, fordi danskerne har ønsket det sådan – ikke på grund af dommere, der huserer fjernt herfra.

Som et først skridt skal derfor menneskerettens forrang fjernes; og på sigt skal vi helt udtræde af konventionen. Grundlov og Folketinget er folkets garantier – ikke franskinspirerede erklæringer.”[2]

Farer for indskrænkning af frihed
Man skal være politisk akrobat for at hævde, at Morten Messerschmidts udfald mod konvention og domstol er foreneligt med principprogrammet.

Den politik, Morten Messerschmidt ønsker gennemført, vil kunne skabe forudsætninger for, at et flertal uden hensyn til mindretallet indskrænker frihedsrettighederne.

Den daværende og højt respekterede folketingsformand, socialdemokraten Erling Olsen sagde i 1997 følgende:

”Det er strengt taget lidt flovt, at vi danske, når det kommer til menneskerettigheder, er bedre beskyttede af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention end af vores egen grundlov. Vi plejer jo at betragte os som et foregangsland, der kan hjælpe nye demokratier med at skrive deres forfatninger, men på dette punkt er vi efterslæbende.”

Indskrænkning af individets frihedsrettigheder er netop det, vi ser i for eksempel Ungarn og Polen, begge medlemmer af EU og af Europarådet, hvorunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention henhører.

Den fortsat forværrede retstilstand i de indskrænkende (illiberale) demokratier Polen og Ungarn har været drøftet flere gange i blandt andet Europa-Parlamentet.

I principprogrammet kan det oven for læses, at borgernes frihedsrettigheder skal respekteres ”også for andre folkeslag.”

DF’er bakker op om illiberale demokratier
Europa-Parlamentet vedtog den 19. september 2018 en beslutning, hvori man med 448 stemmer mod 197 anmodede Rådet om at tage stilling til, hvorvidt Ungarn på en nærmere række områder krænker EU’s grundlæggende værdier.

Betænkelighederne vedrører blandt andet forfatning, valgsystem, retsvæsenets uafhængighed, ytringsfrihed, religionsfrihed og foreningsfrihed

Men under debatten kritiserede Anders Vistisen i et indlæg Kommissionens og EP’s grundlag for at ”belære om nationalt demokrati i medlemsstaterne. Det er uden for min fatteevne”, sagde han.

Anders Vistisen er jurist og må i øvrigt formodes at kende institutionernes rolle og de med medlemskabet påtagne forpligtelser og værdier.

Hvad, han forudså, var at ”det samarbejde (…) der burde være velfungerende i EU ødelagdes”.

Anders Vistisen rettede altså ingen kritik mod den ungarske regerings indskrænkninger af borgernes rettigheder på de nævnte områder, men fortsatte svært forenligt med linjen i principprogrammet: 

”Og hvis man virkelig tror på mangfoldigheden, så gav man også det ungarske folk, som man giver alle andre folk i Europa, muligheden for at gå ned og stemme, vælge deres regering og blive regeret derefter.”

DF alene om at fjerne konvention
DF gør kur til Venstre og Socialdemokratiet om at få andel i regeringsmagten, men hvad står DF for, når det gælder borgernes frihedsrettigheder?

Vil DF efter to forgæves forsøg sige alle gode gange tre og påny i Folketinget fremlægge et forslag om at skrive Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ud af dansk ret?

Hidtil har ingen andre partier støttet forslaget. Er partiet i givet fald ikke mere modstander af Den Europæiske Union?

Eller er det nok at være mod eventuelt ophævelse af danske forbehold? Og hvis ikke, hvorledes forestiller man sig, at udmøntningen af modstanden mod EU skal ske samtidig med et eventuelt regeringsansvar?

Forstår DF overhovedet, hvad international politik og gensidige forpligtelser til fælles gavn er? DF-politik har sin egen logik. Der er jo så meget, vi skal passe på. Og det gør vi bedst med følelser. 

---------------

1) Det var John Mogensen, som skrev tekst til og sang ”Danmarks jord for de danske”. Det er uvist om han kunne tænkes at være inspireret af den danske hjemstavnsbevægelse og/eller ”blod og jord” tankegangen fra trediverne.

2) Er der mod på at læse videre og erhverve indsigt i historisk baggrund, konventionens virke og positive betydning for beskyttelsen af medlemstaternes borgere mod staten i et dansk perspektiv, så kan den juridiske forsker Jacques Hartmanns letlæste bog ”Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention" anbefales.

Forrige artikel Debat: Løkke, giv Vestager fem år til i EU Debat: Løkke, giv Vestager fem år til i EU Næste artikel Lektor: Politikere udnytter migrationsdebat i politisk spil om magt Lektor: Politikere udnytter migrationsdebat i politisk spil om magt
 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  DF´s EU-forvirring

  Dansk Folkeparti vil vistnok godt have en folkeafstemning om EU-medlemskabet. Men partiet afslører ikke, om det er for eller imod EU-medlemskabet. Dets vælgere og - formentlig - flertallet af dets medlemmer - er imod Danmarks medlemskab af EU. Men partiets ledelse er ikke. Det ville være interessant for kritiske politiske journalister at grave i. Men sådanne eksisterer ikke i Danmark, når det gælder EU.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  EU og menneskerettigheder

  Jeg kan konstatere, at på flere af de områder hvor Danmark fik forbeholdene i forhold til EU har et flertal i folketinget gået meget langt for at komme så tæt på kernen af EU tæt, og måske også overgrænsen for forbeholdene.
  Jeg vil dig ikke bruge Morten Messserscmidt sprogbrug, men hans beskrivelsen er ikke helt ved siden af.
  Jeg mente allerede i 1992 at partierne ikke havde ret til at fortolke nejet -.og kan huske mange SF ere og Holger K Nielsens påstand om, at ved nej havde stoppet vejen mod det forenede Europa.
  Der gik ikke mange år, før SF sammen med forligskredsen gik i gang med at ville afskaffe forbeholdene
  Jeg kan anbefale forfatterne og andre læse en nylig udkommet fra Djøf forlag - EU - retten i Danmark
  Jeg deler ikke DFs ønske og kritik af Den Europæiske Menneskerettigheds- konvention - i det er både en garanti for frihedsrettigheder ( og for sociale- rettigheder inden for nogle områder).

