EL: Meningsløst at debattere afgifter på CO2 uden at inddrage transportsektorens udledning

DEBAT: Der har længe været behov for en omlægning af bilafgifterne, så de mest miljøvenlige biler gøres mest attraktive. Det ignorerer analysen af klimaafgifterne, og regeringens finanslovsudspil går den modsatte vej, skriver Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten.

Af Søren Egge Rasmussen
Energiordfører for Enhedslisten

Når man ser på den stigende CO2-udledning fra trafikken, er det utroligt, at Afgifts- og tilskudsanalysen ikke forholder sig til afgifter på transport, der står bag mere end 40 procent af den samlede CO2-emmission og hele 65 procent af CO2-emmissionen, hvis vi alene ser på endeligt energiforbrug.

Der er behov for målrettet at nedbringe CO2-belastningen fra transporten. En mere elektrificeret transport er et væsentligt skridt i denne retning og kan samtidig blive en del af et intelligent energisystem, hvor elforsyning, fjernvarme og trafikken skal optimere brugen af den vedvarende energi.  

Den øgede mængde el fra vindmøller og solceller kan både anvendes og lagres i elbiler, i fjernvarmen eller via elektrolyseanlæg, der producerer brint, som kan bruges som back-up og som en del af fremtidens transportenergi. Bilfabrikkerne har læst skriften på væggen. Elbiler er fremtiden, og det myldrer frem med nye og bedre modeller. Men det i sig selv sikrer ikke den samfundsmæssigt og miljømæssigt bedste energiløsning. Derfor skal afgifter og tilskud skrues sammen, så elektrificering af transporten fremmes, samtidig med at forsyningssikkerhed for både el og varme sikres.

Finansloven øger klimaproblemet
Regeringens finanslovsforslag vil sænke afgiften på biler og prisen for at køre over Storebælt. Samtidig forringes den kollektive trafik ved at skære 2 milliarder i tilskud til DSB. Regeringens politik vil således øge bilismen og CO2-udledningen.

I årevis har vi set, at transportområdet udgør et stadigt stigende problem med CO2-udledningen. Derfor har der længe været behov for en ændring af diverse afgifter, som sikrer en udvikling, hvor de mest miljøvenlige biler, herunder elbiler, gøres mest attraktive. Dette mangler totalt både i afgiftsanalysen og i regeringens politik, hvor fokus i stedet er på at sænke prisen på Lamborghini og lignende luksuskøretøjer til de rigeste uden nogen form for miljømålsætning.

Heldigvis har vi andre et flertal uden om regeringen, hvor vi bestyrer to store fonde, som støtter udbygningen af den kollektive trafik. Her har vi netop styrket Togfonden med yderligere 2 milliarder kroner, så alle Togfondens mange projekter i fase 1 kan gennemføres.

Vi har også noteret os, at DF peger på en omlægning af bilafgifterne, som regeringen er imod, men som rød blok formentlig gerne vil forhandle om. Så samarbejdet om den kollektive trafik kan således udvides til at omfatte bilbeskatningsområdet, hvis DF kender deres besøgstid.

Kan vi neutralisere transportens CO2?
Da både den eksisterende, men også den foregående regering, åbenlyst har berøringsangst overfor at begrænse transportens CO2, burde der i det mindste være vilje til at neutralisere klimaeffekten og lade transportens aktører betale herfor. Et virkemiddel kan for eksempel være at øge udbygningen af skov.

Folketinget har besluttet, at det danske skovareal skal fordobles inden år 2100. Men det går for langsomt og af klimahensyn bør den accelereres, så vi får lagret mere CO2 ved at øge skovarealet. Skovrejsningen er kun på 3.000 ha om året og bør øges til 10.000 ha årligt i de næste 10 år, hvis vi skal indhente efterslæbet og komme tilbage på sporet i forhold til målet.

Hvis staten alene skulle sørge herfor, vil det koste i størrelsesordenen 1 milliard kroner årligt. Det vil der næppe være behov for, idet andre aktører også bidrager til skovrejsning. Men hvis det for eksempel var de danske bilister der skulle betale det hele, kræver det trods alt kun, at den nuværende benzin- og dieselafgift, som ikke har været pristalsreguleret i årevis, hæves med blot 20 øre per liter. Det svarer til 1 øre per kilometer kørsel. For det kan vi over 10 år få 100.000 ha ny skov, der med tiden vil lagre CO2 svarende til fem års CO2-udledning fra hele transportområdet.

Ingen ansvarlig minister
Vi kan ikke stiltiende blive ved med at frede transportsektorens CO2-udledning. Desværre har vi tilsyneladende slet ikke nogen minister i regeringen, som føler sig ansvarlig herfor. Transportministeren har klart og entydigt meldt ud, at han på ingen måde har noget ansvar for transportens CO2, og det indgår på ingen måde i udspil fra klimaministeren.

Jeg håber, at andre end Enhedslisten vil lægge pres på regeringen, for at afgifterne rettes ind, så vi kan skabe vilkår for en klima-rigtig udvikling af transportområdet, og at vi i det mindste kan sætte det på en realpolitisk dagsorden efter et valg.

 

Forrige artikel Vognmænd: Alle har ansvar for trængslen på motorvejene Vognmænd: Alle har ansvar for trængslen på motorvejene Næste artikel Arriva: Udbud gavner passagererne Arriva: Udbud gavner passagererne
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.