S: Miljøministeren sover mens Danmark drukner

DEBAT: Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har udvist meget lidt handling, når det kommer til kystsikring. Det skriver Bjarne Laustsen (S), der opfordrer til forhandlinger om en ny kystpolitik.

Af Bjarne Laustsen (S)
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

Alle taler om vejret, og nu er der også rigtig mange, der er begyndt at tale om kystsikring.

Begge dele er godt, og det hænger endda sammen, fordi de ny klimatiske udfordringer med 100-års-storme, som nu kommer hvert femte år, gør, at det også skal være højt på den politiske dagsorden.

Esben Lunde mangler handlingskraft
Men nu gør snak det jo ikke alene, og en af dem, der taler meget, er miljøministeren – men til gengæld udviser han meget lidt handling. Sagen lå ellers lige til højrebenet for den ny miljøminister, fordi hans forgænger, Kirsten Brosbøl (S), havde sat gang i et arbejde med at lave en ny kystanalyse. Den sad han på rigtig længe, og derudover havde han ingen bemærkninger til, hvad det var, der skulle ske.

Og imens rasede stormene fortsat, vandet stod mere end højt ved østvendte kyster, hvor især Jyllinge Nordmark fik kærligheden at føle, og sidst er Anholt som ø truet af permanent oversvømmelse. Og der vil de fleste nok mene, at man mangler en handlekraftig minister, men det eneste Esben Lunde har foretaget sig er at fyre direktøren for Kystdirektoratet og meddele, at han nu agter at rejse rundt i landet og snakke lidt igen.

Brug for ny kystpolitik
Jeg mener jo, at hvis vi havde en klog minister, ville han straks indkalde til politiske forhandlinger om en ny kystpolitik – men det vil han ikke. Og selv Enhedslistens forslag – som løser to store problemsæt, nemlig at få flere penge til at lave kystsikring for og som samtidig sikrer alle lodsejere i hele landet, at de forsikringsmæssigt vil blive behandlet ens – kunne eller ville han ikke forholde sig til.

I Socialdemokratiet er vi også positivt stemt over for de to elementer, men når det drejer sig om at overføre kompetencen til et kystråd er vi mere i tvivl – for det vil ikke nødvendigvis medføre mere kystsikring, men kan i stedet risikere at blive en ny snakkeklub om hvorfor og hvorfor ikke. Vi har brug for handling her og nu.

  • Vi skal først og fremmest tage stilling til, om vi vil mere end sandfodring og etablere en hård kystbeskyttelse.
  • Vi skal skabe en retfærdig og solidarisk fordeling af økonomien mellem staten, kommunerne og lodsejerne.
  • Jeg tror vi skal fjerne nogle af de forhindringer, der gør, om man i det hele taget kan komme i gang; her tænker jeg på klageadgang og sagsbehandlingstider.
  • Der skal gøres op med en historisk betinget skæv kystsikringspolitik. Det må være sådan, at de mest truede områder tilgodeses, og alle lodsejere bliver behandlet forsikringsmæssigt ens.
  • Der bør igangsættes forsøg om, hvilke kystsikringsmetoder, der er bedst og billigst.

Tal med lodsejerne 
Nu vil ministeren så ud og tale med de berørte lodsejere, og det er faktisk en rigtig god idé, især hvis han tager den ny naturstyrelse og det underliggende kystdirektorat med, fordi de også skylder et svar på det spørgsmål, som blev stillet under høringen: Hvordan det kunne gå til, at stranden neden for Furreby Camping nord for Blokhus er i en fantastisk kondition, hvor der bliver lagt til stranden år efter år.

Det lovede den tidligere direktør, der ville blive svaret på, men der er ikke sket noget, selv om spørgsmålet blev stillet i november måned sidste år.

Hvem skal betale?
På det seneste har jeg stillet en række spørgsmål til ministeren, som han sagtens kan nå at besvare inden han begynder sin turné. De handler jo i al deres enkelthed om, hvordan der skal kystsikres, hvem der skal betale – eller om regningen kan deles mere ligeligt mellem de berørte parter.

Jeg tror også der ligger en opgave i at forklare, hvorfor husejere på den jyske højderyg skal betale for en kystsikring, der synes at være mest til gavn for de husejere, der ligger i første klitrække samt nordsjællandske husejere med bebyggelser nede i strandkanten. I hvert fald skal man tænke sig godt om, inden man giver tilladelse til nybyggeri i strandkanten.

Forrige artikel V: Nej tak til kystråd og kystfond V: Nej tak til kystråd og kystfond Næste artikel Lokal miljøformand: Fiskeopdræt skader det naturlige havmiljø Lokal miljøformand: Fiskeopdræt skader det naturlige havmiljø