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Vrøvlet fra DF har vel nået sin naturlige grænse nu.

  Dansk Folkeparti HAR jo ikke anden konkret politisk målsætning end at stoppe al indvandring til Danmark der ikke omgående passer ind i deres "Morten Kochske" danmarksbillede. (Undskyld til Morten Kock, han kunne jo ikke vide at han længe efter sine romener ville blive misbrugt symbol-politisk af DF).

  Og til den ende misfortolker de alting, blot så de har noget at "være imod." På den led ligner de alle de gamle dogmatiske socialistpartier, der også udlagde "den videnskabelige socialisme" så den passede som modbillede til alt hvad de andre stod for. Så havde man jo noget at samles om.

  Men ligesom disse gamle dogmatiske socialistpartier naturligvis er gået i graven, vil DF også sygne hen. Erfaringsmæssigt kan man slippe af sted med ret meget sludder og vrøvl i politik, men der er en grænse, og den har DF sandsynligvis nået.

  Ak og ve: Partiet savner Pia Kjærsgaard. Hun holdt stilen ren for falske omskrivninger af EU´s betydning og talte klart sprog om hvad som helst, sobert og redeligt. Intet af det har de nuværende ledere i DF evnet, og fred med det - som andre demagoger før dem vil de ikke blive savnet.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Tankevækkende

  At man nævner DFers modvilje mod sanktioner mod Ungarn og Polen, i en tid hvor man man argumenterer mod sanktioner mod Saudi Arabien, med begrundelsen ,at det er for omkostningsfuldt og at det er en naturlig ting at vi handler med lande som bryder menneskerettighederne. At Saudi Arabien nok er det mest brutale regime i verden er åbenbart ikke relevant . Jeg køber ikke den, at man gør en positiv indflydelse på menneskerettighederne ved at handle med diktaturstater som Saudi Arabien eller lignende stater. Man kan ikke komme uden om at man legetimere disse regimer. og hvorfor er der så andre andre lande som bliver sanktioneret, som er langt fra Saudi Arabiens syge styre.
  Jeg siger sådan set ikke at vi skal holde op med at handle med regimer. Som Søren Espersen sagde i en debat. > Vi handler med Saudi Arabien , fordi det er i vores interesse < Bliv ved med det, men hold da jeres kæft med de dobbeltmoralske ytringer om menneske rettigheder.
  Det er ikke møntet på indlægs opretterne , men på de vestlige politikere, som ikke er villig til at gå hele vejen, men , af økonomiske årsager, ser mellem finger med menneskerettigheder.
  Vi skal bare huske , at når vi handler med det ene mere afsporede regime efter det andet. Er vores private ejendomsret til at pakke op og skide i.
  Eller skulle vi på råbe os den som en menneskeret.
  Alle har ret til at eje noget. Og ingen har ret til at tage det. Dette princip opstod i forbindelse med at herremænd ikke måtte konfiskere bønders ejendele, men havde de som købte kunst af nazisterne også ejendomsret på kunsten de købte ? Der er åbenbart et kodeks i toppen af erhvervslivet,som siger at det ikke er deres ansvar at tage hensyn til menneskerettigheder og miljø, for den sags skyld. De skal tjene penge. Og det er et langt større problem end små diktatorer i Ungarn Og Polen .
  Men vi ikke hensyn til andre i vores jagt på profit. Er, undskyld udtrykket, Vores private ejendomsret til at Pakke op og skide i.

 • Anmeld

  Peer Kristensen

  Vrøvl

  Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen:
  Vis mig det partiprogram, der ikke er floskel på floskel, så vil jeg tage jer alvorligt. Indtil da, er det bare floskler i kommer frem med.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Peer Kristensen: Floskler har alle masser af, men

  Peer Kristensen: Floskler har vi masser af eksempler på i alle partier, men den store og afgørende forskel på DF (og Alternativet) er, at hvor de øvrige gerne vedstår, at deres partiprogrammer er udtryk for en ønskeseddel (floskler), og at de til enhver tid er parat til at et forpligtende samarbejde med andre om de nødvendige kompromiser til befolkningens gavn, så fremturer Dansk Folkeparti med deres evindelige og usmagelige parole "Danmark über alles" ligesom Alternativet lige så usmageligt fremturer med "Minoriteter har altid ret."

  De kan jo blot se på DF´s usmagelige ballebugnende Dannebrogsflag, som DF åbenlyst ønsker at tage patent på, og berøve alle os andre retten til.

  Og deres nærmest "formand Mao-lignende" persondyrkelse af Thulesen Dahl, uanset at vi alle véd, at hans stunt med at "kunne finansloven udenad" er rent sludder, og at alle de gule mærkesedler har altid viste frem i finanslovsbøgerne bare skulle signalere "at have læst på lektien," medens de fleste bare var sat ind som rent praleri.

  Jeg siger bare velbekomme, til at være med til at hylde og vandre efter sådan en fløjtespiller. Det minder lidt for meget om Rottefængeren fra Hameln, der jo også ledte sine følgere i fordærv.

