Biolog om dige-kritik: Vi har gjort op med kaotiske tilstande

REPLIK: Sally Huntingford fra KTC kritiserer sagsbehandlingen af diger. Men de kaotiske tilstande er afviklet, og det er en fordel, at der fortsat er delt myndighedsansvar for beskyttelsen af bevaringsværdige sten- og jorddiger, skriver biolog Per Egge Rasmussen fra Vesthimmerlands Kommune.

Af Per Egge Rasmussen
Biolog, Vesthimmerlands Kommune

Jeg har set, at Sally Huntingfords debatindlæg i Altinget fra 31. oktober 2018 er blevet trykt i KTC magasinet Natur & Miljø nr. 11, december 2018.

Jeg kan ikke genkende Sally Huntingfords sagsfremstilling.

Vi har i Vesthimmerlands Kommune for længst gjort op med de tidligere såkaldte kaotiske tilstande, og vi har et glimrende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Nordjyllands Historiske Museum.

Grotesk afslag på forslag
Da Vesthimmerlands daværende borgmester Knud Kristensen i 2010 indstillede, at Vesthimmerlands Kommune skulle være frikommune, så tænkte jeg, at vi kunne forsøge også at få tildelt frikommuneforsøg på naturområdet og få ændret uhensigtsmæssig lovgivning.

Vedrørende diger fik vi godkendt to ud af de tre ansøgte forsøg.

At forslaget om at samle myndighedsansvaret hos kommunen blev afslået med begrundelsen, at det ikke er smart at dele myndighedsansvaret, kan jeg kun betegne som grotesk.

Vi fik i 2012 godkendt, at diger kan udpeges sognevis i stedet for tidligere for hele kommunen på en gang.

Efter at dige-bekendtgørelsen blev ændret i 2013, så forslag til udpegning af nye bevaringsværdige diger også var beskyttede i høringsperioden, kunne vi gå i gang med arbejdet. Foreløbigt er diger konkret udpeget i fire sogne i Vesthimmerlands Kommune.

Vi har valgt ikke at søge om tilskud fra puljen til udpegning af diger fra Slots- og Kulturstyrelsen, da vi ikke kan overholde en tidsfrist på to år til at gennemføre arbejdet.

Mange rettelser i Miljøportalen
Det andet forsøg, vi fik godkendt, var, at jeg fik et kodeord til Miljøportalen, så jeg på vegne af styrelsen kan ændre registrerede diger i kommunen.

Indtil nu har jeg rettet næsten 600 dige-registreringer i Vesthimmerlands Kommune. Herunder 65 jernbanediger, der ikke er omfattet af beskyttelsen, 132 diger, der ikke fandtes i 1992, hvor loven trådte i kraft, og 178 diger, der var tegnet mindst fem meter forskudt.

Vi har derfor et meget bedre administrationsgrundlag, og det forbedres stadig løbende.

Alle kommuner kan i dag foretage udpegning af bevaringsværdige diger sognevis, og alle kommuner, der ønsker det, kan efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen få et kodeord til at rette diger i deres egen kommune.

Grunden til, at vi valgte at gå ind i arbejdet med registrerede diger, var, at vi i naturgruppen fik mange henvendelser fra vores kolleger i kommunen vedrørende beskyttede diger.

Det viste sig ofte, at det drejede sig om fejltegnede diger eller fejlregistreringer. Det var ofte sager, hvor kollegaen skulle have en meget hurtig afgørelse.

Den type sager ser vi ikke længere, så vi kan koncentrere os om de reelle sager.

Delt myndighedsansvar er en fordel
Vi har i stort omfang dispenseret til fjernede diger mod udlægning og/eller retablering af erstatningsdiger i tilstrækkeligt omfang.

Det er et ufravigeligt krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, at der kun kan accepteres erstatningsdiger, hvor der oprindeligt har været et dige.

Vi giver også ofte dispensation til nødvendige digegennembrud, men så med vilkår om, at strækningen med det fjernede dige ikke må jordbehandles, gødskes eller sprøjtes. Dermed sikres den biologiske sammenhæng mellem digerne.

Jeg har også oplevet, at Slots- og Kulturstyrelsen i et varsel af påbud eller i senere påbud har skrevet, at der kan søges om dispensation til et fjernet dige, selv om vi i kommunen har givet afslag i sagen.

Det har jeg gjort Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på, og de er klar over, at en sag kun kan genoptages, hvis der er nye oplysninger, der kan medføre en anden afgørelse.

Det er en fejl, at Slots- og Kulturstyrelsens standardtekst ikke er blevet ændret i de tilfælde.

Det er efter min opfattelse i øjeblikket en fordel, at der fortsat er delt myndighedsansvar for beskyttelsen af bevaringsværdige sten- og jorddiger.

Så er det Slots- og Kulturstyrelsen, der har det besværlige arbejde med at håndhæve beskyttelsen og eventuelt foretage politianmeldelse.

Der er stort set ingen fremdrift i straffesager på særlovsområdet i Nordjylland, men det er en helt anden historie.

Forrige artikel DF til Gjerding: Vores forslag vil demokratisere fredninger DF til Gjerding: Vores forslag vil demokratisere fredninger Næste artikel Gjerding til DF: Jeres forslag udhuler et vigtigt instrument til naturbeskyttelse Gjerding til DF: Jeres forslag udhuler et vigtigt instrument til naturbeskyttelse
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.