Forsker: Kystsikring kan skabe ekstra værdi

DEBAT: Opfattelsen af kystbeskyttelse som udelukkende en udgift og en beskyttelse mod naturen bør i stedet opfattes som en mulighed for at skabe ekstra værdi på lokalt plan, skriver Nils Drønen, Innovationschef, DHI.

Af Nils Drønen
Innovationschef, DHI 

Grundlaget for et godt kystprojekt står i grove træk på tre ben: Naturforholdene skal være afdækket, de tekniske løsninger skal være valgt fornuftigt til forholdene, og økonomien omkring løsningerne skal være på plads. De første to forhold er i dag mulige at ”tjekke af” idet dansk viden om naturkræfterne ved kysten og erfaring med kystteknik er stor.

Gordisk knude
Men de økonomiske løsninger halter bagud, og netop dette kan gøre at ellers udmærkede projekter ikke realiseres. At det er økonomien projekterne ofte strander på, kommer ikke som en overraskelse. At indføre beskyttelse mod oversvømmelse og/eller erosion er nemlig ensbetydende med ofte temmelig store udgifter. Det kan være udgifter til konstruktioner eller store sandvolumener lagt ud på kysten over længere stræk (sandfodring).

Og hvem skal egentlig betale? Selv hvor der et akut behov, kan de økonomiske byrder udgøre et så stort problem, at etablering af ny kystbeskyttelse synes uoverkommelig. Hertil kommer mange andre forhold såsom organisering af de involverede parter og hensynet til naturen.

Dette afspejler sig i den politiske diskussion, der pt. foregår om nye måder at lovgive, organisere og finansiere på, der kan hjælpe de nødvendige kystsikringsprojekter bedre på vej.

Det er relevante diskussioner, der bid for bid bidrager til at løsne det, der hidtil har været lidt af en gordisk knude af tekniske, økonomiske og ejerskabsmæssige hensyn.

Kan kystsikring skabe ekstra værdi?
Selvom ovenstående overvejelser er dybt relevante, er de også båret af en synsvinkel, hvor naturen er i modstrid med samfundet, og at vi skal ”beskytte os mod dens ødelæggende kræfter” – hvilket er en form for forsvarsposition.

Kystsikring kan være en nødvendighed, især hvis tabet af værdier ved erosion og oversvømmelse overgår den tilsvarende investering i kystbeskyttelse mod samme. Her er værdien af kystbeskyttelsen nem at forstå.

Men kan kystsikring være årsag til en gevinst også? Findes der tilfælde, hvor der oplagt vil være økonomiske gevinster ved at indføre kystsikring, der støtter udviklingen af andre forhold?

Er der positive afledte effekter, som f.eks. forøger herlighedsværdien af et område, og som kan indgå i positive politiske afvejninger i et lokalområde? Og kan det være sådan, at de mere positive aspekter kan medvirke til, at det bliver nemmere at tage beslutninger og finde finansieringsmodeller, der kan accepteres af både borgere, kommuner, regioner og stat?

Danske eksempler på værdiskabelse
Der findes i Danmark en række interessante eksempler på dette, f.eks. i form af strandparker. Køge Bugt Strandpark er et eksempel på kombineret ”menneskeskabt natur” og højvandssikring af baglandet, som har givet betydelig økonomisk vækst i området.

Amager Strandpark er et kunstigt anlæg, med et særligt arkitektonisk særpræg samtænkt med anlæggets funktionalitet, der har højnet den rekreative værdi i København væsentligt og fået boligmassen til at vokse i området, med en økonomisk gevinst for kommunen til følge.

Pleje og udvikling af eroderende kyststrækninger i form af sandfodringer kan også højne den rekreative værdi og f.eks. tiltrække turister eller borgere, der gerne vil bo i et naturskønt område.

I mindre skala kan man nævne den kunstfærdige mur i Lemvig, hvor byrumsarkitektur smelter sammen med et kystteknisk værn mod oversvømmelse. Her er den afledte økonomiske værdi af den rekreative udformning ikke direkte målelig, men er båret af et ønske om at udvikle byrummet til gavn for borgerne.

Derfor er der grund til at supplere bekymringen om udgifter, med analyser af de positive og afledte effekter velgennemførte projekter kan kaste af sig. Her vil værdipotentialet for en given egn skulle afdækkes, sammen med en afvejning af om de politiske viljer til at investere i udvikling kan koble sig op på dette. Og måske endda ligefrem komme frem til at kystbeskyttelse kan betale sig.

Forrige artikel Verdens Skove: Succes kræver krav til virksomhederne Verdens Skove: Succes kræver krav til virksomhederne Næste artikel KL: Regeringen leverer ikke de lovede effektiviseringer med planlovsforslag KL: Regeringen leverer ikke de lovede effektiviseringer med planlovsforslag