 • Anmeld

  Hansen

  Df nedbryder mere end de gavner danske borgere

  Jeg forstår ikke den snak om at udskrive os fra den europæiske menneskeretskonvention. Så vidt jeg husker, har nationerne med deres underskrift forpligtet sig til kun at handle med de lande, der er medlem eller skriver under på at følge den, for så vidt angår lande udenfor Europa.
  Det må jo betyde, at hvis vi melder os ud, er det slut med størstedelen af vores eksport, og så er der ikke langt til at melde os ud af hele samarbejdet.
  Men det ville vel heller ikke være overraskende, hvis det var DF’s egentlige mål. De har ingen problemer med at sende Danmark ud i et økonomisk kaos med deres komplet udefinerede ønske om at følge UK, uvidende hvad det ender med. DF skaber utryghed og destabillitet gennem deres måde at forvalte vælgernes stemmer. Ingen skattelettelser, som en gang var et krav. Ingen bedre velfærd for de ældre og enlige, der er slagnummeret p.t. Og så har de lige sendt 179 DSB arbejdspladser til Sverige, så arbejderparti er de heller ikke.

 • Anmeld

  Max tranebæk · Flymekaniker

  Vi skal passe på vores gode velfærd og demokrati

  Jeg er glad for at Dansk folkeparti tager kampen op mod EU Som er dybt udemokratisk
  Samt
  Samt at dansk folkeparti kæmper mod islamisk monokultur

  Uden dansk folkeparti, vil vi have fået svenske tilstande

  Som jeg synes føre en latterlig naiv politik

  Som nu er ved at ødelægge deres velfærd og demokrati

  Et stort nej til ego humanisme

  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Max Tranebæk: Skal vi nu ikke holde os til fakta ?

  Demokrati betyder at borgerne vælger politikerne, og således sker det også i EU. Alle beslutninger i EU tages at folkevalgte, så Deres bemærkning om EU som dybt udemokratisk må bero på Deres manglende kendskab til de faktiske forhold.

  DF arbejder imod islamisk indflydelse i DK, og fint nok, men der er der dog heldigvis også flere andre partier der gør, og faktisk så gør de andre det bedre end hvad DF kan opvise. DF kan jo kun opvise bragesnak, og vil ikke tage et forpligtende medansvar for noget som helst. Så nej: Vi risikerer IKKE "svenske tilstande" dertil er danske vælgere alt for fornuftige.

  Og så lige: Hvad i alverden mener De med udtrykket "ego humanisme" ? ? ?

  Og så i øvrigt: Efter Pia Kjærsgaard er DF ren populisme og levebrød og store armbevægelser uden ansvarligt politisk indhold. Ren vildførelse af de enfoldige, præcis som Alternativet og Uffe Elbæk.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Jeg tror sgu jeg er blevet slettet, fordi jeg har brugt ordet røv.

  Det bruger vi ellers helt uproblematisk her i thy, hvor jeg bor!

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Eller...

  ... kan man blive anmeldt af en anden kommentator, så man bliver slettet?

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Kære Bertel Johansen hvornår har du sidst stemt på en kandidat til EU-Parlamentet

  EU har begået en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati. ved at fjerne vores inder landegrænser og ikke samtidig sørge for at EU ydre grænser fungeret.
  Som har bevirket en massiv indvandring fra Mellemøsten med stort set kun muslimer.
  og
  jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem, at de flygtninge vi modtage og har modtaget.

  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.
  Der er noget galt.

  og med al respekt
  Ego humanister er nogen der agerer lige som i kejserens nye klæder.
  Bortset fra at det guld de sælger, er byttet ud med vores gode velfærd og demokrati.

  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ? Tillidsposter efter forgodtforbindende ?

  Tak til Claus von Barnekow og Tobias Stadarfeld Jensen for et absolut seriøst og tankevæhhende indlæg.
  Er meget enig i Jeres synspunkter, .. og er meget bekymret.
  Bekymringen handler om, at man uden videre, smilende og med hævet pande og arme som repræsentant for Danmark kan påtage sig ansvaret som EU-politiker samtidigt med, at man åbenlyst modarbejder og tilsidesætter Grundlovens bestemmelser. At man hæver sig selv over den grundlæggende sikkerhed, som Menneskerettighedskonventionen giver os alle....er et faretruende udslag af en opfattelse af egen prisværdige selvtilstrækkelighed samt total mangel på jordforbindelse og ansvarlighed.
  ....
  Hvordan kan man påtage sig et tillidshverv i en position, som man åbenlyst diskrediterer og modarbejder ?? Havde jeg modarbejdet og diskrediteret min egen arbejdsplads, var jeg da blevet fyret Var jeg oven i købet blevet mistænkt for at have forvaltet firmaets midler fantasifuldt, var 'orloven' og ganske sikkert også fyringssedlen kommet med 10 minutters varsel. Selvfølgelig.
  Vi vælgere har et stort problem:
  ** Kan politikere forvalte deres tillidsposter efter forgodtbefindende? **
  Man fører sig frem som kejseren i "Kejserens Nye klæder". Som måbende tilskuere kan vi vælgere kun konstatere: "Jamen han har jo ikke noget på??"


