Ole Birk: Kattegatbro vil gavne biler, busser og Fyn

DEBAT: En Kattegatbro vil spare bilisterne mellem Jylland og Sjælland op til to timers kørsel og mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje. Og så vil fjernbusser kunne sikre en hurtigere forbindelse for den kollektive trafik, skriver Ole Birk Olesen (LA).

Af Ole Birk Olesen (LA)
Tranport-, bygnings- og boligminister 

En fast Kattegatforbindelse har været på dagsordenen i mange år med forskellige politiske bagmænd.

Hidtil er projektet med rette blevet ved snakken og skudt ned gang på gang som økonomisk urealistisk grundet de meget høje anlægsudgifter til en kombineret vej- og baneforbindelse, som ikke kan dækkes af indtægterne fra billister og togpassagerer.

Men jeg er glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti i foråret kunne sætte projektet på dagsorden igen med et overraskende resultat. Foreløbige beregninger viste nemlig, at projektet kan realiseres med brugerbetaling og altså betales af dem, der bruger forbindelsen, hvis vi vel at mærke vælger en ren vejforbindelse.

Det er et projekt med et enormt potentiale, både for den enkelte borger og for erhvervslivet, og derfor var det beregninger, som jeg mente, vi skulle gå videre med. På den baggrund satte jeg i foråret sammen med regeringspartiernes og Dansk Folkepartis transportordførere gang i en grundigere screening af mulighederne for en fast vejforbindelse over Kattegat.

For at skabe et sammenligneligt grundlag har jeg efterfølgende bedt Vejdirektoratet om at opdatere beregningerne for en kombineret vej- og baneforbindelse tilsvarende. Men de hidtidige beregninger har altså vist, at en kombineret forbindelse ikke vil kunne finansieres uden et alvorligt indhug i statskassen.

Forundersøgelse på finansloven
Jeg glæder mig til at se resultaterne af denne nye screening. Hvis den bekræfter vores indledende forhåbninger om, at det er økonomisk realistisk et bygge en brugerfinansieret bro over Kattegat, så kan vi gå i gang med en egentlig forundersøgelse af projektet allerede næste år.

Vi har nemlig som et led i vores finanslovsudspil foreslået at afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse. Det er rigtig godt, at vi allerede nu kan afsætte penge til, at det projekt, vi har snakket om i årtier, snart kan blive alvor. På den her måde er vi klar til allerede fra 2019 at gøre idéen om en fast Kattegatforbindelse mere realistisk – hvis screeningen altså viser, at det giver mening.

Broen binder Danmark sammen
En fast broforbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen. Bilister mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af hvor de skal til og fra.

Og så vil fjernbusser over forbindelsen kunne sikre en hurtigere og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem landsdelene. Dertil kommer, at en fast Kattegatforbindelse vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje og på den måde spare tid for endnu flere bilister og buspassagerer.

Det vil altså betyde både en mærkbar forskel for den enkelte borger eller virksomhed, som også for samfundet, fordi den tid, vi bruger på at sidde i kø, kan bruges på arbejde eller mere tid med familien.

En Kattegatbro er et meget visionært projekt med store fordele for Danmark og danskerne. Derfor ser jeg frem til, at vi får bedre indblik i mulighederne for en bro med den nye screening.

Forrige artikel Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU Næste artikel Dansk Erhverv: Kattegatbro har ikke førsteprioritet Dansk Erhverv: Kattegatbro har ikke førsteprioritet
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  På den anden side....

  Hvis man ønsker en grøn verden og opfatter at naturen trænger til et pusterum, så de sår menneskeheden har påført kloden kan hele op, så gælder det om, ikke at gøre tilgængeligheden til trafikal infrastruktur bedre. Opgaven er i trafikmæssig henseende at - få folk til at flytte mindre på sig.


 • Anmeld

  Christian X

  Kattegat forbindelsen

  overflødiggør den tåbelige Togfond, mindsker kørte km, trængsel på de eksisterende motorveje mellem landsdelene, mindsker miljø- og klimabelastningen, giver regional vækst og en samlet økonomisk værdi der er så stor, at private er villige til at bygge den mod brugerbetaling og at samfundet dertil opnår et forventet "surplus" af samme størrelsesorden.

  Den burde allerede være sat i gang under finanskrisen, hvor der var arbejdsløshed og lavere byggeudgifter - så havde vi fået gevinsterne 10 år tidligere samtidig med at vi havde givet kriseøkonomien et tiltrængt boost og uddannet den arbejdskraft, som vi mangler nu.

 • Anmeld

  marie-Louise jørgensen · arbejdspladsen har intet med en privat kommentar at gøre

  Imod Kattegatsbro

  I stedet for at bruge penge på en Kattegatsbro, var det klogere at få DSB til at fungere. Skinner, sporskifter og signaler.

