VUC-rektor: Besparelserne rammer kvaliteten og de fysiske rammer

DEBAT: Omprioriteringsbidraget har betydet 17 procent færre midler til VUC Vest siden 2016. Det rammer både undervisningen og de fysiske rammer med lukning af to afdelinger som tydelig konsekvens heraf, skriver Frants Regel fra VUC Vest.

Af Frants Regel
Rektor, VUC Vest

Den økonomiske ramme for at udbyde og oprette en varieret og behovstilpasset voksenuddannelse er nu så stram, at bestyrelsen på VUC Vest tilbagevendende må forholde sig til regnskaber, der giver underskud, og budgetter, der ligeledes går i minus.

Det er de vedblivende besparelser på området, der siden 2016 samlet set betyder, at vi i 2019 skal være 17 procent mere effektive, og i 2021 er kravet en effektivisering på over 20 procent.

De økonomiske konsekvenser
Hvilke konkrete konsekvenser har det for skolens prioriteringer? På VUC Vest lukker vi her til sommer afdelingerne i Grindsted og Varde.

Det giver en besparelse på tre millioner, men der er et stykke vej op til de omtalte 20 procent, som i 2016-tal vil svare til en besparelse på 18 millioner kroner. Vi har igangsat en række initiativer for at få økonomien i balance.  

Først og fremmest er der undervisningen, hvor vi indskrænker antallet af udbudte valgfag for at få så store hold som muligt.

Det går ud over de mindre fag – særligt de humanistiske fag på to-årigt hf er udfordret. Hvor vi på de forberedende niveauer ikke kan komme op på et holdgennemsnit på 24, udbyder vi i stedet netundervisning.

Det er mest en løsning, der imødekommer de stærke kursister, og er ikke for de svage, der har brug for lærerstøtten i den almindelige undervisning.

Farvel til studietur og it-udstyr
Vi giver til stadighed vores lærere flere undervisningslektioner og nedsætter hermed den enkelte lærers tid til at forberede og evaluere egen undervisning.

Vi har også tidligere kunnet give kursisterne et tilskud til en studietur. Dette tilskud er sparet væk og dermed også selve studieturen, da de færreste VUC-kursister selv kan løfte udgiften.

Vi har stort set sparet al efteruddannelse væk og arbejder alene med kompetenceudvikling gennem interne kurser og erfaringsudveksling mellem fagkolleger på tværs i sektoren.

Vi udskyder ligeledes investeringer til nye lærercomputere, ligesom klasselokalernes it-udstyr ikke udskiftes foreløbigt – og hertil kommer en række mindre besparelser.

Der er efterslæb på vedligehold af bygninger
Vores hovedbygning er en gammel folkeskole fra 1903, og omkostningerne til vedligehold har alt andet lige ret højt niveau på grund af skolens alder.

Perioden fra 2009-2016 var en periode med fornuftige overskud, der primært blev anvendt til at udvide skolen med flere kvadratmeter for at kunne rumme en øget kursistsøgning, der steg med over 50 procent.

Vi fik også udvidet skolen med egentlige faglokaler, hvad vi ikke havde tidligere. Aktuelt er der behov for tre-fem millioner til at udskifte rustne varmerør, omfuge dele af bygningen på grund af regnvandsindtrængning og skifte rustne bærende bjælker over vinduespartierne.

Det betyder, at vi nu står med et vedligeholdelsesefterslæb på den gamle hovedbygning, som må sættes helt i bero. Vi nedsætter desuden niveauerne for rengøringsstandarden gennem nyt udbud her til sommer.

Vi har reduceret antallet af servicemedarbejdere, ligesom vedligeholdelsesplanerne for indvendig maling og fornyelse af gulvbelægninger og så videre udskydes på ubestemt tid. I 2021 vil bygningernes manglende udvendige og indvendige vedligehold smitte af på såvel kursisternes som medarbejdernes trivsel.

Endnu mere skal spares
Samlet set mangler vi stadig besparelser på fire til fem millioner for at kunne lave et nul-budget i 2021.

Det vil koste yderligere otte-ti stillinger – igen primært undervisere, hvilket vil betyde, at lektionstimetallet hos den enkelte lærer skal have endnu et nøk opad. Vi må måske også dreje nøglen om på vores afdeling i Vejen.

Den hårde prioritering betyder et smallere og ringere tilbud til vores kursister, og vi vil ikke fortsat kunne lykkes på det høje niveau, vi trods alt har i dag, og færre vil derfor kunne fastholdes og gennemføre deres forløb på VUC Vest.

De mange konsekvenser af besparelserne går alt sammen ud over kvaliteten af det, VUC er sat i verden for!

Forrige artikel VUC-rektor: Omprioriteringsbidragets besparelser skal tilbage til VUC VUC-rektor: Omprioriteringsbidragets besparelser skal tilbage til VUC Næste artikel IT-branchen: Teknologipagten er en skåltale uden indhold IT-branchen: Teknologipagten er en skåltale uden indhold
Denne uge: SFO, FGU og corona

Denne uge: SFO, FGU og corona

KALENDER: Børne- og undervisningsministeren skal i samråd om udgifter til SFO, der bruges på helt andre ting. Hun skal også svare på spørgsmål om FGU, mens regeringens coronahåndtering kommer i fokus. Få overblikket over ugen her.