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Til Kurt Wissendorf Møller

  Jamen dog, siger du "røv"? Fyda :-) Det går vi såmænd også på Sjælland, når vi vil udtrykke os med fynd.
  I min optik udtaler du dig sædvanligvis særdeles gennemtænkt og seriøst, så håber, du kontakter redaktionen, så indlæggene kan blive lagt ind igen. Bliver jo helt nysgerrig.
  Vh I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Egoisme og humanisme

  ...At sætte to helt indholdsmæssigt modsvarende ord sammen i håbet om at få dannet et nyt, klart sprogligt negativt ladetbillede at modparten, belyser kun den politiske forvirring hos afsenderen.
  'Egoime* er et minusord. 'Humanisme* er et plusord. Plus og minus giver 0 eller 'neutral'.. Derfor er ordet uanvendeligt, også i en debat, hvor man forsøger at nedgøre dem, man er uenig med.
  Virker spindoktoragtigt, men kan imidlertid reklameteknisk gennemskues på et splitsekund.
  .....Men selvfølgelig, når man i Olsenbanden sætter 'skide' og 'godt' sammen til "'skidegodt' Olsen", ...så er vi nok på sporet....?
  Vh. En glad humanist, der i årevis har arbejdet på som menneske ikke at være alt for egoistisk.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Kære Bertel Johansen tak for dit svar med Plus og minus

  Jeg vil håbe du vil tid til at læse Kejserens Nye klæder
  Som er et fantastisk eventyr af HC. Andersen
  Læs også gerne fortolkningen på www.hcandersen-homepage.dk
  Så giver ordet ego humanisme give mening

  Vi har alle en rem af huden
  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Den berømmede ytringsfrihed har sine grænser

  Det kan selvfølgelig været indholdet i opslagene, der har sendt mig ud af klassen, fordi jeg har tilladt mig at kritisere hr. Messerschmidt.
  Hvis det ikke er det, så kan det fastlægges at grænsen for ytringsfrihed går ved ordet “RØV”.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Den berømmede ytringsfrihed har sine grænser

  Det kan selvfølgelig været indholdet i opslagene, der har sendt mig ud af klassen, fordi jeg har tilladt mig at kritisere hr. Messerschmidt.
  Hvis det ikke er det, så kan det fastlægges at grænsen for ytringsfrihed går ved ordet “RØV”.

  Jeg har nu prøvet at anmelde et opslag for at se, om det dermed automatisk bliver fjernet fra siden.
  Det der ikke sådan ud, så mine opslag må være blevet fjernet bevidst. Jeg venter stadig i spænding på om det var ordet RØV eller indholdet, der er årsagen til at mine to opslag er blevet fjernet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I R Bertensen

  Det er besynderligt når man påberåber sig fakta at man ikke er på det rene med fakta
  EU er ikke demokratisk - f.eks. EU - Kommissionen der har lovgivningsinitiativet er ikke valgt af befolkningerne.
  Det ville være en god at sætte sig ind i tingene før man påstår noget - det er et venligt og ovenikøbet et gratis råd

 • Anmeld

  Kim Nielsenn

  Bertel Johansen om fakta - IB Betelsen

  Undskyl I R. Bertensen indlægget var ikke rettet mod dig, men derimod til Bertel Johansej

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen, det er vist Dem og DF der bør læse på lektien

  EU-Kommissionen er sammensat af de folkevalgte regeringer i medlemslandene efter en fælles aftalt regler. Og parlamentet er direkte valgt. Det er ikke anderledes end i Danmark, hvor ministre jo heller ikke skal være folkevalgte.

  Hvis ikke De kan forstå, at det er demokratisk i en samarbejdende forpligtende mellemstatslig organisation, hører enhver normal samtale om emnet jo op.

  Jeg er klar over at Dansk Folkeparti omfortolker virkeligheden ret frit, og opfinder udenvælts fjender som mobiliseringsfaktor i den hjemlige kamp om vælgergunsten. Det er set før. Tyskland i 1930-erne f.eks. og Rusland i dag, blot for at nævne et par stykker.

  Og når Dansk Folkeparti nu ovenpå det nationale også er blevet en slags socialister, er sammenligningen jo nærliggende.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Det skal nævnes for god ordens skyld at regeringen ikke er valgt af befolkningen
  Et parti kan få regeringsmagten selv om partiet har mistet mange stemmer ved Folketingsvalget som venstre gjorde ved sidste valg
  Det er et krav i Dansk forfatningsret at der ikke må være konstaterede et flertal i Folketinget mod regeringen
  Der for er EU konmissionær ikke valgt af befolkningen
  Desuden skal en EU- konmissionær ikke varetage det lands interesse hvor vedkommende er blevet udpeget fra
  Din bemærkninger om df bør du rette til dem
  Jeg vil synes det er fornuftig at sætte sig ind i noget og ikke udstille sin
  uvidenhed
  Eu har intet med demokrati at gøre

 • Anmeld

  Max tranebæk · Flymekaniker

  Kim Johansen Tak for dit gode svar til Bertel Johansen

  EU System er alt andet end demokratisk
  Det er derfor at de vælger nogle helt forfærdelig løsninger

  EU har begået en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati. ved at fjerne vores inder landegrænser og ikke samtidig sørge for at EU ydre grænser fungeret.
  Som har bevirket en massiv indvandring fra Mellemøsten med stort set kun muslimer.
  og
  jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem, at de flygtninge vi modtage og har modtaget.

  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen: Husk på Erasmus Montanus

  Kim Nielsen:
  Det forekommer mig at Deres argumentation omkring hvad der ikke er demokratisk har en påfaldende lighed med citatet fra Erasmus Montanus:

  "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten!".

  Og angående hvem der må bo og arbejde i Danmark: Det er jo således, at hvem der får dansk indfødsret, og på hvilke betingelser, er et suverænt dansk anliggende, og ikke noget EU har noget med at gøre.

