Taxibranchen: Det haster med ny taxilov

DEBAT: Det er uholdbart, at nye aktører får lov at bedrive taxikørsel uden tilladelser og kontrol. Det gør det absolut nødvendigt, at der vedtages en ny taxilov hurtigst muligt, skriver Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd.

Af Trine Wollenberg
Direktør i Dansk Taxi Råd

Tiden er løbet fra den nuværende taxilov. Taxibranchen byder derfor transportordførerne velkommen tilbage i arbejdstøjet.

I efteråret skal der vedtages en ny, moderne taxilov, der skal skabe lige vilkår for konkurrence, mulighed for innovation og udvikling samt gode rammer for taxidækning i hele landet. Det er absolut forretningskritisk for taxibranchen, at der skabes et fælles sæt lovgivningsmæssige rammer med ens regler for alle aktører, og at der gennemføres en stram proces, så en ny lov kan træde i kraft i starten af det nye år.

Taxibranchen har i flere år arbejdet for en modernisering af taxiloven. Derfor glæder det os, at der allerede før sommerferien blev igangsat politiske forhandlinger, og vi takker for den lydhørhed, vi oplever hos politikerne.

Gammeldags regulering 
Den nuværende regulering af taxibranchen er bygget op om en samfundskontrakt, der både indebærer byrder og begunstigelser for erhvervet. Formålet har blandt andet været at sikre, at alle borgere kan få en taxi til en rimelig pris på alle tider af døgnet.

Til gengæld har taxibranchen været underlagt en detaljeret og kompleks regulering, som omfatter en antalsbegrænsning, geografisk begrænsning, maksimaltakster, begrænsninger i valget af virksomhedsform og en rådighedsforpligtelse. Antalsbegrænsningen og den geografiske begrænsning har givet vognmanden sikkerhed for en vis indtjening, men samtidig har han været underlagt krav om at stå til rådighed døgnet rundt.

Tiden er løbet fra den form for detaljeret sektorregulering. Ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye transportbehov udfordrer den måde at tænke regulering på. Konsekvensen har været en taxibranche, der lovgivningsmæssigt er forhindret i at følge med tiden og omstille sig.

Blandt andet eksisterer der i dag en begrænsning på valg af virksomhedsform, der forhindrer at drive taxivirksomhed i selskabsform. De mange små aktører kan derfor ikke gå sammen i større selskaber med profit og forretningsudvikling for øje. Den strenge og detaljerede regulering forhindrer også i praksis, at der udvikles forskellige forretningsmodeller og kundetilbud, der kan konkurrere med hinanden.

Det haster med ny lov
Behovet for en ny taxilov er stort. En Deloitte-rapport fra sidste år dokumenterede, at der mange steder i landet er deciderede sorte pletter på kortet, hvor det er vanskeligt eller umuligt at få fat i en taxi. Samtidig viser tal fra samme rapport, at halvdelen af alle taxivognmænd ikke har omsætning nok til at betale den overenskomstmæssige mindsteløn.

Mens omsætningsnedgangen er særligt udbredt uden for hovedstadsområdet, oplever de københavnske taxier store tab i weekenderne, hvor nye aktører, der opererer i strid med loven, tager en stadig større del af markedet. Den nuværende situation, hvor der ikke har været politisk og myndighedsmæssig opbakning til at håndhæve den gældende lovgivning over for nye aktører, der bedriver taxikørsel uden tilladelser og kontrol, er uholdbar. Det gør det absolut nødvendigt, at der vedtages en ny taxilov hurtigst muligt.

Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg har konstateret, at ministeren har lyttet til branchens ønsker ved at igangsætte forhandlinger om en ny taxilov. De elementer i en ny lov, der har været omtalt i medierne – for eksempel selskabsform og universaltilladelser – rummer spændende perspektiver, som vil understøtte produktivitetsforbedringer i taxibranchen. Et centralt politisk mål med en ny taxilov er at fjerne barrierer og restriktioner, der unødigt begrænser konkurrencen på taximarkedet. Den målsætning bakker vi op om.

Der er brug for en ny taxilov nu. Det er vigtigt, at indholdet i en ny taxilovbliver det rigtige, men samtidig haster det at få defineret og moderniseret rammerne for taxierhvervet, så der også i fremtiden vil eksistere pålidelig taxibetjening, i hele landet, under ordnede vilkår.

Forrige artikel Ældre Sagen: De ældre er ikke en trussel mod de unge Ældre Sagen: De ældre er ikke en trussel mod de unge Næste artikel HK: 50%-reglen skal væk HK: 50%-reglen skal væk