Heine Andersen: Novo-milliarder skaber større problemer

DEBAT: Som det ser ud nu, skal universiteterne selv skaffe en ekstra for hver krone, man får fra fondene. Novo Nordisk Fondens donation på fem milliarder vil altså gøre et stort indhug i basismidlerne, og det er kun et af problemerne, skriver Heine Andersen. 

Af Heine Andersen
Professor emeritus ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Novo Nordisk Fonden (NNF) vil firedoble sine årlige bevillinger til dansk forskning. Så kommer de op på fem milliarder kroner per år. Man må fordøje nyheden flere gange. Ikke alene spærrer man øjnene op over beløbets imponerende størrelse, man har også svært ved at overskue, hvad det vil betyde.

Hvilke nye muligheder giver det, hvilke nye magtrelationer og effekter på det danske forskningslandskab kan man vente? Man skal lige synke en ekstra gang.

Først nogle få tal for at anskueliggøre proportionerne. Seneste officielle statistik er fra 2016. De samlede udgifter til forskning (offentlig sektor) var da cirka 24 milliarder kroner. Frie basismidler til universiteterne var på 8,5 milliarder, 8,4 milliarder kom fra eksterne kilder, og af dem stod private fonde med videre for 2,1 milliarder.

De statslige fonde, det vil sige Frie Forskningsfond, Grundforskningsfonden og Innovationsfonden betalte 2,8 milliarder.

Når NNF går fra 1,3 til fem milliarder per år, rykkes billedet dramatisk. I forvejen var NNF den største bidragyder blandt fondene, men nu vil denne ene aktør langt l-a-n-g-t overskygge alle andre eksterne bevillingsgivere.

Større beløb, større problemer
NNF kommer med de økonomiske muskler i liga med staten. Det vil nu være misvisende at tale om det som blot ”et supplement” til basismidler. NNF bliver en helt central del af den bærende konstruktion.

For ikke at blive misforstået: fondene gør og har gjort mange gode gerninger, det er godt med et pluralistisk finansieringssystem, og fondene har visse fordele sammenlignet med det offentlige (større fleksibilitet, risikovillighed med videre).

Der er også frembragt fremragende forskning takket være fondene. Det vil der utvivlsomt blive mere af i fremtiden. Så mange TAK for milde gaver fra de private fonde! Men ...

Jeg forsøger ikke at male ikke fanden på væggen, men altså: der er tale om et kvalitativt spring i omfanget af problemer op til et niveau. Allerede de problemer, man har i forvejen, har man savnet redskaber til at håndtere.

Det er problemer, som har fået lov at vokse, uden at man tidligere har set dem i øjnene, talt højt om dem og gjort noget effektivt.

I min bog Forskningsfrihed sondrer jeg mellem tre styringsregimer i forhold til forskning:

 1. anseelsesregimet – forskningens egen interne styringsform, der ideelt belønner efter videnskabelig værdi
 2. magtregimet – styringskæden fra politiske myndigheder og institutionernes ledelse til forskerne og
 3. pengeregimet – styring via pengestrømme, både fra offentlige og private kilder.

Både pengeregimet og magtregimet har været i kraftig vækst de seneste fire årtier på universiteterne. Begge truer den frie forskning, og nu vil de stå som David mod Goliat.

Fondene betaler halvdelen af gildet, universiteterne resten
NNF og de private fonde udgør en del af pengeregimet; den del jeg for at stille skarpt har kaldt et ”parasitært parallelregime”. Benævnelsen er ikke direkte smigrende, men den har et grundlag, og den udstiller de to alvorligste problemer.

Hvordan parasitært?

Fondene lukrerer på offentlige kasser, politisk velvilje og universiteternes bejleri. NOVO, Velux, Lundbeck med flere skaffer betydelige eksportindtægter og beskæftigelse og nyder bred politisk tilslutning.

De erhvervsdrivende fonde begunstiges gennem fuldt skattefradrag (100 procent) for donationer til forskning. Man burde overveje at opstille nogle betingelser til gengæld for disse svulmende og skattebegunstigede pengetanke. Dette vender jeg straks tilbage til.

Værre er det, at fondene også lukrerer på universiteternes egne midler. De betaler nemlig ikke de fulde omkostninger (overhead) for de projekter og centre, de bevilger penge til. Medfinansiering varierer, og det har været meget vanskeligt at fremskaffe tal for, hvor meget universiteterne selv skal bidrage med.

