Sportsfiskerne: Slip nu Gudenåen fri

REPLIK: Kampen mellem naturforkæmpere og lokale søforkæmpere ved Tangeværket og Tange Sø fortsætter ufortrødent. Der skal en holdbar løsning på bordet, mener formanden for Danmarks Sportsfiskeriforbund, Verner W. Hansen.

Af Verner W. Hansen
Forbundsformand, Danmarks Sportsfiskerforbund

Bølgerne går igen højt i den mangeårige debat om Tangeværkets og Tange Søs forarmelse af naturtilstanden i store dele af Gudenåsystemet. Og som sædvanligt skilles vandene mellem på den ene side naturforkæmpere, der arbejder for at genskabe en rig og mangfoldig natur i hele Gudenåsystemet, og på den anden side lokale søforkæmpere, der arbejder for at bevare status quo i forhold til Tange Sø og Tangeværkets ubetydelige el-produktion uden hensyn til de store negative naturmæssige konsekvenser, det har for Danmarks længste vandløb.

Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde fokus på nogle af de overordnede perspektiver, der ofte har en tendens til at drukne i den lokale sødebat.

Hele Gudenåsystemet udgør selve livsnerven i et naturområde på størrelse med Fyn, der strækker sig fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Der er med andre ord tale om et af Danmarks største og mest værdifulde vandløbssystemer af meget stor national betydning. Derfor er naturgenopretning af Gudenåen ved Tangeværket ikke blot et lokalt anliggende for lokalområdet omkring Tange Sø. Det er tværtimod et nationalt anliggende, som Morten D. D. Hansen på glimrende vis argumenterer for i sit debatindlæg på Altinget 12. januar.

Vandforhold lever ikke op til miljømål
For det andet er der i debatten om passageproblemerne ved Tangeværket og Tange Sø ofte et for énsidigt fokus på de negative konsekvenser i forhold til mulighederne for genetablering af en selvreproducerende vild laksebestand i Gudenåen. Det er naturligvis en vigtig problemstilling.

Men det er samtidig lige så vigtigt at fokusere på, at de nuværende forhold har lige så alvorlige negative konsekvenser for en lang række andre fiskebestande og anden fauna, hvis livscyklus forudsætter, at de kan vandre frit i vandløbet. Det drejer sig blandt andet om ørred, ål, helt, sandart, aborre, stavsild samt hav- og flodlampretter.

Konsekvensen af de nuværende forhold er således, at en stor del af hele Gudenåsystemet heller ikke fremover vil kunne leve op til vandområdeplanernes miljømål om god økologisk tilstand.

Tangeværkets og Tange Søs ødelæggende konsekvenser for Gudenåsystemets fiskebestande er dokumenteret i stribevis af fiskeundersøgelser, og det fremgår også af den række af rapporter, der gennem årene er udarbejdet vedrørende passageforholdene, - blandt andet COWI’s rapport fra 2002, COWI’s rapport fra 2007 og Rambølls rapport fra 2016.

Men den slags fakta gør desværre ikke indtryk på søforkæmpernes bannerførere. De forsøger tværtimod gang på gang at afspore debatten med useriøse påstande og diverse afledningsmanøvrer. Det seneste eksempel er Kristian Phil Lorentzens debatindlæg her på Altinget 12. januar, hvor han foreslår en ”løsning”, som han kalder den tredje vej. 

Sø er i vejen for ørred og laks
Det er imidlertid ikke en farbar vej. Det er en blindgyde, der handler om at etablere et kort omløb ved Tangeværkets opstemning og en helt urealistisk idé om på den måde at etablere en laksebestand i Tange Å.

Men fakta er, at så længe ungfisk af ørreder og laks skal vandre gennem Tange Sø på deres vej mod havet, så vil 85–90 procent af dem forsvinde i søen. Derfor vil der aldrig kunne skabes grundlag for selvreproducerende ørred- og laksebestande ovenfor Tange Sø og altså heller ikke i Tange Å, så længe ungfiskene skal vandre gennem søen.