 • Anmeld

  Giovanni Caminatore

  Endelig er der gået et lys op for Folktingspolitikerne

  Det er ikke spor for tidligt at Folketinget og regering får sat gang i den Kattegatforbindelse - med eller uden togforbindelse ! Det har da været en helt klar nødvendighed i snart mange år.
  Hvis der overhovedet skulle mangle midler til byggeriet, så har Storebæltbroen jo længe givet et stort overskud, som staten bare putter i lommen, selvom befolkningen var blevet lovet gratis benyttelse så snart broen var betalt. Men det har Folketinget glemt alt om i mellemtiden. Brug det til en Kattegatforbindelse - eller lad private overtage byggeriet. Så kan det være der endelig sker noget.

 • Anmeld

  Birte Strandby

  Det er en gammel misforståelse

  at tro, at flere veje giver mere plads. Det forholder sig omvendt, hvilket bekræftes med megen dokumentation i bogen Traffic, Why We Drive the Way We Do og i øvrigt også af Braess Paradox (begge dele beskrives på nettet).
  Flere veje giver mere trafik.

  At understøtte en trafik, hvor den enkelte starter sin egen forurening og sit eget to kvadratmeter store krav på asfalt virker kontraproduktivt og mærkeligt i disse tider med seriøse klima- og trængselsproblemer.
  Og biltid er jo ikke sparet tid, men ren spildtid.

  Hvad med at udvikle den kollektive transport i stedet for denne destruktive asfaltering af landskabet?

 • Anmeld

  Rasmus Ladefoged Dinnesen · Områdechef

  Hjælp DF ud af togforliget

  Kære Ole Birk Olesen.

  DF har gentagende gange ved såvel formand Kristian Thulesen Dalh som ved trafikordfører Kim Christiansen sagt, at Togfondens 2. Fase er utrolig dyr for at spare 5-6 minutter mellem København og Aarhus. Dog har DF ikke trukket sig fra tog-forliget, men den mulighed har de, og de kan vælge at satse på gennemførelsen af Kattegatforbindelsen, med den nuværende regering.

  Her kan man som du skriver spare to timer altså tyve gange så meget tid, og det financieres af bilisterne som bruger beoen.
  Jeg opfatter der er store problemer i at bruge ca 15 mia. kr. Fra statskassen på, at gennemføre en ny bro over Vejle Fjord samt en ny forbindelse mellem Hovedgård -Hassellager. Det giver ingen mening for befolkningen at gennemføre det projekt. Der kan være et par tusinde glade pendlere, men intet som står i kontrast med den ekstreme udgift, og intet som gavner Danmark og befolkningen.

  Så Ole Birk Olesen, vil du hjælpe DF med at træde ud af Togfonden, da forliget eller binder efter et kommende valg, så det haster!!!

  Om tog investeringerne og deres rentabilitet skriver JydskeVestkysten 29. Maj 2018: I notatet konkluderer Banedanmark nu, at alle linjeføringer på banen mellem Billund og Vejle er samfundsøkonomisk urentable.

  Cheføkonom i tænketanken Kraka, Jens Hauch, mener, at samfundet var bedre tjent med andre investeringer end Billund-banen.

  ... Og mon ikke det samme gør sig gældende ved timemodellens fase 2 op gennem Jylland.

  Lad os fælles satse på en bro, som i mange år kan sikre mobilitet og sammenhængskraft i Danmark!

 • Anmeld

  Martin Tørnqvist

  Drop timemodellen og få fuld fokus på en Katttatforbindelse

  Det er positivt at regeringen og DF har rettet fokus mod en Kattegatforbindelse, da det uden tvivl vil være det mest visionære skridt at tage for fremtidens Danmark. Med det sagt, bør man også fra DF’s side trække sig fra togfonden og droppe at spilde mange milliarder (15 mia.kr) på Timemodellens fase 2 og i stedet fokusere 110% på en Kattegatforbindelse, som nemlig vil bringe hele Danmark tættere på hinanden!

  Så DF træk jer fra Togfonden og støt op om regeringens ambitioner om en Kattegatforbindelse.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Forundersøgelse eller valgbidrag

  Når Ole Birk Olesen har oplyst, at foreløbige beregninger har viste, at en Kattegat bro kan realiseres med brugerbetaling, hvis man vel at mærke vælger en ren vejforbindelse.
  Bruger man de brede antagelser vil et rådgivende ingeniørfirma ikke behøve mere end en formiddag for at kunne tilpasse et investeringsskøn til ministerens valgoplæg. Det ses vist bedst at nedenstående.

  "Hverken Vejdirektoratet eller Trafikstyrelsen har regnet igennem, hvad det koster at bygge broerne. I stedet har de taget udgangspunkt i den første såkaldte screeningsrapport om forbindelsen, som rådgiverfirmaet Niras udarbejdede for ti år siden.
  »Vi har i Vejdirektoratet ikke nærstuderet den rapport, for vi har fået at vide, at den indeholder det anlægsoverslag, som vi skulle tage udgangspunkt i,« siger afdelingslederen.
  Niras-rapporten indeholder imidlertid ingen beregninger af, hvad det koster at nøjes med at bygge vejbroer, fordi den idé først kom på dagsorden for 14 dage siden.
  »Anlægsoverslaget blev skønnet på meget, meget kort tid,« som Andreas Egense udtrykker det. I praksis greb Andreas Egenses kolleger knoglen og ringede til Niras.
  »Vi bad dem om at komme med et overslag over, hvad det ville koste, hvis broerne kun bliver til biler,« fortæller han.
  Svaret var 58 milliarder kroner, heraf de 51 milliarder kroner til broerne. Det er overraskende billigt, fordi f.eks. Femern-tunnelen koster 52 milliarder kroner, men den er kun knap halvt så lang som forbindelsen over Kattegat."