Normalt kræver god økonomistyring som fast rutine at indregne overhead ved priskalkulationer, men det har fonde og universiteter ikke gjort her, i hvert fald ikke fuldt ud, og det har indtil for nylig været tystys. “When money speakes, truth keeps silence”.

Nyligt har rektor for KU Henrik Wegener dog sat et beløb på: universitetet skal selv skaffe en ekstra krone, for hver krone man får fra fondene. Rektor fra AU Brian Bech Nielsen gav allerede for et par år siden tallet 60 procent i et lukket forum.

Holder vi os til Wegeners skøn, skal universiteterne altså selv finde fem milliarder, hver gang NNF betaler fem milliarder hvert år, så længe NNF holder åbent for hanen som annonceret.

Det er åbenlyst, at dette ikke er holdbart.

Uden fuld finansiering vil basismidlerne forsvinde
Alene NNF's bevillinger ville så trække over halvdelen af universiteternes frie midler, de otte-ni milliarder i basismidler. Universiteterne kunne faktisk havne i den situation, at de gik fallit, hvis de sagde ja til alle de eksterne midler, de kunne få, at de altså ikke kunne gennemføre projekterne som aftalt og dermed måtte misligholde aftalerne.

Det holder ikke rent økonomisk. Og det er den omvendte Robin Hood, når fondene er så velpolstrede, som de er. Hvorfor i alverden skal de oven i skattebegunstigelse også trække på universiteternes basisbevillinger?

Dertil kommer også, at det jo begrænser forskningsfriheden, når ellers frie midler beslaglægges. Fondene har hertil svaret, at det står forskerne og universiteterne frit for, om de vil søge deres penge.

Det er dog kun delvis rigtigt, idet der i mange år har været et så stærkt pres på universiteterne for at skaffe eksterne midler, blandt andet i form af kolde kontanter via bonus på finansloven, at de må tage stort set alt, hvad de kan få.

Mange forskningsfelter er så kostbare, at de ikke ville kunne leve alene på statens basismidler. Basismidlerne burde øges, men så stor ekstra tilførsel, at eksterne midler helt kunne undværes, er næppe realistisk.

Men dertil kommer, at NNF's kraftige vækst og uhæmmede træk på basismidler, oven i den der allerede har fundet sted, medfører en voldsom skævvridning mellem forskningsområderne.

NNF har hidtil altovervejende selektivt givet penge til sundhedsområdet, gerne noget som har med diabetes og stofskifte at gøre. Nu siger man godt nok, at man vil udvide spektret til naturvidenskab, visse tværfaglige områder med videre. Men humaniora og samfundsvidenskab har man ikke hørt nævnt.

Generelt er fondenes bevillinger under et skævfordelt til STEM (science, technology, engineering, mathematics)felter, hvor der på længere sigt kan øjnes patenter, som modervirksomhederne kan udnytte. Ikke alene vokser disse områder stærkest, de trækker direkte basismidler væk fra andre områder.

Mens hundredevis af forskere ansættes på nye NNF-centre, fyres forskere i bundter på andre områder. Samme faglige skævhed fremgår, hvis man ser på sammensætningen af NNF's bestyrelse. Dette er ikke en kritik, blot en konstatering.

Hvis ikke NNF og fondene går med til fuld medfinansiering, vil deres donationer opsluge stadigt flere af de midler, som skulle være frie, og universiteternes muligheder for en selvstændig prioritering mellem områder og projekter vil forsvinde.

Pengeregimet tager over, og universiteterne vil i endnu højere grad blive til forretninger. Da universiteterne er i en svag position og i skarp indbyrdes konkurrence om fondenes gunst, tror jeg, det er nødvendigt med en form for politisk indgreb, eventuelt lovgivning.

NNF og magten
NNF indgår således i et parallelregime, både i forhold til de demokratiske politiske institutioner og i forhold til universiteternes ledelse. Fondene beslutter suverænt bag lukkede døre, hvad de vil bruge deres penge til, procedure for uddeling, hvilke betingelser og krav de vil opstille for bevillingsmodtagere, evalueringsprocedure og så videre.

