3F: P-vagter på motorvejen stopper ikke social dumping

DEBAT: Løsningen på piratkørsel og social dumping er ikke nye skilte og krav om P-skiver, P-vagter og parkeringsbøder på landets rastepladser. Det flytter blot problemerne, skriver formand for 3F Transport, Jan Villadsen.

Af Jan Villadsen
Formand for 3F Transport

Siden 2011 er der årligt afsat mindst 10 øremærkede millioner kroner på finansloven til politiets kontrol mod ulovlig cabotagekørsel, fusk med magneter og andre former for piratkørsel på det danske vejnet.

Dette beløb udgør, sammen med rigspolitiets tre centre for tungvognskontrol, rygraden i den danske kontrol mod unfair konkurrence på vejene.

Regeringen skal have ros
Kontroltrykket og politiets synlige indsats virker. Derfor vil jeg gerne rose regeringen og Dansk Folkeparti, fordi der er aftalt fortsat indsats på finansloven for 2018.

Her sættes for alvor turbo på de lovede APNG-nummerpladescannere, der kan gavne for politiets kontrol.

Jeg vil også rose regeringen og Dansk Folkeparti, fordi de i 2018 og i årene efter sætter ekstra midler af til kontrol af ulovlige hvil og ulovlig parkering.

Men jeg vil meget kraftigt opfordre til, at måden denne kontrol føres ud i livet på genovervejes, så vi får den bedste løsning.

For i disse dage drøftes det politisk, hvordan finanslovens aftale om et nyt forbud mod at holde mere end 24 timer på rastepladserne langs statsvejnettet føres ud i livet. Sammen med en tilhørende pulje på over 20 millioner kroner til opsætning af skilte om reglerne.

Men nu tales der om grænser på ned til 11 eller 3 timer som maksimal parkeringstid.

Jeg kan forstå, at denne markante yderligere stramning skyldes, at de nye regler konkret skal håndhæves af P-vagter, og at lastbilerne derfor skal udstyres med P-skiver, hvorfor kontrol af pauser på 24 timer og derover ikke er mulig.

Reglerne bliver ikke håndhævede
Det er særligt det, der får mig til at opfordre til en revurdering. Det gør jeg, fordi det allerede i dag er forbudt at campere i uger og måneder i lastbiler.

Det bliver bare ikke kontrolleret af politiet, selv om der også på det punkt er behov for kontrol, der kan begrænse social dumping i form af chauffører, der lever et nomadeliv på rastepladserne og tvinges til at bryde reglerne om køre-hviletid ved at bo og arbejde i lastbilerne i langt længere tid end tilladt.

Så sent som i december skar EU-domstolen reglerne ud i pap. Chaufførernes såkaldte ordinære ugehvil skal afholdes uden for lastbilen – ikke på rastepladser rundt om i Europa som led i en nomadetilværelse.

Denne regel bliver kontrolleret og sanktioneret i stadigt flere lande med Belgien og Frankrig i front.

Men i Danmark bliver reglerne ikke håndhævet. Jeg vil derfor opfordre til, at det er her, vi starter med ekstra midler til politiet.

P-vagter og parkeringsbøder til chauffører vil ikke løse problemerne med social dumping, men i stedet presse chauffører til at langtidsparkere på mere eller mindre egnede steder langs landets hoved- og biveje og i industrikvarterer uden adgang til bad, ordentlige toiletter og steder at spise, og hvor problemerne med social dumping og forskellige former for ulovligheder gemmes af vejen.

24 timers begrænsning skal kunne kontrolleres
Selv om DTL’s direktør, Erik Østergaard, mener det modsatte og undrer sig over 3F’s holdning til sagen her, så tror jeg desværre, at det er mig og 3F, der har ret.

I 3F er vi enige i intentionerne i at diskutere en varighedsbegrænsning på 24 timers ophold på statsvejnettets rastepladser.

En sådan grænse vil betyde, at chauffører både kan holde lovpligtige hvil i løbet af dagen, for natten og også de såkaldte reducerede ugehvil.

Samtidig kan en 24 timers begrænsning kontrolleres via lastbilernes kontrolapparat, der gemmer oplysninger om kørsel og hvilepauser i flere uger.

Den kontrol kan kun politiet stå for. Og det hænger nu engang også bedst sammen – fordi politiet samtidig kan kontrollere, om der er social dumping, fejl på lastbilerne, snyd og ulovligt lange arbejdsperioder i lastbilerne.

Ting som P-vagter hverken må eller kan kontrollere.

EU’s vejpakke
Samtidig er det mit og 3F’s håb og forventning, at nye EU-regler vil lægge op til mere kontrol og på en måde, der sikrer meget mere fælles koordinering mellem myndighederne i EU’s medlemslande, når EU’s såkaldte vejpakke forhåbentlig bliver vedtaget senere i 2018.

Også af den grund skal jeg opfordre til, at den danske indsats gentænkes, så der findes løsninger, der er baseret på kontrolindsats fra myndighederne.

Politiet kan i øvrigt samarbejde med kolleger i andre lande og kontrollere flere former for lovbrud. Også det er en langt bedre løsning end P-vagter, der alene har til opgave at kontrollere regler om parkering.

Kig mod Tyskland
I det lys skal 3F samtidig opfordre til, at man skeler til, hvordan effektiv kontrol foregår i andre lande.

For eksempel Tyskland, hvor transportkorpset BAG udfører kontrol af en række regelsæt på de tyske veje og hurtigt kan tilkalde politiet, hvis der er tegn på mere usædvanlige og grove lovbrud, der ikke blot kan løses med en bøde.

Både Dansk Folkeparti og forhenværende transportminister fra Venstre, Hans Christian Schmidt, har tidligere luftet netop den ide.

Og i 3F er vi helt enige. Det kan være en rigtig god løsning. For eksempel via et decideret korps a la det tyske BAG, der arbejder i koordination med politiet.

Eller via en styrkelse af de eksisterende tre danske tungvognscentre på en måde, hvor tilknyttede medarbejdere uddannet til opgaven står for de mere rutineprægede kontroller og kan tilkalde tungvognspolitiets eksperter, når der er behov.

P-vagter, p-skiver og parkeringsbøder på rastepladserne langs motorvejene kan hverken løse problemerne med piratkørsel eller social dumping. Det vil alene flytte problemet.

Forrige artikel EL: Træk i nødbremsen og stop udbuddet af vores S-tog EL: Træk i nødbremsen og stop udbuddet af vores S-tog Næste artikel FDM: En masterplan skal sikre mest muligt mobilitet for pengene FDM: En masterplan skal sikre mest muligt mobilitet for pengene