Her er aftalen, der skal sikre billigere biler

NY AFTALE: Udenlandske trafikanter og leasingselskaber skal betale for billigere danske biler, og så bliver taksterne for Storebæltsbroen reduceret. Det står klart efter, at regeringen og DF torsdag indgik aftale om en lavere registreringsafgift.

Regeringen og Dansk Folkeparti blev torsdag aften enige om en omlægning af bilafgifterne, der har til hensigt at sikre billigere og mere sikre biler på de danske veje.

Udover den lavere registreringsafgift indebærer aftalen samtidig, at den grønne ejerafgift hæves, taksterne på Storebæltsbroen sænkes, der indføres "periodebaseret" vejbetaling, og så skal den vestfynske motorvej udvides.

"Med denne aftale gør vi det billigere at købe en familievenlig og sikker bil, og samtidig sikrer vi en permanent løsning på trængselsproblemerne på den vestfynske motorvej," siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Se hvordan bilpriserne ændrer sig her.

Aftalens omdrejningspunkt er registreringsafgifter på biler, som dog ikke bliver reduceret så meget, som regeringen havde lagt op til med sit udspil.

Stod det til regeringen skulle registreringsafgiftens lave sats – det der betales af bilens værdi under 106.600 kroner – have været reduceret fra 105 til 100 procent.

Den reduceres nu helt ned til 85 procent. Til gengæld fastholdes afgiften på 150 procent for den del af bilens værdi, som ligger udover det såkaldte skalaknæk. Det hæves samtidig fra 106.600 kroner til til 185.000 kroner. Den høje sats ville regeringen ellers helt have afskaffet.

Leasingregler strammes
Hertil kommer, at fradraget i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr omlægges, så det ikke længere gives for blandt andet ABS-bremser. Til gengæld vil der fremover gives større fradrag for blandt andet selestrammer og for de biler, der klarer sig bedst i chrash tests.

En af del af pengene til at sænke registreringsafgiften kommer fra en stramning af reglerne for leasing.

Det skal ske ved, at der fastsættes et loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at eksempelvis flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer. 

"Vi har set for mange eksempler på leasingbiler, der kører rundt på de danske veje uden at betale registreringsafgift. Det er naturligvis helt urimeligt, og det er glædeligt, at vi nu kan dæmme op for den slags kreative afgiftskonstruktioner," siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Samtidig er partierne enige om, at den årlige grønne ejerafgift forhøjes med 500 kroner, samtidig med at der indføres nye trin.

Hvad med den grønne omstilling?
Det er imidlertid ikke alle, der er glade for den nye aftale. Hos Greenpeace kalder generalsekretær Mads Flarup aftalen for "trist".

“Det er møghamrende ærgerligt, at man nu er landet på et benzin- og diesel-venligt kompromis, hvor Løkke-regeringen igen-igen-igen viser, at den grønne omstilling af dansk transport simpelthen ikke er en prioritet," siger han i en kommentar.

Også hos Enhedslisten ærgrer transportordfører Henning Hyllested sig over aftalen.

"Dansk Folkeparti har bøjet sig for regeringens krav om en kraftig nedsættelse af registreringsafgiften. Det får som konsekvens, at vi sender mange flere biler på gaden. Til skade for miljø og klima. Samtidig med at trængslen forøges," siger han.

Ifølge regeringen er omlægningen af bilafgiften "omtrent neutral" for den samlede CO2-udledning set i forhold til transportens samlede udledning. 

Udenlandske bilister betaler
Den samlede omlægning af registreringsafgiften forventes at koste 600 millioner kroner i 2018 faldende til 200 millioner kroner årligt i 2025.

Herudover vil det koste 100 millioner kroner årligt at hæve det såkaldte reparationsgrænse, som definerer hvor stor en andel af en eksempelvis trafikskadet bils værdi, der kan repareres for uden fornyet betaling af registreringsafgift.

På den korte bane vil en del af finansieringen skulle findes inden for den reserve, der er afsat i forbindelse med de aktuelle finanslovforhandlinger.

På længere sigt vil parterne skaffe finansiering for 300 millioner kroner med en såkaldt periodebaseret vejafgift for biler og varevogne. En ny ordning skal gælde fra 2020.

Regeringen vil senere komme med en konkret model for en sådan vejafgift. Men det er en forudsætning, at danske bilister vil blive kompenseret for afgiften.

Omlægningen af registreringsafgiften træder i kraft, når et kommende lovforslag bliver fremsat 3. oktober. Forhøjelsen af den grønne afgift gælder for biler, der indregistreres efter denne dato.

Læs hele aftalen her.

 

Her er aftalens enkelte elementer:

Registreringsafgiften nedsættes
Registreringsafgiften er værdibaseret og udgør for personbiler 105 procent af bilens afgiftspligtige værdi op til 106.600 kroner (2017-niveau) og 150 procent af værdien derover.

Parterne er enige om, at registreringsafgiften nedsættes, så den lave registreringsafgiftssats fremover udgør 85 procent. Samtidig forhøjes skalaknækket for personbiler til 185.000 kroner (2017-niveau).

For motorcykler udgør afgiften 0 procent af motorcyklens afgiftspligtige værdi under 9.600 kroner, 105 procent af motorcyklens afgiftspligtige værdi på 9.600-33.600 kroner (2017-niveau) og 150 procent af værdien derover.