De behøver ikke at begrunde deres afgørelser (NNF skriver direkte i ansøgningsvejledning, at man ikke giver feedback ved afslag). De er hverken underlagt universitetslov, forvaltningslov, lov om offentlighed i forvaltningen, Rigsrevisionens kontrol eller krav om ligestillingsprogrammer. Og der er ikke klageadgang.

Ikke nok med det, selvom de formelt overlader forvaltningen af donationerne til modtagerne – under ansvar – er der tit indbygget styringsredskaber i form af rapporteringskrav, følgegrupper og lignende.

NNF er begyndt at donere i store klumper til centre, trecifrede millionbeløb ad gangen. Større volumen giver foruden større synlighed og impact også større tyngde bag ønsker overfor universitetet, og man ser bevillingsskrivelser, der for eksempel fastlægger detaljerede procedurer for organisering og udpegning af ledelse.

Den, der udpeger leder, får stor kontrol over driften, for eksempel ansættelse af forskere. Der opstår et karrierespor uden for universiteternes meriteringssystem (hvilket dog kan være både godt og skidt).

Det er efter min opfattelse på grænsen af universitetslovens regler om universitetsledelse, og om det at værne om forskningsfriheden. Selvsagt får dette større vægt, jo større pengesummer der er på spil. Det er også påfaldende, at centerdirektørerne på NNF- finansierede centre ofte kommer med en NOVO-tilknytning.

Parallelregimet kan åbne for mistanke om forskelsbehandling, favorisme og indspisthed, og det kan svække bevidstheden om videnskabelige kvalitetskriterier, videnskabsetik og forskningens integritet. Netop hvad det sidste angår, holder NNF dog en god standard med en liste med vigtige principper og anerkendte etiske kodekser.

Bladet Ingeniøren bragte 17. marts 2018 en artikel under overskriften: ”Novo-folk sidder tungt på styringen af danske universiteter”. Baggrunden var, at koncerndirektør i Novo Mads Krogsgaard Thomsen var blevet ny bestyrelsesformand for KU, og i forvejen var der Novo-folk (nuværende/tidligere) i bestyrelserne både på DTU og på Aarhus Universitet.

Det illustrerer, at en virksomhed og en fond med så stor volumen ud over den direkte økonomiske styringsmulighed også har adgang til direkte magt over beslutninger om universiteternes anliggender. Dertil kommer jo en meget betydelig magt gennem netværk via pladser i bestyrelser, udvalg med videre.

NNF's bestyrelsesformand Sten Scheibye er således nummer seks på listen over de 423 i den danske magtelite, som Ellersgaard og Larsen fandt i deres kortlægning. Næstformanden Lars Rebien Sørensen er nummer 37.

Til sammenligning var daværende forskningsminister Morten Østergaard nummer 248. Bestyrelsesmedlem i NNF Steen Riisgaard har som nævnt også en anden kasket på, nemlig som medlem i bestyrelsen for AU.

Hvad kan gøres?
Fri forskning er en af grundpillerne i oplyste demokratier, og forskningens frie udfoldelse er truet. Det er et problem af vidtrækkende samfundsmæssig betydning.

Det handler om, at NNF (og fondene i det hele taget) må tage et større ansvar for helheden – både forskningen som helhed i fuld bredde og de bredere hensyn til forskningens rolle i samfundet.

Et første skridt må være, at NNF – og eksterne bevillingsgivere i øvrigt – begynder at betale fulde omkostninger. Det kan gennemføres uden videre. Jeg har ikke set et eneste godt argument for det modsatte. Hvordan det skal beregnes, vil jeg ikke gå ind på.

Desværre tyder de hidtidige signaler ikke på, at det vil ske. NNF har ligefrem truet med at flytte sine bevillinger til udenlandske universiteter. Universiteterne står i skarp indbyrdes konkurrence, og selvom de kunne etablere en samlet front, ville det næppe kunne overbevise NNF og andre. Det er nok nødvendigt med et politisk indgreb. Jeg tvivler på, at man kan tale sig til enighed.

Det ville løse nogle problemer, men langt fra alle. Forsknings- og universitetspolitik er kompliceret, og jeg kan ikke pege på simple løsninger. Men vejen må gå via større åbenhed, muligheder for indsigt og indflydelse fra forskersamfundet bredt på de pengestærke private aktørers strategier.

