DEA til ny regering: Lav en ny målsætning for offentlig forskning

DEBAT: Statens bevillinger udgør en stadig mindre del af den samlede finansiering af universiteternes forskning og udvikling. En ny regering bør sætte et minimumsmål for statslig bevilling, skriver Jeppe Wohlert, Maria Theresa Norn og Mads Fjord Jørgensen.

Af Jeppe Wohlert, Maria Theresa Norn og Mads Fjord Jørgensen
Henholdsvis chefkonsulent, analysechef, og seniorkonsulent i Tænketanken DEA

Siden 2006 har forskellige regeringer haft som målsætning, at Danmark skal investere mindst en procent af BNP i offentligt finansieret forskning og udvikling.

En-procent-målsætningen har bidraget til at hæve ambitionerne for, hvor mange penge vi i Danmark bruger på forskning og udvikling.

En-procent-målsætningen medregner ud over bevillinger fra staten også bevillinger fra kommuner og regioner, EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation, Nordisk Ministerråd samt bevillinger til Danmarks Grundforskningsfond.

Målsætningen er en udfordring
Målsætningen er siden 2016 imidlertid gået fra at være en løftestang til at blive en udfordring for dansk forskning.

På de sidste fire finanslove har regeringen i praksis behandlet målsætningen som en eksakt målsætning for de offentlige bevillinger til forskning og udvikling i Danmark ved at afsætte nøjagtigt 1,00 procent af BNP hertil.

Dermed fastsættes niveauet af de statslige bevillinger til universiteterne ikke af regeringen, men af niveauet af kommunale, regionale og internationale bevillinger til forskning og udvikling, over hvilke staten ingen indflydelse har i dag.

Pointen har været fremført før, men har manglet et solidt fundament at stå på.

Det har CBS og DEA nu skabt med finansiering fra Novo Nordisk Fonden, hvilket kalder på fornyet debat om, hvilke ambitioner Danmark har for den offentlige forskning.

Og om begrænsningerne ved den mekaniske tilgang til et regnestykke, som pinedød skal give en procent af BNP, uanset hvor pengene kommer fra.

Penge er nemlig ikke bare penge – de indebærer forskellige krav.

Statens basisforskningsmidler gives til universiteterne, der frit kan disponere over bevillingen. Derimod er statens konkurrenceudsatte bevillinger, i regi af blandt andet Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Grundforskningsfond, ikke til fri disposition for universiteterne, men øremærket til specifikke aktiviteter, som deres forskere har søgt midler til.

Sammenlignet med eksempelvis mange af forskningsmidlerne fra EU, så stiller de to statslige fonde danske forskere frit, i forhold til hvad deres forskning kan adressere, og hvem de vil samarbejde med.

Bevillingerne er faldet
Regeringens målsætning har en blind vinkel, i forhold til hvor stor en rolle statens basisforskningsmidler spiller i universiteternes økonomiske råderum.

Statens bevillinger til forskning og udvikling er ikke alene faldet de sidste 10 år som andel af de samlede bevillinger, der regnes med i regeringens en-procent-målsætning.

De statslige basisbevillinger udgør også en stadig mindre andel af universiteternes samlede indtægter.

Tiden er løbet fra regeringens en-procent-målsætning. I stedet for at diskutere, hvordan de offentlige midler når op på én procent af BNP, bør den kommende regering spørge sig selv, hvad den ønsker at opnå med statens bevillinger til forskning og udvikling.

Erstat en-procent-målsætningen
DEA foreslår at erstatte den hidtidige en-procent-målsætning med en ny regeringsmålsætning, der fastsætter et minimumsniveau af statslige bevillinger til forskning og udvikling målt i forhold til BNP.

Fokus bør være på de statslige bevillinger, som staten selv kan påvirke, og ikke på andre offentlige midler fra kommuner, regioner og EU, som staten i meget begrænset omfang – hvis overhovedet – har nogen indflydelse på.

Der bør være tale om et minimumsmål for de statslige bevillinger for at sikre et minimum af kontinuitet i finansieringen af en sektor, som i høj grad er afhængig af tålmodige penge, og regeringsmålsætningen bør knyttes op på velstandsudviklingen (altså BNP) i en erkendelse af, at det ville være politisk urealistisk at koble målsætningen op på den til tider betydelige udvikling i eksterne bevillinger fra eksempelvis private fonde.

En ny regeringsmålsætning vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Et yderligere skridt vil være at erkende, at de statslige bevillingers betydning i høj grad afhænger af, hvor meget de fylder i det samlede finansieringslandskab.

Forrige artikel Institutleder: Private forskningsmidler slår hul i universiteternes økonomi Institutleder: Private forskningsmidler slår hul i universiteternes økonomi Næste artikel DI til ny minister: Vær ambitiøs med forskningsinvesteringerne DI til ny minister: Vær ambitiøs med forskningsinvesteringerne