Det har selv Gudenaacentralens egne fiskeundersøgelser såmænd dokumenteret. Et kort omløb ville simpelthen være at smide de mellem 50 og 100 millioner, det ville koste, ud af vinduet alene med det formål at forhindre en holdbar løsning.

Set ud fra et rent naturmæssigt synspunkt vil en fjernelse af opstemningen ved Tangeværket og Tange Sø samt genopretning af Gudenåens oprindelige naturlige forløb være den eneste autentiske naturgenopretning, der vil kunne tilføre store naturkvaliteter til hele Gudenåsystemet. Det er endvidere den eneste løsning, der også vil skabe fri passage til Tange Å, og det vil samtidig være den løsning, der med sikkerhed lever op til kravene i vandrammedirektivet.

Politikerne er ligeglade med Tange Sø
I Danmarks Sportsfiskerforbund har vi imidlertid nu gennem mere end 20 år haft utallige forhandlinger med skiftende ministre, skiftende folketingsmedlemmer og partier samt ministerier, styrelser og kommuner om en holdbar løsning af passageproblemerne ved Tangeværket og Tange Sø.

Gennem det lange forløb har vi desværre måttet konstatere, at politikere, der har haft visioner og mod til at støtte en løsning med tømning af Tange Sø, kan tælles på en hånd. 

Samtidig anerkender vi, at der i lokalområdet omkring Tange Sø er væsentlige rekreative værdier og interesser knyttet til Tange Sø, - specielt den store del af Tange Sø, der ligger mellem Ansdæmningen og Tangeværket.

En holdbar kompromisløsning, der tilgodeser disse interesser, vil i givet fald forudsætte, at Gudenåen med hele dens vandføring ledes udenom søen. En af de få løsningsmodeller, der kan leve op til dette, og hvor der genskabes mest natur for pengene, er beskrevet som model 11 i COWI’s rapport fra 2007. Det er en løsning, der koster 100–125 millioner kroner.

Løsningen indebærer, at Gudenåen ledes uden om den væsentligste del af Tange Sø i et nyt 6,5 kilometer langt forløb fra Ansdæmningen til Tangeværket, og at 7,5 kilometer af Gudenåens oprindelige forløb fra Ansdæmningen og op til Kongensbro genskabes.

COWI anfører i den forbindelse, at den åstrækning, som dermed genskabes, er et af de områder, som Johansen og Løfting (1919) fremhævede som et vigtigt gydeområde for Gudenålaksen. Det er endvidere en løsning, der vil skabe grundlag for selvreproducerende ørred og laksebestande i Gudenåsystemet opstrøms Tangeværket og Tange Sø.

Det er som tidligere nævnt bestemt ikke den optimale løsning naturmæssigt set. Men det er politisk set til gengæld en realistisk kompromisløsning. En visualisering af løsningsmodellen kan ses her.

Forrige artikel Ny debat: Har Danmark styr på kystsikringen? Ny debat: Har Danmark styr på kystsikringen? Næste artikel DI: Genbrugte byggevarer skal reguleres DI: Genbrugte byggevarer skal reguleres
 • Anmeld

  Jens H. Jensen

  Kæmp for guldet

  Et underligt vægelsindet indlæg: På den ene side liner det så fint situationen og fordelene ved fjernelse af søen op. Og på den anden side munder indlægget ud i en mavelanding, der foreslår en alternativ løsning, der ikke anses som den bedste - men som den bedst opnåelige. Jeg mener... Indstillingen til at kæmpe for en sag må nødvendigvis være den, at den bedste sag skal vinde. Vi taler jo ikke missil-diplomati. Vi taler dansk naturarv. Altså, en mere klar stemme fra åernes og fiskenes førstemand, tak.

 • Anmeld

  Christian

  Link virker ikke længere

  En visualisering af løsningsmodellen kan ses her. - linket som ligger under her:

  https://www.sportsfiskeren.dk/sites/default/files/Visualisering_passagel%C3%B8sning_Tangev%C3%A6rket_model%2011.compressed.pdf findes ikke længere og visualisering af modellen kan der for ikke ses.