  Og sådan får man fra politisk hold skaffet 60 millioner til en forundersøgelse/valgbidrag

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Træt af bilhadernes evindelige fake data om kollektiv trafik

  Bilhadernes evindelige fake data er...……….

  - at flere veje skaber mere trafik. Men nej, tværtimod, kortere køreafstand ved flere veje skaber MINDRE trafik, for ingen kører jo rundt "for sjov." Dertil er kørsel alt for hårdt beskattet i Danmark.

  Og: Bilerne fylder mere end tog. Igen nej, togene fylder mere og vejer mere pr. udnyttet personkilometer. Her skal tom returkørsel jo medregnes, og ingen billist kører jo dog rundt med toiletter og frokostbord og vandregangplads.

  Og: Tog er mere "grønne" end biler. Igen nej, moderne biler bruger ikke mere energi pr. personkilometer end togene, og biler er i fuld gang med omstillingen til grøn brint- og el-teknologi.

  I ovenstående ikke omtalt metro og S-tog o.l. i egentlige storbyer, hvor belægningen jo er en helt anden. Men de såkaldte "letbaner" i provinsbyerne er det rene galematias rent energimæssigt og pladsmæssigt.

  Men der er jo en grund til at fjernbusser i Danmark, ligesom i (næsten) hele verden har succes: De er mere præcise, de er langt billigere, også energimæssigt, og de kører derfra og dertil hvor mennesker skal fra og til. Så en Kattegatbro vil mindske trafikmængden, mest mærkbart i Østjylland og over Fyn, og den kollektive trafik imellem hovedstadsområdet og Jylland nord for Århus vil få et kæmpe løft sammen med den individuelle trafik. men kun UDEN en jernbane der vil ødelægge økonomien.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Broen findes allerede

  Jeg forstår ikke modstanderne. Det må da altid være tidsbesparende, billigere og mindre forurenende at køre en kortere distance end en længere - ellers er de fysiske love da blevet ophævet.
  Jeg har tidligere haft politikerne mistænkt for, at de ikke ville påbegynde projektet, fordi det ikke kunne stå færdigt i deres "regeringstid"; men det må jeg så heldigvis tage i mig igen.
  Med hensyn til prisen så vil den blive betragteligt lavere, hvis man blot genbruger den allerede eksisterende Storebæltsbro.
  For højbroens vedkommende skal den vel have den samme gennemsejlingshøjde og -bredde, som den eksisterende bro har - da det jo er den samme sejlrute, den er anlagt over.
  For lavbroens vedkommende er det en lavbro magen til den allerede eksisterende, blot en hel del længere og måske med en af/tilkørsel på Samsø.
  Tegninger, knowhow og hvad der ellers skal til, findes allerede.
  Gå i gang med anlægsundersøgelserne i morgen.
  Det vil give Danmark et kæmpeboost, som vil give genlyd over hele verden.
  Og så vil midt-, vest- og nordjyder spare timer på at rejse til hovedstaden og hjem, sammen med en stor reduktion af trafikken over Fyn.
  Gå i gang nu, politikere!

 • Anmeld

  Birte Strandby

  Kan se, at ingen læser hinandens svar

  Derfor vil jeg blot citere nogen der har læst på lektien:

  Forslag til, hvordan afhængigheden af privatbilisme brydes og hvilke enorme fordele, der vil være ved at gøre op med det bil-centrerede transportsystem og – rush hour lasts for hours and isn’t a rush at all

  = Mindre trafik, færre veje, mindre støj, lavere omkostninger til infrastruktur, mindre energiforbrug og færre drivhusgasser.
  (http://www.bogvaegten.dk/two-billion-cars-driving-toward-sustainability/)

  Søren Wegner
  24. august 2017

  Hvis et argument for at udvide vejnettet er, at der er flere biler i den danske bilpark, så er det - som jeg ser det - antallet af biler, den er gal med. Ikke vejnettets størrelse.

  Måske en fornuftsbaseret, extraordinær forøgelse af ulemperne ved at eje og køre egen bil ville virke bedre? 2,4 millioner personbiler til 2,6 millioner husstande tyder i hvert fald på, at den offentlige trafik har spillet fallit og kunne trænge til en hel del af den særbehandling, privatbilismen nyder. Alternativt en mere konsekvent, lokal forankring af arbejdsmarkedet? Eller en helt tredje option? Alt andet end flere asfalterede idiotbiotoper. ...
  (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214212623488561&id=1203905489)

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Jylland skal adskilles fra Sjællanf..

  Som jeg skrev i en slettet kommentar fra i går. Der er alt for mange borgerlige jyder i kbh nu..Og uden jyder, ingen borgerlig regering. De får også for mange børn. Så får vi ikke brug for en bro. Dette er en demokratisk ret at mene.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.