  De internationale konventioner er jo ikke EU-bestemte, ligesom det jo heller ikke er EU der har bestemt, at det skal være muligt at have dobbelt statsborgerskab i Danmark. Og når mange fra lande udenfor EU opholder sig uretmæssigt i Danmark, er det jo et rent Folketingsanliggende. Danmark kan jo beslutte dem sendt hjem - herunder alle de der kom vandrende op ad motorvejen.

  Men det er jo nemmere at skælde ud på EU end at kritisere dem vi selv har valgt til Folketinget - på demokratisk vis, og som har dannet regering på demokratisk vis.

  I 1930-erne i Tyskland gav nationalsocialisterne uretmæssigt demokratiet skylden for alle ulykker, og de hetzede så meget imod demokratiet, at det lykkedes dem at få det lagt i graven.

  Vi skulle jo nødigt se det samme gentage sig her eller hvad ??

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel,Johansen - Erasmus Montanus havde ret jorden er ikke flad som en pandekage, ligeså EU ikke er demokratisk

  Det var dog noget af det mest besynderlig svar jeg nogensinde har stødt på
  Nu vidste sig Erasmus Montanus havde ret jorden er ikke så flad som en pandekage som de udvidende bønder påstod
  Det samme gælder også de udvidende der påstår at EU er demokratisk
  EU er overstatslige og det betydér at de kan lovgive der giver borgerne i medlemslande rettigheder og pligter
  EU s økonomisk politik som Den lyse blå regering ( 2011-2015 ) tilsluttede Danmark via finanspakken er baseret på den meste rabiate liberalistisk økonomisk politik - der er med til at smadder vores velfærdstat
  Din sammenligning eller snare antydning af, at man er nazist, hvis man ikke er for EU - er helt ude i hampen - er du på stoffer eller har et spiritus problem, eller fra Radikale venstre eller er du humorist ?
  Det er en besynderlig argumentationsstil

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Kim Nielsen, sidste gang...........

  Naturligvis er EU overstatslig for medlemslandene. Det alle de deltagende lande faktisk selv besluttet i enighed og på normale demokratiske vilkår i den slags samarbejde.

  På nøjagtigt samme måde som Folketinget er "overkommunalt" og dikterer (det meste) lovgivning og daglige regler for Danmarks 98 demokratisk valgte kommunalbestyrelser.

  Og ligesom denne "overkommunale" folketingsfunktion i Danmark ikke gør Danmark udemokratisk, gør den fælles besluttede "overstatslige" funktion i EU heller ikke EU udemokratisk.

  Deres indlæg tyder på at Folkeskolen har svigtet undervisningen i betydningen og funktionen af demokratiet i en velfærdsstat, men det kan jo komme. Der er tydeligvis et stort behov.

  NB: jeg mener ikke at have antydet at nogle skulle være nazist, blot påpeget den historiske lære af National-Socialisternes løgn og hetz imod netop demokratiet i Tyskland i 1920-1930-erne. Den hetz endte som bekendt med, at demokratiet forsvandt og hvad deraf fulgte - uden at National-Socialisterne havde opnået noget i nærheden af stemmeflertal. Uhyggeligt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I.B Johansen - meget sludder på at få virkeligheden til at ramme din hjerne

  Jeg ved ikke om du er ubegavet ellert bare er fræk

  Du er nok en af de få der benægter at EU -ikke er demokratisk - selv mennesker, der er for EU og endda har skrevet om EU beskriver der er et demokratisk underskud.
  Men måske skulle de professorer efter den mening tilbage til folkeskolen, hvas man skal følge din noget forstyrrede tankevirksomhed .

  Din sammenligning med EU og Danmark halter alene af den grund, hvis befolkningen er utilfreds med hvorledes et flertal i folketinget bestemmer rammerne for Kommunerne kan de udskifte de pågældende folketingsmedlemmer ved et valg, befolkningen kan ikke udskifte EU - kommissionær .

  Desuden har kommunerne ikke lovgivningskompetence eller intiativ til at fremsætte lovforslag

  Din indblanding af naizisterne i et spørgsmål er om EU er absurd.
  Nu havde radikal venstre og venstre ikke problemer med at samarbejde med nazi - Tyskland under krigen - det var jo ikke ligefrem der var flest af under modstandskampen - men jeg kan godt se det er et forsøg værd, at inddrage nazister og folkeskole, når man ikke har et særligt godt fundament at stå på, når man påstår EU er demokratisk

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen - og så lige een gang til

  - vælgerne i EU kan jo også via almindelige valg i de respektive medlemslande udskifte EU-parlamentet (direkte valg) og kommissionen (indirekte valg).

  Og ja, der er nogle der ønsker sig direkte fælleseuropæisk forholdstalsvalg til både Parlament og Kommission, og andre mener at det vil udhule de mindre landes indflydelse, og foretrækker den nuværende demokratiske
  balance med et stort element af mindretalsbeskyttelse og nationale udpegninger af kommissærerne.

  Så der er mange udgaver af DEMOKRATI, og hverken EU eller den danske model eller Storbritanniens enkeltkreds-valg eller Schweiz`s håndsoprækning m.v. er naturgivent, men udtryk for det demokrati de fleste involverede har ønsket.

  Og set i det lys er Deres og meningsfællers useriøse hetz imod EU som demokratisk farligt for netop demokratiet som styreform.

  Men måske er det netop den skjulte dagsorden: Ud med demokratiet og ind med noget diktatorisk ?

