EL: Ny fond skal sikre Danmark mod oversvømmelse

DEBAT: Kun rige lodsejere eller kommuner har råd til kystsikring. Med en kystfond finansieret af forsikringsselskaberne kan hele landet sikres, skriver Peder Hvelplund (EL).

Af Peder Hvelplund (EL)
Sundheds- og psykiatriordfører

Stadig flere borgere rammes af klimaforandringernes øgede pres på de danske kyster.

Og kravet om politisk handling blæser ned gennem gangene på Christiansborg, mens regeringen tilsyneladende lader kravene fordufte, så snart den seneste storm har lagt sig igen.

Derfor har Enhedslisten sammen med Alternativet nu fremlagt et konkret forslag til handling. Det drøftes i Folketingssalen torsdag 26. januar.

Allerede i september måned sidste år kom regeringens længe ventede Kystanalyse. Konklusionen var temmelig klar. Den stigende vandstand sammen med hyppigere og kraftigere storme betyder et øget pres på de danske kyster. Især i Nordvestjylland og Nordsjælland. Men også den sjællandske østkyst og de indre danske farvande kan fremover imødese øget risiko for erosion og kystgennembrud.

Behov for handling
Det kan få fatale konsekvenser for de borgere, der bliver ramt, og en betydelig usikkerhed for konsekvenserne, når næste storm rammer. Kystanalysen peger på, at det er nødvendigt at etablere sammenhængende løsninger på de mest udsatte steder.

Den nuværende lovgivning betyder, at der alene bliver kystsikret, der hvor kommuner og lodsejere har råd. Altså bliver der ikke nødvendigvis kystsikret, hvor der er mest behov, men der hvor den økonomiske formåen er tilstede.

Nu må Folketinget drage de politiske konsekvenser af Kystanalysen. Det forslag vi har fremlagt, baserer sig på to hovedprincipper:

Nationalt kystråd sikrer faglighed
1. Der skal etableres et nationalt kystråd med deltagelse fra stat, kommuner og interesseorganisationer. Kystrådets opgave bliver i samarbejde med kommunerne at udpege dels de områder, hvor der ud fra en faglig vurdering er brug for kystsikring, og dels hvor man må anbefale at lade naturen gå sin gang.

De områder der skal sikres, må være der, hvor der er væsentlige samfundsmæssige interesser på spil, som helårsbeboelse i byzone og infrastrukturanlæg. Andre områder kan kystrådet anbefale at undlade kystsikring af naturmæssige eller rekreative hensyn. Eller hvis kystsikring vil være en utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig løsning.

Kystfond sikrer økonomien
2. Til kystrådet tilknyttes en kystfond, der kan være medfinansierende sammen med lodsejere og kommuner, hvor der skal kystsikres. Det vil sikre, at der kan etableres de helhedsorienterede løsninger – også hvor der ikke er økonomisk kapacitet hos lodsejere eller kommuner.

F.eks. som på Anholt, hvor øens eneste vej er i konstant fare for at erodere væk, men hvor tre lodsejere og en kommune ikke alene kan bære udgiften.

Tillige vil en kystfond kunne sikre en vis kompensation for tabt grundværdi for de lodsejere, der måtte miste et fritidshus i de områder, der ikke kystsikres. Det vil give mulighed for at etablere sig et andet sted.

Hjælp fra forsikringsselskaberne 
Vi foreslår, at finansieringen skal komme fra forsikringsselskaberne, der vil spare penge på en bedre kystsikring. For eksempel vil en forhøjelse af skadesforsikringsafgiften fra 1,1 procent til 2,5 procent give staten en fond på 400 millioner kroner årligt. 

Såfremt forsikringsselskabet vælger at lade kunderne betale, vil det betyde en årlig ekstraudgift for en almindelig husejer på 200-400 kroner. Det vil betyde en mere solidarisk fordeling af udgifterne som konsekvens af klimaforandringerne. 

Det er Enhedslistens og Alternativets bud på en løsning. Borgerne har ikke brug for, at flere politikere stiller sig op efter hver storm og hændervridende erklærer sympati med de ramte.

Kystsikring er kun midlertidig
Der er brug for politisk handling for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Paradoksalt nok er det de partier, der er mindst optagede af at forebygge klimaforandringerne, der også er mest sløve til at erkende konsekvenserne og handle herpå.

Det er vigtigt, at vi holder os for øje at kystsikring altid vil være en midlertidig løsning. Hvis ikke klimaforandringerne begrænses, vil områder, der i dag er beboelige, om nogle generationer ikke længere være det. Naturen er dynamisk og vil ikke kunne begrænses. Men kystsikring kan give os tid til at planlægge en infrastruktur, der tager højde for den fremtidige udvikling.

Forrige artikel Hvidovre: Vi klarer ikke kystsikringen alene Hvidovre: Vi klarer ikke kystsikringen alene Næste artikel Professor om kystsikring: København er vigtigere end Jylland Professor om kystsikring: København er vigtigere end Jylland