SF: Beskyttelse af havmiljøet sejler for regeringen

DEBAT: Regeringens udkast til en ny havstrategi sætter både fremtidens havmiljø og de samfundsøkonomiske gevinster på spil for at skåne erhvervslivet i dag, mener Trine Torp (SF). 

Af Trine Torp (SF)
Miljø- og naturordfører 

Det danske havmiljø har det skidt. Rigtig skidt faktisk.

Det holder derfor ikke en meter, det udkast til en national havstrategi for perioden 2020-2026, som regeringen har sendt i høring. Det sejler simpelthen i regeringen, når det gælder om at beskytte vores havmiljø.

Havstrategien fra regeringen indeholder en basisanalyse af havmiljøets tilstand, og denne analyse viser, at målsætningen fra EU's havstrategidirektiv om god miljøtilstand i 2020 ikke vil blive opfyldt for et eneste dansk havområde.

Voldsomt kortsigtet og direkte uansvarligt
Flere grønne organisationer har derfor også prompte været ud og kalde havstrategiudkastet for "hovedrystende uansvarligt". Det er ikke normale vendinger fra disse organisationer, og det siger altså noget om sagens alvor.

Intet dansk havstrategiområde er i en god miljøtilstand, men alligevel prioriterer regeringen et erhvervsmæssigt byrdestop og sigter i stedet efter en minimumsimplementering af havstrategidirektivet.

Det vælger man at gøre uden at skele til, endsige lave, en kvantitativ samfundsøkonomisk analyse af omkostningerne ved forringelser af havmiljøet. Det er i sig selv et tydeligt udtryk for den kortsigtethed, som gennemsyrer strategien. Man sætter både fremtidens havmiljø og de samfundsøkonomiske gevinster på spil for at skåne erhvervslivet i dag.

Hvor er landbrugspakken?
Havstrategiudkastet med sin basisanalyse har også til formål at redegøre for havets tilstand. Det er i den relation meget påfaldende, at landbrugspakken fra 2016 og dens konsekvenser i form af tilførsel af næringsstoffer fra land til havet slet ikke er nævnt. I strategien har man valgt kun at nævne næringsstoftilførslen til havet for perioden 1990-2010. Hvad så med 2010 og frem?

Foruden den uansvarlige havstrategi så presser regeringen på for at udskyde målåret for Vandrammedirektivet samt for at gøre det muligt for medlemslandene at kunne bruge alle direktivets undtagelsesbestemmelser. Hvis dette lykkes for regeringen, vil det mildt sagt gøre ondt værre for havet, søer, åer og floder – i hele Europa vel at mærke.

Regeringen skriver i havstrategiudkastet, at påvirkningen af havet fra land ikke behandles særskilt i havstrategien, idet det klares via vandområdeplanerne, det vil sige Vandrammedirektivet. Det direktiv, som de nu forsøger at omgå. Plottet er så tykt, at vandet driver.

Vi skal vende skuden
I SF mener vi, at vi skal vende skuden, så vi også i fremtiden har et sundt havmiljø. Det skal vi først og fremmest, fordi vores hav er unik natur, som har en uvurderlig værdi i sig selv. Men havet forsyner os også med ressourcer, alt lige fra sand til fisk. Og rent hav og uspoleret kystnatur er vigtigt for os alle sammen – og for turistindustrien.

Et konkret, nyt sted at tage fat er at stille krav til de virksomheder, som henter råstoffer fra havbunden, om at de efterfølgende skal give værdi tilbage til naturen, for eksempel i form af et stenrev. Det vil være i tråd med det udbredte økonomiske princip inden for miljøpolitik: 'forureneren betaler'.

Det er blandt andet havbunden, som i høj grad har brug for beskyttelse. Ifølge basisanalysen er hele 89 procent af Østersøens havbund og 93 procent af Nordsøens havbund på vanddybder større end 30 meter påvirket af fysiske forstyrrelser, hvilket primært er forårsaget af fiskeri med bundtrawl.

SF forslår derfor også, at der kun skal tillades bundtrawl i de dele af Kattegat, der udnyttes mest – for at skåne store havområder. Og at bundtrawl på sigt afvikles totalt. Det vil have en lille erhvervsøkonomisk effekt, men vil medføre stor miljøgevinst.

Vi mener derudover også, at vi skal afvikle opdræt af fisk i åbne bure til havs og i stedet udvikle landbaserede anlæg. Landbaserede anlæg til fisk er langt mere bæredygtigt. Havstrategien nævner overhovedet ikke havbrug.

Regeringens udkast til en havstrategi kalder derfor på en markant opjustering. Vi skal gøre langt mere for vores danske havmiljø. Der er alt for mange gode grunde til at sætte sejlet og komme i sving.

Forrige artikel DI: Vandsektoren tørster efter flere teknisk uddannede DI: Vandsektoren tørster efter flere teknisk uddannede Næste artikel Debat: Landbruget skal disrupte sig selv Debat: Landbruget skal disrupte sig selv