Debat

Adjunkt og professor: Statskassen klamrer sig til indtægterne fra naturgasafgiften

Den danske stat har gjort sig så afhængige af indtægterne fra energiafgifter, at vi ikke magter en hurtig omstilling væk fra naturgas, skriver Marie Odgaard-Mogensen og Bent Ole Gram Mortensen.

Med Ruslands reduktion af gasleverancerne og de stigende gaspriser er udfasningen af naturgas i varmesektoren kun blevet mere aktuel, skriver Marie Odgaard-Mogensen og Bent Ole Gram Mortensen.
Med Ruslands reduktion af gasleverancerne og de stigende gaspriser er udfasningen af naturgas i varmesektoren kun blevet mere aktuel, skriver Marie Odgaard-Mogensen og Bent Ole Gram Mortensen. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix
Marie Odgaard-Mogensen
Bent Ole Gram Mortensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Gasafgiften er skyld i, at flere fjernvarmeprojekter er sat på standby. Det kunne man læse den 26. august på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Grunden er, at der mangler penge i den særlige, statslige støtteordning til at erstatte gas- og oliefyr med fjernvarme, Fjernvarmepuljen, og at flere midler til puljen kun kan komme på tale, hvis pengene findes andet sted.

Det skyldes, at staten ellers vil få et provenutab i form af mindre gasafgift som følge af, at flere boliger vil overgå fra opvarmning med afgiftspligtig naturgas i individuelle gasfyr til opvarmning med fjernvarme, som i dag hovedsageligt produceres på basis af ikke-afgiftspligtige, vedvarende energikilder som biomasse og solenergi.

En opbremsning i udrulningen af fjernvarme ligger ikke umiddelbart i forlængelse af klimalovens ambitiøse klimamål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030 for på længere sigt at være klimaneutral i 2050.

Indfrielsen af klimamålene skal hovedsageligt ske gennem omstilling af vores energisektor væk fra fossile brændsler og over til en mere grøn og bæredygtig energianvendelse – herunder en grøn varmesektor, hvor udbygning af fjernvarmenettet spiller en central rolle.

Med Ruslands reduktion af gasleverancerne til Europa som følge af invasionen af Ukraine og de stigende gaspriser er udfasningen af naturgas i vores varmesektor kun blevet endnu mere aktuel.

Udsigt til provenutab

Afgifts- og tilskudsordninger er i Danmark velkendte metoder til at fremme en given energi- eller klimapolitisk målsætning.

Ud over at generere indtægter til staten kan gasafgiften og andre energiafgifter virke adfærdsregulerende mod et mere miljørigtigt energiforbrug. Men de gode adfærdsregulerende hensigter er desværre ofte underlagt en fiskal virkelighed.

Indførelsen af gasafgiften er ikke som andre energiafgifter begrundet i en ønsket adfærdsændring

Marie Odgaard-Mogensen og Bent Ole Gram Mortensen, adjunkt og professor, Syddansk Universitet

Den danske stat har tilsyneladende gjort sig så afhængige af indtægterne fra energiafgifter, at vi ikke magter en hurtig omstilling væk fra naturgas, selv når den geopolitiske situation fordrer det. Er det sådan, vi skal forstå regeringens fokus på provenutab?

Baggrunden for Fjernvarmepuljen skal vi ellers finde i klimaaftalen for energi og industri fra 2020, hvor der mellem alle Folketingets partier blev indgået en aftale om en grøn varmesektor. Heri lå blandt andet, at individuelle olie- og gasfyr skal udfases og i stedet erstattes af varmepumper, fjernvarme eller anden grøn opvarmningsalternativ.

Omstilling til fjernvarme

De stigende gas- og elpriser har sat yderligere skub i udfasningen af naturgas, hvor målet er, at ingen boliger i 2035 opvarmes med gasfyr.

Samme politiske aftale gjorde også op med blandt andet brændselsbindingerne til naturgas, som tidligere også var en barriere for omstilling væk fra naturgas. Det var nu allerede aftalt politisk med energiaftalen fra 2018.

Læs også

Fjernvarmepuljen er oprettet som et økonomisk værktøj til udrulning af fjernvarme i nye fjernvarmeområder, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt – det kan for eksempel være i tæt bebygget områder, hvor der i dag fyres med naturgas.

Puljen er udformet som en tilskudsordning, hvor fjernvarmeværker kan få tilskud til konverteringsprojekter, hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Tilskuddet er ikke en forudsætning for, at der kan ske en udrulning af fjernvarme, hvor der i forvejen er naturgasforsyning, men det forbedrer naturligvis økonomien i omstillingen.

Skyggeafgift

Baggrunden for at indføre gasafgiften er ikke som andre energiafgifter begrundet i en ønsket adfærdsændring. Naturgasafgiften blev indført i 1996 som følge af en afgiftsforhøjelse på erhvervslivets forbrug af andre fossile energikilder i form af mineralolie- og kulprodukter.

Naturgasafgiften er alene indført med et rent fiskalt formål

Marie Odgaard-Mogensen og Bent Ole Gram Mortensen, adjunkt og professor, Syddansk Universitet

Skønt at naturgas ikke forud for gasafgiftens indførelse var pålagt en egentlig energiafgift, var prisen på naturgas bundet op på olieprisen, inklusiv afgifter – hvilket medførte, at naturgassen var pålagt en såkaldt skyggeafgift. I modsætning til olie- og kulafgifterne tilfaldt skyggeafgiften ikke staten, men gasselskaberne.

Med afgiftsforhøjelsen af erhvervslivets energiforbrug i form af den såkaldte rumvarmeafgift blev naturgasafgiften indført alene med det formål at kanalisere den merindtægt, som gasselskaberne kunne opnå ved at hæve skyggeafgiften tilsvarende afgiftsforhøjelsen på konkurrerende energikilder over til statskassen.

I modsætning til de andre energiafgifter, der er begrundet i ændret forbrugeradfærd i form af lavere energiforbrug eller omstilling til mere miljøvenlige energikilder, er naturgasafgiften således alene indført med et rent fiskalt formål.

Dette skal formentlig ses i lyset af, at naturgas i 1990'erne både var en indenlandsk ressource og udgjorde et mindre miljøbelastende alternativ til olie, kul og elektricitet, hvorfor ønsket var at fremme brugen af naturgas frem for at begrænse den.

Senere ændringer i gasafgiften er dog ligesom for de øvrige energiafgifter ofte begrundet i adfærdsregulerende formål – med henblik på at reducere miljøbelastningen fra anvendelsen af energi.

Nu står vi så i krigens skygge og kunne ønske os, at tidligere tiders barrierer i forhold til udfasningen af naturgas ikke havde forsinket omstillingen. Og alligevel klamrer statskassen sig stadig til provenuet fra naturgasafgiften. Måtte vi engang blive klogere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marie Odgaard-Mogensen

adjunkt, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Bent Ole Gram Mortensen

Professor, Juridisk Institut, SDU, formand, Taksationsmyndigheden (vedvarende energi) Region Syddanmark, fhv. advokat
cand.jur. (Aarhus Uni. 1986), ph.d. (Aarhus Uni. 1998)