Jeg tror ikke meget på, at det vil gavne at styrke politiske myndigheders redskaber for indflydelse – snarere vil det gøre ondt værre ved at give mere forretningstænkning og mindre ånd. Det vi trænger til er det modsatte: Mindre børstænkning, mere katedral.

Her er nogle bud:

 • Øg basisbevillingerne.
 • Forbyd universiteter at modtage bevillinger uden overhead, eller sæt grænser.
 • Hold op med at presse universiteterne til at jagte eksterne bevillinger, patenter og licenser, for eksempel ved at stoppe udbetaling af bonus for det i finansloven.
 • Styrk den det kollegiale selvstyre og forskernes kontrol med universiteterne.
 • Forlang, at universiteterne udarbejder strategier for at værne om forskningsfriheden ved modtagelse af eksterne bevillinger (jeg har kun fundet et sted, hvor det findes – et institut på RUC).
 • Sæt grænser for, hvor stor en andel af forskningspersonalet, universiteterne må have ansat på korttidskontrakter, da det begrænser forskningsfriheden. I øjeblikket er det cirka to tredjedele, en eksplosiv vækst og i vid udstrækning en konsekvens af ekstern finansiering.

En tanke, jeg har leget med, er at sige til NNF, at de hellere skulle bruge pengene til at lave et privat universitet. Hvis de vil have statslig certisfikation, skal de så opfylde nogle krav, blandt andet om undervisning og fagspektrum.

Universiteterne trues af overdisciplinering, kolonisering fra statsforvaltningen og konkurrencestatsmentalitet. Ledelsen har kun magtet at tilpasse sig signalerne oppe fra og ude fra og at sende dem videre nedad, ikke at skabe mangfoldighed, eksperimenterende strategier, kollegialt selvstyre og demokratiske organisationsformer.

Politikerne har – med enkelte undtagelser – skyklapper på under en osteklokke. Det virker fastfrosset. Et privat universitet kunne sagtens tænkes at gøre det bedre, næppe værre. Et privat universitet kunne blive for statsuniversiteterne, hvad TV2 blev for DR (uden sammenligning i øvrigt). Det er en tanke, man kunne lege med som inspiration, men kun som inspiration.

Forrige artikel Debat: Et hårdt Brexit får store konsekvenser for forskning i Danmark Debat: Et hårdt Brexit får store konsekvenser for forskning i Danmark Næste artikel Novo Nordisk Fonden: Vi har en unik chance for at skabe noget stort Novo Nordisk Fonden: Vi har en unik chance for at skabe noget stort
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig dataslave for industriens dataherremænd og ridefogeder

  Tak til Heine Andersen...

  ...for så vedholdende den ene gang efter den anden at gøre opmærksom på dette enorme problem. Efter i en længere periode forgæves at have forsøgt at få aktindsigt i nogle konkrete forskningsprojekter, som bl.a. finansieres af fondsmidler, er jeg nået til den konklusion, at det er pengene, der styrer forskningen - den demokratiske kontrol er sat ud af kraft. Og som Heine Andersen påpeger, så finansieres fondenes store magt over forskningen i høj grad af offentlige midler, gennem skatter og offentlige tilskud. Så disse fonde er med til at undergrave demokratiet og flytte magt og midler fra bunden til toppen i endnu højere grad end det allerede er tilfældet.

  Jeg er blevet vældigt forskrækket over at opdage, hvor fuldstændigt uigennemskuelig forskningsverdenen er blevet. Det ene efter det andet konsortie og internationale samarbejder knopskyder sig frem - oprettet i lukkede kredse, under radaren. Og det er meget svært at få indblik i, hvad der faktisk foregår. Om man har de nødvendige tilladelser til projekterne, og hvem er faktisk sidder på magten. Jeg har en mistanke om, at offentlige sundhedsdata via sådanne samarbejder under radaren kanaliseres ind i private projekter, hvor de intet har at gøre. Og med økonomiske midler som smøremiddel.

  Ligeledes undrer jeg mig over, at f.eks. ledere af kæmpe projekter, som får 100 mill fra f.eks. Novofonden, tilsyneladende ikke er forpligtede til at oplyse dette til Lægemiddelstyrelsens liste over tilknytninger til industrien. De figurerer i hvert fald ikke. Så hvad skal der til, før det figurerer som tilknytning til industrien?

