KTC: Derfor er der behov for politisk kontrol med affaldssystemet

DEBAT: Regeringen har foreslået, at de kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg gøres til aktieselskaber. Der er dog behov for politisk kontrol og styring med affaldssystemet. Blandt andet for at sikre den grønne omstilling, skriver Michel van der Lindin.

Af Michel van der Linden
Bestyrelsesmedlem, KTC

Siden regeringen skød gang i vigtige og nødvendige forhandlinger om affald, har vi haft en livlig debat om, hvordan vi fremmer udviklingen bedst. Vi er alle sammen enige om, at vi skal genanvende meget mere, sortere meget mere, brænde langt mindre affald af og stoppe med at importere affald til varmeproduktion via forbrænding.

Det betyder i naturlig konsekvens, at kapaciteten på affaldsenergianlæggene tilpasses til de nationale affaldsmængder og reduceres. Godt. Vi har en retning, og dermed skal der laves en plan.

Men hvem skal udføre den og hvordan? Her bliver det enkle straks til det virkeligt komplicerede, hvor man ikke kan ændre ét led uden at påvirke hele strukturen.

Kommunernes bekymringer
I kommunerne er vi topmotiverede for at bidrage bedst muligt til klimaomstillingen – og vi er bekymrede for, at viden og udvikling går tabt, at det nye affaldssystem bliver dyrere for borgere og erhvervsliv, og allervigtigst: At det politiske råderum for handling bliver tabt i en model, hvor markedet er eneleverandør.

Som følge af klimaaftalen skal den nødvendige omstilling ske ekstremt hurtigt. Vi har ingen erfaring for, at markedet kan opstå hurtigt nok til, at det kan levere de nødvendige klimareduktioner hurtigt nok. Der er behov for politisk kontrol og styring af affaldssystemet som en af de centrale motorer for den nødvendige grønne omstilling.

Først den dag, hvor produkter og varer kan genbruges og skilles ad i rene fraktioner af sekundære råvarer, der kan returneres direkte til markedet, er vi som samfund kommet i mål med vores klimaforpligtigelse.

Da etableringen af den cirkulære økonomi skal ske i turbotempo som en nødvendig forudsætning for at opfylde Parisaftalen, er der behov for, at der anvendes offentlige midler til at understøtte udviklingen af markedet.

Kan markedet levere?
I rigtig mange år har kommunerne sammen med deres affaldsselskaber taget sig af affald hos borgerne og erhvervslivet. Denne årelange udførsel af opgaven har medført gode, sikre og innovative løsninger, som har sikret forbedret genbrug og genanvendelse af affaldet.

Når nye politiske mål er blevet vedtaget, har kommunerne leveret. Kan markedet garantere det samme alene?

Gennem alle årene og i stigende omfang er de gode løsninger fundet i samarbejder med markedsaktører i forhold til at skabe bæredygtige løsninger.

Etableringen af den cirkulære økonomi handler om omlægning af markedet. Det kan ske via udbud og indkøb, via regulering og via samspil med markedet. Partnerskab.

Da såvel klimamålene som EU's genanvendelsesmål gælder for nationerne i EU og ikke for markedet, er det afgørende, at styringen fastholdes i offentligt regi.

Partnerskaber er løsningen
Stat og kommuner har behov for løbende at kunne tilpasse og opjustere affaldssystemets output uden at skulle være afhængige af, om den nødvendige løsning findes i markedet.

Kommunerne skal i samspil med markedet kunne optræde som markedsmodner. Kombinationen mellem at sikre politisk styring og samtidig fremme omlægningen af markedet til den cirkulære økonomi kan alene ske i partnerskaber.

Regeringen har tidligere anvendt partnerskabsmodellen. Løsningen af den gordiske knude i affaldssystemet er også partnerskaber.

Kommunerne både kan og vil tilpasse sig
De store investeringer, som kommunerne har foretaget i at opnå forskellige regeringers målsætninger på affaldsområdet, er langsigtede, og i disse investeringsperioder på 20-30 år sker der jo hele tiden forandringer.

For eksempel var det statens beslutning i 1990'erne, at Danmark skulle satse massivt på affaldsforbrænding for at undgå deponering på losseplads. Og staten (Energistyrelsen) har løbende besluttet, hvor stor affaldsforbrændingskapacitet, der skulle bygges i Danmark.

Kommunerne har vist solid evne til kontinuerligt at tilpasse deres selskaber på baggrund af nye målsætninger, nye teknologier og ny lovgivning.

De konkrete erfaringer viser altså, at kommunerne både kan og vil tilpasse og udvikle sig, selvom der er foretaget store investeringer, som er betalt af borgere og andre brugere af affaldsområdet.

En integreret del af ressourcetænkningen
At se isoleret på affaldsområdet er langt fra virkeligheden i en kommunal optik. Affaldsområdet er en integreret del af ressourcetækningen, klimaindsatsen, og ikke mindst tænkes det som et område, hvor der med lokale virksomheder kan bygges gode synergier omkring genanvendelse af varme, vand og energi.

Hvis vi forestiller os, at affaldsområdet ikke længere er en del af denne kæde, så vil det helt sikkert forringe mulighederne for, at lokale virksomheder kan genanvende ressourcerne i sammenhængende ressourcestrømme.

Kommunerne er optaget af at forbedre – og ja, det skal ske via nye teknologier, og vi skal udfase metoder, som kan erstattes af nye muligheder.

Vi skal dog have en ansvarligt funderet plan, og den plan skal bygge på viden og erfaringer og ikke for meget på formodninger.

Hvor findes sagligt belæg for den tese, at privatisering af affaldsforbrændingen vil fremme mere genbrug og genanvendelse?

Konsekvenserne af større konkurrence
Større konkurrence plejer at føre til lavere priser. Er lavere priser på forbrændingen fremmende for øget genbrug og genanvendelse? Vi har ingen erfaringer, der peger i den retning.

Hvis – som regeringen har foreslået – de kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg ganske simpelt gøres til A/S'er, der skal konkurrere mod hinanden, indtil de økonomisk dårligst kørende har lidt en sej og pinefuld død, vil det medføre i hvert fald tre ting:

For det første vil der ikke være sikkerhed for, at den "overlevende" kapacitet rent faktisk passer med det danske behov.

For det andet kan det betyde øgede regninger til de danske forbrugere i kraft af blandt andet låneomlægning og ressourcetræk for at gøre sig gældende i konkurrencen.

For det tredje kan det medføre nedprioritering af klima- og miljøfokus hos anlæggene. Det kan vi gøre bedre.

Kommunerne stiller sammen med deres selskaber som altid deres viden og erfaringer på affaldsområdet til rådighed, således at der kan skabes en reelt bæredygtig plan.

Forrige artikel Dansk Affaldsforening til Danaffald: Derfor misforstår I vores analyse Dansk Affaldsforening til Danaffald: Derfor misforstår I vores analyse Næste artikel Dansk Fjernvarme og Evida: Ingen CO2-neutral fjernvarme uden grøn gas Dansk Fjernvarme og Evida: Ingen CO2-neutral fjernvarme uden grøn gas