  Hvis Deres dagsorden med hetzen imod EU skyldes, at De er brændt inde med nogle konkrete forslag til en anden demokratiform i EU, er jeg sikker på at mange gerne vil høre om de. Jeg vil i hvert fald gerne, for indtil videre er den form EU har den der nok giver små lande som Danmark mest mulig demokratisk indflydelse, faktisk langt mere end vores vælgerandel berettiger til.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J Johansen

  Det bliver mere og mere besynderligt med din påstande

  For det første skal EU — parlementsmedlemmer ikke valgt til at varetage det lands interesser, hvorfra de er valg.
  For det andet kan befolkningen hverken ved indirekte eller direkte afsætte EU —kommissionen eller en EU kommmissionær

  Dette med større demokratiske indflydelse til et land er rigtigt matematisk men reelt set er det noget sludder 14 ud af vistnok 729 EU medlemmer

  Det er sjovt nok jeg anser EU få et fåtal diktatorisk — f.eks. har EU— kommissionen langt større indflydelse på vores finanslov og økonomisk politik end befolkningen har

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen, igen igen

  Nej, naturligvis er EU-parlamentsmedlemmerne ikke valgt til KUN at varetage deres eget lands interesser. Og Folketingsmedlemmer er heller ikke valgt til KUN at varetage deres egen valgkreds´`s interesser. Så heri intet nyt eller udemokratisk, hverken i EU elle Folketinget.

  Og nej: Vælgerne kan IKKE afsætte kommissærerne, ligesom vælgerne heller ikke kan afsætte Folketingsmedlemmerne.

  Men for alles vedkommende gælder der én valgperiode, hvorefter vælgerne spørges igen. Men sådan ER demokratiet jo nu engang. Hvad ellers ??

  Og nej. Danske EU-parlamentsmedlemmer kan ikke alene bestemme noget som helst, men det kan sådanne mindretal jo heller ikke i Folketinget eller i et Byråd, så også det er jo meget demokratisk. Men naturligvis: Hvis man er uenig i det der kommer ud af det samarbejdende Folkestyre og det samarbejdende EU-parlament/kommission, kan man jo gøre vrøvl over selve systemet.

  Og det er jo systemet De hetzer imod - uden at have bare eet eneste forslag til et andet system som De ville påstå var mere demokratisk.

  Og nej. kommissionen har IKKE nogen stor indflydelse på den danske finanslov, men det store flertal i Folketinget er enig med kommissionen i at finansloven skal være i finansiel balance til gavn for befolkningen. Og det er jo noget helt andet end at Kommissionen bestemmer noget som helst på det område.

  Og så forstår jeg faktisk ikke hvordan De ville have at "befolkningen" skulle have mere indflydelse på finansloven. Skulle vi alle møde op på slotspladsen og ved håndsoprækning stemme om hvert enkelt punkt ? Eller skulle vi hver indsende forslag til finanslov som der så blev trukket lod imellem ??

  Kim Nielsen: De skylder nogle forklaringer som baggrund for deres uvederhæftige og uartikulerede hetz imod demokratiet og EU.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel,Johansen

  Dine argumenter bliver mere og mere absurde
  Det er som om efter at have blandet nazister, at folk skal begynde forfra, såfremt de ikke deler din opfattelse af demokrati og er en Rasmus Montanus.
  Danmark har et representiv demokrati, der betyder mennesker stemmer på et parti eller et folketingsmedlem, som de mener varetager deres interesserer
  Hvis ikke de gør ddt kan mennesker vælge at stemme på noget andet.
  Borgerne kan ikke stemme på en anden EU - kommissionær, hvis de er utilfreds med en EU - kommisionenær.

  Det er besynderligt at du ikke ved, at Danmark er med i ømurn - bortset fra den 3. fase.
  Den lyd blå regering tilsluttede Danmark finanspakken - der medfører at EU kan harmonisere medlemslandene økonomisk - og finanspolitik.
  Det blev fulgt op af budgetloven - der betyder at der ikke må være et underskud på statsbudgettet.
  EU kommissionen skal have landenes landenes finanslov til gennemsyn og kan komme med anbefalinger til finansloven, eller ligesom med Italien bestemme, at Italiens finanslov ikke er gyldig.
  Derfor er borgerrne sat uden for indflydelse med hensyn til den førte økonomiske politik eller finanslov - hvorimod ikke folkevalgte har en væsentlig indflydelse på finansloven
  De kan hverken stilles politisk eller juridisk til ansvar, som medlemmer af folketinget.

  Hvis USA efter kraket i 1929 havde fulgt dit råd og den ultra liberalistisk økonomisk politik vil USA aldrig være kommet på fode igen og mange virksomheder ville slet ikke havde eksisterede i dag.

  Din viden om demokrati er meget mangelfuld og det viser sig i forhold til bl.a. EU
  Det demokratiske underskud beskrives i EU -rets bøger og jeg anbefalede dig at læse kampen om demokratiet

  DNmark levede udmærket godt før 1972 - og måske bedre idet Danmark opbyggede en velfærdsstat som efter vi er kommet EU næsten er under afvikling - og i hvert fald nedskåret kraftigt
  Danmark vil sikkert også leve godt, hvis et flertal i befolkningen en dag vælger at Danmark træder ud af EU.

  Det er udtryk fo en frækhed at kalde folk uverderhæftig når du ikke sætter sig ind i noget, som du påstår og har en bestemt holdning til.
  Det er svært at tage nogen alvorlige, og på ddt led er din sammenligning meget rammende om Erasmus Montaus, han vidste, hvad han talte om, da han sagde jorden var rund, hvorimod bønderne udstillet deres uvidenhed med at forlange at han sagde, at jorden var flad som en pandekage, og hvis han ikke gjorde det skulle han i militærtjeneste og fik ikke sin udkårne.
  Du truer mig dog mig ikke med de samme trusler, men prøver efter at være kommet med flere og flere arbsurde forklaringer, at beklække på min hæderlighed.
  Det tager jeg ikke så tung når det kommer fra en der i den grad udstiller sin uvidenhed.