  Forskningsområdet indenfor sundhedsforskningen er efter min bedste overbevisning råddent - det styres af en klike af forskere, som går igen i det ene projekt efter det andet, og som har tætte forbindelser til industrien. Det er Tordenskjolds soldater (som mærkeligt nok oftest ikke er anført i lægemiddelstyrelens lister over tilknytninger). Det betyder selvfølgelig, at forskningen tilpasses, hvad man kan forvente at få støtte til fra denne industri. Disse topforskere beriger sig selv via deres adgang til offentlige data, som kan bruges i samarbejder med industrien.

  At det ikke er klogt at lade industrien sætte sig på forskningen, kan man få yderligere eksempler på i Peter Gøtzsches bøger, som indeholder det ene eksempel efter det andet på, at pengedrevet forskning meget nemt bliver korrupt/korrumperet forskning, der ikke er det papir værd, det er skrevet på. Og Heine Andersens bog vil jeg bestemt også investere i - disse ting kan ikke siges for tit, for det er stærke kræfter, befolkningen er oppe imod i disse sager. • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Forkæmper for fri og uafhænig forskning

  Endnu et slag mod den frie forskning....

  I disse dage udfører medicinalindustrien endnu et slag mod den frie sundhedsforksning - Peter Gøtzsche står til fyring som leder af Nordisk Cochrane - et internationalt ankerkendt fyrtårn indenfor den frie og uafhængige forskning. Baggrunden er en konflikt i toppen af Internationalt Cochrane, hvor Gøtzsche som sædvanligt kompromisløst kæmper mod, at industriens interesser også kommer til at styre selveste Cochrane.

  Men en fyring skal ikke ske uden kamp - det er Davids kamp mod Goliat, men det er livsvigtigt for verdens befolkning, at industriens overtagelse af sundhedsvæsen og forskning bremses. Derfor har et stort antal højt respekterede internationale forskere sat en underskriftsindsamling i gang for at beholde Peter Gøtzsche som leder af Nordisk Cochrane: De har forfattet et åbent bred til sundhedsministeren, som lyder:

  "Dear Minister of Health of Denmark Ellen Trane Nørby:

  We are writing to express our concern over the possible dismissal of Peter Gøtzsche from his job at the Rigshospitalet in Copenhagen. We feel that Dr. Peter Gøtzsche´s work at the Nordic Cochrane Centre has been an important service to patients, taxpayers and the scientific community in Europe and globally. For many years the prestigious activity and publications of Dr. Gøtzsche have played a pivotal role in favour of the transparency of clinical data, the priority of public health needs and the defence of rigorous medical research carried out independently of conflicts of interest. The recent crisis within the Cochrane Collaboration that involved Dr. Gøtzsche and many other prominent long-time members of Cochrane should be seen in this light.

  We ask you to reconsider this possible dismissal due to the great benefits taxpayers, patients and health-care professionals reap from his work aimed at studying the efficacy and safety of medical treatments. We also fear that the dismissal of Dr. Gøtzsche from the Rigshospitalet could harm the international reputation of Danish medical research and could seriously weaken Denmark´s traditional support for open scientific debate.

  We hope this issue can be resolved amicably and fairly for the sake of public health, robust scientific debate and the wise spending of public money.

  Thank you very much,

  David Hammerstein, Former Member of the Cochrane Governing Board (2017-2018) and former Member of the European Parliament (2004-2009)
  (Herefter følger 15 sider med foreløbig underskrifter af internationale spidser indenfor den frie forskning.)
  https://docs.google.com/document/d/1nCr402Kcnp5hx_5gr_aUT_zSItCN4XmddjS-1d7cPXY/edit

  Samtidig er der en underskriftsindsamling i gang her:
  https://www.ipetitions.com/petition/letter-to-danish-minister-of-health-against

  Her er der i løbet af få timer på nuværende tidspunkt samlet 1140 underskrifter ind fra hele verden - og der kommer løbende flere. Underskriftindsamlingen slutter i eftermiddag så det haster med at skrive under.

  Så hvis man bekymrer sig om den fri, uafhængige kvalitetsforskning, som lever op til akademiske, videnskabelige standarder, så skal man lade handling følge holdning og skrive under. Måske er der en lille chance for, at David stadig kan vinde over Goliat - for vores alle sammen skyld.