Sanering af sikkerhedsfradrag
Der gives i dag et fradrag i den afgiftspligtige værdi på 3.750 kroner, når bilen er udstyret med blokeringsfri bremser (ABS) og 2.500 kroner, når bilen er udstyret med elektronisk stabiliserings system (ESP). Parterne er enige om at afskaffe de to fradrag.

For nye biler, der er forsynet med selealarmer, bliver registreringsafgiften i dag nedsat med 200 kroner per selealarm. Nedsættelsen kan maksimalt ydes for tre alarmer. Med omlægning af bilafgifterne forhøjes fradraget til 1.000 kroner per selealarm op til tre alarmer.

Der opnås et fradrag i registreringsafgiften på 2.000 kroner for de biler, som har fået mindst fem stjerner for vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAP. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje fradraget til 8.000 kroner.

Højere grænser for dårlig brændstoføkonomi i registreringsafgiften
Der opnås fradrag i registreringsafgiften for biler med lavt brændstofforbrug og gives et tillæg for biler med højt brændstofforbrug, der har til formål at forbedre energieffektiviteten for nye biler.

Parterne er enige om at forhøje grænserne for, hvornår der opnås fradrag for god brændstoføkonomi til 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler. Samtidig forhøjes tillægget til registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi til 6.000 kroner.

Stramninger af afgiftsreglerne ved leasing af biler
Parterne er enige om at indføre regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet vederlag, det vil sige leasingselskaber, udlejningsselskaber, demobiler, værkstedsbiler med videre.

Formålet er at etablere et generelt loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at for eksempel flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

Den grønne ejerafgift forhøjes for nye biler
Ejerafgiften (brændstofforbrugsafgiften) betales af personbiler registreret fra 1. juli 1997 og af varebiler registreret fra 18. marts 2009. Øvrige køretøjer, som betaler løbende afgifter, betaler vægtafgift. Ejerafgiften afhænger af en bils brændstofforbrug og er differentieret på benzin- og dieselbiler.

Parterne er enige om at forhøje ejerafgiften samtidig med, at der indføres nye trin. Ejerafgiften forhøjes med 500 kroner årligt på de eksisterende trin.

Gradvis forhøjelse af reparationsgrænsen
Reparationsgrænsen er grænsen for, hvor stor en andel af for eksempel en trafikskadet bils værdi, der kan repareres for uden fornyet betaling af registreringsafgift.

Parterne er enige om at forhøje reparationsgrænsen for personbiler til 70 procent i 2019 og til 75 procent fra 2020.

Nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere
Bildelen i autocampere afgiftsberigtiges efter samme regler som for personbiler. Boligdelen er afgiftsfri, men autocamperens samlede registreringsafgift skal dog mindst udgøre 60 procent af dets samlede værdi eksklusive afgift over 12.100 kroner.

Parterne er enige om at nedsætte minimumsafgiften for autocampere til 45 procent.

Kompensation af veteranbiler og varebiler
Veteranbiler har forholdsmæssig dårlig brændstoføkonomi og vil derfor med forhøjelsen af tillægget for dårlig brændstoføkonomi og forhøjelsen af kilometergrænserne få forholdsvis store forhøjelser af registreringsafgiften.

Parterne er enige om, at reglerne for registreringsafgift for veteranbiler og varebiler justeres, således at bilafgifterne for henholdsvis veteranbiler og varebiler samlet set holdes uændret.

Udvidelse af motorvej på Vestfyn
Parterne er enige om at udbygge Vestfynske motorvej til tre spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V hurtigst muligt samt en takstnedsættelse på persontransporten over Storebælt på 25 procent.

Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til tre spor.

Konkrete modeller for både anlægget af den Vestfynske motorvej til tre spor og for takstnedsættelsen vil blive fastlagt senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Det koster det
Omlægningen af bilafgifterne er samlet set neutral for de offentlige finanser frem mod 2025. Den aftalte bilomlægning medfører et mindreprovenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på 0,6 milliarder kroner i 2018 faldende til 0,2 milliarder kroner i 2025.

Dertil kommer den gradvise forhøjelse af reparationsgrænsen, som fuldt indfaset skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på knap 0,1 milliarder kroner fra 2020.

Parterne er enige om at finansiere bilafgiftsomlægningen ved at indføre periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler fra 2020.

Den resterende finansiering tilvejebringes ved at anvende reserven afsat på finanslovsforslaget for 2018.

Ny vejafgift målrettet udenlandske bilister
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. Danske billister kompenseres for vejafgiften.

En sådan ny ordning forventes indført med virkning fra 2020. Vejafgiften indrettes således, at den tilvejebringer et provenu opgjort efter tilbageløb og adfærd samt administrative omkostninger og efter tilbageførsel til danske billister på 0,3 milliarder kroner fra 2020 og frem. Regeringen vil udarbejde konkret oplæg hertil.

Forrige artikel Alle partier indgår aftale mod sort arbejde Alle partier indgår aftale mod sort arbejde Næste artikel For første gang i 12 år øger Konservative medlemstallet For første gang i 12 år øger Konservative medlemstallet