  Det skal nævnes at Rasmus Motanus var en komedie af Ludvig Holberg og ifølge historikere vidste bønderne at jorden ikke var flad som en pandekage og måske ved du godt, at EU ikke er demokratisk, men jeg tvivler på det.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen: helt kort:

  - ja Danmark eksisterede også før 1972, som medlem af et lille frihandelsområder der faktisk næsten forsvandt dengang. Og Danmark eksisterede på et socialt niveau som sammenlignet med i dag vil blive kaldt "den sociale massegrav" af mange politikere.

  Men det er altså Det Danmark De søger tilbage til !

  Som H C Andersen skrev: "Altid ned ad bakke og altid lige glad"

  Og ja. EU gør indsigelser overfor en dybt uansvarlig Italiensk regering der vil gældsætte de Italienske borgere endnu mere. Jeg tror at De bør værdsætte, at der dog er nogle der kerer sig om de almindelige borgeres fremtidige velfærd, også de Italienske, og tager borgernes parti imod demagoger.

  Og nej: Danske borgere kan ikke stemme til alle kommissionspladserne, præcist som danske vælgere heller ikke kan stemme om hvem der skal være ministre i danske regeringer.

  Det forekommer mig, at de demokratiske spilleregler De accepterer i Danmark, hetzer De imod på EU-plan.

  Den slags "dobbeltstandarder" er hetz, og intet andet, og må have en skjult dagsorden.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Det er lidt absurd at påstå at Danmark befandt sig i en social massegrav før 1972 fra slutningen af 1950 er steg velstanden kraftigt og samtidig blev velfærdsstaten udbyggede kraftigt
  Det var i 1980 erne der tales om sociale massegrave altså efter Danmark var blevet medlem af EU
  Påstanden om frihandelsområder er forsvandt er uforståeligt
  Det er rart at det er gået op for dig at det ikke er befolkningen der vælger regeringen - og derved kan man ikke argumentere for, at det er et demokratisk valg at regeringen udpeger en eu - kommissionær.
  Jeg kritiserer EU for ikke at være demokratisk og har traktat fæstede en økonomisk politik der er ultra liberalistisk og har ikke ret meget den velfærd generationer før mig ved slid og afsavn er årsagen til vi har i Danmark og lagt en mindre dæmper på den ulighed i vores samfund - som pudsigt nok er steget de 30 år under EU

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen: De fjerner Dem fra sagen

  - lighed er et grimt ord, og er jo blot et synonym for misundelse, en af de syv dødssynder. Men derudover: Danmark har fortsat førertrøjen i økonomisk lighed, så på den led er alt som det plejer.

  Of: 1972 sammenlignet med NU, inde i EU, vil for enhver sammenligning vise, at 1972 var fattigdom og dårligere kår end nu, specielt for de der havde mindst.

  Og lad nu være med at forvanske mine tekster: At de danske regeringer og deres ministre ikke er folkevalgt som sådanne, betyder jo ikke at Danmark ikke er demokratisk. Og på samme måde er EU heller ikke udemokratisk, blot fordi kommissionsmedlemmerne ikke vælges direkte.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Der er forskellen på os to - at du opfatter lighed som misundelse er noget besynderligt - men jeg kan beroligr dig, så du måske kan sove godt om natten - den økonomiske ulighed er vokset kraftigt efter Danmark er kommet i EU.
  Det er kommet flere fattige i Danmark efter indmeldelsen af EU - men det er også de sidste 30 års regeringers har en medskyld for det.

  Ved valg forstås direkte, lige og hemmelige
  Derfor er det besynderligt at påstå at udpegelsen af EU - kommissionær er demokratiske, når er regeringen vælger en af deres egen tro væbner som EU - kommissionær
  Det samme gælder i forbindelse med den uskik rent demokratisk at hente en uden for folketinget ind som minister

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen: Deres misindformation fortsætter . . .

  - nej den økonomiske ulighed er ikke vokset kraftigt siden 1972, og der er ikke kommet forholdsvis flere fattige.

  Såvel økonomisk lighed/ulighed og fattigdomsbegrebet er desværre underlagt nogle kedelige forvanskninger af letsindige politikere der prøver at bilde vælgerne noget ind ved hjælp af nysprog og misbrug af statistik.

  Og De er åbenbart én af dem der er hoppet på den limpind. Trist.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Uligheden er steget kraft siden de sidste 30 år, og stadigvæk velfærd hører ikke til et af EU s kerne område

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Fattigdom er politisk bestemt

  Antallet af fattige er ikke steget, men nogle politikere har hævet grænsen for ikke at være fattig, og på den måde tegnet kurver over øget fattigdom.

  Men den slags kurver er ren manipulation.

  Den absolutte fattigdom i Danmark har i flere år været svagt faldende, og det er da glædeligt.

  Og netop bekæmpelse af fattigdom og skabelse af en liberal velfærdsstat med social sikkerhed er faktisk noget EU gør en del for. Bl.a. ved at prøve at forhindre letsindige populistiske politikere i at gældsætte deres befolkninger.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.B. Bertelsen

  Tror dunselv på det sludder du skriver EU har ikke noget socialmdikkrrhrdsnet fot dem uden for arbejdsmarket
  At fattigdommen er steget er et faktum

  Efter art.3, stk.1 TEU er det som EU s mål at fremme sine værdier freden og befolkningernes velfærd.
  Udtrykket " befolkningernes velfærd" kan måske, hvis det læses i dansk kontekst og med udgangspunkt i det danske sprog, giver det indtryk, at EU har ambitioner om at udvikle sig til en pedant til en nordisk velfærdsstat på supra - nationalt plan.
  EU - retlige tekster skal i midlertid læses i en EU - sammenhæng, herunder i lyset af de forskellige (for tiden 24 ) sproglige versioner.
  Ordet "velfærd" eller noget der i høj grad ligner, benyttes i den danske og svenske version af EU - traktaten, men ikke versionerne på de store sprog.
  På engelsk benyttes ordet " Well - being" og ikke " welfare" .
  På engelsk signalerer EU ikke, at man har "welfare" eller en "welfare State" som målsætning.
  På tysk benyttes udtrykket "Wolhlengeben" og på fransk " bien - etre"

  EU - ret af Ulla Neergaard & Ruth Nielsen 7. reviderende udgang 2016 Karnov s 72 f

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen: Måske burde de læse lidt mere ?

  Gini-koefficientens beskriver med et enkelt tal afstanden i indkomst mellem personerne med de mindste og største indkomster, men da den er uafhængig af indkomstniveauet, fortæller den intet om, hvorvidt personerne med de laveste indkomster har fået højere eller lavere indkomst over tid.

  I Danmark er Gini-koefficientens ganske rigtigt steget lidt i nyere tid, men de lavere indkomster er samtidigt steget, ligesom også de skattebetalte overførelsesindkomster nedad i samfundet er steget.

  Derfor er fattigdommen i Danmark i nyere tid som medlem af EU faldende og ikke stigende.

  Deres sprogakrobatik omkring ordet "velfærd" er vel ret uinteressant, al den stund, at velfærdsniveauet i Danmark afgøres i Folketinget.

  Og jo bedre det går med samfundsøkonomien, jo mere velfærd kan vi hver for sig købe, og jo flere penge betales vi i skat, så de folkevalgte kan beslutte endnu mere offentlig betalt velfærd i Danmark.

  Så prøv lige at sammenligne dansk privat og offentlig økonomi i 1972 (før EU) med dagens, hvor EU-medlemskabet har en helt afgørende positiv indflydelse på landets samlede økonomi og velfærdsmuligheder.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I.B..Johnsen

  Det er klart at nu er velfærd ligegyldigt, selvo du forinden havde belært mig om at velfærd og socialskerhedsnet gør en del af, efter det er blevet påvist at det ikke har noget med EU at gøre

  Fattigdommenen er steget i Danmark under EU
  Der er nok en god grund til dine højreorienterede venner afskaffede fattigdomsbegrebet

  Jeg er enig med dig i at sker velstandsstigning det har der gjort før 1972 og efter 1972 - og. Velfærdsstigningej skyldes ikke medlemskabet af EU
  I dag går en stor velmagtsdage velstandsstigningen til de rigeste og meget mindre til den fællles velfærd og ddt var ikke tilfældet før 1972

  Som du tidligere har belært mig om, at det er meget naturligt at EU bestemmer de økonomiske rammer for Danmark, som når lovgiver bestemmer de økonomiske rammer for kommuner.
  Det betyder at EU har en væsentlig indflydelse på finanslovens udgifter
  Under den lyse blå regering (2011 -2015;) anbefalede EU - kommissionen, at der skulle ske besparelser på bl.a. Udgifterne til førtidspension
  Det løftede indfriet den lyse blå regering og den sorte regering fik ros for gennemførelsen

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen: Prøv at regne lidt på matematikken

  Hvis EU bestemte de økonomiske rammer i Danmark, havde vi ikke det absolut højeste skattetryk.

  Men det har vi fordi vi også vil have et højt offentligt kollektivt velfærdsniveau.

  Og sådan kan det være fordi Danmark i har klaret sig aldeles glimrende i den internationale handel - der jo i alt overvejende grad er med EU, og også vil være det efter Brexit.

  Dérfor: Dansk Folkepartis og Deres uvederhæftige kritik af EU er skadelig for velfærden i Danmark - såfremt det skulle lykkes DF at få alt for mange med på deres falske og selvmodsigende udsagn og påstande.

  Og hvis De virkelig TROR på det vrøvl om at "fattigdommen er steget" må det være fordi De ikke kan deres matematik og ikke kan læse statistik.

  Beklageligt, men det går jo tilbage med skolekundskaberne her i landet, og det har det jo gjort siden Ritt Bjerregård som undervisningsminister havde mantraet: "Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære."

  Nå, jeg er gammel nok til at have lært inden de ulykker.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  En masse pjat af postulater i indlægget...

  For det første er DF et indvandrer venligt parti?

  Har mere end fordoblet indvandringen til DK under VKO, end under samme tidsramme under Nyrup og rød blok?

  Og gjort nu samme under VLAK? Sidst jeg læste havet DF indført 200.ooo plus løndumpere mv. til DK under deres første to år som støtteparti her?

  Danmark for 'danskere.

  DF støtter ikke stram indvandring. Man er et populist parti på området blot..
  Og har været dette i 3o år nu. Blev opfundet i en blå brandert af K, for at bevare magten, "når nu der skulle være demokrati"...Og har været yderst effektiv som løgner-manipulatør..

  DF er Danmarks mest indvandrervenlige parti. Aldrig er så mange indvandrer kommet til DK, som mens de har siddet på magten..Aldrig..

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel..

  Kim er ikke ligefrem den lysende stjerne for venstrefløjen nej. Tvivler han tilhører den dog? Blåt en bot. Absolut ikke etnisk Dansker..

  Så du er højredrejet ekstremist selv? Eller måske kalder du dig blot borgerlig?